חפש מאמרים:
שלום אורח
29.10.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

המדריך לקבלת פיצוי פיטורין

המדריך לזכאות לקבלת פיצוי פיטורין

הזכאות לפיצויי פיטורין נתונה לעובד שעבד במקום עבודה אחד או אצל מעביד אחד ופוטר ביוזמת המעביד מעבודתו לאחר שעבד שנה מלאה או אם עבד שתי עונות בשנתיים רצופות ("עובד עונתי") אלא אם הפיטורין נגרמו כתוצאה ממעשה שעשה העובד ואשר בגין מעשה זה נשללים ממנו פיצויי הפיטורין על פי דין.

גובה פיצויי הפיטורין יהיו בגובה השכר של חודש אחד לכל שנת עבודה.

הכלל הוא שיש לשלם את פיצויי הפיטורין ביום הפסקת יחסי עובד-מעביד, קרי, בתום תקופת ההודעה המוקדמת. יחד עם זאת, ניתן לשלם פיצויי פיטורין בתוך 15 יום מתום תקופה ההודעה המוקדמת וזאת בלי לחוב בפיצויי הלנה.

פיצויי הלנה ישולמו כאשר התשלום בוצע באיחור של למעלה מ- 15 יום וזאת לפי החישוב שלהלן:

איחור העולה על 16 יום אך פחות מ- 30 יום מזכה בפיצויי הלנה בשיעור של ריבית והצמדה בלבד. 

איחור העולה על 30 יום בתשלום פיצויי הפיטורין מזכה את העובד בפיצויי הלנה בשיעור של הצמדה ועד 20% ריבית לכל חודש איחור (בעד חלק מהחודש מקבלים חלק יחסי של אותם 20%). יש לקחת בחשבון כי הזכאות לפיצויי הלנה נקבעים על ידי בית הדין ולא באופן אוטומטי.

הכלל הוא שמי שמתפטר מיוזמתו מהעבודה לא זכאי לקבל פיצויי פיטורין, למרות זאת קיימים גם מקרים מיוחדים המקימים זכאות לפיצויים כדוגמת המקרים שלהלן:

1. פיטורי עובד בסמוך לסיום שנת העבודה הראשונה:

סעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי מעביד שפיטר עובד בסמוך למועד בו מלאה שנה לעבודתו, חזקה עליו כי עשה זאת כדי להימנע מתשלום פיצויי פיטורים.

במקרה כזה חלה על המעביד חובת הוכחה כי הפיטורים נעשו מסיבות ענייניות ולא על מנת להימנע מתשלום פיצויי פיטורים.

2. התפטרות עובד עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או עקב נסיבות אחרות שביחסי העבודה

    שבהן אינו יכול להמשיך בעבודתו:

    על ההרעה בתנאים להיות רצינית באופן שבית הדין יראה במעביד כמי שרצה להיפטר מהעובד.

   לדוגמא: פיגור חוזר ונשנה בתשלום שכר עבודה, הפחתת שכר על פי הודעה חד צדדית מטעם המעביד, צמצום ניכר בהיקף המשרה וכיוצ"ב.

3. התפטרות עובד עקב העתקת מקום מגורים:

      זכות זו ניתנה להורה אחד בלבד ובהתקיים התנאים הבאים:

    3.1  ההתפטרות נעשתה טרם שמלאו 9 חודשים לילד כולל מתן הודעה מוקדמת.

    3.2  ההתפטרות נעשית לצורך טיפול בילד.

    3.3  העובד עבד למעלה משנה במקום עבודתו כאשר גם תקופת חופשת הלידה נחשבת לצורך

 חישוב הוותק.

    3.4  בן הזוג לא ניצל זכות זו וכן ניתנה הודעה מתאימה למעביד.

4. הפסקת עבודה עקב פטירת המעביד או פשיטת רגל:

   העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורין כאילו פוטר.

5. פטירת עובד במהלך עבודתו:

   עזבונו של העובד יהיה זכאי לפיצויים כאילו היה העובד בחיים.

6. התפטרות עקב הלנת שכר:

כאשר שכרו של העובד מולן שוב ושוב הדבר מהווה עילה להתפטרות שדינה כפיטורין ואשר   מזכה את העובד בפיצויים מתאימים.

7. התפטרות עובד לרגל מצבו הבריאותי או בריאותו של בן משפחתו:

הפסקת עבודה של העובד עקב מצב בריאותו או בריאות בן משפחתו צריכה להיות מאושרת באמצעות תעודה רפואית ובתנאי שתנאי העבודה ונסיבותיה מצדיקות התפטרות.

8. התפטרות עקב העתקת מקום מגורים:

   בהתאם לסעיף 8 לחוק ולתקנות התפטרות תיחשב כפיטורין במקרים הבאים:

   נישואין: התפטרות עקב נישואים ומעבר להתגורר בישוב בישראל שבן הזוג של העובד התגורר בו טרם הנישואין.

    על מקום המגורים החדש להיות מרוחק ב- 40 ק"מ ויותר ממקום העבודה הקודם. 

   גירושין : העתקת מגורים עקב גירושין  לישוב בישראל במרחק העולה על 40 ק"מ ממקום    מגוריו הקודם של העובד בו התגורר לפחות 6 חודשים.

ניידות בתפקיד של בן הזוג המשרת בצבא קבע : העתקת מגורים עקב העברה בתפקיד של בן הזוג המשרת בשרות צבאי או שרות קבע.

המרחק בין מקום מגוריו החדש לקודם הוא 40 ק"מ לפחות, והמקום החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר ממקום מגוריו הקודם.

  ניידות בתפקיד של בן הזוג המשרת במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר:

העתקת מגורים עקב העברה בתפקיד של בן הזוג המשרת במשטרת ישראל או בשרות בתי   הסוהר.

המרחק בין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק"מ לפחות ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם.

  העתקת מקום מגורים עקב שליחות בן הזוג לחו"ל:

  העתקת מקום מגורים עקב הצטרפות לבן זוג היוצא לתקופה העולה על 6 חודשים לחו"ל.

 תנאי הוא כי שמדובר על שליחות מטעם המדינה, הסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית, קק"ל או קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל.

  תנאי נוסף הוא כי המעביד סירב לאשר לעובד חופשה שלא בשכר לתקופת השליחות. 

  העתקת מקום מגורים לאזור חקלאי או אזור פיתוח:

  העתקת מקום מגורים מישוב שאינו חקלאי לישוב חקלאי או לישוב באזור פיתוח מישוב שאינו באזור פיתוח.

  בנוסף, העובד ידרש להוכיח כי הוא התגורר באותו ישוב 6 חודשים לפחות. הגדרת "ישוב חקלאי" ו-"אזור פיתוח" מפורטת בחוק.

  העתקת מקום מגורים להתנחלות או היאחזות:

  העתקת מקום מגורים להתנחלות או האחוזות ששר הביטחון ושר החקלאות אישרו.

  בנוסף, העובד ידרש להוכיח כי הוא התגורר באותו מקום לפחות 6 חודשים רצופים. ההגדרות של המקומות מופיעות בחוק.

  העתקת מקום מגורים לירושלים:

  העתקת מקום מגורים עקב הצטרפות של בן זוג אחד לבן הזוג האחר העובד בשירות המדינה או בגוף ציבורי אחר שהממשלה אישרה .

  וכן, יחידתו של בן הזוג הועברה לירושלים עפ"י החלטת הממשלה והמרחק בין מקום מגוריו הקודם לירושלים הוא 40 ק"מ לפחות.

  התפטרות עובד עקב הצטרפותו לבן הזוג העובר למקום עבודה אחר ולמקום מגורים אחר:

  תנאי הוא שמקום המגורים החדש נמצא לא פחות מ- 40 ק"מ ממקום המגורים הקודם כך שהעובד מגדיל את המרחק למקום העבודה.

  תנאי נוסף הוא מגורים במשך 6 חודשים לפחות.

9. התפטרות עובדת תוך תשעה חודשים מיום שילדה או אימצה ילד, על מנת לטפל בילד:

   יראו לענין זה את התפטרותה כפיטורין.

   גם גבר יהיה זכאי לתנאים הנ"ל אם בת זוגו עבדה במשך 6 חודשים רצופים לפחות בסמוך ולפני התפטרותו, או אם הילד נמצא בחזקתו הבלעדית

   אם התפטר אחד מבני הזוג כאמור, לא יחול הנ"ל על בן זוגו השני.

10. התפטרות עובדת עקב שהייתה במקלט לנשים מוכות:

    רואים התפטרותה כפיטורין, ובלבד שסמוך להתפטרותה שהתה במקלט 60 יום לפחות.

11. סיום תקופת חוזה לתקופה קצובה:

     רואים את העובד כאילו פוטר, זולת אם הציע לו המעביד לחדש את החוזה.

     הצעת המעביד לחדש את החוזה צריכה להימסר לעובד לפחות שלושה חודשים לפני תום תקופת החוזה.

12. התפטרות עובד עונתי:

    לאחר שהעובד הועסק לפחות 3 עונות רצופות באותו מקום עבודה ולא הובטחה לו עבודה עונתית רצופה באותו מקום עבודה.

13. התפטרות עובד סמוך לתגייסותו לשרות סדיר בצה"ל וזאת עקב התגייסותו.

14. התפטרות עובד על מנת לשרת שרות קבע בצה"ל

15. התפטרות עובד עקב הגעה ל"גיל פרישה" כקבוע בחוק גיל פרישה

16. התפטרות עובד עקב התגייסותו למשטרת ישראל או לשרות בתי הסוהר

17. התפטרות עובד בעקבות בחירתו לתפקיד סגן או ראש רשות מקומית

18. התפטרות עובדת עקב שהייתי במקלט לנשים מוכות

19. התפטרות עובד סמוך לפני שהחל לשרת בשירות אזרחי לפי חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002,

     ובשל השירות כאמור. הנ"ל נכנס לתוקף ביום 16/11/08.

חישוב פיצוי פיטורין - כיצד ?

בכדי לחשב את גובה פיצויי פיטורין להם זכאי עובד יש לקחת בחשבון מספר מרכיבים וכדקלמן: רכיבי שכר היסוד, לרבות תוספת וותק, יוקר המחייה, המשפחה, תוספת מקצועית או מחלקתית.

אם מדובר על עובד שקיבל בנוסף לשכר היסוד גם עמלות בגין ביצוע עבודתו, אזי גם העמלות יבואו בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורין.

מאידך גיסא, לצורך חישוב פיצויי הפיטורין אין לכלול תשלום בגין עבודה בשעות נוספות, דמי הבראה, בונוסים וכד'.

אם ישנו רכיב פיקטיבי שהוא למעשה חלק משכר היסוד אך כונה בשם אחר, יש לבחון את מהותו לגופו של עניין ורק אז להחליט אם יש לקחת אותו בחשבון לצורך תשלום פיצויי פיטורין או לאו.

חישוב פיצויי הפיטורין נעשה בהתאם לאופן ההעסקה. 

לדוגמא:

עובד בשכר חודשי קבוע - שכרו האחרון הוא השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים.

עובד בשכר יומי / שעתי /קבלני - ממוצע השכר של 12 משכורותיו אחרונות שקדמו לפיטורים כפול תעריף אחרון ליום / שעה הוא הקובע לחישוב הפיצויים.

המידע המשפטי המוגש, מהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע, כאמור, אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או יעוץ ו/או ייעוץ משפטי. משרד מור, בוקר ושות' ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע משפטי ו/או אחר שניתן באתר ו/או מאמר זה.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

 

משרד מור, בוקר ושות', מונה עו"ד דיני עבודה, ע"ד דיני משפחה, עו"ד גירושין, עו"ד הוצאה לפועל, עו"ד נדל"ן.

התקשר עכשיו: 03-6955644 וקבע פגישת ייעוץ ראשונה בלא תשלום.

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד יניב בוקר - עו"ד דיני עבודה - עו"ד גירושין

המאמר הנ"ל עוסק קיצור זמן הפינוי של שוכר באמצעות הוצאה לפועל ל-20 יום בלבד

הכיצד לגבות מזונות באמצעות הוצאה לפועל?

בעקבות החודש החדש ניתנת לבעלים של דירה האפשרות לפנות לבית המשפט (באופן מהיר- מיידי) ולדרוש פינוי של שוכר המפר את תנאי השכירות

מה הוא המושג הטרדה מינית? ומה הן ההשלכות בגינו!!!

המאמר הנ"ל עוסק בהגדרת ידועים בציבור וההשלכות בגינו!!!

המאמר הנ"ל עוסק בסוגיות הכרוכות בהליך גירושין של בני זוג.

המאמר הנ"ל מביא בפניך את החשיבות ברישום הערת אזהרה בעת רכישת דירתך.

מאמרים נוספים בנושא דיני עבודה

מאת: איתמר כוכבידיני עבודה10/09/2085 צפיות
עובד המפוטר ממקום עבודתו זכאי לשכר של חודש כנגד כל שנת עבודה (אלא אם כן, הוסכם על שיעור גבוה יותר), בעת פיטוריו או בעת היותו מתפטר כדין מפוטר או כמוסכם בהסכם עבודה. תשלומי פיצויים מגלמים בתוכם את רכיב העמלות (בחישוב ממוצע של 12 החודשים האחרונים), ואת רכיבי השכר הקבועים, גם כאלה שלא נכנסים תחת הקטגוריה "שכר בסיס". עם זאת, פיצויים אינם משולמים עבור פרמיות, מענקים, בונוסים, החזרי הוצאות, משכורת 13 ותוספות מותנות. הכלל הבסיסי הינו (למעט במקרה של מתפטר בדין מפוטר), שעובד מפוטר בלבד, זכאי לפיצויי פיט

מאת: רונית בילרדיני עבודה14/03/18542 צפיות
חוק פיצויי פיטורים קובע, כי עובד אשר פוטר ממקום עבודתו לאחר שנת עבודה זכאי לפיצויי פיטורים מהמעביד. כמו כן, קובע החוק, כי בנסיבות מסוימות זכאי עובד לתשלום פיצויי פיטורים אף לאחר התפטרותו מעבודה. (הרעת תנאים, התפטרות לצורך טיפול בילד, מעבר מגורים לצורך עבודתו של בן הזוג ועוד).

מאת: tiloniדיני עבודה07/09/17912 צפיות
לעיתים, כמו בכל משפחה, יכולים להתגלע ויכוחים וחילוקי דעות, אולי אפילו להיאמר מילים קשות אך במקום העבודה, בניגוד למקרים דומים בתוך המשפחה הקרובה או לחברים הקרובים, עלול הצד השני לראות בדברים אלו כהוצאת לשון הרע בעבודה ולתבוע את אומרם בבית המשפט תחת חוק ""איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965"

מאת: שירה אלהדיני עבודה20/12/16832 צפיות
במסגרת עבודתו, זכאי העובד לזכויות שונות, כגון חופשה שנתית, דמי הבראה, גמול שעות נוספות ועוד.

מאת: איתמר כוכבידיני עבודה01/08/161807 צפיות
אישור מרופא תעסוקתי המורה כי אין העובד מסוגל לחזור לעבודתו הקודמת, או מצב הזהה לה, וזאת בשל תפקוד לקוי של אחד מאברי הגוף. עובד הסובל מבעיות בריאותיות ומציג מסמכים מרופא מומחה, המציין את הלקות בכושר עבודתו ומגבלותיו הרפואיות בעבודתו. עובד הסובל ממגבלה בריאותית ומבצע עבודה אשר אינה מתאימה ליכולותיו הרפואיות עקב מצב בריאותי לקוי.

מאת: איתמר כוכבידיני עבודה02/06/162413 צפיות
החובה לשלם שכר בחגים לעובדים, עולה מתוקף צו ההרחבה להסכם המסגרת במגזר העסקי. בהתאם לכך, עובד חודשי ועובד שכר (בתנאים הרשומים להלן) זכאים לשכר רגיל, אף בימים אשר לא עבדו בהם בשל היותם ימי מנוחה בחגים.

מאת: אבי דוידידיני עבודה23/05/162534 צפיות
בקצרה על הרעת תנאים בעבודה לאלו המחליטים להתפטר ולאלו המחליטים להישאר במקום העבודה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica