חפש מאמרים:
שלום אורח
22.02.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

חוק המקרקעין לגבי התקנת מעלית בבית משותף-התקנת מערכות ליצור חשמל בכדי לכסות את עלות השמוש וההחזקה


חוק המקרקעין (תיקון מס.19) התשנ"ו-1996 (מעליות) עודכן ב-27/07/2003

בחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 יש להוסיף את התיקון הבא:

א) בעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף, רשאים להחליט באסיפההכללית על התקנת מעלית ברכוש המשותף, אם נתקיימו תנאים אלה:
1) ניתן לקבל היתר בנייה להתקנת המעלית לפי חוק התכנון והבניה מ-1965.
2) ניתן להתקין את המעלית באופן שלא יהיה בו כדי לגרום פגיעה מהותית בדירותהאחרות או בחלקן, ברכוש המשותף או בחזות הבית.
ב. 1) בעלי הדירות המחליטים על התקנת המעלית ישאו בהוצאות התקנתה ורשאים הםלהסכים כי רק מקצתם יישאו בהוצאות כאמור.
2) בעלי הדירות בקומת הקרקע לא יישאו בהוצאות התקנת המעלית, אף אם הם נמנים עםהמחליטים להתקינה.
3) כל בעלי הדירות יהיו חייבים להשתתף בהוצאות החזקתה והפעלתה של המעלית.
4) התשלומים שבהם יישאו בעלי הדירות לפי סעיף קטן זה, יהיו בהתאם ליחס שבין שטחרצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות שבעליהן נושאים באותם תשלומים.
ג) .1) בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון מוסכם כי הוראות סעיף זה לא יחולו עליהם.
2) אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מהוראה מיוחדת הקיימת בתקנון מוסכם בדבר התקנתמעלית.
ד). 1) ההוראות בפרק ו' סימן ד' יחולו על הדיון לפי סעיף זה בפני המפקח, בשינויים המתחייבים.
2) המפקח רשאי להורות על ביטול החלטה שהתקבלה לפי סעיף זה, על שינויה או עלהתנייתה בתנאים, לרבות בפיצוי, הכל כפי שימצא לנכון.

מעלית בבית משותף

מה לבדוק.
בתחום ההנדסי כלכלי יש לבדוק היכן ניתן להתקין את המעלית כך שתשרת כל כל הדירותותשתלב במבנה. החלל שבו נעה המעלית דורש גודל מינימאלי כדי לעמוד בתקנים ולאפשרגישה ותפעול נוחים. לעתים קיים חלל מספיק גדול בתוך חדר המדרגות הקיים, אךבמקרים רבים אין מנוס מלהרחיב את חדר המדרגות או מלהוסיף פיר מעלית מחוץ למבנה.
יש לערוך בדיקה הנדסית על מנת לוודא שהמבנה הקיים מסוגל לעמוד בעומס הנוסף.בנוסף צריך ית ומתקניה, וכן לקבל הערכה של התשלומים הצפויים לחשב את העלויותלהקמת פיר מעלית לרשויות בגין אגרות והיטל השבחה (אם קיים).
מבחינה משפטית, את ההחלטה על הקמת המעלית יש לקבל באסיפה הכללית של בעליהדירות,יש לשלוח הזמנה לאסיפה, לערוך הצבעה, לנהל פרוטוקול ולהוציא החלטה בכתבעליה חתמו הנוכחים. הרוב הדרוש רוב של לא פחות משני שלישים. בנוסף אסור שהמעליתתפגע מהותית בדירות, ברכוש המשותף או בחזית הבניין. בעלי הדירות בקומת הקרקע לאישתתפו בהוצאות ההתקנה - גם אם תמכו בהחלטה להקים את המעלית. המחליטים על ההתקנהרשאים לקבוע כי רק כמה מהם יישאו בהוצאות.
בעלי הדירות בקומות העליונות משלמים בדרך כלל יותר מבעלי הדירות בקומות התחתונותמכיוון שהמעלית תורמת להם יותר, הן מטעמי נוחות והן מסיבה כלכלית: הוספת מעליתמגדילה את ערך הדירות בבניין כולו - אך התוספת הגדולה יותר ככל שהקומה גבוההיותר.
מפתח מקובל, ולא מחייב, להתקנת מעלית בבניין בן 4 קומות: ב-50% מהעלות נושאיםדיירי הקומה האחרונה, שליש מהעלות מממנים דיירי הקומה השלישית, והיתרה, כ-17%ממומנת על ידי דיירי הקומה השנייה.
מעלית, מרכיבים פעמים רבות מעלית עם מפתח, כדי שבבניין שבו כל הדיירים משלמים עבורהמעלית שרק מי ששילם עליה יוכל להשתמש בה. במקרה כזה יש צורך להוסיף אינטרקוםלבניין, כדי שהאורחים המגיעים לדיירי הבית יוכלו לבקש מהם לשלוח את המעלית.
בהוצאות האחזקה וההפעלה של המעלית, המסתכמת בכ-600-500 ש"ח בחודש (בבנייןבן 4 קומות) ישאו כל בעלי הדירות בהתאם לשטח הרצפה של דירתם. במקרה של אי-הסכמהבין הדיירים ניתן לפנות למפקח על הבית המשותפים שבלשכת רישום המקרקעין.
עלות משוערת של התקנת מעלית היא כ-50.000$.
התקנת מעלית מחייבת קבלת היתר בניה כחוק , פעולה המחייבת כמה בדיקות ונהליםשניתן לקבלם ממחלקת מהנדס העיר שברשות המקומית. יש לברר אם ניתן לבנות את המעליתבהתאם לתוכנית בניין עיר קיימת, או שיש חובה להגיש בקשה מיוחדת על מנת לקבל אתההיתר. רשויות מסוימות קבעו כללים מיוחדים לזירוז ההליכים במקרים של הוספתמעלית. החוק קובע כי יש להגיש בקשה להיתר בצרוף כלהמסמכים הדרושים, ורק לאחרקבלת ההיתר הדרוש ניתן להתחיל בהקמת המעלית. על התקנת מעלית חלות גם הוראותפקודת הבטיחות בעבודה המונה כמה פרמטרים טכניים שיש לעמוד בהם בקשר לפיר המעליתולמעלית עצמה.קלינגר חברה מובילה בתחום חיזוקהמבנים תבצע עבורכם בדיקה ללא עלות או התחיבות במסגרת מימוש זכויות תמ"א 38-חיזוק מבנים לעמידה בפני רעידות אדמה.

קלינגר תתקין מעלית ללאעלות לדיירים,תשפץ את הבניין במסגרת תמ"א 38  לפרטיים לפנות לבן נייד0523-888813

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון11/01/20204 צפיות
מה הוא רישיון עסק? עסקים הפועלים בתחומים שונים נדרשים בהוצאת רישיון עסק – היתר מכוח חוק רישוי עסקים הניתן על ידי משרד הרישוי ברשות המקומית ומהווה אישור לפעילותו התקינה של העסק. הרישיון מעיד כי בעסק מסוים ננקטו כל האמצעים הנדרשים לשמירה על בריאותו, ביטחונו, בטיחותו ואיכות חייו של הציבור. בהתאם, קבלת הרישיון מותנית בעמידה בכל התנאים שהציבו הרשויות, בהם סידורי כיבוי אש, תנאי תברואה נאותים, בטיחות מבנים ועוד. משרד הרישוי הוא גם זה שאחראי על אכיפת החוק ורשאי להטיל סנקציות על עסקים שאינם עומדים בתנאיו

מאת: בנימין קלינגרייעוץ עסקי11/01/20205 צפיות
המסגרת לביטול צו הריסה מינהלי הותוותה בסעיף 238א (ח’) לחוק התכנון לפיו: לא יבטל בית המשפט צו הריסה מינהלי אלא אם הוכח לו שהבנייה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדין או שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת. הוראת סעיף 238א (ח’) לחוק התכנון מתייחסת אפוא לשתי עילות בלבד שבעטיין קמה לביהמ”ש...

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט31/12/19292 צפיות
. ,תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה מתקן למעשה את פרק האכיפה והעונשין בחוק התכנון והבנייה עצמו, ומבצע תיקונים במספר חוקים נוספים, באופן שיביא להגברת האכיפה בעבירות תכנון ובנייה. נדבך מרכזי בחוק הוא הגברת הסנקציות שניתן להטיל על המפר את הוראות חוק התכנון והבניה, בעיקר בדרך של החמרת הענישה והחמרה ניכרת של עונשים.

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט14/09/19381 צפיות
קיבלת צו הריסה או צו הפסקת עבודה? יש לנו פתרון בשבילך! קלינגר היתרי בניה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות מומחים בהכשרת חריגות בניה

מאת: בנימין קלינגרחוק ומשפט - כללי14/09/19462 צפיות
הסוגיה משפטית בעניין צו הריסה 1. האם מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבניה (להלן: מהנדס הוועדה המקומית) רשאי להאציל את הסמכות הנתונה לו בסעיף 221 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: חוק התכנון והבניה או החוק) לחתום על צווי הריסה מינהליים? הרקע לבקשה והחלטות הערכאות הקודמות 2. ביום 13.11.2017, ניתן צו הריסה מינהלי לגבי בנייה ללא היתר של תקרות בטון ובריכת שחייה בדירת הדופלקס של המשיב בתל-אביב. צו ההריסה המינהלי (להלן: הצו) הוצא מכוח סעיף 221 לחוק התכנון והבני

מאת: בנימין קלינגרפסקי דין05/09/19408 צפיות
ההתיישנות גברה על השימוש בהעדרו של היתר אין שימוש שלא הותר על-פי ההיתר, קרי - אין שימוש חורג, ומשכך לא מתקיימת עבירת השימוש על-פי סעיף 204 לחוק. האם כאשר לא ניתן להרשיע אדם בביצוע עבודות בנייה ללא היתר בשל התיישנות, ניתן להרשיעו בעבירה נמשכת של שימוש בנכס שנבנה ללא היתר? ביהמ"ש לעניינים מקומיים משיב על כך בשלילה.

מאת: בנימין קלינגרשלטון מקומי03/09/19409 צפיות
בירות על חוק התכנון והבנייה הן עבירות חמורות שעשויות להוביל לסנקציות קשות כנגד העבריין. משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בטיפול בעבירות אלו ומעסיק אדריכלים ומהנדסים שיוכלו לסייע לך להתמודד מול המערכת. נתפסת בעבירת בניה? הפתרון בהישג יד. צור קשר ונשמח לעזור לך לצאת מזה… " אם ביצעתם עבירת בנייה כלשהי, יכול מאוד להיות שתוכלו להכשיר אותה בדיעבד. באמצעות טיפול מקיף במספר חזיתות נשיג עבורכם את האישורים שיאפשרו לכם להמנע מצווי הריסה, קנסות ואפילו רישום פלילי".

מאמרים נוספים בנושא נדל"ן ומקרקעין

מאת: דניאל מלמדנדל"ן ומקרקעין16/02/2044 צפיות
מרבית תושבי מדינת ישראל רוכשים דירות למטרת מגורים. לכן חשוב שיהיה לכם עורך דין צמוד מקצועי ושמבין את התחום. עו״ד עמית ורד מתמחה בנדל"ן ומקרקעין.

מאת: עידן שלומןנדל"ן ומקרקעין23/11/19339 צפיות
כל קבלן שיפוצים יודע שענף הבניה איננו פשוט והתחרות גבוהה על כל פרויקט, בעיקר כיום שיש אתרים המדרגים בעלי מקצוע שונים, אפליקציות שמאפשרות העברת הפניות עבודה למנויים משלמים ובכלל סף הכניסה איננו גבוה וכל מי שקנה ארגז כלים וצבע דירה לקרוב משפחה יכול להתהדר בתואר קבלן שיפוצים.

מאת: yoni romנדל"ן ומקרקעין04/08/19551 צפיות
התחום המשפטי בכלל - והתחום המשפטי בנושאי משפחה בפרט - הוא מרתק ומעניין, אך במידה ואינכם מבינים בו לעומק רצוי מאוד לשכור את שירותיו של עורך דין מנוסה ומקצועי.

מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין13/04/18698 צפיות
היתר בנייה הוא רישיון לעשות שינוי /בניה בנכס, שניתן בהתאם לחוק התכנון והבנייה, ובהתאם לזכויות הבנייה שנקבעו בתכנית הבנייה.אם אתם רוצים לעשות שינוי בבית/ בדירה שכרוך בשינוי שדורש היתר בנייה – לדוגמה, אתם רוצים לבנות על הגג, אזי אתם צריכים לפנות לוועדה המקומית לתכנון ובנייה (לרוב פונים עם תוכנית שמאושרת על ידי אדריכל) ואז מחכים לאישורה. האישור ניתן בהסתמך על החוק, על הבקשה הספציפית, ועל האזור בכלל (לרבות התחשבות במתנגדים). היתר הבנייה הוא מסמך פורמלי שאליו מצורפים תכניות המבנה ורשימת דרישות.

מאת: orya peryנדל"ן ומקרקעין22/01/18582 צפיות
תל אביב הינה העיר המבוקשת ביותר בארץ לרכישת או שכירות נדל"ן. אם הסטודנטים שמעוניינים ללמוד ולעבוד בעיר המרכזית ביותר בארץ, או זוגות צעירים שמעוניינים לגור בעיר בגלל הקרבה למקום עבודתם. גם משקיעים בנדל"ן מעוניינים למצוא דירות ישנות שתכנית תמ"א 38 חלה עליהן. מי שמוצא עסקה מסוג זה, יצא מורווח, היות ומדובר על עסקה שתהיה שווה בעשרות אחוזים יותר, כאשר מדובר על פינוי בינוי והערך של הדירה יהיה שווה הרבה יותר, כשהיא חדשה לחלוטין וגדולה הרבה ממה שהייתה בעת רכישתה לפני הבנייה.

מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין18/12/161035 צפיות
האם כאשר לא ניתן להרשיע אדם בביצוע עבודות בנייה ללא היתר בשל התיישנות, ניתן להרשיעו בעבירה נמשכת של שימוש בנכס שנבנה ללא היתר? ביהמ"ש לעניינים מקומיים משיב על כך בשלילה. כנגד קטן שושנה ויוסף (להלן: "הנאשמים") הוגש כתב אישום המייחס להם עבירות של ביצוע עבודות ושימוש במקרקעין ללא היתר כדין ביחס למבנים מסוימים. כתב האישום הוגש לביהמ"ש לעניינים מקומיים בחולון, ונדון בפני השופטת ריבי צוק.

מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין22/11/16762 צפיות
יש לכם מסעדה קטנה, מכבסה, מספרה, מכון קעקועים ופירסינג, אטליז או חדר כושר? אתם צפויים לקבל הקלות ברישוי פתיחת העסק. במסגרת רפורמה של האוצר בחוק ההסדרים תבוטל חובת אישור כבאות האש לסוגי עסק מסויימים והיא תוחלף בהתחייבות עצמית. לידי ynet הגיעה רשימת 120 סוגי העסקים שיהיו פטורים מהאישור המדובר בדרך לרישיון העסק.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica