חפש מאמרים:
שלום אורח
25.02.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מפחד מהמוות, למה לפחד למות? לא לפחד מהמוות, קדושת החיים, משמעות החיים, חיים אחרי המוות, חיים ומוות, חרדה מהמוות, לא לפחד למות, חרדת מוות, התאבדויות, ר

מפחד מהמוות, למהלפחד למות? לא לפחד מהמוות, קדושת החיים, משמעות החיים, חיים אחרי המוות, חייםומוות, חרדה מהמוות, לא לפחד למות, חרדת מוות, התאבדויות, רצון להתאבד, רצוןלמות

אתה שואל איךלהפסיק לפחד למות.

ש: כן איךאפשר להפסיק לפחד חוץ מזה כאילו.

אליעד: מאודפשוט תשאל את עצמך מלכתחילה למה אתה מפחד למות אתה תראה שאתה לא תפחד יותר למות מאהאחוז עובד לך, כמה אחוז זה עובד מאה אחוז עכשיו תגיד לעצמך "כן אז שאלתי את עצמיוזה לא עבד".

ש: לא כימצאתי משהו גם בלחיות מצאתי סיבה.

אליעד: באנחשוב בהיגיון למה בן אדם מפחד למות, למה לפחד למות באמת למה?

ש: כי הואאומר למות זה הוא לא יודע מה יקרה כשהוא ימות יכול להיות שיהיה יותר גרוע.

אליעד: יכוללהיות שגם יהיה יותר טוב אז למה אתה מפחד?

ש: כי זה משהולא ידוע.

אליעד: אז מהאם זה לא ידוע?

ש: כנראה שלאמספיק רע לך עכשיו גם.

אליעד: מה,למה בן אדם מפחד למות עוד פעם מה הסיבה?

ש: כי הואחושב שיכול להיות יותר גרוע אם הוא ימות.

אליעד: שניהאבל זה גם יכול להיות יותר טוב למה לפחד מלכתחילה נו אז מה עושים?

ש: כי ישאופציה שהיא יותר רעה.

אליעד: אבל גםיש אופציה של יותר טוב או שפשוט אומר הסיכוי שיהיה יותר טוב הוא קטן יותר מהסיכוישיהיה יותר רע.

ש: לא אפשרלדעת כי אחרת הוא היה מתאבד כי אם הוא היה חושב שיותר טוב אז הוא היה מתאבד אבל ישכאילו בן אדם תמיד רוצה להתקיים.

אליעד: באמתמי רוצה תמיד להתקיים?

ש: בכל פעולהשאנחנו עושים אנחנו רוצים להתקיים.

אליעד: כשאתמעשנת?

ש: זה סוג שלקיום.

אליעד:באמת?

ש: כן.

אליעד: אוקי,טוב עכשיו ברצינות ממה אתה מפחד למות, מה החלק הכי מפחיד מפחיד לפגוש את אלוהיםאמרו שהוא טוב דרך אגב.

ש: למה אתהמשקר אין אלוהים.

אליעד: ואםתגלי שיש מה תעשי?

ש: לא נראהלי.

אליעד: ואםתגלי שהוא יגיד לך את כפרת, הוא יביא לך את הוידאו הזה יגיד לך זה מתועד בשניהעתקים גם את הוידאו שאלוהים מקליט וגם את הוידאו שאני הקלטתי ויגיד ככה שדיברו עליאמרת נראה לי שהוא לא קיים, הוא יגיד לך "אני לא קיים למי אמרת לא קיים".

ש: בסדר אזאני אשב איתו נדבר.

אליעד: אז זהושהוא יגיד לך נראה לך שנשב נדבר ישר אומר לך את תשבי שמה בצינוק עם העקרבים, תגידילו "לא אני לא התכוונתי" הוא יגיד לך "גברת הלך עלייך" הוא יגיד לך "לכי תתבעי אותיתחזרי לעוד סיבוב".

ש: כשאני חושבעל זה נדמה לי שהחיים פה זה הסיפור ואחרי זה זה מסתיים זהו נגמר הכל ואז יש לי פחדשלמה להיאחז בחיים כאילו.

אליעד: רגעלמה שבן אדם יפחד למות עוד פעם לא הבנתי.

ש: כי כלהסיפור זה מה שיש עכשיו בחיים האלה אחר כך זה מסתיים לגמרי.

אליעד: מה רעבזה, בא נניח שזה נכון מה הבעיה בזה?

ש: מה הבעיהבזה?

אליעד: כן למהאתה מפחד שהסיפור יגמר?

ש: כי אז זהולא יהיה יותר.

אליעד: ומההבעיה בזה שלא יהיה יותר אז לא יהיה יותר.

ש: בכל זאת ישאיזשהו משהו כאילו שזה כואב כאילו שזה יגמר.

אליעד: למהאתה מפחד למות?

ש: שאלהמצוינת.

אליעד: מההשאלה המצוינת?

ש: כאילו למהבן אדם מפחד למות.

אליעד: יפהראיתי שנפלת.

ש: למה?

אליעד: כי מהאמרת למי אמרת למה, מה אמרת למה איך ניסחת את השאלה אמרת "כן זאת שאלה מצוינת למהבן אדם מפחד למות" מי זה בן אדם, למה את מפחדת למות?

ש: נכון.

אליעד: עכשיואני גם מפחד למות אבל עדיין אל תגידי בן אדם.

ש: למהאבל?

אליעד: אלתדברי באופן כללי דברי על עצמך אל תחליטי לאחרים ממה הם מפחדים.

ש: אני חושבתשזה די ברור שכולם מפחדים מזה.

אליעד: אניחושב שמה שברור לך לא ברור לאחרים בבקשה תגידי "מה אני מפחדת מזה".

ש: טוב אנימפחדת למות.

אליעד: למה אתמפחדת למות באמת למה?

ש: לא יודעתאני באמת לא יודעת.

אליעד: סתםמפחדת נראה לך הגיוני אולי את מפחדת למות כי את מפחדת לגלות שסתם פחדת את אומרת"ואוו איזה טיפשה הייתי כמה פחדתי וסתם כך פישלתי". רבי נחמן בדימוי שלו הוא אומרשכשבן אדם ימות אחרי שהוא ימות הוא יראה שכל הדברים שהוא פחד מהם זה היה סתם.

ש: הוא בכלליוכל לראות בהנחה?

אליעד: אניהוספתי את המילה "בדימוי" כי זה לא משנה עכשיו כן או לא אני אומר בדימוי בהנחהשאחרי שאתה מת אתה ממשיך כאילו להיות מודע אתה אומר "מה פחדתי בעצם, מה פחדתישיפטרו אותי שזה ששם כאילו מה הלאה, מה זה נתן לי מה זה שינה בכלל. עכשיו אני במקוםאחר ולא קרה לי כלום הנה כאילו לא קרה כלום סתם פחדתי".

ש: ולמרות זאתלמה האחיזה הזאת בחיים?

אליעד: למהבאמת אני שואל אותך, הוא שאל אותי איך לא לפחד למות אמרתי לו אם תשאל הרבה פעמיםלמה אתה מפחד למות לא תפחד יותר למות, האם זה אומר שזה מעלה את הסיכוי שלך להתאבדתחשוב בהיגיון תשובה לא, למה לא כי להתאבד נובע מזה שבן אדם מפחד לחיות.

ש: הוא לארוצה לחיות.

אליעד: כן מזהשהוא מפחד לחיות אז הוא הולך להתאבד, זאת אומרת מי שלא מפחד למות לא הולך להתאבדוזה נכון שמי שלא מפחד למות זה מגדיל את הסיכוי שהוא ימות בטעות נגיד בתאונה אבל זהלא אומר שהוא ילך להתאבד כי אין שום סיבה להתאבד, אתה לא מפחד למות לא ברור למהלהתאבד כאילו. תראו אני לא אשכנע אתכם כרגע או אני כרגע לא אשכנע אתכם לא לפחדלמות, למה כי אנחנו משחקים משחק במשחק הזה יש חוקים וכללים אחד החוקים אחד המחויביםאומר לחיות יותר טוב מלמות, זאת אמונה זאת אמונה כזאת ואם בן אדם מטיל ספק יותר מדיהוא יכול להגיע למסקנה שיותר טוב למות כמו בלהתאמץ לחיות צריך להתאמץ למות.

ש: תגיד ליהאמונה הזאתי זאת אמונה.

אליעד: זאתכמו כל אמונה אחרת.

ש: לא עכשיואני רוצה לשאול האמונה הזאתי זאת אמונה שמתווספת עם השנים או שזאת אמונה שנולדיםאיתה?

אליעד: תשובהמהיבט מסוים היא מתווספת עם השנים וככל שאתה מתרגל יותר ככל שאתה קם בבוקר.

ש: אתה מחזקאותה יותר.

אליעד: בדיוקמהיבט אחר ככל שאתה מתרגל אותה יותר ככה אתה עם הזמן מתחיל להטיל בה ספק כי היא כברעושה לך רע ואז אתה אומר "רגע מי אמר בכלל שאני צריך לפחד למות".

ש: טוב לפחותיהיה לי את מי להאשים עכשיו סתם.

אליעד: אםתמותי את לא יכולה להאשים אף אחד אחר כך.

ש: מלכתחילהאבל כשתינוק מגיע לעולם יש לו כבר את הרצון לחיות.

אליעד: אתראית פעם את הקטע הזה תינוק שאיימו עליו עם אקדח מה הוא עשה.

ש: הוא מחפשאוכל זאת הישרדות הוא רוצה לחיות.

אליעד: ראיתיאיך הוא מחפש אוכל ראיתי, שכב כל היום וצרח אם הוא היה באמת רעב הוא היה קםלאכול.

ש: אולי זאתהדרך שלו.

אליעד: שמעתמה אמרתי אם הוא היה באמת רעב הוא היה הולך לאכול, כן שיחק אותה שהוא רעב.

ש: זהשטויות.

אליעד: סתם מההאמת תקשיבי מה האמת זה לא מסובך, מה האמת שכל בן אדם רוצה את הכל הוא גם רוצהלחיות וגם רוצה למות הוא גם רוצה להיות רעב וגם לא רוצה להיות רעב הכל תמיד, איןמישהו שרוצה רק משהו אחד אין בן אדם שרוצה רק לחיות מה זה לחיות עבורו. אני אתן לךדוגמא אם נגיד אומרים לך שמחר את הולכת למות את חושבת שאת מתה צעירה או מבוגרת?

ש: מחרצעירה.

אליעד: יפהואם היינו עכשיו חוזרים בזמן חמש מאות שנה אחורה והייתי אומר לך שאת הולכת למותמחר, היית מתה צעירה או מבוגרת?

ש: טרוםצעירה.

אליעד: לאלמה?

ש: חמש מאותשנה אחורה.

אליעד: לפניחמש מאות שנה מי שהיה מת מחר כאילו בגיל שלך מחר זה כבר נחשב זקן.

ש: זה כבר היהמבוגר נכון.

אליעד: יפהואם עכשיו נלך חמש מאות שנה קדימה בהנחה שכדור הארץ לא יושמד וינסו תרופות מאריכותחיים וכו' והיו אומרים לך שאת מתה בגיל מאה ועשרים היית אומרת זה מתה צעירה.

ש: כן.

אליעד: מההמסקנה אז מה זה אומר, מה המסקנה שזה הכל עניין של התניות במוח אתה מחליט שזה טובאו רע ולפי זה אתה משחק את המשחק אבל זה לא מעבר לזה. טוב אתה הבנת אדוני, מה אתהמבין לגבי העניין?

ש: אתה אמרתלבדוק לשאול את עצמי הרבה פעמים למה אני מפחד למות ואז אני לא אפחד יותר למות.

אליעד: איך בןאדם יכול לפחד למות אם הוא אפילו לא יודע מי הוא, כשאתה אומר אני מפחד למות אתהמפחד נגיד שיגנבו לך את הנעליים?

ש: האמתלא.

אליעד: לא למהלא תיקח נעליים אחרות.

ש: אני יכולללכת יחף גם.

אליעד: בדיוקאתה אומר או נעליים אחרות או יחף. עכשיו אתה מפחד נגיד לדוגמא שיורידו לך אצבע נגידשערה, בא נתחיל משערה שערה אתה מפחד?

ש: לא.

אליעד: אוקיואצבע?

ש: קצתיותר.

אליעד: ואםהייתי אומר כמה אצבעות יש לך עכשיו ביד ימין?

ש: חמש.

אליעד: אםהייתי אומר שיורידו לך מפה שתי אצבעות איך שנולדת הורידו שתיים.

ש: איךשנולדתי הורידו שתיים לא הבנתי.

אליעד: יש לךעכשיו חמש אצבעות ואתה בסדר עם זה?

ש: כן.

אליעד: אםיורידו לך אחת יהיה לך רע?

ש: כן.

אליעד: ואםהייתי אומר לך שכשנולדת היה לך שמונה אצבעות ביד ימין אבל אומרים שזה לא בסדרוהורידו שלוש זה היה מציק לך שיש לך עכשיו חמש?

ש: לא.

אליעד: אז מהההבדל ואם עכשיו היו אומרים לך יש לך רק ארבע איך אתה החלטת שצריך חמש?

ש: זה יפריעלי לשחק ב Joystick.

אליעד: לפי מההחלטת שצריך חמש אם אני אומר לך שמונה היית יכול לשחק במשחק יותר מתוחכם, לפי מההחלטת שצריך חמש אולי צריך ארבע?

ש: אולי אנייכול להסתדר גם עם ארבע.

אליעד: ואםהיו אומרים לך שכשנולדת נולדת עם שלוש אצבעות ועכשיו יש לך רק שתיים זה היה מפריעלך לא אז מה אכפת לך שיש יד אחת ולא שתיים, מי החליט שצריך שתיים ולא אחד כך הוחלטכאילו סתם אמרו טוב כולם שתיים צריך שתיים. עכשיו בוא תתרכז טוב, עכשיו כשאתה אומרנגיד "אני מפחד למות" מי החליט מי אתה מפחד שימות האצבע האוזן מי אתה מפחדשימות?

ש: מי שחווהשהוא קיים.

אליעד: כן אבלזה שחווה שהוא קיים אתה בטוח שהוא זה הגוף?

ש: לא.

אליעד: אוקיאז איך אתה יכול לפחד למות זאת אומרת הרי אתה לא יודע מי אתה אז מה שייך לפחד למות,היה אחד שחלם חלום ובחלום הוא פחד למות אבל למות רק בחלום אתה מתעורר ואתה ממשיךלחיות במקום אחר. מה שאני מנסה לומר שעוד דרך להתמודד עם הפחד מהמוות זה פשוט לגלותמי אתה.

ש: באיזה שלבאני צריך לשאול לגבי מי אני?

אליעד: "מיאני, אני מפחד למות מי אני, מי יכול למות מה זה מוות בכלל".

ש: אני לאיודע מה זה מוות.

אליעד: ראיתפעם סרט מצויר?

ש: כן.

אליעד: יפהראית בסרט מצויר איזה סרט מצויר נגיד?

ש: הרבה.

אליעד: תןדוגמא.

ש: צביהנינג'ה.

אליעד: יפהראית בצבי הנינג'ה שהם מפחדים למות נגיד צבי הנינג'ה הם לא מפחדים מהמוות.

ש: הם מתאבדיםהם לא יודע.

אליעד: הםמתאבדים.

ש: כאילו אתהיודע הם עושים דברים מטורפים כאילו הם לא מפחדים.

אליעד: אבל הםלא מפחדים למות אז למה הם נלחמים כי הם לא רוצים שיהרגו אותם נכון?

ש: כן.

אליעד: הםמפחדים למות.

ש: לא רק אותםגם אנשים אחרים.

אליעד: אוקיאבל לא משנה סתם, מה שייך לומר שדמות בסרט מצויר תפחד למות הרי היא לא קיימת בכללאיך היא יכולה לפחד למות אם היא לא קיימת?

ש: אבל זה סרטבסרט היא יכולה למות כאילו.

אליעד: אבלהאם יכול להיות שאתה מפחד למות ואתה בסך הכל דמות בסרט שמפחדת למות?

ש: יכוללהיות.

אליעד: גםיכול להיות, יכול להיות שאתה בכלל לא קיים רק מישהו מסריט את הסרט הזה והוא מסריטשתפחד למות.

ש: אבל עכשיואני קיים, עכשיו אני חווה שאני קיים.

אליעד: גםההוא שם בסרט חשב שהוא קיים אתה יכול להוכיח שאתה עכשיו לא באמצע סרט?

ש: לא.

אליעד: לא איךאתה יכול להוכיח גם הוא בסרט אמר שיחק אותה עד הסוף שהוא לא רוצה למות, בעצם גםכשהוא שיחק אותה שהוא לא רוצה למות גם זה חלק מהסרט.

ש: אוקי אז מהאתה בא להגיד?

אליעד: אז אניאומר שאחת מהדרכים להתמודד עם פחד מהמוות זה לנסות להבין מי זה זה שמפחד למות. בכלמקרה מי שיטיל ספק בזה יותר מדי בסוף לא יפחד למות.

ש: מי שיגלהמי הוא?

אליעד: כן למהמחויב מצד השכל שאם הוא יגלה מי הוא הוא לא יפחד למות כי אם תשאל את עצמך "מי אני"וכל אני שיבוא לך תשאל "מי זה זה ומי זה זה" אתה בסוף תגיע לראשון והראשון בשרשרתאתה תגיע למהות של עצמך והמהות של עצמך את עשוי, אתה חלק מהמציאות נכון?

ש: כן.

אליעד: אתהחלק מהמציאות, יפה "האני" שלך הוא חלק מהמציאות הוא עשוי מהמציאות, המציאות תמידקיימת?

ש: כל זמןשאני קיים.

אליעד: אוקיהיא קיימת לפני, לא משנה מה אני בא להגיד שאם אתה תסתכל על "האני" ותכנס פנימה תגלהשאתה זה בכלל המציאות אז מה שייך "איך אפשר למות".

ש: איך אניהמציאות?

אליעד: אם אתהתיקח את "אני" ותכנס פנימה עמוק "מה זה אני, מי זה זה, מי זה האני הזה" תגלה בכללשאתה בכלל שערה שנמצאת על הראש של אלוהים של המציאות שהמציאות תמיד קיימת. עכשיוואז מה שיקרה לך כשתגיד "אני" אתה תתקרב בכלל "אני כאילו המציאות".

ש: אבל אנייכול להיות כאילו נפרד אני לא המציאות.

אליעד: כרגעכי לא עשית מחקר מי זה "האני". מה אמר רבי נחמן "חיים נצחיים יש רק להשם יתברך" ומישנכלל בו הוא חי חיים נצחיים כמוהו, מה זה אומר אם אתה רוצה לחיות לנצח יש רק דרךאחת על ידי שתגלה מי אתה באמת ואם אתה תחפש מה מחויב מה אפשרי, אפשרי מחויב אתהתגלה שמצד האמת אתה המהות של המציאות שהיא אף פעם לא משתנה ואז אתה לא יכול למותבכל מקרה.

ש: מה המהותשל המציאות?

אליעד:כלום.

ש: אבל אני לאכלום, אני כלום?

אליעד: עמוקכן. אני מסביר עוד פעם יש מציאות המציאות יכולה למות?

ש: המציאות לאיכולה גם כן למות.

אליעד: היא לאיכולה למות?

ש: לא ממשלא.

אליעד: ואםהיא תמות אז יהיה משהו אחר נכון אז זאת המציאות. עכשיו הכל עשוי מהמציאות זאת אומרתכשאתה אומר "אני" אתה חושב שזה אני ומצד האמת יש "אני" אחד גדול שכולם זה חלקים של"האני הגדול".

ש: כולםקיימים כאילו בתוכו.

אליעד: לאבתוכו, אתה חלק שלו זה כמו שאתה חלק של פאזל כשאתה אומר "אני" אתה מתכוון לחלק אבלאתה יכול להגיד "אני" ולהתכוון לפאזל. תאר לעצמך נגיד שאתה מחזיק עט אתה כותב משהוואתה שומע פתאום את העט הזה מדבר אומר "אתה יודע תראה מה כתבתי", "סליחה אתה כתבתזה אני כתבתי" הוא אומר לך "אבל אני כתבתי הנה אני ראיתי שאני כתבתי" אתה אומר לו"נכון ומי הפעיל אותך" אתה אומר לו "ומי הפעיל אותך טיפש מי הפעיל אותך מישהו אחר,מה אתה לא קולט שאתה רק חלק ממשהו אחר אתה באמת חושב שאתה כתבת".

עכשיו אתהאומר "תראה מה עשיתי מה בניתי מה פה" אבל מי עשה את כל זה אתה חושב מי הפעיל אותךלעשות את זה המציאות אתה רק חשבת אני ואני אבל זאת המציאות בכלל ואם אתה מבין אתהאומר "רגע זה לא אני אז גם האני שלי זה בכלל משהו אחר", אז אם "האני" זה נובע ממשהואחר אז אתה לא יכול למות.

ש: אז בגלל זהשנובע מהמשהו הזה יכול למות, האני הזה שנובע מהמציאות.

אליעד: הואיכול למות נכון, איך אנחנו יודעים שהוא יכול למות כי עובדה שהוא נולד לפני שהואנולד זה כבר אומר שהיה זמן שהוא לא היה קיים אם הוא לא היה קיים הוא גם ימות אבלמצד שני המהות לא יכולה למות המהות היא נצחית. עכשיו נניח שבן אדם מסתכל על הקירוהוא באמת חושב שזה "אני" הוא חושב כאילו רואה את "האני הגדול, זה אני הכל זה אני"בן אדם כזה נגיד לא מפחד למות לצורך העניין או נגיד הקטע נגיד שבן אדם רוצה להביאילדים בשביל לא למות כאילו בשביל שיהיה אחריו משהו אבל אם אתה יודע מי אתה באמת בכלמקרה יש אחריך משהו כאילו כל המציאות ממשיכה להיות קיימת כאילו אתה אמת הנה אתהנשאר קיים.

אבל האם באמתבן אדם שמסתכל לצדדים, את באמת רואה את הקיר ואומרת זה אני. עכשיו אם כשאת אומרת"אני" ובאמת מכוונת לזה אז זה לא אני ואם כשאת אומרת "אני" את מתכוונת "לזה" וזה זהרק איזה חלק של "האני" אז הכל זה אני, אז מה למות לא למות מי למות איפה למותבכלל.

ש: זה "אני"אחר זה לא "אני" שאני מתייחס...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד מטפל אישי, ייעוץ אישי, מפחדים, חרדות מ...,הסוד, לא לפחד מהמוות, לא לפחד מהמוות, מאמן עסקי, חרדות מפני המוות, חייםומוות ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי - כללי

מאת: בנימין קלינגראימון אישי - כללי13/08/201028 צפיות
קנסות מינהליים עיריית תל אביב-יפו מפעילה צעדי אכיפה מינהליים ומשפטיים כנגד עבירות על חוק התכנון והבנייה ובכלל זה עבודה אסורה או שימוש אסור בנכס. ב-20 בדצמבר 2018 נכנסו לתקפן תקנות העבירות המינהליות [קנס מינהלי - תכנון ובנייה] תשע"ח 2018. על פי תקנות אלו, ניתן יהיה להטיל קנסות מינהליים על עבודה אסורה, שימוש אסור ועל אי קיום צווים מינהליים להפסקת עבודות או להפסקת שימוש.

מאת: דניאל seoאימון אישי - כללי28/12/191734 צפיות
תראו חברים יקרים, אני עוסק בהשגת משכנתאות למסורבים כבר כמעט 10 שנים, אני חייב לציין שהמצב הכי קשה שיכול להיות - זה מצב שבו צריכים לקחת משכנתא כדי לסגור הלוואות או חובות והבנקים פשוט לא מוכנים לאשר את זה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי26/03/192719 צפיות
כאשר הבנק מסרב למשכנתא, מגיעים למצב שבו הכול נמצא בסימן שאלה ולא יודעים מה לעשות מכאן. במצב הזה צריכים לעצור דקה אחת, לקחת אוויר ולהחליט מה עושים. הכוונה שלי היא להגיע למצב שבו אתם מבינים שהדרך הנכונה היא להביא מומחה למשכנתאות של מסורבים כדי שיוכל להשיג את האישור הנדרש ולהביא תוצאות.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172316 צפיות
אחת החברות המעניינות ביותר בישראל בעיני היא חברת שבט זבולון, החברה בבעלות יעקוב שאול עוסקת באחד התחומים המעניינים ביותר בעולם הנדל"ן. כלומר מה שהיא עושה, זה לספק ציוד חסר עבור אתרי בנייה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172291 צפיות
אנחנו נתחיל עם רונית מרום, שהנה אדריכלית מובילה בכל הקשור לדירות יוקרה באשדוד בעיקר, אך גם ברחבי ישראל השונים. רונית נחשבת לחברה באותוו חוג של מעצבי פנים מובילים, שיכולים לקבוע בון טון בעולם הנדל"ן של דירות יוקרה.

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי30/11/161768 צפיות
אחד הנושאים המרתקים ביותר בעבודה עם אנשים, ילדים ובכלל בכל מערכת יחסים, זה הנושא של הרגש האנושי, ויותר מכך - הידיעה שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת להפוך למאסטר ברגשות, שזה אומר לדעת להתחבר לכל אדם, לשדרג את כל מערכות היחסים שלנו ושל האנשים שאנחנו מקדמים, ולהרגיש באופן אמיתי הרגשה של שמחה ואהבה.

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161453 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica