חפש מאמרים:
שלום אורח
13.07.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

צו הריסה ללא הליך פלילי לפי סעיף 239- בנימין קלינגר מומחה בביטול צוי הריסה והנפקת אשורי בניה

חשוב לדעת ככלל, עבירות בנייה מתיישנות תוך 5 שנים, בכפוף לחריגים מסוימים. כלומר, צו הריסה ללא הליך פלילי איננו בגדר עונש, אלא אמצעי לשמירה על הסדר הציבורי ועל האינטרס הציבורי בכך שלא יתקיים מבנה בלתי חוקי.

יובהר כי סעיף 239 לחוק החליף למעשה את סעיף 212 הקודם של החוק, שעסק בהוצאת צו הריסה ללא הרשעה.

מטרתו של סעיף 239 לחוק הינה, איפוא, לאכוף את דיני התכנון והבנייה על מנת לשמור על הסדר הציבורי ולמנוע מטרד מהציבור בשל עצם קיומו של מבנה בלתי חוקי וזאת בנסיבות בהן לא ניתן להעמיד לדין את מבצע עבירת הבנייה בהתאם לעילות שמפורטות בסעיף זה. מדובר במקרים בהם לא ניתן למצוא את מבצע עבירת הבנייה, או לא ניתן למסור לו הזמנה לדין, או במידה שהוא נפטר או אינו בר-עונשין ועוד.

אבל, מאחר ובכל זאת מדובר בצעד דרסטי, החוק מתנה את הוצאת צו זה גם בהוכחת קיומו של אינטרס ציבורי שמצדיק את מתן הצו.

בהליך ע"פ 3490/97 אליהו יצחק נגד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה כפר-סבא, ציין בית המשפט העליון מספר מקרים לדוגמא שבהם יכול להתקיים אינטרס ציבורי שמצדיק הוצאת צו זה. מדובר למשל במקרים בהם הותרת המבנה הבלתי חוקי על כנו בניגוד זועקת לאינטרס הציבורי שחוטא לא יצא נשכר, מקרים בהם הצו נדרש כדי למנוע את האנדרלמוסיה שיוצרת בנייה בלתי חוקית, או מקרים שבהם הצו נדרש כדי למנוע את המטרד שיוצרת בנייה בלתי חוקית. 

בהליך רע"פ 6136/12 ימין בן זקן נ' מדינת ישראל, קבע בית המשפט העליון שהאינטרס הציבורי בהקשר לבנייה בלתי חוקית הינו שירוש הבנייה הבלתי החוקית וכי יש לתת משקל נכבד גם לפגיעה באינטרס הציבורי אשר נובעת מעצם הותרתו על כנו של מבנה בלתי חוקי בהיקף משמעותי.

בהליך רע"פ 8992/15 אלסייד נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אבו בסמה, נקבע כי הצורך במניעת כאוס תכנוני בשטח מהוה אינטרס ציבורי שמצדיק הוצאת צו זה.

להלן נוסח סעיף 239 לחוק

"239. צו הריסה בלא הליך פלילי:

א) בית המשפט המוסמך כהגדרתו בסעיף 234(ג) רשאי, לבקשת תובע, לצוות על הריסת עבודה אסורה אף אם לא הוגש כתב אישום בשלה ובלבד שיש עניין ציבורי מיוחד במתן הצו ומתקיים אחד מאלה:

  1. לא ניתן למצוא את האדם שביצע את העבודה האסורה, בשקידה סבירה.
  2. לא ניתן או שאין זה מעשי למסור לאדם הזמנה לדין, בשקידה סבירה.
  3. לא ניתן להוכיח מי ביצע את העבודה האסורה.
  4. מי שביצע את העבודה האסורה נפטר או שאינו בר-עונשין, לרבות בשל התיישנות שחלה על עבירת העבודה האסורה.
  5. התובע החליט כי נסיבות המקרה בכללותן אינן מתאימות להמשך חקירה או להעמדה לדין פלילי לפי סימן ו'.

ב) הוראות סעיף 226(ב) יחולו לגבי המצאת צו הריסה לפי סעיף קטן (א), בשינויים המחויבים.

ג) צו הריסה לפי סעיף קטן (א) יבוצע בידי היחידה הארצית לאכיפה, הוועדה המקומית או רשות מקומית המוסמכת לאכיפה ובלבד שחלפו 21 ימים לפחות ממועד המצאת הצו".


"עבודה אסורה" הינה בנייה או עבודה הטעונה היתר שנעשתה בלא היתר, או בניגוד לתנאי היתר וזאת כאמור בסעיף 203 לחוק.

מיהו בית המשפט שמוסמך להוציא צו הריסה ללא הליך פלילי?

סעיף 239 לחוק מקנה את הסמכות להוצאת צו הריסה ללא הליך פלילי לבית המשפט המוסמך כהגדרתו בסעיף 234(ג) לחוק.

סעיף 234(ג)(2) לחוק קובע כי בית המשפט שמוסמך לדון בבקשה שהוגשה ללא הליך פלילי הינו בית המשפט המוסמך כמשמעותו בסעיף 228(ב) לחוק, בהתאם לגורם שמטעמו הגיש התובע את הבקשה.

סעיף 228(ב) לחוק קובע כי בית המשפט המוסמך לפי סעיף זה -

  1. לעניין צו שניתן על ידי מנהל היחידה הארצית לאכיפה, יושב ראש וועדה מחוזית או מתכנן מחוז - בית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצאים המקרקעין, שהוא הקרוב למקרקעין.
  2. לעניין צו שניתן על ידי יושב ראש וועדה מקומית, מהנדס וועדה מקומית או מהנדס רשות מקומית המוסמכת לאכיפה - בית המשפט לעניינים מקומיים שבתחום שיפוטו נמצאים המקרקעין ובאין בית משפט לעניינים מקומיים כאמור - בית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצאים המקרקעין שהוא הקרוב למקרקעין.

כיצד ניתן לבטל צו הריסה ללא הליך פלילי?

סעיף 240 לחוק קובע כי מי שרואה את עצמו נפגע ממתן צו הריסה לפי סעיף 239(א) לחוק ואשר לא היה צד לבקשה למתן צו כאמור, רשאי להגיש בקשה לביטולו לבית המשפט המוסמך כהגדרתו בסעיף 234(ג) וזאת בתוך 21 ימים מיום המצאת הצו כאמור בסעיף 226(ב), כפי שהוחל בסעיף 239(ב).

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרשירותים לעורכי דין14/04/20327 צפיות
האדריכל שלך הגיש בקשה להיתר בניה בתל אביב ואתה מעוניין לדעת מה קורה בתיק? השכן שלך הגיש בקשה לשימוש חורג? גן ילדים אולי? קלינגר שמחה להציג בפנכם את המערכת המקוונת למידע על בקשות להתרי בניה בתל אביב. משרדנו מקדם בקשות להתרי בניה ולא מעט נעזר במערכת חדשה זו.

מאת: בנימין קלינגראדריכלות14/04/20310 צפיות
מהו היתר בנייה? היתר בניה הינו רישיון לבניה שניתן על ידי וועדה מקומית לתכנון ולבניה או על ידי רשות הרישוי. נדרש להוציא היתר בבניית בית/בניין חדש או בשינויים המבוצעים בבית/בבניין קיים. היתרי בניה מגישים כיום בצורה מקוונת דרך המערכות הממוחשבות. שימוש חורג בנכס גם דורש היתר.

מאת: בנימין קלינגרחוק ומשפט - כללי13/04/20349 צפיות
הרבה אזרחים תמימים בנו פרגולה בחשיבה שעמדו בתקנות הפטור והופתעו כאשר קבלו צו הריסה בעקבות קרוי של הותקן נגד הגשם בעיקר. הוצאו אלפי צווי הריסה בנושא זה שסוף סוף מקבל מענה הולם בתיקון תקנות הפטור.

מאת: בנימין קלינגרעיצוב תעשייתי 12/04/20316 צפיות
הנחיות להליך קבלת ההיתר לשימוש חורג ההליך לקבלת ההיתר לשימוש חורג הינו תהליך מורכב ועיתים לא מוכר. במאמר זהנעשה כל שניתן על מנת להקל על הבנת הדרישות החוק והתקנות בנדון. רצ"ב הנחיות מפורטות. שרות זה ניתן לגולשי האתר , המיידע לנוחיותכם ועל אחריותכם בלבד.אלו שאינם מגישים את הבקשה דרכינו מומלץ שיקבלו סייוע מקצועי ומשפטי. לתשומת ליבכם, תהליך הוצאת היתר הבניה היינו הליך מנהלי מורכב ובעל היבטים תכנוניים וחוקיים רבים. לכן, מומלץ כי קלינגר תילווה בצמוד את ההליך כולו, ובכך תמנעו מ אי הבנות מקצועיות

מאת: בנימין קלינגרבניין ואחזקה - כללי10/04/20331 צפיות
הרבה מהלקוחות המרוצים של משרד בן קלינגר רישוי עסקים והתרי בניה שואלים רבות" במה עוד אתם יכולים לסייע?" החלטנו לפרסם לקהל הרחב פרופיל משרד המתאר את היכולות והשרותים שלנו מול משרדי התכנון,ממשל ועוד.

מאת: בנימין קלינגרשלטון מקומי05/04/20358 צפיות
יעוץ בהקמת עסק הצעד הראשון בין חלום למציאות מתחיל כאן. ​​​​כולנו שואפים להיות הבוסים של עצמנו אבל בפועל לא כל אחד מצליח. לרבים מאתנו יש יוזמות עסקיות מצוינות אך כדי להפוך אותן לעסק מניב ומשגשג נדרש תכנון, ידע בתחומים שונים והבנה עסקית. ​אם קורצת מהחומר האמיתי, נותר לך רק ללמוד איך עושים את זה נכון. אנו ב קלינגר רישוי עסקים נלווה אותך מהליך בדיקת המקום לפני השכרתו/רכישתו ועד קבלת רישיון העסק וההיתרים הנדרשים

מאת: בנימין קלינגרהתמודדות עם מצבי לחץ05/04/20387 צפיות
הסבר ותיאור כללי של מחלקת רישוי בניה בעיר הרצליה הנמצאת כיון במאמצי פיתוח רבים, אמונה מחלקת רישוי בניה על הפקת היתרי הבניה השונים שבאמצעותם ניתן יהיה לבנות ולפתח את העיר. תהליך הפקת היתר מלווה בבדיקות המשלבות בדיקות סטטוטוריות, זאת יחד עם בדיקת טיב התכנון המוצע המתבצע באמצעות בדיקת התאמה להנחיות המרחביות. בנוסף, נציגי מחלקת רישוי מסייעים במתן מידע וליווי המתכננים משלבי התייעצות ראשוניים ועד לשלב הפקת ההיתר.

מאמרים נוספים בנושא חוק ומשפט - כללי

מאת: בנימין קלינגרחוק ומשפט - כללי13/04/20349 צפיות
הרבה אזרחים תמימים בנו פרגולה בחשיבה שעמדו בתקנות הפטור והופתעו כאשר קבלו צו הריסה בעקבות קרוי של הותקן נגד הגשם בעיקר. הוצאו אלפי צווי הריסה בנושא זה שסוף סוף מקבל מענה הולם בתיקון תקנות הפטור.

מאת: רוי ורלחוק ומשפט - כללי13/04/20291 צפיות
כשאתה מתמודד עם סוגיה זו, הצעד הראשון שלך הוא להכיר את תקנות פשיטת הרגל המקומיות שלך. מדינות שונות משתמשות בחוקים שונים הנוגעים לפשיטת רגל. לדוגמה, במדינות מסוימות אתה יכול להחזיק את הבית ואת המכונית שלך, אבל באחרים לא. עליכם להכיר את החוקים לפני הגשתם לפשיטת רגל.

מאת: רוי ורלחוק ומשפט - כללי25/03/20346 צפיות
נדל"ן יכול לספק לך אפשרות השקעה נהדרת. ישנם דברים רבים שיש לקחת בחשבון לפני שרוכשים נכס להשקעה. המידע הבא יעזור לכם למצוא הצלחה.

בית המשפט העליון מחק בימים אלו עתירה שהגיש ח"כ אביגדור ליברמן נגד הרבנות הראשית

מאת: בנימין קלינגרחוק ומשפט - כללי14/09/19580 צפיות
הסוגיה משפטית בעניין צו הריסה 1. האם מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבניה (להלן: מהנדס הוועדה המקומית) רשאי להאציל את הסמכות הנתונה לו בסעיף 221 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: חוק התכנון והבניה או החוק) לחתום על צווי הריסה מינהליים? הרקע לבקשה והחלטות הערכאות הקודמות 2. ביום 13.11.2017, ניתן צו הריסה מינהלי לגבי בנייה ללא היתר של תקרות בטון ובריכת שחייה בדירת הדופלקס של המשיב בתל-אביב. צו ההריסה המינהלי (להלן: הצו) הוצא מכוח סעיף 221 לחוק התכנון והבני

מאת: אברהם פכטרחוק ומשפט - כללי21/03/19365 צפיות
שרת המשפטים שקד מציגה תכנית מהפכנית לבניית בית-משפט העליון, ביטול הוועדה למינוי שופטים ושימוע בכנסת בנוסח ארה"ב. אם אכן יבוא שינוי – בג"צ יכול להאשים את עצמו כי פסיקותיו וחוסר האיזון תוך התערבות בנושאים לא שפיטים, הם תוצר הביקורת.

מאת: רוני הכהןחוק ומשפט - כללי05/03/19489 צפיות
הגשה של עתירה ללא כל טעות מצריכה בקיאות בענייני משפט אלה

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica