חפש מאמרים:
שלום אורח
19.02.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

שכנוע עובדים, ניהול עובדים, לנהל עובדים, ליצור מוטיבציה אצל עובדים, להשפיע על עובדים, אינטרס של עובדים, לשכנע עובדים, לשכנע ילדים, לחנך ילדים, מוטיבצי

שכנוע עובדים,ניהול עובדים, לנהל עובדים, ליצור מוטיבציה אצל עובדים, להשפיע על עובדים, אינטרסשל עובדים, לשכנע עובדים, לשכנע ילדים, לחנך ילדים, מוטיבציה בעבודה, יעוץ ארגוני,יעוץ ניהולי

ש: השאלה היאכזאת מה כדאי יותר, תכף אני אציג את הבעיה יש לי קבוצת עובדים אני רוצה לשפר אתהיעילות שלהם, מה זה יעילות זה אומר שבן אדם.

אליעד: שישיגואת המטרות של החברה בצורה הטובה ביותר.

ש: כן אבל אנימבדיל בין העניין של העבודה זמן העבודה שהם משקיעים.

אליעד: ביחסלכמות התפוקה שהם מביאים בזמן הזה.

ש: זהו בקיצוראז זה זה, אז יש לי שיטה שאומרת תמדוד אותם תמדוד את הזמן תראה מה התפוקה, תעשה סקרכזה תראה להם את הנתון ותמצא את הבעיות לאי היעילות ותשפר מדידה. שיטה שניה אומרתמשמע תן להם מוטיבציה תן להם אנרגיות הם כבר ירוצו משם.

אליעד: מההשיטה השלישית?

ש: לא לעשותשום דבר.

אליעד: מההרביעית?

ש: גם זה וגםזה איזשהו מינון חצי מזה חצי מזה שלושת רבעי מזה רבע מזה, איכשהו באמצע.

אליעד: טובבפשיטות מה אתה שואל מהתחלה תמקד את השאלה.

ש: מה כדאייותר האם ללכת בצורה מדעית.

אליעד: לךלמהות של השאלה, אתה זוכר מה דברנו יש שאלה לך למהות של השאלה.

ש: כן אבלהנושא איך לגרום לכך שיהיה להם מוטיבציה לעשות תפוקה גדולה יותר, אני צריך לגרוםלהם שהם ישיגו את הרצונות שלהם וגם את הרצונות של החברה.

אליעד: קודםכל כולם הבינו את השאלה הוא אומר יש לו עובדים הוא אומר מה עדיף, עדיף להתחיל למדודאותם לפי זה או לתת להם יותר מוטיבציה. עכשיו אוקי מה המהות של השאלה, המהות שלהשאלה אז יש בן אדם שאתה רוצה לגרום לו לעשות משהו, נכון לך למהות במקום ללכת סחורסחור לך למהות יש מישהו שאתה רוצה לגרום לו לעשות משהו, מה אמורים לעשות כדי לגרוםלמישהו לעשות משהו שני דברים 1. לגרום לו לרצות לעשות את זה 2. לתת לו את הידע איךלעשות את זה, מה יותר חשוב לרצות אם יהיה לו ידע לא בטוח שהוא יעשה אם יהיה לו רצוןהוא יכול להשיג את הידע. הבנת מזה תגזור את התשובה מה הבנת, קודם כל לך למהות קודםכל תבין איך לקחנו את השאלה ולך למהות של השאלה.

ש: אוקי אםאתה רוצה לגרום למישהו לעשות משהו.

אליעד: לא רגעאני רק רוצה להסביר לך איך עברתי בין השאלה למהות של השאלה כי זה חשוב שתבין אתהמהות. אוקי אז מה אתה מבין?

ש: אני צריךלגרום לו לרצות לעשות את זה כדי שהוא יעשה את זה ואז אם הוא ירצה לעשות את זהולרכוש את הידע איך לעשות.

אליעד: לא רגעאני מנסה להסביר לך משהו אחר כשאתה שואל את עצמך איך אני גורם להם לעשות משהולעובדים לעבוד יותר על משהו, תחשוב על זה באופן מופשט יש מישהו שאתה רוצה לגרום לולעשות משהו. עכשיו מה בן אדם אמור לעשות כדי שיהיה לו כדי שהוא יעשה משהו 1. רצוןלעשות 2. ידע לעשות, אם אתה רוצה ולא יודע לא יעבוד אתה יודע ולא רוצה לא יעבוד,אמת?

ש: כן.

אליעד: יפהעכשיו מה יותר חשוב רצון או ידע?

ש: רצון.

אליעד: רצוןלא רצון יותר חשוב כי עם רצון אתה יכול להשיג ידע עם ידע אתה לא בהכרח יש לך רצון,לכן פרקטית קודם כל אתה אמור לגרום להם לרצות ברמת המוטיבציה לגרום להם לרצות לעשותאת זה שזה בפני עצמה איך ודבר שני אתה אמור לספק להם את הידע איך, כאילו הבוא נמדודונבדוק וזה זה אמור לבוא מתוך מקום של בוא נשפר את הידע על העשייה.

ש: זה תנאיראשוני כדי שידעו.

אליעד: לא זהתנאי שני.

ש: לא, להגידלהם חברה זה הנתון עכשיו בא נראה איפה אנחנו שווים שהם ידעו.

אליעד: נכוןאבל מה שצריך לשים לב זה למשהו נוסף, לפעמים כשאתה מתמקד רק באיך לעשות זה דופק להםאת המוטיבציה, הבנת לא רק שזה לא עוזר זה עוד מזיק. זאת אומרת אם אתה אומר להם "אנירוצה מדדים כאלה וכאלה ונעשה ככה וככה" הרבה פעמים זה דופק להם את המוטיבציה למה זהגורם להם לעבוד יותר גרוע, למה לא בא נלך למהות למה מה בן אדם צריך כדי לעשות משהוחשק, הנה יפה נתן את התשובה מה בן אדם רוצה להרגיש טוב.

אם אתה מתחיללעשות לו מדדים הרבה פעמים הוא יתחיל להרגיש שהוא עבד זה משפיל אותו ואז הוא אומר"אוקי אז לא רוצה לעבוד" או מתחיל פתאום להיכנס לך לקטנות או דופק לו את המוטיבציהאבל אם אתה נותן לו סמכות או מה שזה לא יהיה ואתה גם מפקח עליו אז גם זה נותן תחושהשל רצון "מעריכים אותי אני רוצה לקבל את זה" כאילו את הערכה זה יעבוד יותר טוב. אנימסביר לך עוד פעם שלפעמים אם אתה נכנס עם העובד עכשיו לדברים קטנים זה יגרום לו לאלרצות לעבוד זה יגרום לו לרצות לעבוד פחות טוב, למה כי ברמה הנפשית אתה פגעתבו.

ש: אוקי אז מהזה סמכות כשאתה אומר סמכות?

אליעד: סכמותזה משחק כשאתה משחק משחק כשאתה אומר לו "אני מעליך אבל בוא עמיד פנים שאני לאמעליך".

ש: מעליך?

אליעד: מעליך"אני מעליך אבל בוא נעמיד פנים שאני לא מעליך", אתה מבין?

ש: לא עדייןלו, מה זה לתת לו סמכות אני רוצה.

אליעד: מה זהלתת לו סמכות?

ש: כן.

אליעד: להסבירלו את התפקיד, אני אסביר לך להסביר לו "תקשיב" לתת לו תחושה שהוא יוזם שהוא יוצא,שהוא ממש את עצמו "תקשיב תחליט איך נוח לך לעשות את זה" במקום להגיד לו "אני רוצהשתעשה ככה וככה" להגיד לו "אוקי אני רוצה שיקרה ככה וככה תחליט אתה איך", "וואלה ישלי אחריות יש לי בחירה, אני בוחר אני יכול לממש את עצמי, יכול לבטא את עצמי" אולשאול אותו "מה אתה חושב שהכי נכון כדי לעשות ככה וככה" אתה מגדיר את המטרה ואתהאומר לו "ואיך אתה חושב שהכי כדאי לעשות את זה" או "תסביר לי מה לדעתך צריך לעשות".כל מיני כאלה אז הוא מרגיש שהוא לא סתם מזיז מX לY הוא עושה עוד דברים.

ש: אוקי.

אליעד: אתהמבין, מה הבנת מה הפרט השני שהבנת בעצם?

ש: הפרט השנישלפעמים אם אני נכנס יותר מדי לנושא של המדידות והדיוקים אז אני פוגע בו.

אליעד: עלוללפגוע בו.

ש: כן עלוללפגוע בו ואז יהיה מצב שהוא אולי לא ירצה לעשות את הדבר וירים ידיים יכול להיות,מצד שני אם אני אומר לו מציג לו את המטרה ונותן לו את הסמכות ולהביא הוא הצעות.

אליעד: זה לאמצד שני זה בנוסף, זה לא סותר זה לא מצב שני.

ש: זה לא סותראבל אתה אומר אתה מגדיש יותר לתת לו את הסמכות.

אליעד: זהבנוסף על כך, לא כשאומרים משהו מצד שני זה כאילו סותר את הקודם "זה היבט אחד אבלההפך", בנוסף על כך.

ש: ובנוסף עלכך אם אני נותן לו את הסמכות לפתור את הבעיה בעצמו, להציג לו מטרה ולהגיד לו שהואיכול לעשות את זה.

אליעד: אזבעצם יצרת לו עוד אינטרס חוץ מזה במשכורת שהוא מקבל גם יצרת לו אינטרס של תחושה שלערך שאם הוא ימלא את זה הוא בעצם יוכיח שהוא יכול כל מיני דברים כאלה.

ש: למרות שזהבמסגרת התפקיד שלו.

אליעד: אז מהאבל יש לו עוד אינטרס הוא לא רוצה רק כסף הוא רוצה גם כבוד ערך כל מיני כאלה. עכשיומה כן מה מצד שני לא בנוסף מה מצד שני, מצד שני יש את ההפך שיש מקרים שזה הפוך שישעובד שמזלזל בעבודה ושמה צריך לדעת להוריד ממנו סמכויות ולהגדיר לו מה לעשות, זה לאתמיד נכון שאתה רק צריך לתת לו עוד סמכויות ולפרגן לו לאגו וזה כי לפעמים הוא יכוללזלזל להגיד "כן אני אזלזל" מסיבות כאלה ואחרות. לפעמים זה תהליך הפוך שיש "מנהל"שהוא חושב שהוא מנהל שהוא לא נמדד בשום מדד ואז מנהל והוא עושה מה שבא לו והואמתבטא, ואז אתה צריך להסביר לו "תקשיב אתה לא מנהל אתה עבד, אתה עובד פה" ולהגדירלו "תקשיב יש יעד כזה וכזה ככה וככה".

עכשיו צריךלדעת לשחק עם שניהם למה כי העבודה זה שני פרמטרים מצד אחד מה פה ה קאטצ' הוא עובדלמה בן אדם עובד בכלל, למה הוא עובד מלכתחילה מה ההיגיון של לעבוד, למה בן אדם עובדכדי להיות חופשי הוא רוצה שיהיה לו את החופש לקנות ככה וככה ואז הוא אומר "אני מוכןלעבוד פה כדי שיהיה לי את החופש להיות שם", נכון אז קודם כל שתבין שכשאתה מדבר עםעובד אתה מדבר עם בן אדם שיש לו תסביך כמו כל בן אדם, למה אתה עובד גם מאותה סיבהשאתה עובד אתה עובד כדי לא לעבוד ולמה אתה עובד כדי שיהיה לך מספיק כסף שתוכל לאלעבוד נכון?

ש: לא במצבשלי אבל לא משנה.

אליעד: לא,ברמת העיקרון אתה גם עובד כדי להגיע למצב שלא תצטרך לעבוד, אז מה אתה רוצה יותרלעבוד או לא לעבוד?

ש: לאלעבוד.

אליעד: אתהמבין יפה אז עכשיו אז מצד אחד אם בן אדם יותר מדי ירצה את החופש אז הוא לא יעבודמצד שני אם הוא יותר מדי ירגיש שהוא עבד הוא גם לא יעבוד כי הוא עובד בשביל להיותבחופש, זאת אומרת לכאורה אתה אומר הוא בא לפה כדי לעבוד אז מה הבעיה אני אגיד לו מהלעשות והוא יעבוד, מה שאתה שוכח לפעמים זה שהוא לא בא כדי לעבוד הוא בא כדי להרגיששהוא חופשי בדברים אחרים אבל הוא לא באמת בא בשביל לעבוד אם הוא היה בא בשביל לעבודאם זה נגיד רובוט לדוגמא היה, הרובוט ככל שתגדיר לו יותר טוב יותר טוב למה כי הואבא בשביל לעבוד נטו הוא בא אין לו מטרה נוספת מחוץ מלעבוד אבל בן אדם הוא לא באבשביל לעבוד הוא בא בשביל לקבל את הכסף ולבלות בכלל לעשות משהו אחר.

לכן כשאתהנותן לו את החופש ואת הסמכותיות וכו' אתה בעצם נותן לו עוד מוטיבציה למה שהוא מנסהלהשיג באמצעות העבודה אבל צריך לשים לב שזה לא יהיה על חשבון העבודה, רגע ולכן אתהצריך להיות מודע לשני הצדדים האלה לשני ההיבטים האלה לדעת שהבן אדם שמולך גם צריךלהגדיר לו מה לעשות כדי שהוא יעבוד בצורה מוגדרת אבל גם צריך לתת לו חופש כדי שהואלא ירגיש יותר מדי שהוא עובד ואז הוא לא ירצה לעבוד ולדעת לתמרן עם זה צריך לשים לבלשני הדברים.

ש: אוקי באנניח שאני אגיד לו אוקי יש לך את הסמכות ואתה האדם שיכול לפתור את הבעיה הזאת בצורהשזה אתגר לא קטן, אז הוא יגיד לי אני לא יודע אני לא טוב אני לא יודע איך לעשות אתזה, אין לי את הזמן זה שטויות.

אליעד: לא אזרגע כל אחד בפני עצמו מה זאת אומרת אין לי את הזמן את הזמן של מה, למה הוא עושהדברים אחרים באותו זמן?

ש: "במקוםלהתמקד בזה שזה יותר חשוב עכשיו אתה נותן לי לעשות תוכניות עבודה וגרפים וכל מינידברים".

אליעד: לאהבנתי אתה באמת נותן לו לעשות גרפים במקום לעבוד?

ש: לא זההתירוץ שהוא יכול להגיד לי.

אליעד: אבלקודם כל אתה הבאת רשימה של תירוצים בא נעבור אחד אחד, אוקי בא נעבור אחד אחד אתהרוצה שנרשום את הרשימה, מה הרשימה אומרת 1. אין לי זמן 2. זה שטויות נכון?

ש: "זה שטויותזה לא הדבר החשוב עכשיו".

אליעד: מה עודהוא אמר "אין לי ידע איך לעשות את זה, אני לא יודע איך".

ש: לא הוא לאאומר אין לי ידע אבל "לוקח לי המון זמן עד שאני מוציא את הנתונים".

אליעד: זה עודפעם על רובריקה של "אין לי זמן", אוקי זה התירוצים או שיש עוד תירוצים?

ש: זההעיקריים כן.

אליעד: אז מההעיקריים?

ש: הראשון"לוקח לי המון זמן אין לי זמן להתעסק עם הדבר הזה" זה המניח הראשון.

אליעד: שזה גםקשור לשני וזה נובע מהשני כי הוא אומר, ומה השני?

ש: השני "זהלא הדבר הכי חשוב עכשיו לעשות יש הרבה עבודה".

אליעד: אוקיואני מסכים איתו אני מסכים גם איתו, אני אסביר לך משהו תסתכל המקרה הזה שהעובד אומרלך "תראה אין לי זמן" קודם כל זה תלוי בזה שהוא חושב שזה לא חשוב כי אם הוא היהחושב שזה חשוב אז הוא היה מבין שזה חשוב. עכשיו "הכשל" שלך הוא בזה שאתה אומר לו מהלעשות ואתה לא מסביר לו מה המטרה של הדבר.

ש: כל מהשאמרתי לו עד עכשיו.

אליעד: אתההבנת מה אני אמרתי?

ש: כן שניהאבל אני לא אומר לו, אני אומר לו אני רוצה למדוד את זה זה הכל אין לי אפילו נתון אזקודם כל בוא נמדוד מה המצב.

אליעד: לא מהפספסת פה את הלמה.

ש: אבל זהברור למה.

אליעד: לא זהלא ברור לבן אדם זה לא ברור, אז הוא שכח או שהוא שכח או שהוא מאוים מזה, או שהואשכח או שהוא רוצה לשכוח. כשאתה אומר למישהו בוא נמדוד יש שני מצבים אחד הוא אומר"רגע אם הוא ימדוד הוא יגלה שאני לא בסדר אחר כך הוא יציק לי ויגיד לי שהוא רוצהיותר אני אגיד לו שאי אפשר למדוד" זאת אפשרות אחת צריך לראות מה עושים איתה, אפשרותשניה שהוא לא מבין למדוד, למה אתה רוצה למדוד?

ש: כי זה לאפעם ראשונה שהסברתי לו הוא יודע, זה התחיל מדבר מאוד בסיסי שצריכה להיות תוכניתעבודה.

אליעד: תקשיבאם אתה אומר למישהו "אני רוצה שנמדוד".

ש: לא זה לאהמשפט הראשון, המשפט הראשון שאני אומר צריכים להתייעל למה ככה נרוויח יותר כסף, למהיהיה טוב יותר לכולנו.

אליעד: יפה עםזה הוא מסכים, הוא מסכים עם זה הוא אומר לך נכון?

ש: עם זה הואמסכים.

אליעד: יפהואז אתה אומר משהו ואז הוא מתחיל לתרץ לך תירוצים.

ש: השלב הבאזה בוא נבנה תוכנית עבודה מסודרת.

אליעד: שזהאתה אומר זה לא הוא אומר.

ש: הוא אומרלא יש איזו תוכנית עבודה.

אליעד: אנימסביר לך מה הבעיה תבין רוב האנשים בעולם רוצים שיהיה להם הרבה כסף אבל רוב האנשיםבעולם לא מוכנים לעבוד בשביל זה, נכון כולם רוצים הרבה דברים ולא מוכנים להתאמץ אתהאומר לו "תקשיב אתה יודע אנחנו להתייעל שנוכל לתת לך עוד כסף" הוא אומר "בסדר לךלשם תייעל אותו שם ומה שהוא ירוויח תביא לי" אתה אומר לו "אוקי אבל אתה גם צריךלהתאמץ" הוא אומר לך "לא עזוב". כשאתה אומר לו יש לי מטרה שנרוויח יותר כסף ברורשהוא יסכים איתך כשאתה אומר לו "תקשיב צריך לעשות תוכנית עבודה" מה זאת תוכניתעבודה זה בעצם צריך לצמצם אותו, צריך לתת לו תחושה של צמצום.

ש: אבל למי אתהכסף להרוויח אתה לא אומר שאתה גם תקבל מהרווח.

אליעד: לא הואאומר בהנחה שהוא אומר בהנחה שזה המצב, לא באמת אל תכעס תקשיב רגע אתה לא מכיר אתהסיפור נניח שהוא אומר בסדר.

ש: זה גם כןבעיה כאילו הוא באמת ידע כמה הוא יקבל מהרווח.

אליעד: לאמשנה בא נתקדם רגע אחד, עוד פעם נניח שזה מנהל שמרוויח כסף לפי אחוזים מהמחלקה בסדרהוא מרוויח כסף לפי אחוזים מהמחלקה כבר יש לו אחוזים קבוע, בסדר יש לו כבר קבועאחוזים אבל הוא לא רוצה להתאמץ יותר. עכשיו אני מסביר לך משהו תקשיב יש לו את השגרהשלו יש לו את מה שהוא מרוצה ממנו, עכשיו תסתכל קודם כל תבין בשכל כשאתה אומר לואנחנו צריכים נהלי עבודה זה בעצם להגיד לו "אנחנו צריכים לקחת לך את החופש" קודם כלתבין את זה. אתה מבין את מה שאני אומר?

ש: כן כאילולצמצם אותו לאט לאט "עכשיו אתה עובד לפי א, ב, ג, ד".

אליעד: יפהמעכשיו מגדירים לך, מגדירים לך זאת בעיה אז מה עושים מה הפתרון ברמה הפילוסופית מההפתרון.

ש: שהוא יציעמצב כלשהו.

אליעד: נכוןאז אומרים לו "תקשיב אנחנו רוצים ככה וככה בשביל ככה וככה, תציע אתה הצעה" שהואיציע הצעה אם ההצעה מקובלת עליך תגיד לו "סע לשלום, בסדר שוחררת" אם ההצעה לאמקובלת עליך אתה אומר לו "תקשיב אני מבין שזאת ההצעה שלך אבל זה לא מספיק טוב או זהלא ככה וככה, יש דברים יותר טובים תציע אתה" זרוק את זה אליו ואז הוא לא יכול להגידלך אין לי זמן זה שטויות כי הוא הציע את זה. כשהוא אומר לך זה שטויות יש שתיאפשרויות או שהוא באמת חושב שזה שטויות או שהוא מנסה לנער מעצמו את האחריות.

עכשיו אם הואבאמת חושב שזה שטויות אז יש לך כשל בלהסביר לו למה זה לא שטויות בהנחה שזה באמת לאשטויות, עכשיו כשמישהו אומר לך זה שטויות אינסטינקטיבית אתה צריך להגיד לו "למה אתהאומר זה שטויות" הוא אומר לך "עזוב זה לא חשוב וזה וזה" תגיד לו "למה אתה אומר זהלא חשוב למה", תשאל אותו למה תנסה להסתנכרן איתו בחשיבה. מה אתה מבין?

ש: מה אנימבין אני מבין שאם אני מכתיב אליו דברים אומר לו תעשה ככה וככה אני מצמצם אותו אנילא נותן לו את החופש והוא נאלץ לעבוד לפי משהו שאני מכתיב, אם אני אצליח לגרום לכךשהוא ימציא את הדבר ויבוא עם ההצעה אם ההצעה תיראה לי זה המצב הכי אידיאלי מצבטוב.

אליעד: והיותרטוב זה שאתה תבדוק מה אתה רוצה ושתגרום לו להגיד שזה מה שהוא רוצה שיגיד לעשות.

ש: או שאולימהמבט שלו הוא לא יודע אולי באמת זה שטויות אולי באמת צריך להכתיב לו.

אליעד: נכוןולכן הכי טוב זה ביחד. אני אומר לך עוד פעם תסתכל כזה דבר אתה צריך לתת לבן אדם אתהמוטיבציה וברגע שיש הסכמה על המטרה עכשיו אתה אומר לו "אני רוצה איתך ביחד שנחשובאיך עושים את זה, איתך ביחד" זהו וביחד יושבים וחושבים עד שמגבשים ביחד כי אם אתהאומר לו את זה הוא אומר "עזוב זה לא". טוב.

ש: שאלה.

אליעד: כן עלזה?

ש: מבחינתהעובד שבאים עליו בהצעה כזאת לייעל הוא מרגיש וחש צמצום, איך העובד איך אני כעובדמתמודד עם זה?

אליעד: אם אתהרוצה להעיף את זה כאילו להעיף את הבוס שלך?

ש: לא להעיףאת זה כאילו להפך אני רוצה לעשות את זה אבל לא לחוות את הצמצום הזה אלא לחוות עדייןחופש כשאני מצמצם את עצמי איך שאני רוצה, באים אלי בהצעה אומרים לי צריך לייעלולעשות את העבודה.

אליעד: אזתחשוב על מה שיוצא מזה אם תחשוב על מה שיוצא מזה לך זה יקזז את התחושה של הצמצום,למה אתה רוצה לעשות את זה.

ש: ואם לאיוצא לי מזה.

אליעד: אז למהשתרצה לעשות את זה?

ש: אז לבקש מהיוצא לי מזה לשאול כאילו מה יוצא לי מזה.

אליעד: לא, מהזה ייתן כן לאו דווקא בצורה כזאת אבל כן זה נכון זאת השאלה.

ש: כשעובדשואל אומר דבר כזה מה יצא לי מזה הבוס מסתכל על זה לא טוב.

אליעד: ישמצבים שאתה אומר לו תעשה אם לא אתה בבעיה, יש מצבים שמסיבות כאלה ואחרות אתה לאיכול להגיד לו ואתה צריך ליצור שיתוף פעולה איתו וזה מדובר על מצב כזה, מקרה פשוטאתה אומר לו "תעשה אם לא אתה לא פה אם אין לך זמן אנחנו נמצא מישהו אחר שיש לו זמן"בסדר אבל לא תמיד זה אפשרי.

ש: כן לפעמיםזה עובד טוב אבל הוא לא רוצה להפסיד אותו.

אליעד: אמרתיבהנחה שאתה רוצה לגרום לו לרצות לא בהנחה שאתה רוצה לאיים עליו.

ש: איך אנימעיף אותו אם אני רוצה להעיף אותו, איך אני מעיף אותו כאילו מהנושא?

אליעד: איךאתה מעיף את הבוס שלך מעליך אתה, מה הוא אומר לך נגיד "צריך ככה וככה"?

ש: כן תוסיףעוד איזושהי עבודה אני צריך שתעשה עוד משהו.

אליעד: תגידלו בסדר ואל תעשה, תגיד לו אין לי זמן זה ידפוק דברים אחרים הנה שמעת אתהתירוצים.

ש: תשובהפשוטה בסדר ולא עושה.

אליעד: לא אבלאם נגיד אחר כך הוא שואל אותך ולמה אתה לא עושה תגיד לו תראה לא היה לי זמן לאהספקתי יש דברים אחרים שצריך לעשות. עכשיו מה שאמרתי פה זה נכון לדוגמא גם לנגידילד אתה רוצה לגרום לו לעשות משהו הוא אומר לך "לא יכול", "אוקי אתה מסכים איתישככה וככה", "כן", "אז מה אתה מציע איך נעשה את זה" אותו דבר ואם אתה אומר לו"תעשה" הוא אומר "לא רוצה לעשות" אתה אומר לו "אוקי זאת המטרה בוא נסכים על המטרה,אתה מסכים איתי על המטרה איך אתה מציע לעשות את זה" זה בצורה כזאת...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד טיפול אישי, יועץ פילוסופי, מאמןאישי, יעוץ ארגוני, מוטיבציה אצל עובדים, יעוץ נפשי, לשכנע, מאמרים, מאמרים,פילוסופיה ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי - כללי

מאת: דניאל seoאימון אישי - כללי28/12/19246 צפיות
תראו חברים יקרים, אני עוסק בהשגת משכנתאות למסורבים כבר כמעט 10 שנים, אני חייב לציין שהמצב הכי קשה שיכול להיות - זה מצב שבו צריכים לקחת משכנתא כדי לסגור הלוואות או חובות והבנקים פשוט לא מוכנים לאשר את זה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי26/03/191254 צפיות
כאשר הבנק מסרב למשכנתא, מגיעים למצב שבו הכול נמצא בסימן שאלה ולא יודעים מה לעשות מכאן. במצב הזה צריכים לעצור דקה אחת, לקחת אוויר ולהחליט מה עושים. הכוונה שלי היא להגיע למצב שבו אתם מבינים שהדרך הנכונה היא להביא מומחה למשכנתאות של מסורבים כדי שיוכל להשיג את האישור הנדרש ולהביא תוצאות.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/171983 צפיות
אחת החברות המעניינות ביותר בישראל בעיני היא חברת שבט זבולון, החברה בבעלות יעקוב שאול עוסקת באחד התחומים המעניינים ביותר בעולם הנדל"ן. כלומר מה שהיא עושה, זה לספק ציוד חסר עבור אתרי בנייה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/171949 צפיות
אנחנו נתחיל עם רונית מרום, שהנה אדריכלית מובילה בכל הקשור לדירות יוקרה באשדוד בעיקר, אך גם ברחבי ישראל השונים. רונית נחשבת לחברה באותוו חוג של מעצבי פנים מובילים, שיכולים לקבוע בון טון בעולם הנדל"ן של דירות יוקרה.

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי30/11/161412 צפיות
אחד הנושאים המרתקים ביותר בעבודה עם אנשים, ילדים ובכלל בכל מערכת יחסים, זה הנושא של הרגש האנושי, ויותר מכך - הידיעה שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת להפוך למאסטר ברגשות, שזה אומר לדעת להתחבר לכל אדם, לשדרג את כל מערכות היחסים שלנו ושל האנשים שאנחנו מקדמים, ולהרגיש באופן אמיתי הרגשה של שמחה ואהבה.

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161109 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי07/10/161273 צפיות
בתחילתה של כל שנה כולנו נוהגים לאחל ולהבטיח לעצמנו שינויים פעמים רבות זה פשוט להתנתק מהרגלי עבר שאנחנו מושכים בחיינו ולא ממש מרוצים מהם או שהם לחלוטין אינם משרתים אותנו. והרבה פעמים אנחנו מגיעים לסיומה של שנה שנה חדשה מתחילה ושוב אנחנו מבטיחים לעצמנו את אותן הבטחות מייחלים להיפטר מאותם דפוסים שמעכבים אותנו לצמוח בחיים מי שאנחנו באמת ! רב הדפוסים שאנחנו מנסים לשנות מקורם בדפוסים שהוקנו לנו בגילאי הילדות הצעירים חיים שם בתוך התת מודע שלנו ומעכבים אותנו לחיים שאותם היינו רוצים לחיות !

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica