חפש מאמרים:
שלום אורח
15.04.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

פחד להיכשל, פחד להצליח, פחד מכישלון, קשה להצליח, התמודדות עם כישלון, קבלת החלטות, איך לקבל החלטה? בחירת קריירה, לבחור קריירה, לדעת מה לעשות, לדעת איך

פחד להיכשל, פחדלהצליח, פחד מכישלון, קשה להצליח, התמודדות עם כישלון, קבלת החלטות, איך לקבלהחלטה? בחירת קריירה, לבחור קריירה, לדעת מה לעשות, לדעת איךלהחליט

ש: בא נלך על,הייתה לי שיחה עם מישהי והיה לה עניין של פחד כאילו להתגבר על פחד וכו' ואני ניסיתיכל הזמן לקחת אותה כאילו ניסיתי לשנות לה את הטרמינולוגיה שלא נדבר על פחד אלא נדברעל רצון כי שם אני שוחה.

אליעד: מה "כיאני שוחה", למה שלא תגיד שרצית לשנות לה את הטרמינולוגיה כי שם היא שם היא שוחה מהזה כי שם אתה שוחה, אתה אמור לשחות בשתי האופציות.

ש: זהו אז זהלא ברור לי כאילו אני מרגיש שטיפה נתקעתי שהיא אמרה "אני רוצה משהו, למה את לאהולכת על זה? כי אני מפחדת הפחד עוצר אותי" לצורך העניין.

אליעד: אוקיסבבה ומה אתה רצית לגלגל את זה, אז אם לדוגמא הפחד בנגיד "אני לא רוצה להיכשל" היאקוראת לזה "אני מפחדת להיכשל" ואז אתה אומר לה "למה את מפחדת להיכשל" במקום להגיד"למה את לא רוצה להיכשל, למה את מפחדת להיכשל" מה הבעיה להחליף את המילה.

ש: היא אומרת"אני לא יודעת, לא יודעת אני מפחדת".

אליעד: אוקיומה אתה רצית לקחת את זה?

ש: כאילורציתי איכשהו להפיל לה את האסימון שיש לה התנגשויות של רצונות שזה לא זה היא רוצהבמאה אחוז.

אליעד: לא ישלה התנגשויות של פחדים, סתם רצית לעשות לה המרה לשיחה על טרמינולוגיה של רצון?

ש: כי היאאמרה העניין שהיא אמרה "את זה אני רוצה אבל מזה אני מפחדת" זה לא היה "את זה אנירוצה".

אליעד: תןדוגמא.

ש: היא רוצהלהצליח.

אליעד: רוצהלהצליח אבל?

ש: מפחדתלהיכשל והפחד להיכשל עוצר אותה מלנסות מללכת על זה.

אליעד: אוקיבסדר איזה שכל רצית להעביר להסביר לה?

ש: אני רציתירק בטרמינולוגיה שתגיד "אני רוצה להצליח ואני לא רוצה...".

אליעד: להיכשלאוקי, מה אכפת לך שזה יקרא פחד ולזה רצון?

ש: כי אז זהכאילו מה את יותר.

אליעד: למההיא גם קראה לזה פחד ולזה רצון? כי רצון זה כאילו על ההווה ופחד זה מהעתיד זאת כלהסיבה.

ש: לא בדיוקהיא כאילו אמרה הפחד זה כמו גוף זר שעוצר אותה מהרצון האמיתי שלה שזה להצליח משהוכזה ואז היא לא הסכימה היא אמרה.

אליעד: אז מההבעיה מה אתה שואל אותי עכשיו? אני חושב שהיית צריך לזרום במנוחים שלה לא משנה מההיא גלגלה ואמרה.

ש: איך לאיזהכיוון כאילו?

אליעד: מהרצית להגיד נגיד מה היא אומרת, כן תביא את מה שהיא אומרת.

ש: מפחדתלהצליח.

אליעד: מפחדתלהצליח?

ש: לא, מפחדתלהיכשל סליחה, רוצה להצליח ומפחדת.

אליעד: "כמהאת בטוחה שאת מפחדת להיכשל?".

ש: אבל זה כברשאלה מוזרה קצת.

אליעד: "אתמפחדת להיכשל את כל כולך מפחדת להיכשל, 90% מפחדת להיכשל?".

ש: מפחדת הפחדעוצר אותה.

אליעד: "אוקיומה את רוצה?".

ש:להצליח.

אליעד: אוקיהאם אפשרי להצליח בלי לנסות?

ש: לא.

אליעד: אוקיאז חייבים לנסות, אוקי עכשיו האם לנסות בלי לרצות להצליח או שרק כשהרצון להצליחיגבר על הפחד מלהיכשל רק אז תנסי.

ש: היא אומרשהיא רוצה שזה הדבר שהיא הכי רוצה היא חולמת על זה, זה הדבר שהיא הכי רוצהבעולם.

אליעד: אוקיבן אדם ממש רוצה מים אבל קושרים לו את הידיים והוא לא יכול לשתות מים זה עדיין יכוללהיות מצב שהוא ממש רוצה מים ועדיין יש כוח חיצוני שקשר לו את הידיים והוא לא יכוללשתות מים, נכון זאת האמת יכול להיות מצב כזה עובדתית?

ש: כן.

אליעד: יכוללהיות מצב אז מה את רוצה את אומרת הפחד לא שלך והרצון כן שלך זה מה שהיא חווה זה מהשהיא אומרת. "אז מה את רוצה" עכשיו מה עושים? עכשיו בא נראה מה האמת, מה היא בעצםטוענת אתה ניסית להגיד לה תקשיבי זה לא שמישהו מבחוץ קשר לך את הידיים שאת לא יכולהלצאת מהבור לברוח מהשריפה זה לא המצב זה רצון מול רצון תביני תחלישי את זה שניהםבחירה שלה, אבל היא המהות של התשובה שלה הייתה לפי מה שאני מבין ממך "תקשיב הרצוןשלי יש לי בחירה הוא שלי, אני רוצה להצליח על הפחד אין לי בחירה זה לא שלי". ומהאתה היית צריך לעשות לגלגל את זה? להגיד לה "את חושבת שזה נכון הפחד" זה כמו להגידלו "הוא שלך או לא שלך?", אם היא הייתה אומרת כן אז תגיד לה "נכון שהפחד הוא חיצוניאבל את צריכה לא להזדהות איתו".

ש: רגע מה זאתאומרת זה נכון זה הפחד?

אליעד: נגידהיא אומרת "אני מפחדת להיכשל", "ומה את חושבת על הפחד הזה שהוא הגיוני או לאהגיוני?" זה כאילו כמו לשאול אותה האם את רוצה את מזדהה עם הפחד הזה או לא, זה כמולהעביר את הפחד לבחירה שלה.

ש: תשמע עשיתיאיתה שיחה ארוכה והיא כן אמרה שהיא.

אליעד: רגעתבין את הטרמינולוגיה עוד פעם היא אומרת הפחד לא בבחירה שלי מנסים לגלגל את זה עליהלהגיד לה "נכון את צודקת הפחד הוא לא מבחירה שלך, למה שתרצי לפחד הרי את רוצהלהצליח מה ההיגיון שתפחדי כאילו אין בזה היגיון, רוצה להצליח זה הרצון הבסיסי שלנולהצליח פחדים זה רק לא כרצוננו אבל אנחנו בוחרים להאמין להם לפחדים האלה, לא משנההפחד לא שלך האמונה בפחד היא שלך" בסדר נגלגל את זה ככה.

ואז נראה אםהיא תגיד "נכון אני מאמינה בפחד הזה אני אפסיק להאמין לו" זה אותו דבר זה כמו להגיד"אני אשנה את הרצון" בסדר, אבל אם היא הייתה אומרת "לא, אין לי אפשרות יש לי פחדואין לי אפשרות מה לעשות" אוקי תניפי דגל לבן אם את בטוחה במאה אחוז שהפחד הזה לאשלך כמו שאת בטוחה שקשרו לך את הידיים ואת לא יכולה לברוח זה מה יש כאילו מה אתרוצה. אתה הבנת מה אני אמרתי? היא אומרת "מחויב לי שזאת לא בחירה שלי" אז אני ישרהלכתי למקרה קיצון, אם עכשיו עובדתית מישהו אומר לך "קשרו אותי לא יכול לברוח אנירואה את הזאב בא מולי" אין מה לעשות, אתה יכול לברוח? לא אז תקבל את המצב.

ש: היא לאאמרה שזה מהבחירה שלה.

אליעד: לא זאתבחירה שלה מה זה כוח חיצוני אבל?

ש: לא היאאומרת שהיא מפחדת להיכשל שהיא לא יודעת אם היא טובה מספיק, שהיא לא יודעת אם זה ישלה מלא רשימה של דברים של פחדים שעוצרים אותה.

אליעד: "אתרוצה לדעת אם את רוצה להמשיך לפחד להיכשל, רוצה לבדוק את זה?".

ש: לא, רוצהלפתור את הפחד.

אליעד: "אזבואי נבדוק למה את מפחדת להיכשל, בואי נראה מה האמת, למה את מפחדת להיכשל?".

ש: "אולי אנילא טובה מספיק".

אליעד: אוקי"ומה האמת שאת טובה מספיק או לא?".

ש: "לאיודעת".

אליעד: אוקי"ומה יכול להיות שאו שכן או שלא, אוקי אם את טובה מספיק את גם מפחדת להיכשל בבחינה?לא, ואם את לא טובה מספיק אז את יכולה להגדיל את הסיכוי שתהיי טובה מספיק? אוקי אזתלמדי, את צודקת נכון אז פשוט תלמדי יותר ותהיי טובה מספיק. לא אבל אני אף פעם לאיכולה להיות בטוחה שאני טובה מספיק, אוקי את בטוחה שאף פעם את לא יכולה להיות בטוחהשאת טובה מספיק? כן, אוקי אז את מבינה שכדי להצליח חייבים מתישהו לקחת סיכוןלהיכשל? כן, אוקי ואת מוכנה לקחת את הסיכון הזה?", יכול להיות שכשהיא תבין שאין להברירה "וואלה לא משנה מה אני אעשה אני אף פעם לא יכולה להיות בטוחה? לא אז חייבתלקחת סיכון" ויכול להיות שהיא תגיד "לא ועדיין אני לא יכולה להיכשל.

ש: ואם היאתגיד אני יודעת את זה ועדיין אני לא מצליחה.

אליעד: "ולמהאת לא רוצה להיכשל מה הסיבה? אוקי לא יודעת, אוקי אם תכשלי זה יעשה לך רע או טוב?לא יודעת יעשה לך רע, יכול להיות שאת מפחדת ממשהו שיעשה לך טוב? לא אם את מפחדת זהעושה לך רע, למה אבל שזה יעשה לך רע מה הסיבה שאת חושבת שזה יעשה לך רע? לא יודעת,בואי ננסה לחשוב נכשל פעם את יכולה לתת לי דוגמא לכישלון, מה את מרגישה למה רע לךמה את חושבת מה פה מה שם ואז זה אז זה רע, זה חייב להיות רע?" לא משנה או שמסובביםאת זה שזה רצון שלה או שמסובבים את זה שאין בחירה בשני המקרים אין בעיה זה מה שיפהבסיפור.

ש: לא בטוחשהבנתי את האלגוריתם, שמע היא לצורך העניין נגיד שואלת את עצמה ללכת על זה בכלל כיהיא לא בטוחה בעצמה או לא לבזבז את הזמן שלה וללכת לכיוון אחר של לימודים.

אליעד: "אז מהאת רוצה את רוצה לדעת?".

ש: היא רוצהלהצליח בגדול כמובן.

אליעד: אוקי"ומה את רוצה עכשיו בקוסמות או בהיגיון?" אומרת לך "בקוסמות", "בקוסמות תלכילמכשפים" אומרת לך "לא, בהיגיון" אוקי "אז בואי נבדוק בואי נראה מה האופציות מה פהמה שם, לא אני חייבת עכשיו תשובה מהירה, לא יודע תלכי לכותל תעשי אנד דן דינו".

ש: "לא, אנימוכנה לעשות את הדרך האיטית".

אליעד: אזבודקים רואים מה האמת, "אני מפחדת להיכשל" מה הסיכוי שתיכשלי מה הסיכוי שתצליחי, מההנזק שיקרה אם תיכשלי מה התועלת שתקרה אם תצליחי בודקים את כל האופציות. אם הייתשואל את עצמך שאלה אחת מה האמת הרי יש שתי אופציות או שזה מחויב הפחד שלה או שלא ישרק שתי אופציות אז לברר מה האמת, האם הפחד הזה מחויב כן או לא אם הוא מחויב היאתקבל אותו אם הוא לא מחויב אין בעיה.

ש: אז מהשואלים אותה את חייבת לפחד או כאילו מה.

אליעד: לא,"שלום אני מפחדת מזאבים שיטרפו אותי בדרך לקיוסק" זה מה שהיא מפחדת "למה את מפחדתמזאבים בדרך לקיוסק, מה את מפחדת שיקרה?".

ש: תגיד כי יששם זאבים.

אליעד: אוקי"את ראית שם זאבים?".

ש: יש שםזאבים.

אליעד: אוקי"את בטוחה שיש שם זאבים?".

ש: מאהאחוז.

אליעד: "אתבטוחה שהם חייבים להישאר שם?".

ש: לא.

אליעד: "אתבטוחה שאין לך אופציה לגרש אותם, את בטוחה שהם יטרפו אותך, את בטוחה שאין לך דרךלהשיג את זה בלי הקיוסק אז מה את רוצה?".

ש: שמע היאמפחדת מדברים שהם הגיוני לפחד מהם אבל יש סיבה טובה למה היא מפחדת מזה כי זה כמו בןאדם שהולך למלא לוטו הוא אומר "כן מה אני מפחד לבזבז את כל הכסף שלי ולא" בצדק כיוואלה.

אליעד: אתהרוצה לייצג אותה?

ש: כן.

אליעד: אזתיתן דוגמא לא הבנתי מה הדוגמא תלביש את זה על משהו, בא נתקדם.

ש: לצורךהעניין היא רוצה להיות אומנית מצליחה אוקי.

אליעד: לא,אתה רוצה להיות אומן מצליח נגיד תגלגל את זה על עצמך, מה אכפת לך?

ש: לא אכפתלי.

אליעד: תגלגלאת זה עליה.

ש: רוצה להיותאומן מצליח ולא בטוח שטוב מספיק ומפחד לבזבז את הזמן שלי ולהתבזות והרבה הרבה דבריםבמקום ללכת ללימודים או משהו כזה.

אליעד: מה אתהרוצה, אתה רוצה לדעת מה אתה רוצה?

ש: להיות אומןמצליח ומפורסם.

אליעד: אוקיאז למה שלא תנסה להיות אומן מצליח ומפורסם וכו'?

ש: אני לאיודע אם אני טוב מספיק.

אליעד: אוקיאז מה אם אתה לא יודע אם אתה טוב מספיק, האם זה שאתה לא יודע אם אתה טוב מספיקמחייב את זה שאתה לא יכול לנסות להיות אומן מצליח? "לא אני מפחד לקחת את הסיכוןשאני אבזבז את הזמן שלי" אוקי, אתה לא מוכן לקחת שום סיכון? "לא" אוקי אז עושיםשיכלול מה התועלת שתצמח לך מכך שתגלה שאתה אומן מצליח, מה הסיכוי שתגלה שאתה אומןמצליח משכללים מה הסיכון שיגרם לך אם תגלה שאתה לא אומן מצליח משכללים ואז מקבליםהחלטה.

או שההחלטהתהיה "נכון אומנם תהיה תועלת גדולה אם אני אגלה שאני אומן מצליח אבל הסיכוי לזה הואקלוש והנזק הוא גדול ולכן אני לא אלך על זה" או שהתשובה "לא, אני יכול להרשות לעצמישנה לבדוק אם אני אומן מצליח או לא" וזהו. כמו כל קבלת החלטות בן אדם יש לו דילמהבין שתי החלטות האם לעשות את זה או את זה, בא נבדוק עלות מול תועלת הסתברות לפהולפה ואז לשכלל ולפי זה להחליט ואם יהיה שווה ננסה נעשה אנד דן דינו ממש פשוט.

ש: אבל אם זהלא עניין של שנה אם זאת הקרבה יותר גדולה?

אליעד: מה זהמשנה.

ש: כי רק עלהניסיון רק לנסות את זה זה מחיר גבוהה.

אליעד: זה לאמשנה עוד פעם, מה התועלת שתקרה לך שתצמח לדעתך אם תגלה שאתה אומן מצליח ומה הסיכוישכך שזה יקרה תוך שנתיים, מה הנזק שיגרם אם תגלה שאתה לא אומן מצליח מה הסיכוישיקרה שלא תגלה ואז הוא אומר "לא, אבל יש אופציה שאני אגלה שאני חצי אומןמצליח".

אוקי אז באנלך על חצי מה הסיכוי שאתה חצי אומן מצליח מה התועלת שתקבל אם אתה חצי אומן מצליח,מה הנזק שיגרם לך אם תגלה שאתה לא אומן מצליח אתה רק חצי אומן מצליח מה הסיכוי שגםלא תגלה שאתה אפילו חצי אומן מצליח. משכללים ואז הוא אומר "לא, תקשיב אפילו אם אניחצי אומן מצליח עדיין לא שווה לי לסכן את זה" או "וואלה אפילו חצי אומן מצליח שווהלי לסכן", לא יודע בודקים עלות מול תועלת.

ש: מה שאניממך בעצם שוב אני חוזר אליה אוקי היא אומרת "אני מפחדת" אז בעצם זה לשאול אותה ממהאת מפחדת כלומר, מה המחיר שאת מפחדת ממנו.

אליעד: "מפחדתלהיכשל" למה מה קרה כן תיכשלי מה קרה, מה הבעיה כמה זה עולה.

ש: מה זהלהיכשל אומר אל תפחדי כאילו מה העניין.

אליעד: יפהכן.

ש: ואז מהעושים עם זה?

אליעד: בודקיםעושים מה עולה יותר כסף, מה הנזק היותר גדול מה פה מה שם אם התשובה בסוף תהיה שווהאז עושים אנד דן דינו אם לא שווה אז אתה יודע אז מחליטים לפי מה שיצא.

ש: אז לא צריךלהעביר אותה.

אליעד: לאצריך איך הגעת לשם בכלל?

ש: כי לי הרבהיותר קל לראות את זה בצורה כזאתי.

אליעד: לא,אתה רצית לעשות לה התנגשות בין רצונות "את חייבת או זה או זה", לא נכון וגם אם היאהייתה אומרת לך "יש לי שני רצונות אני מאוד רוצה להצליח כאומנית ואני מאוד רוצה לאלהיכשל כאומנית" אין בעיה היא עברה לשני רצונות.

ש: לא ואזשואלים אותה מה את יותר רוצה?

אליעד: "אתשניהם אני לא יודעת אני גם רוצה גם את זה וגם את זה" אבל זה לא נכון גם אז תהיההשאלה מה התועלת שתקבלי וגם מה הסיכוי שיתממש הרצון או לא יתממש הרצון עדיין אנחנוצריכים ללכת לסיכויים וסיכונים ותועלת ועלות. נגיד שהיא אומרת לך "אני הרבה יותררוצה להצליח מאשר לא רוצה להיכשל" למרות שהיא היית אומרת לך "זה תלוי אני לא יודעתזה תלוי, תלוי בגודל הכישלון תלוי בעלות הכישלון, תלוי בסיכוי להיכשל תלוי בכל מיניפרמטרים".

נגיד שמישהומאוד רוצה להצליח אבל הסיכוי שהוא יצליח הוא אפס אז זה לא משנה כמה הוא רוצה להצליחאין לו סיכוי להצליח, אתה מבין תלוי זה גם פרמטר של סיכוי לא רק קטע של רצון.

ש: למה הלכתילכיוון הזה כי אני אוטומטית היא אומרת לי שהיא רוצה אני לא מאמין לה כי היא לאהולכת על זה.

אליעד: למה זהלא נכון.

ש: כי עובדהשהיא לא עושה את זה.

אליעד: לאנכון.

ש: עובדה שהיאיותר.

אליעד: לא, לאנכון לא מחויב זה שהיא רוצה זאת עובדה אולי לא מספיק רוצה היא רוצה.

ש: אבל עובדההיא שהיא לא עושה את זה נכון?

אליעד: לא, לאעושה מספיק בעיניך זה שהיא מוכנה להרגיש רע מזה שהיא אומרת שהיא רוצה והיא לא משיגהאת זה זה גם הישג, זה שהיא מוכנה להרגיש רע מזה שהיא אומרת שהיא רוצה...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד תמיכה נפשית, מטפל רב תחומי, בחירתקריירה, בחירת קריירה, ...של פחד, אימון עסקי, פחד להצליח, פחד מכישלונות, לקבלהחלטה, החלטה ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי - כללי

מאת: בנימין קלינגראימון אישי - כללי13/08/201201 צפיות
קנסות מינהליים עיריית תל אביב-יפו מפעילה צעדי אכיפה מינהליים ומשפטיים כנגד עבירות על חוק התכנון והבנייה ובכלל זה עבודה אסורה או שימוש אסור בנכס. ב-20 בדצמבר 2018 נכנסו לתקפן תקנות העבירות המינהליות [קנס מינהלי - תכנון ובנייה] תשע"ח 2018. על פי תקנות אלו, ניתן יהיה להטיל קנסות מינהליים על עבודה אסורה, שימוש אסור ועל אי קיום צווים מינהליים להפסקת עבודות או להפסקת שימוש.

מאת: דניאל seoאימון אישי - כללי28/12/191883 צפיות
תראו חברים יקרים, אני עוסק בהשגת משכנתאות למסורבים כבר כמעט 10 שנים, אני חייב לציין שהמצב הכי קשה שיכול להיות - זה מצב שבו צריכים לקחת משכנתא כדי לסגור הלוואות או חובות והבנקים פשוט לא מוכנים לאשר את זה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי26/03/192864 צפיות
כאשר הבנק מסרב למשכנתא, מגיעים למצב שבו הכול נמצא בסימן שאלה ולא יודעים מה לעשות מכאן. במצב הזה צריכים לעצור דקה אחת, לקחת אוויר ולהחליט מה עושים. הכוונה שלי היא להגיע למצב שבו אתם מבינים שהדרך הנכונה היא להביא מומחה למשכנתאות של מסורבים כדי שיוכל להשיג את האישור הנדרש ולהביא תוצאות.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172338 צפיות
אחת החברות המעניינות ביותר בישראל בעיני היא חברת שבט זבולון, החברה בבעלות יעקוב שאול עוסקת באחד התחומים המעניינים ביותר בעולם הנדל"ן. כלומר מה שהיא עושה, זה לספק ציוד חסר עבור אתרי בנייה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172312 צפיות
אנחנו נתחיל עם רונית מרום, שהנה אדריכלית מובילה בכל הקשור לדירות יוקרה באשדוד בעיקר, אך גם ברחבי ישראל השונים. רונית נחשבת לחברה באותוו חוג של מעצבי פנים מובילים, שיכולים לקבוע בון טון בעולם הנדל"ן של דירות יוקרה.

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי30/11/161785 צפיות
אחד הנושאים המרתקים ביותר בעבודה עם אנשים, ילדים ובכלל בכל מערכת יחסים, זה הנושא של הרגש האנושי, ויותר מכך - הידיעה שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת להפוך למאסטר ברגשות, שזה אומר לדעת להתחבר לכל אדם, לשדרג את כל מערכות היחסים שלנו ושל האנשים שאנחנו מקדמים, ולהרגיש באופן אמיתי הרגשה של שמחה ואהבה.

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161475 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica