חפש מאמרים:
שלום אורח
18.07.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

למה לעזאזל באים עלי ייסורים ???

פרשת השבוע על פי תורת ברסלב אמרו חכמינו (שם) כל שהקב"ה חפץ בו, מדכאו ביסורין (אמר המעתיק : נשמע הזוי ? אם אוהבים אותי למה מכאיבים ומייסרים אותי ? פה צריך אמונה שכל זה להמתיק מעלי דינים ולהבין שזה כדי שאני יחפש דרכים חדשות ויפשפש במעשי וכדי שאני ישתנה לטובה, וכדי שאני יבוא נקי מעוון לחיי עולם הבא - הרי שילמתי עליהם כפרת עוונות בייסורים שסבלתי פה בעולם הזה תמשיכו לקרוא תראו מאמרי חז"ל נפלאים ומחזקים לקבל את הייסורים באהבה להשם יתברך).  

שמן זית זך כתית | פרשת השבוע תצוה. בס"ד, לכבוד... אחדשה"ט!

אכתוב לך פירור הקשור ל- פרשת השבוע,

וזהו (שמות כז, כא) "ואתה תצוה... ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, להעלות נר תמיד".

ידוע שיסורים מכפרים, ומאירים את הנשמה. ומזככים ומטהרים את האדם, ומלמדים לקח מוסר, ומסדרים את הראש, והשקפותיו העקומות, ומנקים את המוח.

וזה בחי' מה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה (ברכות ה.) אם רואה אדם שייסורים באין עליו - יפשפש במעשיו.

ואמרו חכמינו (שם) כל שהקב"ה חפץ בו, מדכאו ביסורין (אמר המעתיק : נשמע הזוי ? אם אוהבים אותי למה מכאיבים ומייסרים אותי ? אבל פה צריך אמונה שכל זה להמתיק מעלי דינים ולהבין שזה כדי שאני יחפש דרכים חדשות ויפשפש במעשי וכדי שאני ישתנה לטובה, וכדי שאני יבוא נקי מעוון לחיי עולם הבא - הרי שילמתי עליהם כפרת עוונות בייסורים שסבלתי פה בעולם הזה תמשיכו לקרוא תראו מאמרי חז"ל נפלאים ומחזקים לקבל את הייסורים באהבה להשם יתברך).

ואמרו (שם) יסורין ממרקין כל גופו של אדם. ואמרו (שבת פח:) העושים מאהבה ושמחים ביסורין, עליהן הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו.

ואמרו (תענית ח.) כל השמח בייסורין שבאים עליו – מביא ישועה לעולם.

ואמרו חכמינו ז"ל (סנהדרין קא:) מכל טורח שטרחו בו במנשה המלך, לא העלהו למוטב אלא ייסורין.

ואמרו (ב"ר צד) אין הקב"ה מייחד שמו על בריה כשהוא חי, אלא על בעלי יסורין.

ואמרו (תנחומא, פ' כי תצא יב) צריך אדם להחזיק טובה להקב"ה בזמן שהיסורין באים עליו. למה? שהיסורין מושכין את האדם להקב"ה.

ואמרו (מכילתא יתרו, י) היסורין מרצין (פי' מכפרים) יותר מן הקרבנות [שהקרבנות בממון, והיסורין בגוף].

ואמרו (תנא דבי אליהו זוטא, פ י"א) אין יסורין באים על ישראל אלא לטובתם ולאהבתם של ישראל.

ואמרו בזוה"ק (ת"א קפא.) קב"ה עביד לזכאה (צדיק) דיסבול יסורין ומכאובין בהאי עלמא (בעולם הזה), ויתנקי מכלא (ויתקנה מכל עוון) ויזכה לחיי עלמא (עולם הבא).

ואמרו (זוה"ק ח"ב ריח.) מאנין דקב"ה  אתהני בהו, אלין אינון מנין תבירין מיסורים

נמצא שהיסורים הם טובה גדולה לאדם, שעל ידם זוכה להתדבק בה' ולעלות ממעלה למעלה ומדרגה לדרגה, תמיד (נאך א נאנט).

ואם כבר ייסורים באים על האדם – ישכיל ויתחזק וימשוך אותם לזכך נשמתו בבחי' "זית זך" (ובמליצת לשון לע"ז "זייט זאך", בבחינת) "כתית למאור", היינו שהכתיתה והיסורים יהיו להאיר נשמתו "להעלות" בסולם העולה בית א-ל להאיר "נר" נשמתו (שהרי הנשמה של האדם נקראת נר) "תמיד" - לחיי עולם הניצחי.

וזה בחי' מה שאמרו חז"ל (מנחות נג:) מה זית אינו מוציא שמנו. אלא על ידי כתית, אף ישראל אין חוזרין למוטב אלא ע"י יסורין.

והנה אמרו חז"ל (ברכות ז.) אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי טובה מרדות אחת בלבו של אדם יותר מכמה מלקיות,

וריש לקיש אמר יותר ממאה מלקיות שנאמר (משלי יז) תחת גערה במבין, מהכות כסיל מאה.

נמצא שמוסר שלוקח אדם ללבו, ומפנים בעומק לבו, עושה כל התיקונים של היסורים ויותר מהם, וגם חוסכת אותם.

נמצא שע"י שהאדם מתעורר להתבונן לתקן מעשיו ומביא את הדברים לידי תיקון המעשים, מזככת ומטהרת אותו הרבה יותר מיסורים !

ולפ"ז אפשר להסביר את הפסוק כך :

"שמן זית זך" דהיינו תיקון המוחין ע"י ההתעוררות וחשבון הנפש, שהמוחין נקראים "שמן", בבחי' דישנת בשמן ראשי (תהילים כג-ה).

וכשהמוחין מבוררים ונקיים בבחי' "שמן זית זך" בחי' זו היא עכ"פ בבחי' "כתית" (ייסורין) "למאור, להעלות נר תמיד" כנ"ל.

 

בברכת התורה וכטו"ס ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד.

 

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מוסדות ברסלב מאיר

יהדות בטעם טוב ע"פ דרכי ברסלב !

מוקד התפילות (חינם) בכותל קבר רחל אומן ועוד...

אמירת קדיש יתום לנפטרים (חינם)... ע"י חסידי ברסלב.

050-4161022

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ברסלב מאיר

מאת: ברסלב מאירבריאות הנפש07/11/171784 צפיות
פדיון נפש - מי צריך לעשות? ומה צריך לעשות? ומי לא ראוי לעשות? דבר טבעי שכל אחד מאיתנו חפץ בחיי חרות הצלחה ומנוחת הנפש, אך מה היא החירות האמיתית ומה היא מנוחת הנפש? פדיון נפש הוא המתקת הדינים כעין רעונן נהיגה כדי להמתיק נקודות רעות של עבירות תנועה... כנסו תבינו.

מאת: ברסלב מאיריהדות15/04/171095 צפיות
שאלה : עמדתי ואתבונן במנהג רבים, וכן רבים האנשים שאחר שגומרים סעודתן ומברכים ברכת המזון ללא כוס.. והרי קי''ל בגמרא (פסחים קה:) שברכת המזון טעונה כוס, וזה חלקת מכבוד הברכה.. וזה החלי בעזר צורי וגואלי...

מאת: ברסלב מאיריהדות31/01/171182 צפיות
תהליך החזרה בתשובה מהו בכלל המושג תשובה? תשובה הוא מלשון לשוב, לחזור בחזרה ... רגע אני שואל לאן בכלל הלכתי כדיי שאני אשוב בתשובה?

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה30/12/161716 צפיות
מדוע נקבע חג רק לנס חנוכה, ולא לנס של הניצחון על גוליית? במה שונה נס חנוכה מניסים אחרים שנעשו לעם ישראל? למה דווקא עבורו קבעו חג? על האור שיורד לעולם דווקא בימי החנוכה!! נסים רבים ארעו לעם ישראל בתולדותיו. על חלקם אנו יכולים לקרוא בתנ"ך. בכל זאת, מעניין שעל רוב הניסים לא נקבע שום חג לזכר הנס!!

מאת: ברסלב מאיריהדות11/11/161374 צפיות
ברכות השחר לאישה. אין הרבה שינויים בהלכות ברכות השחר לנשים, רק הברכה שעשני כרצונו, ולנוסח ברכות השחר ספרדי שלא עשני גויה / שפחה... יש מסבירים שמברכת כרצונו כי האישה נבראה כרצונו של השם יתברך, והרי רואים שנשים הם הרבה יותר קרובות בתפילה ובלב מחוברות להשם יתברך יותר מהגברים שהם יותר פרועים לכן הטילו עליהם יותר לימוד התורה חוקים ומצוות שהזמן גרמא - לצמצם את הגבר...

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/162440 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: ברסלב מאירבריאות ורפואה כללי25/09/161407 צפיות
ברכת המזון על פי חסידות ברסלב החשיבות הגשמית והרוחנית והתועלת שיש באמירת ברכת המזון על האוכל לטובת בריאות הגוף והנפש. בברכה לרפואה שלימה.

מאמרים נוספים בנושא אימון לאיכות חיים

מאת: בנימין קלינגראימון לאיכות חיים30/08/213986 צפיות
קנסות מינהליים עיריית תל אביב-יפו מפעילה צעדי אכיפה מינהליים ומשפטיים כנגד עבירות על חוק התכנון והבנייה ובכלל זה עבודה אסורה או שימוש אסור בנכס. ב-20 בדצמבר 2018 נכנסו לתקפן תקנות העבירות המינהליות [קנס מינהלי - תכנון ובנייה] תשע"ח 2018. על פי תקנות אלו, ניתן יהיה להטיל קנסות מינהליים על עבודה אסורה, שימוש אסור ועל אי קיום צווים מינהליים להפסקת עבודות או להפסקת שימוש.

מאת: דרור אטריאימון לאיכות חיים23/01/193227 צפיות
הבנק מסרב למשכנתא? הלכתם לבנקים ולא מצליחים לקבל משכנתא? אני האיש שלכם! צריכים מומחה שייכנס לתוך הנעליים שלכם וישיג עבורכם משכנתא? שמי מרטין בוקסדורף ובעשר השנים האחרונות- אני משיג משכנתאות בנקאיות עבור אנשים שלא מצליחים לקבל משכנתא בכוחות עצמם.

מאת: דרור אטריאימון לאיכות חיים16/02/173631 צפיות
אחת הקושיות הגדולות בתורה ובדת היהודית היא שצריך להודות לשם, על כל דבר שקורה לך בין אם זה טוב או רע. כלומר הכול מגיע לאדם מהקדוש ברוך הוא וצריך להודות על זה בכל מקרה. אז המצב הזה הוא משהו שצריך להוסיף עליו שאם יש דברים מטופשים שאתה הכנסת את עצמך אליהם, אז אף אחד לא אשם לך אלא רק אתה אשם ואף אחד לא גרם לך.

מאת: shmolikאימון לאיכות חיים27/04/162819 צפיות
המאמר ילמד כיצד לנצל את הזמן לטובה ולשפר את ההישגים בצורה הטובה ביותר בהתחשב בזמן.

מאת: shmolikאימון לאיכות חיים27/04/162672 צפיות
המאמר ילמד כיצד לנצל את הזמן לטובה ולשפר את ההישגים בצורה הטובה ביותר בהתחשב בזמן.

קשה להצליח, קל להצליח, להצליח להיכשל, מה רע בלהצליח, להצליח בקושי, מה טוב בלא להצליח, מאמן אישי, קואצינג מומלץ: עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה הבאה מה רע יכול לצאת לבן אדם מזה שהוא מצליח במשהו אז אני או מציג איזו מטרה, אז אני מניח שהתשובה הקלאסית תהיה שאם זה עושה לו טוב אז הוא תלוי בזה נכון? ש: יש גם את זה. אליעד: יפה אז איזה עוד היבט נגיד יש? ש: שהוא איבד את העניין. אליעד: איבד את העניין ואיזה עוד היבט יש? אז אני רוצה לתת היבט ספציפי אוקי, כשבן אדם מצליח במשהו או נגיד שיש משהו ...

איך למכור ללקוחות, דימויים של הלקוח, באיזה מילים למכור, איך לשכנע לקוחות, שיקוף של הלקוח, טעויות של אנשי מכירות, ייעוץ אישי, קואצ'ר מומלץ: שלום לכולם הפעם אני רוצה לדבר על עוד היבט בנושא של מכירות ללקוחות ושכנוע אנשים וההיבט הוא שימוש במילים של הלקוח, בתהליך המכירה כאשר באים למכור ללקוח את המוצר את השירות את מה שלא רוצים בעצם להשתמש במילים של הלקוח ואני אסביר גם למה זה טוב וגם למה זה לא טוב ומתי לא להשתמש דווקא במילים של הלקוח. אז קודם כל בגדול צריך לזכור שתהליך של מכירה בעצם ...

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica