חפש מאמרים:
שלום אורח
21.11.2019
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

חוק המקרקעין לגבי התקנת מעלית בבית משותף-התקנת מערכות ליצור חשמל בכדי לכסות את עלות השמוש וההחזקה


חוק המקרקעין (תיקון מס.19) התשנ"ו-1996 (מעליות) עודכן ב-27/07/2003

בחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 יש להוסיף את התיקון הבא:

א) בעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף, רשאים להחליט באסיפההכללית על התקנת מעלית ברכוש המשותף, אם נתקיימו תנאים אלה:
1) ניתן לקבל היתר בנייה להתקנת המעלית לפי חוק התכנון והבניה מ-1965.
2) ניתן להתקין את המעלית באופן שלא יהיה בו כדי לגרום פגיעה מהותית בדירותהאחרות או בחלקן, ברכוש המשותף או בחזות הבית.
ב. 1) בעלי הדירות המחליטים על התקנת המעלית ישאו בהוצאות התקנתה ורשאים הםלהסכים כי רק מקצתם יישאו בהוצאות כאמור.
2) בעלי הדירות בקומת הקרקע לא יישאו בהוצאות התקנת המעלית, אף אם הם נמנים עםהמחליטים להתקינה.
3) כל בעלי הדירות יהיו חייבים להשתתף בהוצאות החזקתה והפעלתה של המעלית.
4) התשלומים שבהם יישאו בעלי הדירות לפי סעיף קטן זה, יהיו בהתאם ליחס שבין שטחרצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות שבעליהן נושאים באותם תשלומים.
ג) .1) בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון מוסכם כי הוראות סעיף זה לא יחולו עליהם.
2) אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מהוראה מיוחדת הקיימת בתקנון מוסכם בדבר התקנתמעלית.
ד). 1) ההוראות בפרק ו' סימן ד' יחולו על הדיון לפי סעיף זה בפני המפקח, בשינויים המתחייבים.
2) המפקח רשאי להורות על ביטול החלטה שהתקבלה לפי סעיף זה, על שינויה או עלהתנייתה בתנאים, לרבות בפיצוי, הכל כפי שימצא לנכון.

מעלית בבית משותף

מה לבדוק.
בתחום ההנדסי כלכלי יש לבדוק היכן ניתן להתקין את המעלית כך שתשרת כל כל הדירותותשתלב במבנה. החלל שבו נעה המעלית דורש גודל מינימאלי כדי לעמוד בתקנים ולאפשרגישה ותפעול נוחים. לעתים קיים חלל מספיק גדול בתוך חדר המדרגות הקיים, אךבמקרים רבים אין מנוס מלהרחיב את חדר המדרגות או מלהוסיף פיר מעלית מחוץ למבנה.
יש לערוך בדיקה הנדסית על מנת לוודא שהמבנה הקיים מסוגל לעמוד בעומס הנוסף.בנוסף צריך ית ומתקניה, וכן לקבל הערכה של התשלומים הצפויים לחשב את העלויותלהקמת פיר מעלית לרשויות בגין אגרות והיטל השבחה (אם קיים).
מבחינה משפטית, את ההחלטה על הקמת המעלית יש לקבל באסיפה הכללית של בעליהדירות,יש לשלוח הזמנה לאסיפה, לערוך הצבעה, לנהל פרוטוקול ולהוציא החלטה בכתבעליה חתמו הנוכחים. הרוב הדרוש רוב של לא פחות משני שלישים. בנוסף אסור שהמעליתתפגע מהותית בדירות, ברכוש המשותף או בחזית הבניין. בעלי הדירות בקומת הקרקע לאישתתפו בהוצאות ההתקנה - גם אם תמכו בהחלטה להקים את המעלית. המחליטים על ההתקנהרשאים לקבוע כי רק כמה מהם יישאו בהוצאות.
בעלי הדירות בקומות העליונות משלמים בדרך כלל יותר מבעלי הדירות בקומות התחתונותמכיוון שהמעלית תורמת להם יותר, הן מטעמי נוחות והן מסיבה כלכלית: הוספת מעליתמגדילה את ערך הדירות בבניין כולו - אך התוספת הגדולה יותר ככל שהקומה גבוההיותר.
מפתח מקובל, ולא מחייב, להתקנת מעלית בבניין בן 4 קומות: ב-50% מהעלות נושאיםדיירי הקומה האחרונה, שליש מהעלות מממנים דיירי הקומה השלישית, והיתרה, כ-17%ממומנת על ידי דיירי הקומה השנייה.
מעלית, מרכיבים פעמים רבות מעלית עם מפתח, כדי שבבניין שבו כל הדיירים משלמים עבורהמעלית שרק מי ששילם עליה יוכל להשתמש בה. במקרה כזה יש צורך להוסיף אינטרקוםלבניין, כדי שהאורחים המגיעים לדיירי הבית יוכלו לבקש מהם לשלוח את המעלית.
בהוצאות האחזקה וההפעלה של המעלית, המסתכמת בכ-600-500 ש"ח בחודש (בבנייןבן 4 קומות) ישאו כל בעלי הדירות בהתאם לשטח הרצפה של דירתם. במקרה של אי-הסכמהבין הדיירים ניתן לפנות למפקח על הבית המשותפים שבלשכת רישום המקרקעין.
עלות משוערת של התקנת מעלית היא כ-50.000$.
התקנת מעלית מחייבת קבלת היתר בניה כחוק , פעולה המחייבת כמה בדיקות ונהליםשניתן לקבלם ממחלקת מהנדס העיר שברשות המקומית. יש לברר אם ניתן לבנות את המעליתבהתאם לתוכנית בניין עיר קיימת, או שיש חובה להגיש בקשה מיוחדת על מנת לקבל אתההיתר. רשויות מסוימות קבעו כללים מיוחדים לזירוז ההליכים במקרים של הוספתמעלית. החוק קובע כי יש להגיש בקשה להיתר בצרוף כלהמסמכים הדרושים, ורק לאחרקבלת ההיתר הדרוש ניתן להתחיל בהקמת המעלית. על התקנת מעלית חלות גם הוראותפקודת הבטיחות בעבודה המונה כמה פרמטרים טכניים שיש לעמוד בהם בקשר לפיר המעליתולמעלית עצמה.קלינגר חברה מובילה בתחום חיזוקהמבנים תבצע עבורכם בדיקה ללא עלות או התחיבות במסגרת מימוש זכויות תמ"א 38-חיזוק מבנים לעמידה בפני רעידות אדמה.

קלינגר תתקין מעלית ללאעלות לדיירים,תשפץ את הבניין במסגרת תמ"א 38  לפרטיים לפנות לבן נייד0523-888813

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט14/09/19289 צפיות
קיבלת צו הריסה או צו הפסקת עבודה? יש לנו פתרון בשבילך! קלינגר היתרי בניה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות מומחים בהכשרת חריגות בניה

מאת: בנימין קלינגרחוק ומשפט - כללי14/09/19300 צפיות
הסוגיה משפטית בעניין צו הריסה 1. האם מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבניה (להלן: מהנדס הוועדה המקומית) רשאי להאציל את הסמכות הנתונה לו בסעיף 221 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: חוק התכנון והבניה או החוק) לחתום על צווי הריסה מינהליים? הרקע לבקשה והחלטות הערכאות הקודמות 2. ביום 13.11.2017, ניתן צו הריסה מינהלי לגבי בנייה ללא היתר של תקרות בטון ובריכת שחייה בדירת הדופלקס של המשיב בתל-אביב. צו ההריסה המינהלי (להלן: הצו) הוצא מכוח סעיף 221 לחוק התכנון והבני

מאת: בנימין קלינגרפסקי דין05/09/19341 צפיות
ההתיישנות גברה על השימוש בהעדרו של היתר אין שימוש שלא הותר על-פי ההיתר, קרי - אין שימוש חורג, ומשכך לא מתקיימת עבירת השימוש על-פי סעיף 204 לחוק. האם כאשר לא ניתן להרשיע אדם בביצוע עבודות בנייה ללא היתר בשל התיישנות, ניתן להרשיעו בעבירה נמשכת של שימוש בנכס שנבנה ללא היתר? ביהמ"ש לעניינים מקומיים משיב על כך בשלילה.

מאת: בנימין קלינגרשלטון מקומי03/09/19358 צפיות
בירות על חוק התכנון והבנייה הן עבירות חמורות שעשויות להוביל לסנקציות קשות כנגד העבריין. משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בטיפול בעבירות אלו ומעסיק אדריכלים ומהנדסים שיוכלו לסייע לך להתמודד מול המערכת. נתפסת בעבירת בניה? הפתרון בהישג יד. צור קשר ונשמח לעזור לך לצאת מזה… " אם ביצעתם עבירת בנייה כלשהי, יכול מאוד להיות שתוכלו להכשיר אותה בדיעבד. באמצעות טיפול מקיף במספר חזיתות נשיג עבורכם את האישורים שיאפשרו לכם להמנע מצווי הריסה, קנסות ואפילו רישום פלילי".

מאת: בנימין קלינגרשלטון מקומי03/09/19341 צפיות
פרגולה ללא היתר בנייה, התקנת סוכך ללא צורך בהיתר בנייה, התקנת רשת צל ללא צורך בהיתר בנייה. האם יש צורך בקבלת היתר בנייה לצורך קירוי מרפסת או גינה או שטח הגג כאשר מבקשים להתקין את אחד מהנ”ל?

מאת: בנימין קלינגרפלילי01/09/19367 צפיות
אכיפה שיפוטית סימן ה' לחוק התכנון והבנייה: באחריות יחידת החקירה בוועדה המקומית לבצע חקירה בהתאם להנחיות ולכללים שמפורסמים מעת לעת על מנהל היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה. ובסיום החקירה להעביר לתובע את חומר החקירה להכרעה בדבר העמדה לדין והגשת כתב אישום.

מאת: בנימין קלינגרייעוץ עסקי18/03/19935 צפיות
צו הריסה מנהלי: הורחבה האפשרות להוצאת צו הריסה מנהלי עד חצי שנה מסיום הבניה ובבית מגורים- ימים ממועד האכלוס. 30 ניתן לכלול בצו המנהלי גם הוראות לעניין איסור שימוש ותחולתו בתנאים מסוימים גם חודשים לאחר 6 על עבודה שנעשתה לאחר מתן הצו וגם על בניה מחדש שבוצעה תוך ביצוע ההריסה. ימים לגבי 7 - ימים מהמצאתו ו 4 צו הריסה מנהלי ניתן לביצוע על פי התיקון רק בחלוף עבודה שהסתיימה. במאמר תמצאו את כל הפרטים של התקנות החדשות, מידע על גובה הקנסות והעונשים.

מאמרים נוספים בנושא נדל"ן ומקרקעין

מאת: yoni romנדל"ן ומקרקעין04/08/19488 צפיות
התחום המשפטי בכלל - והתחום המשפטי בנושאי משפחה בפרט - הוא מרתק ומעניין, אך במידה ואינכם מבינים בו לעומק רצוי מאוד לשכור את שירותיו של עורך דין מנוסה ומקצועי.

מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין13/04/18627 צפיות
היתר בנייה הוא רישיון לעשות שינוי /בניה בנכס, שניתן בהתאם לחוק התכנון והבנייה, ובהתאם לזכויות הבנייה שנקבעו בתכנית הבנייה.אם אתם רוצים לעשות שינוי בבית/ בדירה שכרוך בשינוי שדורש היתר בנייה – לדוגמה, אתם רוצים לבנות על הגג, אזי אתם צריכים לפנות לוועדה המקומית לתכנון ובנייה (לרוב פונים עם תוכנית שמאושרת על ידי אדריכל) ואז מחכים לאישורה. האישור ניתן בהסתמך על החוק, על הבקשה הספציפית, ועל האזור בכלל (לרבות התחשבות במתנגדים). היתר הבנייה הוא מסמך פורמלי שאליו מצורפים תכניות המבנה ורשימת דרישות.

מאת: orya peryנדל"ן ומקרקעין22/01/18525 צפיות
תל אביב הינה העיר המבוקשת ביותר בארץ לרכישת או שכירות נדל"ן. אם הסטודנטים שמעוניינים ללמוד ולעבוד בעיר המרכזית ביותר בארץ, או זוגות צעירים שמעוניינים לגור בעיר בגלל הקרבה למקום עבודתם. גם משקיעים בנדל"ן מעוניינים למצוא דירות ישנות שתכנית תמ"א 38 חלה עליהן. מי שמוצא עסקה מסוג זה, יצא מורווח, היות ומדובר על עסקה שתהיה שווה בעשרות אחוזים יותר, כאשר מדובר על פינוי בינוי והערך של הדירה יהיה שווה הרבה יותר, כשהיא חדשה לחלוטין וגדולה הרבה ממה שהייתה בעת רכישתה לפני הבנייה.

מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין18/12/16966 צפיות
האם כאשר לא ניתן להרשיע אדם בביצוע עבודות בנייה ללא היתר בשל התיישנות, ניתן להרשיעו בעבירה נמשכת של שימוש בנכס שנבנה ללא היתר? ביהמ"ש לעניינים מקומיים משיב על כך בשלילה. כנגד קטן שושנה ויוסף (להלן: "הנאשמים") הוגש כתב אישום המייחס להם עבירות של ביצוע עבודות ושימוש במקרקעין ללא היתר כדין ביחס למבנים מסוימים. כתב האישום הוגש לביהמ"ש לעניינים מקומיים בחולון, ונדון בפני השופטת ריבי צוק.

מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין22/11/16712 צפיות
יש לכם מסעדה קטנה, מכבסה, מספרה, מכון קעקועים ופירסינג, אטליז או חדר כושר? אתם צפויים לקבל הקלות ברישוי פתיחת העסק. במסגרת רפורמה של האוצר בחוק ההסדרים תבוטל חובת אישור כבאות האש לסוגי עסק מסויימים והיא תוחלף בהתחייבות עצמית. לידי ynet הגיעה רשימת 120 סוגי העסקים שיהיו פטורים מהאישור המדובר בדרך לרישיון העסק.

בעלי דירות להשקעה פנו למשרד המשפטים בטענה כי היוזמה למיסוי דירה שלישית ומעלה היא לא חוקית ■ בתשובה, הבהירו במשרד כי היוזמה כבר נבחנה על ידי היועץ המשפטי לממשלה ואושרה

מאת: מנחם כהןנדל"ן ומקרקעין26/10/161799 צפיות
מכירת זכות במקרקעין בישראל חייבת במס שבח, מכוח סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין. חובה זו אינה חלה על קבלן המוכר מקרקעין שהם מלאי עסקי, הנתון לשומה על פי פקודת מס הכנסה[1], שכן, מכירה כזו היא הכנסה פירותית. לעניין זה, סעיף 16(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין קובע, כי הרישום בפנקס המקרקעין (בטאבו) ייעשה רק אם אישר המנהל שהמכירה פטורה ממס שבח. כדי למנוע עיכוב הרישום בפנקס המקרקעין, אם טרם הוצאה שומה על ידי המנהל, או שהמס ששולם הוא פחות מ-20% משווי התמורה, תירשם המכירה רק אם ניתנה ערבות בנקאית או ערובה אחרת לדעת המנהל לגבי ההפרש בין 20% משווי התמורה לבין המס ששולם, להבטחת המס שיגיע על פי השומה. עולה מן האמור, כי קבלן לא יוכל לרשום את הנכס בפנקס המקרקעין על שם הרוכש, באם הוא לא יקבל אישור משלטונות מס שבח, כאמור בסעיף 16(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica