חפש מאמרים:
שלום אורח
30.09.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

צו הריסה ללא הליך פלילי לפי סעיף 239- בנימין קלינגר מומחה בביטול צוי הריסה והנפקת אשורי בניה

חשוב לדעת ככלל, עבירות בנייה מתיישנות תוך 5 שנים, בכפוף לחריגים מסוימים. כלומר, צו הריסה ללא הליך פלילי איננו בגדר עונש, אלא אמצעי לשמירה על הסדר הציבורי ועל האינטרס הציבורי בכך שלא יתקיים מבנה בלתי חוקי.

יובהר כי סעיף 239 לחוק החליף למעשה את סעיף 212 הקודם של החוק, שעסק בהוצאת צו הריסה ללא הרשעה.

מטרתו של סעיף 239 לחוק הינה, איפוא, לאכוף את דיני התכנון והבנייה על מנת לשמור על הסדר הציבורי ולמנוע מטרד מהציבור בשל עצם קיומו של מבנה בלתי חוקי וזאת בנסיבות בהן לא ניתן להעמיד לדין את מבצע עבירת הבנייה בהתאם לעילות שמפורטות בסעיף זה. מדובר במקרים בהם לא ניתן למצוא את מבצע עבירת הבנייה, או לא ניתן למסור לו הזמנה לדין, או במידה שהוא נפטר או אינו בר-עונשין ועוד.

אבל, מאחר ובכל זאת מדובר בצעד דרסטי, החוק מתנה את הוצאת צו זה גם בהוכחת קיומו של אינטרס ציבורי שמצדיק את מתן הצו.

בהליך ע"פ 3490/97 אליהו יצחק נגד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה כפר-סבא, ציין בית המשפט העליון מספר מקרים לדוגמא שבהם יכול להתקיים אינטרס ציבורי שמצדיק הוצאת צו זה. מדובר למשל במקרים בהם הותרת המבנה הבלתי חוקי על כנו בניגוד זועקת לאינטרס הציבורי שחוטא לא יצא נשכר, מקרים בהם הצו נדרש כדי למנוע את האנדרלמוסיה שיוצרת בנייה בלתי חוקית, או מקרים שבהם הצו נדרש כדי למנוע את המטרד שיוצרת בנייה בלתי חוקית. 

בהליך רע"פ 6136/12 ימין בן זקן נ' מדינת ישראל, קבע בית המשפט העליון שהאינטרס הציבורי בהקשר לבנייה בלתי חוקית הינו שירוש הבנייה הבלתי החוקית וכי יש לתת משקל נכבד גם לפגיעה באינטרס הציבורי אשר נובעת מעצם הותרתו על כנו של מבנה בלתי חוקי בהיקף משמעותי.

בהליך רע"פ 8992/15 אלסייד נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אבו בסמה, נקבע כי הצורך במניעת כאוס תכנוני בשטח מהוה אינטרס ציבורי שמצדיק הוצאת צו זה.

להלן נוסח סעיף 239 לחוק

"239. צו הריסה בלא הליך פלילי:

א) בית המשפט המוסמך כהגדרתו בסעיף 234(ג) רשאי, לבקשת תובע, לצוות על הריסת עבודה אסורה אף אם לא הוגש כתב אישום בשלה ובלבד שיש עניין ציבורי מיוחד במתן הצו ומתקיים אחד מאלה:

  1. לא ניתן למצוא את האדם שביצע את העבודה האסורה, בשקידה סבירה.
  2. לא ניתן או שאין זה מעשי למסור לאדם הזמנה לדין, בשקידה סבירה.
  3. לא ניתן להוכיח מי ביצע את העבודה האסורה.
  4. מי שביצע את העבודה האסורה נפטר או שאינו בר-עונשין, לרבות בשל התיישנות שחלה על עבירת העבודה האסורה.
  5. התובע החליט כי נסיבות המקרה בכללותן אינן מתאימות להמשך חקירה או להעמדה לדין פלילי לפי סימן ו'.

ב) הוראות סעיף 226(ב) יחולו לגבי המצאת צו הריסה לפי סעיף קטן (א), בשינויים המחויבים.

ג) צו הריסה לפי סעיף קטן (א) יבוצע בידי היחידה הארצית לאכיפה, הוועדה המקומית או רשות מקומית המוסמכת לאכיפה ובלבד שחלפו 21 ימים לפחות ממועד המצאת הצו".


"עבודה אסורה" הינה בנייה או עבודה הטעונה היתר שנעשתה בלא היתר, או בניגוד לתנאי היתר וזאת כאמור בסעיף 203 לחוק.

מיהו בית המשפט שמוסמך להוציא צו הריסה ללא הליך פלילי?

סעיף 239 לחוק מקנה את הסמכות להוצאת צו הריסה ללא הליך פלילי לבית המשפט המוסמך כהגדרתו בסעיף 234(ג) לחוק.

סעיף 234(ג)(2) לחוק קובע כי בית המשפט שמוסמך לדון בבקשה שהוגשה ללא הליך פלילי הינו בית המשפט המוסמך כמשמעותו בסעיף 228(ב) לחוק, בהתאם לגורם שמטעמו הגיש התובע את הבקשה.

סעיף 228(ב) לחוק קובע כי בית המשפט המוסמך לפי סעיף זה -

  1. לעניין צו שניתן על ידי מנהל היחידה הארצית לאכיפה, יושב ראש וועדה מחוזית או מתכנן מחוז - בית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצאים המקרקעין, שהוא הקרוב למקרקעין.
  2. לעניין צו שניתן על ידי יושב ראש וועדה מקומית, מהנדס וועדה מקומית או מהנדס רשות מקומית המוסמכת לאכיפה - בית המשפט לעניינים מקומיים שבתחום שיפוטו נמצאים המקרקעין ובאין בית משפט לעניינים מקומיים כאמור - בית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצאים המקרקעין שהוא הקרוב למקרקעין.

כיצד ניתן לבטל צו הריסה ללא הליך פלילי?

סעיף 240 לחוק קובע כי מי שרואה את עצמו נפגע ממתן צו הריסה לפי סעיף 239(א) לחוק ואשר לא היה צד לבקשה למתן צו כאמור, רשאי להגיש בקשה לביטולו לבית המשפט המוסמך כהגדרתו בסעיף 234(ג) וזאת בתוך 21 ימים מיום המצאת הצו כאמור בסעיף 226(ב), כפי שהוחל בסעיף 239(ב).

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרעסקים מהבית30/09/2018 צפיות
בעקבות פרסום נוסחן הרשמי של התקנות שבכותרת, עודכנה רשימת מקומות העבודה שהותר להם לעבוד במהלך התקופה שמיום 25 בספטמבר 2020 בשעה 14:00ועד ליום 10 באוקטובר 2020. התקנות שבכותרת הן עדכון לרשימת מקומות העבודה המופיעים בתוספת השנייה לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), תש"ף-2020 ובלבד שכניסת העובד למקום העבודה הכרחית לשם אספקת המוצר או השירות.

מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין29/09/2020 צפיות
מתכננים לבנות בריכת שחייה ביתית? חשו לדעת למה אתם נכנסים! בשנים האחרונות הופכות הבריכות הפרטיות לפופולריות מאוד בכל רחבי הארץ ואינן עוד נחלתן הבלעדית של בעלי הממון בלבד, לא מעט הודות לטכנולוגיות המתקדמות שקיימות כיום, המוזילות משמעותית את עלויות הבניה וההתקנה. נושא הצורך וההליך בהיתר בניה מורכב וחשוב שיהיה מלווה על ידי המומחה הנכון

מאת: בנימין קלינגרעזרה והתנדבות27/09/2043 צפיות
הרבה פעמים אדריכלים, מהנדסים נתקלים בפני צומת דרכים בהליך הרישוי המקוון ואין להם תמיד את מי לשאול. משרדנו מתמחה בהכנת וקידום בקשות להיתרי בניה וראינו לנכון לסייע ולתת תשובות לשאלות שנשאלות לאחרונה די הרבה . משרד בנימין קלינגר תמיד זמין ושמח לסייע במקרה וישנם שאלות נוספות או נדרש סיוע מול המערכת הבירוקרטית.

מאת: בנימין קלינגרחברה ומדינה - כללי09/09/2071 צפיות
הרשות לאכיפה במקרקעין (היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה לשעבר) היא יחידת סמך במשרד האוצר, כפופה לשר האוצר ופועלת כיחידה עצמאית. ייעודה הוא להיאבק בעבירות התכנון והבניה ולבצע פיקוח על הועדות המקומיות. ביום 19.6.2016 קיבלה ממשלת ישראל החלטה מספר 1559 "חיזוק אכיפת דיני התכנון והבנייה" מתוך הבנה שמדובר ביעד אסטרטגי של מדינת ישראל שעל רשויות המדינה להוביל על מנת להגן על התכנון והבנייה ולבצר את שלטון החוק. החלטת הממשלה שמה את היחידה לאכיפה במקרקעין בחזית המאבק בעבירות התכנון והבנייה, מעניקה אחריות, כלים ומשאבים לממש את האחריות המוטלת עליה. תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה, העניק לרשות את הסמכויות הנרחבות לממש את האחריות כאמור.

מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין08/09/2050 צפיות
עיריית תל אביב-יפו מפעילה צעדי אכיפה מינהליים ומשפטיים כנגד עבירות על חוק התכנון והבנייה ובכלל זה עבודה אסורה או שימוש אסור בנכס. ב-20 בדצמבר 2018 נכנסו לתקפן תקנות העבירות המינהליות [קנס מינהלי - תכנון ובנייה] תשע"ח 2018. על פי תקנות אלו, ניתן יהיה להטיל קנסות מינהליים על עבודה אסורה, שימוש אסור ועל אי קיום צווים מינהליים להפסקת עבודות או להפסקת שימוש.

מאת: בנימין קלינגרפלילי08/09/2039 צפיות
1. עבירות מינהליות (א) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות כי עבירה על הוראה שנקבעה בחוק מהחוקים המנויים בתוספת או התקנות שהותקנו לפיו, שאינה פשע, היא עבירה שבשלה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית (להלן - עבירה מינהלית); הקביעה יכול שתהיה דרך כלל, בתנאים או בסייגים. (ב) תקנות לפי סעיף קטן (א) טעונות הסכמת השר הממונה על ביצועו של החוק שלפיו נקבעה העבירה, ואישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת (להלן -הועדה). (ג) נקבע בתקנות לפי סעיף קטן (א) כי עבירה פלונית היא עבירה מינהלית, יחולו הוראות חוק זה גם לגבי עבירה

מאת: בנימין קלינגראקטואליה08/09/20103 צפיות
חברים יקרים, לקראת סיום שנת תש"פ ולרגל השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, תובא להלן סקירה קצרצרה ופרקטית של שירותים מקוונים ושינויי חקיקה ונוהל בתחומי המקרקעין, מיסוי מקרקעין, תכנון ובנייה וירושה. תוכן עניינים מערכת ההזדהות הממשלתית. מנסים לגנוב לכם את הנכס – קבלו התראה ב-SMS. אימות תצהיר מרחוק. הפקדת צוואה באופן מקוון. הפחתת שיעור מס הרכישה לבעלי יותר מדירת מגורים אחת. דחיית מועד מכירת דירה ישנה לעניין החבות במס שבח/רכישה. כניסה לתוקף של התקנות המסדירות רישום מגרש תלת מימדי. צו הריסה?

מאמרים נוספים בנושא חוק ומשפט - כללי

מאת: איתמר כוכביחוק ומשפט - כללי10/09/2087 צפיות
תַּם עִדַּן הַסּוֹדִיּוֹת הַבַּנְקָאִית בִּשְׁוַויְץ בְּעִקְבוֹת הֶסְכֵּם חִלּוּפֵי מֵידַע אוֹטוֹמָטִיִּים

מאת: איתמר כוכביחוק ומשפט - כללי10/09/2044 צפיות
הרפורמה של "הוועדה לתיקוני חקיקה במיסוי בינלאומי", מכה קשה ליורדים מן הארץ הרפורמה של "הוועדה לתיקוני חקיקה במיסוי בינלאומי עתידה להשפיע על אלפי ישראלים היוצאים מן הארץ לטובת רילוקיישן, ועל חבותם במס, זאת בעקבות שינויי החקיקה העתידים להתרחש במיסוי ההגירה של ישראלים מחוץ לישראל הנקרא "מס הגירה".

מאת: איתמר כוכביחוק ומשפט - כללי10/09/2023 צפיות
מומחה הינו מי שהוא בעל ידע בתחום בו ניתנה לו סמכות אקדמית או סמכות משפטית לתת ייעוץ. מומחה הינו מי שבקיא, ובעל ידע, הכשרה וניסיון בתחום המקנה לו מעמד המגדירו כמקצוען.

מאת: איתמר כוכביחוק ומשפט - כללי10/09/2032 צפיות
חנינה היא צעד שבו הגוף המוסמך רשאי לבטל את העונש שנקבע. הגוף המוסמך מוחל לאדם שנאשם או הורשע בדין בפלילים או ממתיק את עונשו (קיצור העונש). צעד החנינה מבטל כל הליך משפטי רלוונטי בין של חקירה, משפט או מאסר.

מאת: איתמר כוכביחוק ומשפט - כללי10/09/2024 צפיות
"מפקח מס הכנסה" הינו מי שעבר קורס מפקחים ומונה על-ידי שר האוצר להיות "מפקח מס". מפקחי המס הוכשרו לבצע ביקורות, בדיקות ספרים, בדיקות מסמכים ודוחות ולהמליץ לפקיד השומה, על הוצאת שומות בהתאם לממצאים ולהוראות החוק השונות.

מאת: איתמר כוכביחוק ומשפט - כללי10/09/2021 צפיות
תצהיר עדות ראשית הינו תצהיר המוגש לבית המשפט בהליך אזרחי כהוראה של השופט המהווה תחליף לעדות ראשית מטעם עד. כך שביום הדיון לא תתנהל חקירה ראשית מול העד, אלא חקירה נגדית וחקירה חוזרת בלבד.

מאת: איתמר כוכביחוק ומשפט - כללי10/09/2020 צפיות
פקודת מס הכנסה קובעת לבעלי העסקים (הנישומים) כיצד עליהם לנהל את פנקסי החשבונות תוך רישום ההכנסות הנובעות מעסק או משלח יד. יתר על כן, קיימות הוראות ניהול ספרים [הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ג 1973],

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica