חפש מאמרים:
שלום אורח
22.09.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מקורות המידע למשקיע - פאונדרס בית השקעות מוביל

מאת: רון אפשטייןהשקעות26/03/20091773 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

לרשות המשקיע עומדים מקורות מידע רבים על השוק הפיננסי, וכן על כל אחת מהחברות הנסחרות בבורסה. מקורות המידע הנם כלי עזר חשוב בתהליך קבלת ההחלטות של המשקיע והוא ניזון מהמקורות הבאים:

1. אמצעי התקשורת השונים
• המשקיע ניזון מאמצעי התקשורת השונים החל מהעיתונות, כולל העיתונות הכלכלית, ועד לשידורי הטלוויזיה והרדיו, אלה מתארים את האירועים הפוליטיים והכלכלים בעולם אשר יש להם השלכות על שוק ההון המקומי.
• מידע המתקבל מניתוחים והערכות כלכליות של גופים פיננסים פעילים הקשורים לשוק ההון – אלה מתקבלים מניתוחי מחלקות המחקר של הבנקים המסחריים, הן כמידע למשקיע והן כעדכון שוטף ליועצי ההשקעות של גופים אלו. בנוסף לכך, מתקבלים ניתוחים ופרשנויות של גופים פיננסים אחרים, כגון: ברוקרים פרטיים, גופים המבצעים הערכות שווי, יועצים ומומחים בשוק ההון הכוללים את הדרג האקדמי.
• ניתוח המתקבל מפרסומים שונים – מגיליון השערים היומי בהוצאת הבורסה, מפרסומיה האחרים של הבורסה, כגון: מדריך איגרות חוב, אחזקות בעלי עניין, מדדי סחירות, ופרסום נתונים פיננסים של החברות הבורסאיות.
• ניתוח המתקבל מהעיתונות הכלכלית אודות מצבן העסקי של חברות הנסחרות בבורסה מתשקיף החברה בעת ההנפקה - מתשקיפי החברות בעת ההנפקה, מדוחותיהן הכספיים ניתן לנתח את מצבן העסקי.


2. גיליון שערים
מידי יום מפרסמת הבורסה לניירות ערך את גיליון השערים הכולל את שערי כל ניירות הערך הנסחרים בה. תפוצת הגיליון היא לנציגי חברי הבורסה בלבד. ציבור המשקיעים יכול להשיג את המידע המפורסם בסניף הבנק בו הוא מבצע את השקעותיו הפיננסיות.

המידע כולל את: שם הנייר, מספרו הסידורי, מידע רלוונטי אחר לגביו. במידה והוא נכלל בקבוצת ההמירים (איגרות חוב להמרה ואופציות), מתפרסם גם עודף הביקוש / ההיצע היומי בנייר, היקף המחזור היומי שבו נסחר הנייר בערכים נקובים וכספיים, שיעור התנודה היומי, בנקודות ובאחוזים, שערו החדש של הנייר לאחר התנודה בו, וכן המסחר ותוצאות המסחר באיגרות חוב.
הבורסה מפרסמת בגיליון זה גם את עסקאות הקיזוז הפנימי של חברי הבורסה המחויבים לדווח על קיזוזי יום אתמול. כמו כן מתפרסמות סטטיסטיקות שונות של תנודות תקופתיות על פי מגזרים ענפיים.

3. דוחות כספיים
כל חברה הנסחרת בבורסה מחויבת בפרסום דוחותיה הכספיים, מאלה ניתן ללמוד על מצב עסקיה בתקופת הדיווח, הדוחות מתפרסמים ארבעה פעמים בשנה (אחת לרבעון קלנדארי, זאת אומרת בסוף חודשים מרץ, יוני, ספטמבר, דצמבר).

הדוחות הכספיים כוללים:
• מאזן – הצגת מצבת הנכסים וההתחייבויות של החברה ליום הדיווח.
• דוח רווח והפסד – הצגת סך כל ההכנסות שהיו לחברה בניכוי הוצאותיה – עודף הכנסות על הוצאות מתקבל כרווח ואילו עודף הוצאות מתקבל כהפסד, מהדוח אנו למדים על מצבה העסקי של החברה בתקופה המדווחת.
• דוח על תזרים מזומנים – מפרט ומסביר את השינויים ביתרות המזומנים של החברה בתקופה המדווחת.
גידול במזומנים-  מוסבר על ידי המקורות הכספיים שהתווספו.
קיטון במזומנים – יפורט על ידי השימושים בכספים לפעילות השקעה, החזר חובות, ופעילות שוטפת עסקית אחרת.


4. תשקיפי הנפקה
חברה אשר מעוניינת לצאת בהנפקה של מניותיה לציבור נדרשת לפרסם "תשקיף".
תשקיף – התשקיף מציג מידע אודות החברה ומצבה הפיננסי.
אישור התשקיף על ידי הרשות לניירות ערך – התשקיף עובר תהליך של אישור על ידי הרשות לניירות ערך, אשר בודקת בטרם מתן האישור כי המידע המוצג על החברה, וכי הדוחות הכספיים שלה ערוכים בצורה נאותה ונותנים מידע מלא על מצב החברה.
הנושאים הנכללים בתשקיף – בעמוד הראשון על כריכת התשקיף מצוינים הפרטים הבאים: ההצעה להנפקת ניירות ערך לציבור, הרכב ההנפקה, ומחיר היחידה של חבילת ההנפקה, כמו כן מפרט התשקיף בעמוד זה את האירועים החשובים שהתחוללו לאחרונה בחברה.
התשקיף ערוך כחוברת המכילה מספר עמודים תחת פיקוחם וחתימתם של רואי החשבון החיצוניים ועורכי הדין של החברה. התשקיף מכיל:
1. רקע כללי על החברה – סוג מוצריה, פלח השוק למוצרים אלו, ענף עיסוקיה, התפלגות
הכנסותיה בין היצוא לשוק מקומי,  מוצריה השונים ובין ענפי פעילותה השונים במידה וקיימים כאלו. וכן את המבנה הארגוני שלה.
2. דוחות כספיים – החברה מציגה דוחות כספיים לחמש השנים האחרונות, במידה והיתה 
לה פעילות עסקית במהלך התקופה הזו. הדוחות האחרונים הנכללים בתשקיף הם הדוחות לרבעון האחרון לפני מועד ההנפקה.
3. עסקאות שונות – התשקיף מפרט את העסקאות שנערכו עם בעלי השליטה בחברה,
תביעות משפטיות כלפי החברה, או כאלו שהוגשו מטעמה כלפי אחרים, וכן כל פרט  
רלוונטי אחר שיכול לסייע בידי המשקיע בקבלת ההחלטה האם להשקיע במניות החברה.

5. מדדי מחירי המניות
מדד זה הנו מכשיר סטטיסטי המבטא את השינויים ברמת המחירים הממוצעת של קבוצת מניות קבועה.
המדידה מתייחסת למחירי המניות כאשר ככל ששווי השוק של מניה גבוה יותר, כך השפעתה על המדד גבוהה יותר.

6. מדדים עיקריים בבורסה בתל אביב
מדד ת"א 25
מורכב מ־25 המניות בעלות שווי שוק גבוה ביותר מבין 200 המניות עם המחזור היומי הממוצע הגבוה ביותר (200 המניות הסחירות ביותר), כאשר משקל כל מניה במדד נקבע על פי שווי שוק היחסי שלה לעומת סך שווי השוק של 25 המניות המופיעות במדד.
קיימת מגבלה שבשום מקרה מניה לא תקבל משקל של יותר מ־9.5 אחוז מהמדד.
רשימת המניות הנכללות במדד זה,  נקבעת לפי שווי השוק שלהן פעמיים בשנה, בתאריכים הבאים:  15.6 ו־15.12.
החל מתחילת שנת 2007 ,מניה של חברה תיכלל במדד תל אביב 25 רק אם לא פחות
מ 22.5 אחוז מהון מניותיה מוחזק בידי הציבור

מדד ת"א 75
מורכב מ־75 המניות בעלות שווי שוק גבוה ביותר שאינן נכללות ברשימת מניות ת"א 25 , אבל מופיעות ברשימת 200 המניות בבורסה עם המחזור היומי הממוצע הגבוה ביותר. (200 המניות הסחירות ביותר). רשימת המניות הנכללות במדד זה,  נקבעת לפי שווי השוק שלהן פעמיים בשנה, בתאריכים הבאים: 15.6 ו־ 15.12.
החל מתחילת שנת 2007 ,מניה של חברה תיכלל במדד תל אביב 25 רק אם לא פחות
מ - 20  אחוז מהון מניותיה מוחזק בידי הציבור


מדד ת"א 100
מורכב מ־100 המניות בעלות שווי שוק גבוה ביותר מבין 200 המניות עם המחזור היומי הממוצע הגבוה ביותר (200 המניות הסחירות ביותר).
במדד זה  נכללות גם המניות השייכות למדד ת"א 25 וגם המניות השייכות למדד ת"א 75 .

מדד ת"א בנקים
מורכב מחמש המניות בעלות שווי שוק גבוה ביותר של הבנקים המסחריים.
מדד תל־טק
מורכב ממניות של חברות מתחום המחשבים, האלקטרוניקה ומחקר הפיתוח אשר עומדות בתנאים מסוימים.

מדד תל־תק 15
מורכב מ־15 המניות בעלות שווי שוק גבוה ביותר, מבין המניות השייכות למדד התל־טק. מניות אלה מופיעות ברשימת 200 המניות בבורסה,  בעלות המחזור היומי הממוצע הגבוה ביותר (200 המניות עם הסחירות הגדולה ביותר).

מדד יתר 150
מורכב מ־150 מניות "היתר", הינו מניות שלא נכללות במדד ת"א 100, בעלות שווי שוק הגבוה ביותר מבין 350 המניות עם המחזור היומי הממוצע הגבוה ביותר, (350 המניות עם הסחירות הגדולה ביותר).

מדד יתר 30
מורכב מ־30 מניות "היתר", הינו מניות שלא נכללות במדד ת"א 100, בעלות שווי שוק הגבוה ביותר מבין 350 המניות עם המחזור היומי הממוצע הגבוה ביותר (350 המניות עם הסחירות הגדולה ביותר).

מדד פיננסים 15
מורכב מ־15 מניות של חברות בתחום הפיננסי (מניות של בנקים וחברות ביטוח), בעלות שווי השוק הגדול ביותר מבין החברות בתחום זה.


מדד נדל"ן 15
מורכב מ־15 מניות מתחום הנדל"ן בעלות שווי השוק הגדול ביותר מבין החברות בתחום זה.
מדד השחרים
מורכב מכל איגרות החוב מסוג "שחר" הנסחרות בבורסה. מדד זה מייצג את מחירי  איגרות החוב הממשלתיות אשר אינן צמודות ומעניקות למשקיע ריבית קבועה.

אין לראות במידע ו/או התכנים המופיעים כמתן יעוץ ו/או מצג כלשהו. אין להסתמך על המידע ו/או התכנים לצורך קבלת החלטות בנושאים כלכלים ו/או כספיים ו/או אישיים ו/או ביטוחיים ו/או אחרים. עליך לפנות ליועץ מוסמך בכל תחום.

תודה לפאונדרס בית השקעות

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת רון אפשטיין

מאת: רון אפשטייןמשפחה וזוגיות - כללי08/08/111301 צפיות
אחרי קשר זוגי ארוך, יכול להיות שאת מרגישה שהסקס שלכם הפך למשהו מאוד שיגרתי ואפילו אפרורי, זה אולי טבעי שלא את ולא הוא מרגישים צורך לקפוץ אחד על השנייה ולקרוע את הבגדים, בכל זאת הוא ישן לידך כל יום ולמרות שאת מאוד אוהבת אותו התשוקה הפכה להיות זרה לכם. יכול להיות שביום יום זה לא ממש מפריע לך או שהשגרה היומיומית לא נותנת לך יותר מדי לחשוב על זה, אבל יש ימים כאלו שבטוח בא לך לחזור לימים של תחילת הקשר שהסקס היה אישיו, ימים בהם הרגשת סקסית וראית

מאת: רון אפשטייןעסקים קטנים ובינוניים17/08/101121 צפיות
היום ישנו ביקוש הולך וגובר להובלות קטנות- חברות ההובלות נערכות לצורך העניין. מי זקוק להובלות קטנות? מי שעוזב דירה קטנה, מי שעוזב משרד ועוד. הובלות קטנות מתאימות בעיקר לסטודנטים ששוכרים חדר במעונות או דירה, וזקוקים לשירות הובלה ואחר שלא השיגו את הטנדר של אבא (או של אבא של החברים).

מאת: רון אפשטייןקרימינולוגיה05/04/0914299 צפיות
הדימוי המרכזי שמייצג את מיתוס המאפיה הינו רעיון המשפחה שהיא מחד נורמטיבית ומאידך היא לאו, זאת מאחר ומטרת התמיכה היא ביצוע הפשע. קשרי הדם הם אלו המאגדים את המשפחה, בקשרי הדם יש יסוד קדמוני כי הדם זה החיים, המוות, האלימות והגנטיקה. קשרי הדם שמאחדים את המשפחה בניגוד למשפחות נורמטיביות אחרות הם קשרי דם שלא נבראו במעגל הביולוגי הראשוני. המשפחה היא אינה בהכרח דרך קשר דם ,לפי רוסו (1978) תמונות הגנגסטרים מוצגות כהתאגדות פשע הדומות לתאגיד מודרני.

מאת: רון אפשטייןטלוויזיה08/03/092604 צפיות
הסדרה אותה בחרתי להציג היא הסדרה "מסודרים" אשר שודרה בשנת 2007 על ידי קשת בערוץ 2. הסדרה מסודרים עלתה לפני כשנתיים בפריים טיים של ערוף ערץ וסיפרה על הגשמת חלום. מדובר על סדרת דרמה-קומדיה ישראלית המובססת על סיפורה של חברת מירבילס. חברת התוכנה הישראלית אשר פיתחה באמצע שנות ה-90 את תוכנת האייסיקיו. מולי שגב ואסף הראל ייצרו את העלילה יחדיו וביססו אותה על מירביליס תוך שהם משלבים בה את סיפורי ההצלחה של כלל החברות הישראליות אשר הצליחו לפתח תוכנות ייחודיות ולמכור אותן ברחבי העולם.

מאת: רון אפשטייןחוק ומנהל27/01/092461 צפיות
בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, סעיף 10, אומר המחוקק באופן מפורש שחוק היסוד הזה, מבחינת ההתייחסות שלו לחוקים קיימים יהיה כזה שלא יפגע בדין קודם. כלומר כל חוק שהיה קיים עד 1992 יישאר בתוקפו גם אם הוא סותר את העקרונות של שני חוקי היסוד. אם מ-1992 המחוקק רוצה לחוקק חוקים הוא צריך לחוקק חוק שלא יסתור את חוק כבוד האדם וחירותו (לגבי חוק יסוד חופש העיסוק הכנסת מוסיפה שחוקים קודמים שסותרים את חוק יסוד חופש העיסוק יישארו בתוקף).

מאת: רון אפשטייןקולנוע21/01/095393 צפיות
הסרט "פרידה" הינו סרט דרמה ביוגראפי הוליוודי המביא את הצופה "לקחת טעימה" מחייה המרתקים של הציירת המקסיקנית פרידה קאלו (1907-1954). הסרט אשר בוים על ידי ג'ולי טימור מאופיין בתאטרליות וצבעוניות רבה אשר מעניקים לו מבע קולנועי ייחודי רווי תשוקה ואידיאליזם וזאת על רקע היסטורי-תקופתי. התוודתי לעבודתיה של פרידה קאלו בשנות נעוריי לאורך לימודי האמנות בתיכון, דבר אשר גרם לי לפתח כלפיה סימפטיה ואהדה רבה. דמותה המהפכנית, הכריזמתית, השונה והמיוחדת נראו על אף מרחק הזמן כרלוונטים ונכונים לתקופתנו אנו.

מאת: רון אפשטייןאקטואליה11/01/093518 צפיות
המודל ההתנהגותי מניח כי במקרים רבים הסיטואציה מכתיבה את התנהגות האדם, מכאן שהמודל עצמו נגזר מהסיטואציה. סיטואציות שונות מניבות התנהגויות שונות ועל כן ננהג במקרים מסוימים על פי מודלים התנהגותיים ספציפיים. במקרה שלפנינו, המודל המתאים ביותר הוא מודל האלימינציה. המודל נכון למצבים שבהם יש מגוון של חלופות וזמן מוגבל לקבלת החלטה. לפי מודל זה תהליך קבלת ההחלטה הוא תהליך רציף של צמצום אפשרויות, הנועד לאפשר לנו להגיע במהירות אל החלופה הרצויה. לתהליך ארבע שלבים: הגדרת קריטריונים לפי סדר חשיבות יורד, העלאת

מאמרים נוספים בנושא השקעות

מאת: SEOMANהשקעות21/01/18995 צפיות
המדריך להשקעה חברתית מניבה הוא גם זה שיעזור לכם להבין איך להשקיע נכון במיזם סטארט-אפ חדש עם פוטנציאל לרווחיות גבוהה. אין ספק כי זהו גיוס המונים שווה זהב, במידה ותדעו מהו גובה פוטנציאל ההצלחה של כל אחד מהמיזמים והפרויקטים המגייסים כעת סכום גבוה להשקעה בכדי לפרוץ לשוק המקומי והבינלאומי.

מאת: רוני הכהןהשקעות28/03/172475 צפיות
בשנים האחרונות אנחנו יכולים לשים לב כי התחרות בין ספקים שונים של שירות בהחלט עלתה מדרגה, והדבר כולל גם את ענף הבנקאות אשר מנגיש אל הלקוחות הפוטנציאליים והקיימים איכות גבוהה יותר של שירות בכל היבט אפשרי. שכחו מהימים שבהם קיבלתם עט מהאדם שמנהל לכם את החשבון.

מאת: amirdadon90השקעות25/01/171194 צפיות
יוסי הרצוג הוא אחת הדמויות המוכרות והבולטות בשוק ההון מזה שנים רבות רבות. במקביל לניסיון הרב שצבר בתחומים רבים הרלוונטיים לשוק זה, מקפיד הרצוג על התעדכנות מתמדת - שכן לתפישתו, ולא רק לתפישתו כמובן, הטכנולוגיה מכתיבה שינויים דרמטיים בשוק ההון ובעולם הבנקאות באופן כללי.

מאת: גיא חזןהשקעות17/01/171310 צפיות
גם אם מדובר בקרן השקעות נדל"ן המשוייכת ומנוהלת ע"י גוף השקעות גדול ומוכר – זה עדיין לא ערובה להצלחה או ביטחון כלכלי. ברגע שהכסף יוצא מחשבון הבנק שלך – אינך שולט בו יותר והסיכון שנטלת – גבוה ביותר.

מאת: גיא חזןהשקעות26/12/161327 צפיות
בשנות ה – 80 האינפלציה בישראל הגיע לרמה של 400% בשנה. ובכלל, מדינת ישראל חיה והתקיימה בתוך כלכלה אינפלציונית מאז הקמתה. תושבי ישראל התרגלו כי האינפלציה היא תושבת קבע וכספם נשחק בכל שנה ושנה.

מאת: שלום כהןהשקעות22/11/161078 צפיות
קופות גמל הן מכשיר חיסכון פנסיוני אשר מאפייניו קבועים בחוק. חיסכון בקופות גמל אפשרי לכל אזרח בישראל אם כאפיק חיסכון פנסיוני מרכזי ואם...

מאת: גיא חזןהשקעות13/04/161022 צפיות
הלקוחות של ענבל אור כנראה ולכאורה הפסידו את כל כספם. כל שקל שעבר לענבל אור לא ישוב עוד לעולם והמשקיעים, קוני הדירות, איבדו כך את כספם.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica