חפש מאמרים:
שלום אורח
13.04.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

ההשפעה האדירה של זמירות השבת

מאת: בתיה כץחינוך ילדים15/09/2019544 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

ההשפעה האדירה של זמירות השבת

מדוע לא התדבקו בניו של הרב בתורה כמו בניו של בעל הבית? ולמה מומלץ לפעמים

לגוון את זמירות השבת?

"עת הזמיר הגיע" - הגיעה העת לדבר על זמירות השבת.

מעשה בשתי משפחות שהתגוררו בבניין אחד, בקומה אחת, דלתה של זו מול דלתה של האחרת.

אבי המשפחה האחת - תלמיד חכם חשוב, השקוד על תלמודו יום וליל. שכנו, אבי המשפחה

האחרת - "בעל הבית" אוהב תורה, רחים ומוקיר רבנן, קובע עיתו לתורה בשופי. שתי המשפחות

נתברכו בילדים.

"ויגדלו הנערים" - ואז נתגלה דבר מעניין: דווקא בניו של אותו "בעל בית" גדלו והיו לבני תורה

מובהקים ומצוינים, ואילו בניו של ה"תלמיד חכם" גדלו א... בדיעבד, משהו מעין "בינוני ומטה".

עובדה זו הציקה לאותו אב "תלמיד חכם" והטרידה אותו עד מאד. כיצד ארע כדבר הזה, שבניו,

שגדלו בבית מלא וספוג בתורה, לא צמחו בהתאם, לא היו לבעלי אהבת תורה ויראת שמים, אך

לעומת זאת, בניו של השכן ממול, שגדלו בבית עממי למדי, צמחו והתעלו כבני תורה מיוחדים?! על

מה ולמה נהיתה כדבר הזה?!

הקושיה ניקרה במוחו ללא הרף ולא נתקררה דעתו, עד ששינס מותניו וקיים "ותלך לדרוש את ה'"

"וקמת ועלית אל המקום". עלה אל בית מדרשו של אחד מגדולי הדור והציג לפניו את תמיהתו.

הרב היטה אוזן קשבת והאזין בסבלנות לסיפורו עד תומו, ואז החל "ודרשת היטב" בשבע דרישות,

לשאלו פרטים ופרטי פרטים על הנהגתו בביתו, הכיצד מתנהג הוא בעניינים שונים, כך "עד

שהגיעו לצרת הבת" - זמירות השבת.

"האם נוהג אתה בביתך לזמר את סדר זמירות השבת?".

התנצל התלמיד חכם וענה, כי טרוד הוא בתלמודו ובשיעוריו ואין הוא מקדיש זמן לזמירות השבת,

אלא מסיים את הסעודה בזריזות יתר ושב לתלמודו.

"האם יודע אתה כיצד מתנהלים הדברים אצל שכנך?".

"בוודאי, קול הזמירות בוקע ועולה מדירתם וכולנו שומעים. שם שרים זמירות באריכות של ממש,

פיוטים ישנים וניגונים טריים 'חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך'".

"כאן נעוץ המפתח לתעלומה, תשובתך בצדך. אצל שכנך האריכו בזמירות השבת, והאב, שעסוק

היה במשך ימות השבוע בענייני חולין ובטרדת הפרנסה, צמא היה לשמוע מבניו, ששלח בחיבה

לישיבות, דבר חידוש כלשהו, 'א-אידישע ווארט'; והם, בראותם את צמאונו העז, חפצו למלא את

רצון אביהם ולהשביעו נחת והיו טוענים את צקלונם ומביאים מן הישיבה חידושים נאים ופנינים

משיחות המשגיח.

"האב היה מתמוגג מעונג והבנים שראו זאת התרשמו, שתורה אכן היא הדבר היקר מכל, 'וכל

חפציך לא ישוו בה'. כך ישבו יחדיו בצוותא, שרו, שיבצו דברי תורה והתענגו על רוב שלום. אך

בביתך", המשיך הרב, "קיצרת בתכלית הקיצור ושבת לתלמודך. אמנם, בניך הבטיחו לך שהם

הולכים ללמוד ואולי באמת אף היה בדעתם לעשות כן, אך בין המחשבה למעשה קיים לעיתים

פער. למעשה, הם הלכו לחבריהם ובילו שעות ארוכות ברחובות קריה, שם ספגו לא מן הדברים

החיוביים דווקא, שכן בחוצות אינם מתגלגלים חידושי הרשב"א ואף לא רמב"ן על הפרשה...

"לך לא היה הזמן הנחוץ על מנת לחבור עמהם ב'שבת תחכמוני', 'בניך כשתילי זיתים סביב

לשולחנך', ולהעביר להם את ערכי אהבת התורה מתוך חוויה, אשר על כן נבע השינוי הלזה".

לזמירות השבת נודעת חשיבות רבה עד מאד, בהנחלת התוכן הרוחני ובקירוב נעימות חיי התורה

אל נפש ילדינו. אכן יש להשקיע בזמירות השבת ושכרנו לא יקופח.

"השיר והשבח לחי עולמים"

השירה מהווה ביטוי עז לפנימיותו של האדם. היא פורטת ברגישות על נימי הנפש ובכוחה לעורר

את כוחותיו החבויים, הכבויים, של האדם.

"השיר והשבח לחי עולמים" - כאשר השיר והשבח, ההלל והזמרה, פורצים מתוך אהבה, יראה

וגעגועים לקרבת אלוקים, מעלתם רבה.

מוצאים אנו בדברי חז"ל יחס של ערך רב לשירה ולמשורריה: "אמר רבי יהושע בן לוי כל האומר

שירה בעולם הזה זוכה ואומרה לעולם הבא שנאמר אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה" (גמרא

סנהדרין).

"אמר רבי יוחנן למה נקרא שמה רות, שיצא ממנה דוד שריוהו להקב"ה בשירות ותשבחות (ברכות

י'). שימו לב לביטוי המיוחד, "ריווה" כביכול לקב"ה בשירות ותשבחות.

רב אשי אמר, עד חצות לילה היה עוסק בדברי תורה מכאן ואילך בשירות ותשבחות.

דוד המלך אף נקרא ונתכנה בתואר "נעים זמירות ישראל" וב"ברכת ישתבח" בסיומם של מזמורי

"פסוקי דזמרה" אנו מוצאים ביטוי עז ועוצמתי המבטא הכל -"הבוחר בשירי זמרה".

השירה היא עבודה במקדש. הלויים היו עומדים על הדוכן בכלי שיר ואומרים שירה בשעת הקרבת

הקרבנות ואף בשבת ויום טוב, מפני שעבודה היא, ועבודה דוחה שבת.

"ויצא מלאך ה' ויכה במחנה אשור מאה ושמונים וחמישה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים

מתים. רבי יצחק נפחא אמר אוזניים גילה להם ושמעו שירה מפי חיות ומתו שנאמר מרוממותך

נפוצו גוים" (סנהדרין צ"ה). כאשר השמיע מלאך ה' לחילו של סנחריב את שירת החיות, נפרדה

נפשם מתוך גופם ומתו. ודבר זה עניין מופלג, כי האומות אינם יכולים לעמוד בשירה של חיות

שמספרים כבודו ורוממותו יתברך (מהר"ל), אך עם ישראל - דווקא על ידי השירה מתדבקים

בעליונים, ולפני הנביאים, שהיו מתדבקים בשכינה, היו כלי זמר, ועל ידי השירה היו מתנבאים.

"...ויהי כבואך שם העיר ופגעת חבל נביאים יורדים מהבמה ולפניהם נבל ותף וחליל וכנור והמה

מתנבאים". (שמואל א', י').

"והמה מתנבאים - תרגם יונתן משבחין כלומר נבואתם היתה שירות ותשבחות לאל נאמרות ברוח

הקדש" (רד"ק).

בכוחם של השיר והניגון לרומם את האדם להמשיכו אל הקדושה - "משכני אחריך נרוצה" - וכבר

כתבו בעלי רשומות רמז במסכת שבת "וכל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשיר וכו'" (שבת ה').

עדה עדה ופיוטיה

את השבת יש לכבד בשיר ושבח - "תנו שבח ושירה לא-ל אשר שבת ברא".

לכל קהל ולכל עדה בעם ישראל פיוטיהם המיוחדים להם, המקובלים בידיהם מדורי דורות. רבים

מהם נכתבו על ידי גדולי עולם מפורסמים, כגון  רבי אברהם אבן עזרא, רבי יהודה הלוי, רבי ישראל

נאגרה, רבי משה זכות, רבי שלום שבזי ועוד. אף לחנים וניגונים רבים עברו במסורת במשך

הדורות, ולהם נלווים טעם וחן מיוחדים. פזמונים ותנועות ניגון אלו נתקדשו בעם ישראל והם

משרים אוירה מיוחדת של כיסופים, התעוררות ושמחה.

"שירו לה' שיר חדש"

בנוסף לאלו, מתחדשים בכל תקופה ניגונים חדשים, ניגוני רגש וניגוני שמחה.

"ושם נשיר שיר חדש" - "שירו לה' שיר חדש" -במקומות רבים אנו מוצאים את שם התואר "חדש"

בצירוף לשם העצם "שיר". זאת, משום שמהותו של השיר היא לעורר באדם התחדשות וכאשר

שרים "שיר חדש" הוא מעורר ביותר.

בנפשו של האדם מוטבעת נטייה אל ה"חדש". אדם נמשך לשמיעת ידיעה חדשה, מחפש מוצר

חדש, עיצוב חדש, פטנט חדש, טעם חדש וחוויה חדשה.

בשיר חדש מובעת הכמיהה לחוויה רוחנית נעלה יותר. אשר על כן, כדאי לגוון מפעם לפעם

בשירים ובניגונים חדשים.

הרב דוד פיירמן הוא מרצה בנושאי חינוך ילדים

המאמר פורסם בחסות תיקים לספר תורה

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

לקבלת קורסים חינם במייל בנושאים: חינוך ילדים, זוגיות ומודעות עצמית

כנסו לקורסים מעניינים

מעונייינים בזוהר מתוק מדבש

כנסו לקישור

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בתיה כץ

מאת: בתיה כץתאולוגיה03/12/196026 צפיות
תיאורית האבולוציה סוברת שבעלי חיים מתפתחים מבעלי חיים פרימיטיביים מהם, בתהליכים איטיים ובמשך מיליוני שנים. למשל, שדג מסוגל להפוך לזוחל וזוחל לציפור או יונק וקוף פרימיטיבי לאדם החושב. אנו נבחון את התיאוריה לפי סעיפים, ונענה על כל ראיה שהללו מציעים לתיאורית ההתפתחות ההדרגתית.

מאת: בתיה כץתאולוגיה03/12/195994 צפיות
במאמר על התנין וציפור התנינן הצגנו סימביוזה בין התנין לציפור המקננת בתוך שיניו כדי לאכול את שאריות המזון. האם אבולוציה מסוגלת ליצור סימביוזה בין בעלי חיים, או שרק תכנון עומד מאחורי הדברים? יהיו אנשים אשר ינסו לבטל את הסימביוזה שבין התנין לתנינן בטענה שעדיין מדובר במקרה נדיר. אך אין זה אומר ששיתוף פעולה קיצוני בין בעלי חיים בטבע הוא נדיר. למעשה, מקרים רבים של שיתוף פעולה קיצוני בין טורף לנטרף מתועדים בטבע.

מאת: בתיה כץבעלי חיים - כללי03/12/195893 צפיות
אך מה יהיה ניתן לומר על מנגנון המשלב בו מספר חלקים מופרדים הפועלים בתיאום? הרי כדי שאבולוציה תשמור מקרה כלשהו, עליו לתת יתרון הישרדותי משמעותי בו ברגע, אחרת היצור לא "ישרוד יותר טוב מאחיו". מסתבר שקיימים מנגנונים בטבע המראים של"אבולוציה" ניחנה גם בראיית העתיד, או במילים אחרות, עובדה נוספת לקיומו של גורם אינטלגנטי חיצוני.

מאת: בתיה כץתאולוגיה03/12/196018 צפיות
מתוך מיקרוסקופ או אפילו באמצעות עין בוחנת, יתגלו טביעות האצבע כבקעים בתוך העור, רכסים ועמקים מסוטטים, קוים עמוקים המקבילים אלה לאלה. הן גורמות לכך שהידיים שלנו מחוספסות קמעה. הסיבה לכך היא גאונית.

מאת: בתיה כץמדעי הטבע - כללי03/12/195976 צפיות
תיאוריה זו התבססה על הרעיון של מישהו בשם לאמרק, אשר טען כי היצורים משתנים והופכים מותאמים לסביבתם הודות לשינויים הסביבתיים והמאמצים שהם עושים לשם כך. לפי תיאוריה זו סברו שבני האדם העתידיים יהיו נמוכים ובעלי אצבעות ארוכות...

מאת: בתיה כץתאולוגיה02/12/1990731 צפיות
לפני פחות ממאה שנה היו מלמדים בבתי הספר כי הג'ירפה מתחה את צווארה ולכן נולדו צאצאיה עם צוואר ארוך יותר. כמו כן היו מספרים כי הדג במים הרדודים רצה מאות ללכת על החוף, ולכן צאצאיו נולדו עם סנפירים-רגליים. זו היתה תיאוריית האבולוציה של פעם, אך עד היום הזה יש אנשים החושבים שזה מה שהאבולוציה טוענת.

מאת: בתיה כץתאולוגיה02/12/195755 צפיות
חלק מהתומכים בתיאורית האבולוציה, מנסים לטעון שהסיכוי שהחיים נוצרו בעצמם הוא יותר טוב מהגרלה בלוטו,

מאמרים נוספים בנושא חינוך ילדים

מאת: בתיה כץחינוך ילדים18/09/196279 צפיות
לפעמים אנו עומדים נדהמים כשילדינו מתנהגים בצורה הפוכה מזו שבקשנו מהם, ולא מעלים על דעתנו את האפשרות הפשוטה: הם לא הבינו אותנו

מאת: בתיה כץחינוך ילדים18/09/196237 צפיות
נטל הילד את הסל, וכשהוא מצויד במיטב אזהרותיה של אמו יצא לחנות, העפיל על שתי המדרגות בפתח ופנה למוכר בקול צייצני: "אמא בקשה שני בקבוקי חלב"

מאת: בתיה כץחינוך ילדים18/09/1915422 צפיות
מדוע דווקא השולחן הישן והרעוע האריך ימים יותר מאחיו החדש והנוצץ? ואיך כל זה קשור לחינוך?

מאת: בתיה כץחינוך ילדים18/09/196262 צפיות
"לא המדרש עיקר אלא ה'מעשה'" – הסיפור שאותו מספרים כדי להעביר את המסר. למה חשוב לספר סיפורים, ואיך מספרים סיפור טוב?

מאת: בתיה כץחינוך ילדים17/09/196168 צפיות
חייכתי למראה היצירה של בתי הבכורה. אולם כשראיתי מה חולל הפתק הקטן, נמחק החיוך והפך להבעת השתאות

מאת: בתיה כץחינוך ילדים17/09/1915229 צפיות
"סימן לבנים" – מה שלמדתי מזגג ביום סוער

מאת: בתיה כץחינוך ילדים17/09/193822 צפיות
יכולת זו של ניתוח דברים, יכולת נרכשת היא. תלויה היא בהרגל של הפניית תשומת הלב לכיוון חשיבה זה, ובעקביות

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica