חפש מאמרים:
שלום אורח
04.04.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מחירי הדירות, המחאה החברתית, איך להוריד את מחירי הנדלן? צדק חברתי, הורדת מחירי הנדלן, שיעור בכלכלה, היצע וביקוש, יוקר המחייה, פוליטיקה, משבר פוליטי, ש

מחירי הדירות,המחאה החברתית, איך להוריד את מחירי הנדלן? צדק חברתי, הורדת מחירי הנדלן, שיעורבכלכלה, היצע וביקוש, יוקר המחייה, פוליטיקה, משבר פוליטי, שיקולים פוליטיים, לחציםפוליטיים

מה אתהשואל?

ש: הוא שואללגבי.

אליעד: ברמתאורך החיים.

ש: או בתורשנגיד הורידו את הריבית על מנת להוריד את מחירי הדירות.

אליעד:להוריד?

ש: כן.

אליעד: אבל זהלא משנה מה כתוב שם בעיתון, בא נדבר באופן כללי איך מורידים את מחירי הדירות או איךאמורים לגשת לשאלה איך מורידים את מחירי הדירות, אז נגיד בנק ישראל יכול לשחק עםהרבה דברים יכול להגיד "בוא נוריד את הריבית נעלה את הריבית ניתן יותר משכנתא פחותמשכנתא יקרה ככה" כל מיני סיבובים ועניינים בסופו של דבר השאלה היא האם תוקפים אתהבעיה באופן ישיר או באופן עקיף, מה זאת אומרת באופן ישיר או עקיף בא נניח שהמטרהיש דירה שהדירה עולה שתי מיליון ורוצים לגרום לדירה הזאת לעלות מיליון, יש לנו דירהנכס והנכס היום כדי לקנות דירה בעיר "X" צריך לשלם שתי מיליון בממוצע על הדירהבגודל מסוים ואנחנו רוצים שהדירה הזאת תעלה מיליון איך עושים את זה אז השאלה היאהאם הולכים באופן ישיר או הולכים בסחור סחור באופן עקיף.

כי אם הולכיםבאופן ישיר פותרים אז אם הולכים סחור סחור אז ממשיכים להסתבך, מה זה אומר ללכתבאופן ישיר הולכים מהפעולה האחרונה אתה רוצה שבן אדם יוכל לקחת מיליון ולקנות דירהששווה שתי מיליון מה זה אומר שמישהו בעל הדירה, עכשיו מה יוצר את המחיר בסופו שלדבר למרות שדברים פה לא מדויקים יש עוד פנימיות אבל בסופו של דבר מי יחליט מה יהיההמחיר היצע והביקוש אם יהיו יותר דירות למכירה מאשר קונים המחירים במאה אחוז ירדומחויב זה מחויב, מחויב שהם ירדו אם יש מאה אנשים ולכל אחד יש מיליון שקל אוקי וישמאתיים דירות אז הם לא צריכים הם אומרים "בוא יש תחרות, בוא נוריד את המחירלמיליון" אבל אם יש לך מאה אנשים עם תקציב מוגבל לאו דווקא מיליון, יש לך מאה אנשיםעם תקציב מוגבל ויש חמישים דירות אז המחיר עולה ומי שיש לו יותר כסף קונה ומי שאיןלו כסף לא קונה.

זה הסיפור זאתאומרת בסופו של דבר זה עניין של מחויב ואפשרי, מה זאת אומרת מחויב ואפשרי אם בפועלבמדינת ישראל תהיה פחות אוכלוסייה נגיד שיורידו פה את האוכלוסייה יהיה פחות אנשיםאז בבתי הקברות יהיו יותר אנשים ואז ממילא יהיה הרבה נדל"ן פנוי ומחירי הדירות ירדוזאת אופציה אחת, אופציה שניה זה שפשוט יהיה עוד נדל"ן זאת אומרת שיהיה עוד הרבהמקומות איפה לגור, ככל שיהיו יותר מקומות איפה לגור ככה המחירים ירדו.

ש: למה זהמחייב שהם לא מחיר איגוד?

אליעד: כיהמחיר בסוף נגזר מכמה שאנשים מוכנים לשלם והאנשים מוכנים לשלם לפי האלטרנטיבותשלהם, אם יש לי עשר דירות ומאה ועשרה אנשים שיש עשר דירות ועשרה אנשים אז כל אחדישלם כמה שהוא יכול אין פה לאף אחד כוח על השני אבל אם יש לי עשר דירות למכירה ומאהאנשים שרוצים לקנות למי ימכרו למי שיש לו הכי הרבה מתוך העשרה, עכשיו אם יהיו אלףדירות למכירה אז יש לי מוכרים שרוצים למכור אם זה רק מישהו אחד שמוכר אז הוא יכוללהגיד "אין בעיה אני רוצה שתי מיליון ואם לא כולכם תגורו ברחוב" אבל אם יש אלףדירות למכירה ומי שרוצה למכור את הדירות האלה זה עשרה קבלנים אז הקבלנים יש להםתחרות ביניהם בינם לבין עצמם מי ימכור את הדירות שלו ויש רק עשרה קונים ויש אלףדירות נגיד אז יש תחרות של הקבלנים על הזה אז הוא אומר "אין בעיה אני אוריד לך אתהמחיר רק תקנה ממני, אין אני אתן לך הנחה רק תקנה ממני, אין בעיה הדירה בחצי מחיררק תקנה". בסוף זה נקרא עניין של היצע וביקוש עכשיו.

ש: רגע גם אםיהיה אחד הוא ירצה להוריד את המחיר, גם אם יהיה אחד ויש לו אלף דירות בעלים אחד עלהאלף גם יוריד מכירות.

אליעד:לא.

ש: למה?

אליעד: כי הואיכול להגיד להם "אין בעיה אני לא מוריד את המחיר, אתם חייבים לקנות ממני בסוף נכון,לא מוריד את המחיר אז תגורו ברחוב", הוא יכול להגיד להם "אני לוקח כמה שאני רוצה"והם חייבים לשלם לו. ברגע שיש הרבה היצע הרבה מוכרים רוצים למכור ויש הרבה מוכריםיותר מקונים אז המחירים יורדים. עכשיו איך אפשר לגרום לכך שהרבה אנשים ירצו למכוראת הדירות אין אפשרות אז מה עושים פשוט בונים עוד דירות ברגע שבונים עוד דירות אזמלא קבלנים בונים מלא דירות ואז יש יותר רוצים למכור יותר רוצים למכור מרוצים לקנותהמחירים יורדים ונגיד שאם המחירים יהיו זולים אז אלה שיש להם כסף יקנו את כל הדירותהריקות אז עושים עוד דירות הם בסוף יגמר להם הכסף נכון אז בסוף גם אלו שאין להםיוכלו לקנות.

עכשיו כלהמשחקים שנגיד בנק ישראל עושה שהמדינה עושה שפה ששם זה הכל פתרונות שהם עקיפים הואאומר "אם אני אגיד שיש פחות מימון למשכנתא ממילא יהיו פחות קונים ואז ממילא יהיוחייבים להוריד גם את המחיר בשביל התחרות על הזה" כל מיני מניפולציות כאלה אבל זה לאמחייב למה כי יכול להיות שהם מפה יכול להיות שהם משם כל מיני סיפורים ועניינים שהםלא מחויבים לכן הפתרון לא יגיע, זה כמו שבן אדם תוקף את הבעיה אבל בכל מינימניפולציות לא באופן ישיר. יש דבר אחד שהוא בטוח יעבוד אם יהיו מלא דירות שאפשרלגור בהן מאחר שהאוכלוסייה לא גדלה בדיוק בקצב של הדירות, זאת אומרת אם נגיד עכשיוהשנה נלך ברחוב "כמה אנשים רוצים לקנות דירה מאה אלף" ויבנו עד סוף השנה מאתיים אלףדירות כל המחירים יצנחו אבל אם "כמה אנשים רוצים לקנות דירה מאה אלף כמה דירות ישעשר אלף" המחירים יעלו וזה לא משנה איך עכשיו יסובבו את זה, יסובבו את זה מפהיסובבו את זה מפה בסוף המחיר יעלה בכל מקרה.

ואם יש מאהאלף דירות ומאה אלף קונים המחיר יישאר אותו דבר בסוף כדי להוריד את המחירים צריךלהגדיל את היצע על הביקוש ואין פתרון אחר אז למה לא עושים את זה, תשאל "אז אם רוציםלהוריד את המחיר אז למה באמת לא עושים את זה, למה לא בונים ובונים עד שהמחיר ירד",למה כי לא באמת רוצים להוריד את המחיר.

ש: כי זה הרבהכסף.

אליעד: לא כיזה על חשבון משהו אחר, כי להוריד את מחירי הדירות זה על חשבון המדינה אבל איךהמדינה יכולה להוריד את מחירי הדירות לדוגמא נגיד הקבלנים ייקחו בחינם את הקרקע אונגיד לתת את הקרקע ישירות לאזרח או כל מיני טריקים כאלה אבל אז המדינה תפסיד כסף אזמצד שני המדינה מרגישה מאוימת מהאזרחים שאין להם איפה לגור אז אומרים "אנחנו ננסהלעשות קומבינה שהמחירים ירדו בלי שאנחנו נפסיד" אז זה לא עובד אבל אם המדינה לצורךהעניין תהיה מאוימת בצורה, אם השלטון יהיה מאוים באופן טוטאלי ממחירי הדיור אז לאתהיה לו ברירה אלא לפעול לטובת מחירי הדיור ואז מה תהיה הבעיה שיהיה לו פחות כסף אםיהיה לו פחות כסף זה יצטרך לבוא על חשבון מישהו אחר מהקואליציה...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד גישור, מאמן אישי, לקוחות, מחירי הדירות, איךלהוריד את..., אימון / אימון אישי קואצינג, צדק חברתי, פילוסופיה, צדק חברתי,חינוך ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי - כללי

מאת: דניאל seoאימון אישי - כללי28/12/19423 צפיות
תראו חברים יקרים, אני עוסק בהשגת משכנתאות למסורבים כבר כמעט 10 שנים, אני חייב לציין שהמצב הכי קשה שיכול להיות - זה מצב שבו צריכים לקחת משכנתא כדי לסגור הלוואות או חובות והבנקים פשוט לא מוכנים לאשר את זה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי26/03/191421 צפיות
כאשר הבנק מסרב למשכנתא, מגיעים למצב שבו הכול נמצא בסימן שאלה ולא יודעים מה לעשות מכאן. במצב הזה צריכים לעצור דקה אחת, לקחת אוויר ולהחליט מה עושים. הכוונה שלי היא להגיע למצב שבו אתם מבינים שהדרך הנכונה היא להביא מומחה למשכנתאות של מסורבים כדי שיוכל להשיג את האישור הנדרש ולהביא תוצאות.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172003 צפיות
אחת החברות המעניינות ביותר בישראל בעיני היא חברת שבט זבולון, החברה בבעלות יעקוב שאול עוסקת באחד התחומים המעניינים ביותר בעולם הנדל"ן. כלומר מה שהיא עושה, זה לספק ציוד חסר עבור אתרי בנייה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/171983 צפיות
אנחנו נתחיל עם רונית מרום, שהנה אדריכלית מובילה בכל הקשור לדירות יוקרה באשדוד בעיקר, אך גם ברחבי ישראל השונים. רונית נחשבת לחברה באותוו חוג של מעצבי פנים מובילים, שיכולים לקבוע בון טון בעולם הנדל"ן של דירות יוקרה.

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי30/11/161437 צפיות
אחד הנושאים המרתקים ביותר בעבודה עם אנשים, ילדים ובכלל בכל מערכת יחסים, זה הנושא של הרגש האנושי, ויותר מכך - הידיעה שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת להפוך למאסטר ברגשות, שזה אומר לדעת להתחבר לכל אדם, לשדרג את כל מערכות היחסים שלנו ושל האנשים שאנחנו מקדמים, ולהרגיש באופן אמיתי הרגשה של שמחה ואהבה.

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161129 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי07/10/161292 צפיות
בתחילתה של כל שנה כולנו נוהגים לאחל ולהבטיח לעצמנו שינויים פעמים רבות זה פשוט להתנתק מהרגלי עבר שאנחנו מושכים בחיינו ולא ממש מרוצים מהם או שהם לחלוטין אינם משרתים אותנו. והרבה פעמים אנחנו מגיעים לסיומה של שנה שנה חדשה מתחילה ושוב אנחנו מבטיחים לעצמנו את אותן הבטחות מייחלים להיפטר מאותם דפוסים שמעכבים אותנו לצמוח בחיים מי שאנחנו באמת ! רב הדפוסים שאנחנו מנסים לשנות מקורם בדפוסים שהוקנו לנו בגילאי הילדות הצעירים חיים שם בתוך התת מודע שלנו ומעכבים אותנו לחיים שאותם היינו רוצים לחיות !

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica