חפש מאמרים:
שלום אורח
17.01.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

שחיקה בזוגיות, שחיקה בעבודה, לשמור על התשוקה, להרגיש פרפרים בזוגיות, שגרה בזוגיות, שעמום בזוגיות, ריגוש בזוגיות, ליצור תשוקה, חוסר אהבה, אהבה נחלשה, ל

שחיקה בזוגיות,שחיקה בעבודה, לשמור על התשוקה, להרגיש פרפרים בזוגיות, שגרה בזוגיות, שעמוםבזוגיות, ריגוש בזוגיות, ליצור תשוקה, חוסר אהבה, אהבה נחלשה, לאהוב את מהשיש

הנושא הבא הואכזה, אוקי נגיד אנשים בזוגיות מתחילים לצאת טוב להם נחמד להם וכו' עד שפתאוםהפרפרים נגמרים או ההתלהבות נגמרת או מה שזה לא יהיה שזה יכול להיות.

ש: אגב זהמתחבר לשיחה שלנו עם הסמים.

אליעד: בסדרסבבה.

ש: אני אומרזה אותו דבר.

אליעד: ויכוללהיות שזה ההתלהבות נגמרת אחרי שנגמרים הפרפרים יכול להיות שההתלהבות נגמרת אחרישיש להם ילד, יכול להיות שההתלהבות נגמרת אחרי שהם מפסיקים לריב יכול להיותשההתלהבות נגמרת אחרי שהם עוברים לגור ביחד אחרי שהם מתחתנים, ההתלהבות נגמרת ואזהם נגיד מתחילים לריב ולא יודעים אם זה מתאים להם וכו'. השאלה היא איך אפשר להמשיךלשמר את ההתלהבות את התשוקה את האהבה ההתאהבות איך שלא נקרא לזה, מה התשובה?

ש: מי בכללרוצה לשמר, כן למה הוא צריך לשמר את זה.

אליעד: בהנחהשאתה רוצה לשמר ואשתך אומרת לך אני יותר לא מתלהבת נניח, נניח שאתה רוצה לשמר והיאבכלל לא מתלהבת מה אתה מציע לה לעשות?

ש: הייתי חוזרלמקורות למה בכלל מלכתחילה הייתה ההתמזגות הזאת.

אליעד: כי היאהרגישה בודדה ועכשיו אחרי שהיא התחתנה אין לה עניין יותר בזה כי היא כבר לא מרגישהבודדה ואתה לא ממלא לה את החיסרון, הרגישה שאין לה ערך נתת לה ערך היא לא צריכהאותך יותר.

ש: שתטפלבעצמה.

אליעד: אנחנויודעים שהיא צריכה לטפל בעצמה לכן אנחנו מדברים על זה עכשיו.

ש: למה הואצריך לפתור את הבעיה.

אליעד: נגידשהיא באה לטפל בעצמה הלאה מה הפתרון?

ש: נתת אתהפתרון עכשיו.

אליעד: מההפתרון?

ש: זאת התשובהבדיוק יש לה חיסרון היה לה חיסרון מולך תדאג שיהיה לה חיסרון מולך לא משנה איך.

אליעד:מה?

ש: תדאגאיכשהו כרגע לא מדובר על הדרך כרגע אלא שיהיה לה חיסרון מולך שתמלא לה, שיהיה לך אתהחיסרון מולך ושהיא תחשוב שאתה זה שצריך למלא אותו.

אליעד: מה זהאומר לבגוד בה ואז לחזור אליה?

ש: לדוגמא זאתגם אופציה.

אליעד: זאתהעצה?

ש: לא זאת לאהעצה.

אליעד: היארצתה ילד עכשיו יש לה ילד היא כבר לא רוצה יותר את הזוגיות, רגע שנייה היא רצתה ילדהביאו ילד היא כבר לא מתלהבת יותר מהזוגיות כבר יש לה ילד.

ש: אם רק בגללהילד.

אליעד: כן רקבגלל הילד.

ש: אם רק בגללהילד שום דבר לא יעזור.

אליעד: אז מהלעשות?

ש: אין מהלעשות.

אליעד: מהלעשות, התשובה שלך זה אין מה לעשות תיפרדו?

ש: לא.

אליעד: אז מהלעשות?

ש: התשובה היאבגלל שאני חושב שאם זה היה בגלל שיש לה ילד.

אליעד: מהלעשות?

ש: אם לא חסרלה שום דבר לא יעזור לך שום דבר.

אליעד: אנישאלתי היא שואלת אותך מה לעשות.

ש: זאת בדיוקהתשובה של השאלה הקודמת היא צריכה לקחת החלטה מה היא רוצה לעשות.

אליעד: היארוצה למצוא דרך להישאר בזוגיות והיא מרגישה שהיא לא מתלהבת יותר.

ש: יפה היארוצה קודם כל היא רוצה.

אליעד: היארוצה כן.

ש: מה נותנתלה הזוגיות למה את רוצה להישאר בזוגיות.

אליעד: "לאיודעת" זה מה שהיא באה לשאול.

ש: אז עכשיוצריך לשאול בדיוק את אותה שאלה כמו מקודם אותה שאלה.

אליעד: אותהשאלה?

ש: מה המהותבא נלך למהות.

אליעד: היאשואלת "אני בכלל לא יודעת אם יש מהות או לא, אני בכלל רוצה אם באמת כדאי לי להישארבזוגיות או לא".

ש: איזה צרכיםהאיש הזה ממלא לך.

אליעד: "איזהצרכים לא יודעת".

ש: והאם הואממלא לך בכלל אז עכשיו להתחיל לשאול.

אליעד: "איזהצרכים לא יודעת" זאת השאלה היא לא יודעת.

ש: את בודדהממלא לך את הצורך הזה? לא, אוקי את ככה הוא ממלא לך את הצורך הזה?

אליעד: ולכןתיפרדי?

ש: אם היאאיתו לא.

אליעד: התשובהשלך זה ולכן תיפרדי.

ש: בא נעשה זהכמו שעשינו לוח על הזה נעשה.

אליעד: אתצודקת ולכן תיפרדי?

ש: יכול להיותשבסופו של דבר היא תגיע למסקנה שאם זה שהיא רוצה לשפר את הזוגיות זה לא אפשרי כיהוא לא ממלא לה מספיק צרכים והוא לא נותן לה מספיק מה שהיא רוצה, אם לא טוב לה איתושתחפש מישהו אחר שכן ימלא לה.

אליעד: לא אתניסחת, לא מההתחלה נגיד מישהי באה להתייעץ איתך אומרת לך "תקשיבי יוצאת עם מישהוהיה לנו טוב זה וזה אבל לאחרונה אני מרגישה שאני פחות מתלהבת ממנו, מה את מציעהלעשות?", "למה את פחות מתלהבת ממנו? כי..." חופרים וחופרים מגיעים לזה שפעם הייתהלה מריבה עם אמא שלה ואז בדיוק הם הכירו ואז זה עזר לה מאוד ועכשיו היא כבר השלימהעם אמא שלה ואז היא לא מרגישה כל כך שהוא תומך בה כי היא כבר השלימה עם אמא שלה. אזמה הפתרון?

ש: דבריםאחרים שהוא מענה לה עליהם.

אליעד:איזה?

ש: לא יודעתהוא נותן לה סקס טוב הוא עוזר לה כלכלית והוא עושה ככה או עושה ככה לא יודעת.

אליעד: זה לאמרגש אותה יותר.

ש: מה כן מרגשאותה?

אליעד: לאיודע.

ש: לא אבל מהלא יודע?

אליעד: היאשואלת.

ש: נגיד היאתמצא משהו היא תמצא איזשהו צורך, נמצא בור שהוא ממלא אותו תמיד נמצא. זה פתרון אחדבטח יש עוד פתרונות.

אליעד: אז באנלך על הפתרון האחד הזה אז ככה בפשיטות, אוקי בן אדם מרגיש טוב ממה שממלא לו אתהרצון בן אדם אוהב את מה שעושה לו טוב.

ש: הוא רודףאחריה הוא אומר לה כמה היא יפה.

אליעד: בסדרשנייה.

ש: אם היא שםעדיין זה אומר שהיא חושבת שהוא עושה לה יותר טוב מרע.

אליעד: לא אבלהיא לא יודעת אם היא רוצה להישאר שם או לא זאת השאלה.

ש: בסדר ההיאפגיעה בגלל שהיא לא רואה מספיק עתיד ואיזה מילוי רצונות.

אליעד: נכון,זאת שאלה מוכרת ושאלה ידועה של אנשים שמגיעים לשלב שהם לא אוהבים יותר רוצים לדעתמה לעשות ממה זה נובע ומה לעשות. אז זה עובד ככה אוקי בן אדם אוהב את עצמו והואאוהב את מה שעושה לו טוב מי שעושה לו טוב הוא אוהב אותו, בסדר בגדול ואז הוא יגיד"כן אבל אמא שלי עושה לי רע ואני אוהב אותה" כי עושה לך טוב לאהוב אותה אם לא היהעושה לך טוב לאהוב אותה לא היית אוהב אותה, בסדר לא משנה סתם בסוף אתה אוהב את מהשעושה לך טוב ושעושה לך טוב לאהוב אותו לא משנה איך תסובב את הגלגל.

בין כך וביןכך מה שקורה זה שאנשים נמצאים בקשר הם ממלאים, נגיד בן אדם מתחיל לעבוד באיזו עבודהואז הוא מאוד מתלהב זה וזה ואז הוא מרגיש שחיקה בעבודה, מה הוא יכול לעשות כדי לאלהרגיש שחיקה בעבודה, שחיקה בזוגיות מה לעשות כדי לא להרגיש בזוגיות? והתשובה היאכזאת שנייה.

ש: גם מולהמציאות בכללי.

אליעד: מולהמציאות מול משהו, אוקי עכשיו אז ככה בן אדם בשביל שהוא יוכל להרגיש את ההתלהבות אתהתשוקה את ההתרגשות הוא צריך שיהיה לו איזה חיסרון שמתמלא לו ולכן אם בן אדם לדוגמאאומר, נגיד שבן אדם נגיד יצא עם מישהי ונגיד היא הפסיקה לרגש אותו מה שצריך לעשותזה למצוא חיסרון חדש שהיא ממלאת אותו. עכשיו מה זה אומר? זה אומר או לעלות את הרףיותר למעלה לבקש ממנה בקשות חדשות ואז כל פעם שהיא תמלא את הרצונות האלה הוא יתלהבעוד יותר.

אבל מההחיסרון בזה שיכול להיות שימאס לה ממנו כי הוא כל הזמן מבקש בקשות חדשות ומצד שניגם יכול להיות שהיא תתחיל לבקש ממנו בקשות חדשות והוא לא ירצה את זה, נכון ולכן מהשאפשר לעשות זה לנסות למצוא את המצב הקיים ולשאול איזה חסרונות המצב הקיים ממלא שאםלא המצב הקיים היו החסרונות האלה.

ש: עודפעם.

אליעד: פשוטלקחת את המצב הקיים ולעשות הפוך, אוקי אם לא היה את המצב הקיים "אם נגיד היינומתגרשים הייתי מתפטר" לא יודע מה איזה חסרונות היו קיימים היו קורים ואז לרצות למלאאת החסרונות האלה שהיו קורים אם היית עוזב את מערכת היחסים הזאת. וכשתזדהה כשבן אדםמזדהה עם הרצונות עם החסרונות שהיו נוצרים לו אם הוא לא היה במערכת יחסים הנוכחיתאוטומטית זה יכול לגרום לו להתרגש לאורך זמן מעצם זה.

ש: שהוא לארוצה להיות במצב ההוא מצד הכוונות.

אליעד: איךעושים את זה? נגיד יש אנשים חולים לדוגמא נגיד שהם יום אחד נהיים חולים ואז נהיהלהם רע והם לא יודעים אם נמאס להם מהחיים ואז הם מוצאים "תגיד תודה שאתה נושם"נכון? "אתה נושם לא היית זה מה היה קורה? לא היית נושם לפחות אתה רואה, נכון היהיכול להיות יותר גרוע אתה רואה יפה" אז כל בוקר הוא קם "איזה מזל אני רואה אני נושםואני נושם" וזה מה שממלא לו את החיסרון.

ש: אז להעמיקאת היותר גרוע?

אליעד: לא זהלא על היותר גרוע הכוונה היא אם אתה רוצה להתמיד במשהו, בן אדם מתחיל באיזה משהוואז הוא מתלהב ואחרי שנגרמה ההתלהבות של ההתחלה טוב איך מתחזקים את זה בשוטף? עכשיוהתלהבות נוצרת מזה חושב שזה ממלא לו את החיסרון אז או שתציב רף יותר גבוהה ואז כלהזמן כאילו תהיה איזו התפתחות אבל בהנחה שלא ניתן להציב רף יותר גבוהה ובהנחה שזהיציק לך יציק לה יציק לו יציק להם, נגיד בן אדם נגיד נמאס לו בעבודה אוקי אז תציברף שאתה רוצה להרוויח יותר כסף ואז אתה כל הזמן תתרגש.

בהנחה שאתה לאיכול להרוויח יותר כסף או אתה לא רוצה או לא מעוניין פשוט תבדוק איזה חיסרון זהממלא לך בשוטף וכאשר המוח יתוכנת לראות באופן שוטף רציף את החיסרון שזה ממלא לבןאדם בשוטף ממילא הוא יכול להתלהב מזה בשוטף כי הבעיה שהבן אדם לא מתלהב זה כי הואלא רואה את החיסרון שמתמלא לו זאת הבעיה, אתה רוצה להתלהב ממשהו תראה את החיסרוןשממלא לך לא משנה מה יש לבן אדם, בן אדם מרגיש שעמום ריקנות תראה את החסרונות שהיולך אם לא היה לך את מה שיש לך וזה יאפשר לך לאהוב ולשמוח מזה שיש לך את מה שישלך.

בן אדם עוברלבית חדש הוא מאוד שמח אחר כך זה כבר משעמם אותו, אוקי לך בבקשה למקום אחר תראה איךזה לגור בבית ישן וכו' ואז פתאום אתה תתלהב מהבית החדש, במילים אחרות תנסה לזכור אתהחסרונות שהבית החדש ממלא לך.

ש: מה ההבדלבין לראות מה טוב בזה לבין לראות את החסרונות של זה.

אליעד: זהאותו דבר, מה טוב בזה נוצר? באמצעות החסרונות שזה ממלא. מה אתה רוצה להגיד?

ש: כאילובמילים אחרות להעריך את זה להעריך את מה שיש לך.

אליעד: נכוןוהשאלה היא אבל איך להעריך את מה שיש לך, אתה לדוגמא נגיד מתחיל לעבוד באיזו עבודהואז איך שאתה מתחיל לעבוד אתה ממש שמח "איזה כייף מצאתי עבודה אני יודע מה לעשות עםעצמי מצאתי עבודה", אוקי אחרי חודש חודשיים מתחיל להימאס לך "העבודה קשה זה וזה"כבר אין לך את ההתלהבות של ההתחלה של "איזה כייף מצאתי עבודה", מה לעשות? להגיד"רגע אם לא הייתה לי את העבודה איזה חיסרון היה נוצר לי? יפה זה החיסרון שאני רוצהלמלא".

לפעמים זהיהיה החיסרון הראשון ולפעמים זה גם יכול להיות חיסרון חדש, לא תמיד זה אומר אם לאיהיה לך את זה אתה תחזור לחיסרון הראשון יכול להיות שאם לא היה לך את זה יהיהחיסרון חדש וצריך לרצות למלא את החיסרון החדש הזה. בודקים "מה יש לי אם לא יהיה ליאת זה איזה חסרונות יהיה לי? אוקי אני רוצה למלא את החסרונות האלה", ככל שבן אדםירצה יותר למלא את החסרונות האלה ככה הוא יותר ירצה את מה שיש לו זה הכל.

ש: זה היהבעצם המבנה של הרצון.

אליעד:נכון.

ש: אבל אני לאמבין זאת תשובה מה שאתה נותן זאת תשובה שאני מרגיש שהיא תשובה יחסית.

אליעד: נכוןהיא יחסית.

ש: כי אנילדוגמא ישר קפצתי למה לא לנסות להבין למה אני כל פעם מתאכזב.

אליעד: זאתבעיה אחרת זאת שאלה אחרת, זה כיוון אחר הלאה.

ש: נראה ליפתרון נוסף זה לגרום לאותו אדם אישה להבין שזה לא משנה, זה פשוט לא משנה לו זה פשוטלא משנה.

אליעד: שמה לאמשנה?

ש: לא משנה אםהיא איתו או אם היא עם גבר אחר.

אליעד: ולכןהיא צריכה לעזוב?

ש: לא ולכן זהבסדר להישאר ולעשות את המאמץ של לחפש את החסרונות.

אליעד: להתאמץכל כך, לא הבנתי עוד פעם מה את אומרת?

ש: זה לא משנהעם כולם צריך להתאמץ עם כולם נגמרת בסוף נגמרים הפרפרים.

אליעד: לאתמיד זה הקטע שלא זה מה שאני מחדש שלא. עוד פעם באופן יחסי זה נכון כל בן אדםשמתמלא לו הרצון הוא פחות נהנה מהדבר שממלא לו הרצון כי הרצון שלו כבר התמלא אבל זהלא מחויב זה מה שאני אומר. אני מסביר את המנגנון עכשיו תעשה מה שאתה רוצה, המנגנוןהוא שאם תזכור את החיסרון שמתמלא לך אתה תתלהב ממנו זה הכל.

ש: אבל אם אתהאומר שזה לא משנה עכשיו אם תעזבי את החבר שלך או תישארי איתו.

אליעד: אבלהיא לא שאלה את זה מלכתחילה היא שאלה "מה אני יכולה לעשות כדי להתלהב ולהישאר?",תשובה תחפשי איזה חסרונות זה ממלא לך.

ש: אפשר לגעתבזה לדוגמא לדעתי אני הייתי לוקח את האנלוגיה של אוכל לדוגמא, למה כי זה משהושאנחנו עושים אותו הרבה זמן מאז שאני זוכר.

אליעד:שמה?

ש: אוכל, מהאני עושה כדי להתלהב מאוכל כי זה משהו שבאופן יחסי אני עושה אותו הרבה.

אליעד: ואתהלא צריך את החיסרון אתה נזכר בכל מקרה כל הזמן.

ש: לא אבל אנימשנה את האוכל אני רוצה אני עושה כל מיני דברים זה לא שאני אוכל את אותו האוכל כלהזמן, זה מערכת זוגית לכל דבר אוכל באמת.

אליעד: טובהבנו את הסיפור?

ש: אפשר שאלהקטנה?

אליעד: כןדבר.

ש: השאלה היאאם אין רכיב בזוגיות הוא מייצר את האהבה את העניין.

אליעד: מהשיוצר את העניין זה מילוי הרצון.

ש: אז בעצםאתה לא מודע לו.

אליעד: אזתהיה מודע לו.

ש: לא אנישואל.

אליעד: הבנתיאז אם אתה מודע לא זה כבר לא יעניין אותך יותר, זה מה שאתה אומר?

ש: כן.

אליעד: מהיבטמסוים גם זה נכון, מה האמת שנייה זה חוזר לשיחה הקודמת שאם בן אדם לצורך הענייןיראה את החסרונות שזה ממלא לו זה גם יכול פחות למלא לו אותם כי הוא יגיד "זה כבר לאנותן לי את זה" כמו בסיגריה אם אתה תדע מה הסיגריה נותנת לך היא כבר לא תיתן לך אתזה, נכון אבל זה בהנחה שאתה רוצה פתרון מוחלט אם אתה רוצה פתרון יחסי זה מספק לך אתזה מה הבעיה בזה.

ש: לא גםביחסי לא? גם ביחסי כאילו התשוקה הגדולה אם ניקח זה כאילו מזה שהוא לא בסדר מזהשהוא לא מחשב את זה, כאילו הוא לא אומר "יש לי פה, זה מעניין לי פה".

אליעד: האםמחויב שבן אדם נגיד נמצא בזוגיות האם מחויב שהוא ירגיש את התשוקה הגדולה בהתחלהיותר מאשר בהמשך? לא מחויב יכול להיות שמה שחשוב לו זה דווקא לדעת שהוא מסוגל לשמורעל הזוגיות ואז דווקא כשהוא מצליח לשמור על הזוגיות זה יהיה יותר נחמד לו מאשרלהתחיל לצאת נגיד עם מישהי עם מישהו למה כי הוא אומר "זה אני בכל מקרה יודע שאנייכול לעשות אבל להצליח להתמיד בזה?" כל יום שהוא מתמיד זה נותן לו שמחה יותר גדולהמאשר בהתחלה, למה? כי הוא מזדהה עם הרצון להתמיד יותר מאשר עם הרצון לכבוש נגידלדוגמא, תלוי מה הוא רוצה יותר. הבנו?

ש: שנייה אזמה אתה אומר שהתשובה?

אליעד: שמה מההשאלה?

ש: הרכיב שלהאהבה התשוקה נגיד לאהבה אז זה לא חלק, אין שמה רכיב של עיוורון?

אליעד:שמה?

ש: רכיב שלעיוורון שהאדם לא מודע "זה ממלא לי את זה".

אליעד: נכוןואז מה קורה ואז אחרי זמן מסוים כשזה לא ממלא לו יותר את הרצון שהוא לא מודע אליואז הוא אומר "אני מרגיש שחיקה מרגיש פה מרגיש שם".

ש: אבל זאת לאהייתה התשוקה שהייתה ההיא הייתה עיוורת הוא לא מודע.

אליעד: זהשהתשוקה לא עיוורת זה לא בהכרח שהיא פחות טובה.

ש: מה אתהאומר?

אליעד: כןהבנתי אותך זה מה שאני אומר.

ש: למה אתהאומר את זה?

אליעד: כי זהלא בהכרח לא פחות טוב.

ש: זה לא נראהכאילו חיצוני כזה.

אליעד: מהיבטמסוים אז בסדר בהיבט מסוים מהיבט מסוים, אני אומר אם בן אדם יהיה מודע לחיסרון שזהממלא לו אז זה פחות ימלא לו את החיסרון בסדר יש גם היבט כזה.

ש: אז מההיבטהזה הפתרון הזה לא...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד קואצ'ר, ייעוץ פילוסופי, אליעד כהן, אימון,אימון אישי, לשמור על התשוקה, בזוגיות, חוויות, חינוך, לאהוב את... ועוד...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי - כללי

מאת: בנימין קלינגראימון אישי - כללי13/08/20912 צפיות
קנסות מינהליים עיריית תל אביב-יפו מפעילה צעדי אכיפה מינהליים ומשפטיים כנגד עבירות על חוק התכנון והבנייה ובכלל זה עבודה אסורה או שימוש אסור בנכס. ב-20 בדצמבר 2018 נכנסו לתקפן תקנות העבירות המינהליות [קנס מינהלי - תכנון ובנייה] תשע"ח 2018. על פי תקנות אלו, ניתן יהיה להטיל קנסות מינהליים על עבודה אסורה, שימוש אסור ועל אי קיום צווים מינהליים להפסקת עבודות או להפסקת שימוש.

מאת: דניאל seoאימון אישי - כללי28/12/191631 צפיות
תראו חברים יקרים, אני עוסק בהשגת משכנתאות למסורבים כבר כמעט 10 שנים, אני חייב לציין שהמצב הכי קשה שיכול להיות - זה מצב שבו צריכים לקחת משכנתא כדי לסגור הלוואות או חובות והבנקים פשוט לא מוכנים לאשר את זה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי26/03/192616 צפיות
כאשר הבנק מסרב למשכנתא, מגיעים למצב שבו הכול נמצא בסימן שאלה ולא יודעים מה לעשות מכאן. במצב הזה צריכים לעצור דקה אחת, לקחת אוויר ולהחליט מה עושים. הכוונה שלי היא להגיע למצב שבו אתם מבינים שהדרך הנכונה היא להביא מומחה למשכנתאות של מסורבים כדי שיוכל להשיג את האישור הנדרש ולהביא תוצאות.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172304 צפיות
אחת החברות המעניינות ביותר בישראל בעיני היא חברת שבט זבולון, החברה בבעלות יעקוב שאול עוסקת באחד התחומים המעניינים ביותר בעולם הנדל"ן. כלומר מה שהיא עושה, זה לספק ציוד חסר עבור אתרי בנייה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172283 צפיות
אנחנו נתחיל עם רונית מרום, שהנה אדריכלית מובילה בכל הקשור לדירות יוקרה באשדוד בעיקר, אך גם ברחבי ישראל השונים. רונית נחשבת לחברה באותוו חוג של מעצבי פנים מובילים, שיכולים לקבוע בון טון בעולם הנדל"ן של דירות יוקרה.

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי30/11/161754 צפיות
אחד הנושאים המרתקים ביותר בעבודה עם אנשים, ילדים ובכלל בכל מערכת יחסים, זה הנושא של הרגש האנושי, ויותר מכך - הידיעה שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת להפוך למאסטר ברגשות, שזה אומר לדעת להתחבר לכל אדם, לשדרג את כל מערכות היחסים שלנו ושל האנשים שאנחנו מקדמים, ולהרגיש באופן אמיתי הרגשה של שמחה ואהבה.

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161440 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica