חפש מאמרים:
שלום אורח
27.01.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מניפולציות, אנשים מניפולטורים, להאמין לשקרים של עצמך, מניפולציות על אנשים, לשקר אנשים אחרים, לשקר את עצמך, שקר עצמי, מניפולציה עצמית, אין שכל אין דאגו

מניפולציות,אנשים מניפולטורים, להאמין לשקרים של עצמך, מניפולציות על אנשים, לשקר אנשים אחרים,לשקר את עצמך, שקר עצמי, מניפולציה עצמית, אין שכל אין דאגות, לעשותמניפולציות

מה אתהשואל?

ש: אנשים שהםמניפולטורים בחיי היומיום שלהם האם הם יהיו מניפולטורים גם כלפי עצמם?

אליעד: האם הםיהיו מניפולטורים כלפי עצמם אז עוד פעם, אז השאלה היא אוקי קודם כל ככה מה זה אומרמניפולטורים כלפי אחרים באופן מודע הם מניפולטורים כלפי אחרים או באופן בלתי מודעמה זה אומר, יש בן אדם שהוא משקר אחרים באופן מודע הוא מודע לזה שהוא משקר אותם אזזה דווקא אומר שהוא לא ישקר את עצמו כי כשהוא משקר אותם הוא לא משקר את עצמו ואזלמה שהוא ישקר את עצמו אחר כך אבל יש בן אדם שכשהוא משקר אחרים הוא באמת מאמין למהשהוא משקר אותם אבל אז הוא גם משקר את עצמו.

בסופו של דברכשהוא שיקר את האדם האחר עד כמה הוא היה מודע לזה שזה שקר אם הוא בטעות חשב שזאתאמת הוא כבר נכנס לשקר של עצמו אז הוא גם משקר את עצמו בדברים מכאן ועד הודעה חדשהאבל אם כשהוא שיקר את השני הוא היה בפוקוס מאה אחוז "זאת האמת זה השקר" אז גם אחרכך מול עצמו הוא בפוקוס "מה האמת ומה השקר".

ש: אבל נדמהלי שקל ללכת לאיבוד בקטע הזה שמרוב שאתה בא נגיד שאתה משקר במודע ומתישהו.

אליעד: למי קלללכת לאיבוד?

ש: למי?

אליעד: למישמשקר את עצמו.

ש: כן אבל באנגיד שגם שקרן במודע מתישהו נראה לי קצת אם אתה עושה את זה הרבה.

אליעד: תלויאם אתה מקצוען סתם בא נדבר, מה הוא אומר הוא אומר "אבל בן אדם שמשקר את עצמו הוא קלמאוד ללכת לאיבוד להתחיל שקרים של עצמו". למה זה לא נכון או מתי זה כן נכון אם אתהשקר מטבעך אז אם אתה תשקר את עצמך אתה עוד מסוגל בטעות להאמין לשקרים של עצמך אבלאם אתה איש אמת מאוד גדול אתה יכול לשקר כמה שאתה רוצה ואתה לא תאמין לזה, אם אתהממש איש אמת אתה יכול לשקר ולא להאמין לזה אפילו לא ליפול במלכודת של עצמך אבל אםאתה לא באמת איש אמת אלא אתה שקרן דווקא שמה יש לך יותר סכנה שתיפול בשקרים שלעצמך.

מה זה אומרפרקטית לגבינו אם אתה איש אמת תשקר מה שאתה רוצה את מי תשקר בעיקר את עצמך אתה יכוללהגיד לעצמך "זה מחויב" על דברים שהם אפשריים ואל תדאג אתה לא תיפול במלכודת כי אתהמספיק איש אמת אבל אם אתה בטבעך שקרן ואתה הסתבכת עם השקרים של עצמך ואתה מנסה לצאתמהם עכשיו אתה צריך להיזהר לא לשקר בשום דבר. בסופו של דבר כשאני אומר למישהו אלתשקר את עצמך תיצמד לאמת זה בגלל שהוא לא איש אמת אם הוא היה איש אמת הוא היה יכוללקחת דברים יחסיים ולהתייחס אליהם בצורה מוחלטת והוא לא יכול ליפול במלכודת כי הואפשוט כל כך איש אמת שהוא יכול לקחת דבר אפשרי להגיד שהוא מחויב ולא יקרה לו כלום.אתה הבנת מה אני אמרתי?

ש: חלקיתכזה.

אליעד: מירוצה להסביר לו?

ש: אם אתה אישאמת אתה פשוט לא יכול לשקר את עצמך במודעות, אתה פשוט לא יכול לעשות את זה האמתבסוף תצא אליך.

אליעד: לא אםיש אמת אתה לא באמת יכול לשקר את עצמך מצד שני אם אתה איש אמת זה אומר שאתה גם באמתיכול לשקר את עצמך.

ש: לא זהעכשיו הפוך על הפוך לא הבנתי.

אליעד: כי אתהאיש אמת אם אתה כבר אומר משהו אז זה באמת ככה כי זה באמת מה איש אמת אומר משהו זהבאמת, השקרן לפעמים לא מאמין לעצמו כי הוא יודע שהוא שקרן אבל איש אמת שהוא רגיללזה שהוא אומר לעצמו את האמת אז אם הוא כבר משקר הוא מאמין שזה נכון כי הוא חושבשזה אמת.

ש: דווקא לאישאמת הרבה יותר קל לשקר את עצמו כי הוא אומר משהו והוא אומר זה האמת שלי.

אליעד: מצדשני השאלה היא אם הוא רוצה לשקר את עצמו יכול להיות שזה מה שהוא רוצה.

ש: כאישאמת.

אליעד: תראהעוד נוסיף ונעמיק רצוי שתדע את האמת אחרי שתדע אותה אתה יכול לשקר כמה שאתהרוצה.

ש: אבל דווקאאומרים שהאמת היא דווקא אומרים יש את המשפט הזה "אין שכל אין דאגות" נראה לישזה.

אליעד: למהמתי אין שכל כשאתה יודע את האמת אם תדע את האמת לא יהיה שכל.

ש: כשאתהיודע?

אליעד: נכוןמה חשבת.

ש: כלומר,"כשאין שכל אין דאגות" אומרים שלאנשים טיפשים יש פחות דאגות.

אליעד: מה אתהחושב שהאמת זה דבר חכם?

ש: אם זה דברחכם אם כל העניין של חכם אני לא זוכר אם זה זה.

אליעד: לא אז"זה זה" הזה אתה חושב שהוא חכם או טיפשי?

ש: אני לאחושב שזה חכם זה זה, שוב זה זה אני לא יודע.

אליעד: אז אניאגלה לך אתה יודע מה האמת האמיתית?

ש: לא.

אליעד: אתהיודע למה אתה לא יודע אותה כי היא נראית לך מאוד טיפשית. עכשיו אם אתה תצליח לחשובבצורה כל כך מטופשת שאין הבדל בין דבר להיפוכו "מה אתה לא רואה הבדל בין דברלהיפוכו", "לא רואה", "מה אתה כל כך טיפש", "לא יודע מה זה טיפש".

ש: מה זאתאומרת דבר והיפוכו מזה זאת אומרת?

אליעד: כל פעםשיש ואין אין הבדל, אין הבדל בין דבר והיפוכו.

ש: אז זה לאטיפשי בכלל לדעתי פשוט קשה מאוד להפנים את זה.

אליעד: למהקשה להפנים את זה כי זה נראה טיפשי מדי.

ש: לא כיחינכו אותנו שאנחנו נחנך את עצמו כל החיים שלנו למשהו אחר.

אליעד: מי זהאותנו.

ש: אותי.

אליעד: אםהיית רואה מישהו שאומר לך שלא אכפת לו אם יש או אין לו לא היית אומר שהואמשוגע?

ש: לא ממש לא,הייתי אומר שהוא חושב הרבה יותר נכון.

אליעד: עכשיואתה ברחוב הולך ורואה הומלס אתה רואה מישהו שעוצר ואומר, הומלס ככה שוכב וזה.

ש: לא ממשלא.

אליעד: רגעתעצור רגע, אתה רואה הומלס ואתה רואה מישהו שעוצר לידו עם רכב מוציא ערימה של שטרותמביא להומלס וההומלס אומר לו "עזוב אותי" לוקח את הכסף וזורק, מה היית אומר עלההומלס הזה שמה הוא, היית אומר שהוא משוגע?

ש: לא.

אליעד: רגעואז היית רואה את ההומלס הזה הולך לאנשים ממשיך לבקש מהם כסף ואז היית אומר לו "אזתיקח את הכסף" הוא אומר לך "לא אבל מה זה ייתן לי, מה זה ייתן לי שיהיה לי כסף",אתה אומר לו "מה אבל מה אתה לא רואה שזה" אבל היית אומר לו זה דבר והיפוכו כי מצדאחד אתה אומר שאתה רוצה את הכסף אתה ממשיך לאסוף אותו ומצד שני אתה אומר שאתה לאשהכסף לא ייתן לך כלום זה דבר והיפוכו, הוא אומר לך "מה דבר והיפוכו אל תבלבל לי אתהמוח בדבר והיפוכו אין דבר והיפוכו".

ש: אני אגידלך אני לא הייתי חושב שהוא טיפש או משוגע אבל אני מודה שלא הייתי מצליח להבין אותוכאילו מה הקטע שלו.

אליעד: אוקיאז הבשורה הטובה היא שכשאתה לא מבין אנשים אתה לא אומר שהם טיפשים אוקי זאת בשורהטובה אף על פי כן אני אומר לך שיש דברים שהם בכל מקרה עוד נוסיף ונעמיק הדבר הכיחכם הוא כל כך חכם שהוא כבר נראה מטופש וכשתבין אותו אז אין שכל ואין דאגות. אתההבנת?

ש1: את השורההאחרונה את המשפט האחרון לא כל כך.

ש2: כי הדברהכי אמיתי הוא מטופש.

ש1: למהמטופש?

ש2: הדבר הכיחכם שאין הבדל בין יש לאין כשתבין אותו לא יהיה לך יותר בעיות.

ש1: אבל איפההטיפשות פה?

אליעד: אתהשמעת פעם משפט יותר מטופש מלהגיד שאין הבדל בין דבר להיפוכו יש משהו יותר מטופש מזההרי זה הדבר היחיד שלא נכון זה בטוח לא נכון. אם הייתי אומר לך מה הדבר היחיד שאתהיכול להיות בטוח שהוא לא נכון

ש: שאחד שווהאפס.

אליעד: נכוןזה בטוח לא נכון, תראה הכל תגיד אולי אחד שווה שלוש אחד שווה שמונה אבל אחד שווהאפס זה בטוח לא נכון.

ש: מה מבחינהעובדתית מתמטית זה לא נכון.

אליעד:עובדתית מתמטית.

ש: אם זה ישלי שני ידיים יש לי שני ידיים מה זאת אומרת כאילו אין אפס ידיים.

אליעד: אולייש יד אחת זה עוד אפשר להגיד אולי אבל לכאורה אין לך ידיים בכלל תגיד "טוב אולי איןלי בכלל ידיים" אבל יגידו "אולי בכלל אין הבדל ליש ידיים לאין ידיים", "מה לא יכוללהיות זה טיפשי מדי".

ש: אין הבדלמבחינת הטוב של זה או הרע של זה אבל זה שיש שני ידיים זה אי אפשר.

אליעד: לא מכלבחינה אין הבדל, זה בכלל להגיד שיש לך שתי ידיים ולהגיד שאין לך ידיים זה להגיד אתאותו דבר.

ש: את זה אנילא יכול להבין.

אליעד: "זהנראה לי כמו משהו טיפשי מדי".

ש: כל פעםשאני לא מבין את זה לא הייתי אומר שזה טיפשי כאילו.

אליעד: אוקיאתה לא מבין את זה כי אתה לא תופס את זה, לא משנה ברמה הלוגית מישהו שהוא מאוד חכםבשלב מסוים הוא כבר להיראות בעינייך משוגע זה אתה מבין?

ש: כן אנימבין את זה מאוד אפילו ממש מבין.

אליעד: אםעכשיו יבוא חוצן.

ש: כמו למשלשבא ואן גוך וחתך לעצמו את האוזן ואם השנים התברר...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד גישור, מאמן אישי ועסקי, רוחניות, פילוסופיה,חשיבה חיובית, אנשים מניפולטורים, מאמן אישי, פסיכולוג, הסוד, מאמן אישי ועוד...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי - כללי

מאת: דניאל seoאימון אישי - כללי28/12/19143 צפיות
תראו חברים יקרים, אני עוסק בהשגת משכנתאות למסורבים כבר כמעט 10 שנים, אני חייב לציין שהמצב הכי קשה שיכול להיות - זה מצב שבו צריכים לקחת משכנתא כדי לסגור הלוואות או חובות והבנקים פשוט לא מוכנים לאשר את זה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי26/03/191155 צפיות
כאשר הבנק מסרב למשכנתא, מגיעים למצב שבו הכול נמצא בסימן שאלה ולא יודעים מה לעשות מכאן. במצב הזה צריכים לעצור דקה אחת, לקחת אוויר ולהחליט מה עושים. הכוונה שלי היא להגיע למצב שבו אתם מבינים שהדרך הנכונה היא להביא מומחה למשכנתאות של מסורבים כדי שיוכל להשיג את האישור הנדרש ולהביא תוצאות.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/171967 צפיות
אחת החברות המעניינות ביותר בישראל בעיני היא חברת שבט זבולון, החברה בבעלות יעקוב שאול עוסקת באחד התחומים המעניינים ביותר בעולם הנדל"ן. כלומר מה שהיא עושה, זה לספק ציוד חסר עבור אתרי בנייה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/171935 צפיות
אנחנו נתחיל עם רונית מרום, שהנה אדריכלית מובילה בכל הקשור לדירות יוקרה באשדוד בעיקר, אך גם ברחבי ישראל השונים. רונית נחשבת לחברה באותוו חוג של מעצבי פנים מובילים, שיכולים לקבוע בון טון בעולם הנדל"ן של דירות יוקרה.

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי30/11/161399 צפיות
אחד הנושאים המרתקים ביותר בעבודה עם אנשים, ילדים ובכלל בכל מערכת יחסים, זה הנושא של הרגש האנושי, ויותר מכך - הידיעה שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת להפוך למאסטר ברגשות, שזה אומר לדעת להתחבר לכל אדם, לשדרג את כל מערכות היחסים שלנו ושל האנשים שאנחנו מקדמים, ולהרגיש באופן אמיתי הרגשה של שמחה ואהבה.

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161091 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי07/10/161261 צפיות
בתחילתה של כל שנה כולנו נוהגים לאחל ולהבטיח לעצמנו שינויים פעמים רבות זה פשוט להתנתק מהרגלי עבר שאנחנו מושכים בחיינו ולא ממש מרוצים מהם או שהם לחלוטין אינם משרתים אותנו. והרבה פעמים אנחנו מגיעים לסיומה של שנה שנה חדשה מתחילה ושוב אנחנו מבטיחים לעצמנו את אותן הבטחות מייחלים להיפטר מאותם דפוסים שמעכבים אותנו לצמוח בחיים מי שאנחנו באמת ! רב הדפוסים שאנחנו מנסים לשנות מקורם בדפוסים שהוקנו לנו בגילאי הילדות הצעירים חיים שם בתוך התת מודע שלנו ומעכבים אותנו לחיים שאותם היינו רוצים לחיות !

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica