חפש מאמרים:
שלום אורח
27.10.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

זכויות וחובות אישה בהריון

זכויות וחובות אישה בהריון:

חובת הודעה למעביד על ההריון - קיימת חובה עפ"י דין להודיע למעביד על הריון לא יאוחר מחודש החמישי להריון.

על מנת למנוע טענות בעניין מועד ההודעה, מומלץ לבצע את ההודעה בכתב ו/או לתעד את מסירת ההודעה על מנת למנוע טענות שונות מצד המעביד.

איסור פיטורין בהריון - חל איסור בדין על מעביד לפטר עובדת עקב היותה בהריון. 

חשוב לזכור - לא משנה היקף המשרה והותק בעבודה וכן לא משנה אם היא קבועה או זמנית. 

היה והעובדת מועסקת פחות מ-6 חודשים אצל אותו מעביד או אותו מקום עבודה, לא חל עליה חוק עבודת נשים והיא תוכל לטעון להפליה על רקע "הורות" מכח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

אם העובדת מועסקת מעל 6 חודשי עבודה, המעביד מחוייב לקבל היתר ממשרד התמ"ת לפיטורים, שאם לא הפיטורים נוגדים את החוק.

איסור פגיעה בהיקף המשרה - אין לפגוע בשעות העבודה של העבודת שכן פגיעה זו תוביל לפגיעה בשכר ופגיעה עתידית בדמי הלידה ו/או האבטלה שתקבל בעתיד.

שמירת הריון - עובדת זכאית שלא לעבוד עקב מצב בריאותי ולקבל שכר וזאת בתנאי שנקבעו לה לכל הפחות 30 ימי שמירת הריון רצופים על ידי הרופא. במהלך שמירת ההריון תהיה האישה זכאית לקצבה מביטוח לאומי, שאינה במקום אלא בנוסף לימי המחלה או דמי הלידה של העובדת. שיעור התשלום בגין שמירת הריון נעשית עפ"י ממוצע של 3 חודשים אחרונים לעבודה בפועל טרם הפסקת העבודה.

שעות העדרות  מהעבודה לצורך טיפת חלב - עובדת זכאית להעדר ממקום עבודתה סה"כ עד 40 שעות לצורך בדיקות בטיפת חלב או אצל רופא נשים על חשבון המעביד ולא על חשבון ימי המחלה שלה. תנאי לכך הוא כי העובדת מועסקת מעל 4 שעות עבודה ביום, שבוע עבוד מלא כנהוג במקום עבודתה.

אם העובדת מועסקת שבוע עבודה מלא, אולם פחות מ-4 שעות ביום - תהיה העובדת זכאית ל-20 שעות בלבד על חשבון המעביד.

זכויות לאחר הלידה

חופשת לידה - חופשת הלידה נמשכת 14 שבועות לולד אחד ו-17 שבועות ליולדת תאומים (עד ליום 8/5/07 אורכה של חופשת לידה היה 12 שבועות). בהסכמת העובדת ובאישור שבכתב מאת רופא, אם הנולד איננו בחיים (חו"ח), מותר לקצר את חופשת הלידה, ובלבד שהחופשה תכלול לפחות שלושה שבועות שלאחר הלידה.

שעת הנקה - עפ"י חוק עבודת נשים עובדת במשרה מלאה (בת 43 שעות שבועיות או משרה מלאה כנהוג במקום עבודתה) זכאית לשעת הנקה אחת ביום. שעת ההנקה נקבעת ע"י המעביד. זכות ההנקה הנה מתום חופשת הלידה ועד תום ארבעת החודשים מסיום חופשת הלידה. שעה זו לא מנוכה משכר העבודה של העובדת.

חל"ת לאחר חופשת לידה - עובדת שהועסקה יותר מ- 12 חודשים תהיה זכאית להאריך את חופשת הלידה ללא תשלום מכח תיקון 44 לחוק עבודת נשים וזאת החל מיום 27/3/08 וללא צורך בהסכמת המעביד. במקרה בו העובדת הועסקה פחות מ- 12 חודשים עליה לקבל את הסכמת המעביד ל"חופשה ללא תשלום".

הארכת חופשת הלידה תהיה למשך 1/4 ממספר חודשי עבודתה של העובדת אך לא יותר משנה.

איסור לפטר עובדת לאחר חזרה מחופשת לידה - החל מיום 15.2.08 אסור לפטר עובדת במשך 60 הימים הראשונים לאחר חזרתה לעבודה מחופשת הלידה (עד ליום 15/2/07 אסור היה לפטר עובדת במשך 45 יום לאחר חזרתה מחופשת הלידה), כמו כן, המעביד מחוייב לתת לעובדת הודעה מוקדמת לפיטורים של חודש ימים.

יודגש, כי בפסק דין שניתן לאחרונה (3/08) על ידי בית הדין הארצי לעבודה (ע"ע 627/06) נקבע כי פיטורין מיד לאחר חופשת הלידה מבלי שניתנה לעובדת הזדמנות אמיתית לשוב לעבודה סדירה מהווה הפרה בוטה של חוק עבודת נשים וחוק שיוויון ההזדמנויות בעבודה. בית הדין חייב את המעביד בפיצוי בסך 25,000 ש"ח רק בגין נזק זה.

התפטרות בדין מפוטרת בטענה של "צורך בטיפול בילד" - התפטרות ממקום העבודה בתוך 9 חודשים ממועד הלידה לצורך טיפול בילד, מהווה התפטרות בדין מפוטרת. יש לכלול במסגרת תקופה זו גם את ההודעה המוקדמת להתפטרות שחובה על העובדת לתת עפ"י דין.

במסגרת הודעת ההתפטרות העובדת חייבת להדגיש כי הסיבה להתפטרות היא "לצורך טיפול בילד". במקרה זה העובדת תהיה זכאית ל"דמי אבטלה" אם היא עומדת בתנאים של תקנות הביטוח הלאומי (תקופת האכשרה הנדרשת) אולם היא תידרש להמתין תקופה של 90 יום טרם קבלת דמי האבטלה.

זכויות בן הזוג לאחר הלידה - בן הזוג זכאי לזקוף על חשבון ימי מחלה הצבורים שלו את תקופת העדרותו מהעבודה בעקבות הלידה, וזאת החל מרגע הופעת הצירים ועד 24 שעות מתום הלידה. מאחר ויום המחלה ראשון לא מזכה את העובד בשכר התוצאה היא כי בן הזוג לא מקבל שכר אם ההעדורתו מהעבודה היא למשך יום אחד בלבד.

עפ"י הדין, בני זוג רשאים לחלוק את חופשת הלידה ביניהם, וזאת לאחר שהאם שהתה בחופשת לידה, לכל הפחות 6 שבועות, כך שחופשת בן הזוג לא תעלה על 6 שבועות.

תנאי נוסף הוא שהאם הועסקה במקום עבודתה 6 חודשים לפחות לפני התפטרותו של בן הזוג או שהאם עובדת כעצמאית לפחות 12 חודשים והיא לא הפסיקה את עבודתה.

איסור להעביד עובדת לאחר לידה במשמרת לילה או במנוחה שבועית - עובדת בחודש החמישי להריונה ואילך לא תועסק במנוחה השבועית אלא אם הסכימה לכך בכתב ומסרה למעביד אישור רפואי. בנוסף, עובדת בחודש החמישי להריונה רשאית לסרב לעבוד בעבודת לילה (סעיף 10 לחוק עבודת נשים).
בנוסף, עובדת שילדה לאחר יום 3/2/08 לא תועסק בעבודת לילה או במנוחה השבועית במשך ארבעה חודשים מתום חופשת הלידה, אלא אם כן הסכימה לכך בכתב. הוראה זו לא תחול על סוגי מקומות עבודה ותפקידים שהשר החריג.  

המידע המשפטי המוגש, מהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע, כאמור, אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או יעוץ ו/או ייעוץ משפטי. משרד מור,בוקר ושות' ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע משפטי ו/או אחר שניתן באתר ו/או מאמר זה.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

 

משרד מור, בוקר ושות', מונה עו"ד דיני עבודה, ע"ד דיני משפחה, עו"ד גירושין, עו"ד הוצאה לפועל, עו"ד נדל"ן.

התקשר עכשיו: 03-6955644 וקבע פגישת ייעוץ ראשונה בלא תשלום.

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד יניב בוקר - עו"ד דיני עבודה - עו"ד גירושין

המאמר הנ"ל עוסק קיצור זמן הפינוי של שוכר באמצעות הוצאה לפועל ל-20 יום בלבד

הכיצד לגבות מזונות באמצעות הוצאה לפועל?

בעקבות החודש החדש ניתנת לבעלים של דירה האפשרות לפנות לבית המשפט (באופן מהיר- מיידי) ולדרוש פינוי של שוכר המפר את תנאי השכירות

מה הוא המושג הטרדה מינית? ומה הן ההשלכות בגינו!!!

המאמר הנ"ל עוסק בהגדרת ידועים בציבור וההשלכות בגינו!!!

המאמר הנ"ל עוסק בסוגיות הכרוכות בהליך גירושין של בני זוג.

המאמר הנ"ל מביא בפניך את החשיבות ברישום הערת אזהרה בעת רכישת דירתך.

מאמרים נוספים בנושא דיני עבודה

מאת: איתמר כוכבידיני עבודה10/09/2083 צפיות
עובד המפוטר ממקום עבודתו זכאי לשכר של חודש כנגד כל שנת עבודה (אלא אם כן, הוסכם על שיעור גבוה יותר), בעת פיטוריו או בעת היותו מתפטר כדין מפוטר או כמוסכם בהסכם עבודה. תשלומי פיצויים מגלמים בתוכם את רכיב העמלות (בחישוב ממוצע של 12 החודשים האחרונים), ואת רכיבי השכר הקבועים, גם כאלה שלא נכנסים תחת הקטגוריה "שכר בסיס". עם זאת, פיצויים אינם משולמים עבור פרמיות, מענקים, בונוסים, החזרי הוצאות, משכורת 13 ותוספות מותנות. הכלל הבסיסי הינו (למעט במקרה של מתפטר בדין מפוטר), שעובד מפוטר בלבד, זכאי לפיצויי פיט

מאת: רונית בילרדיני עבודה14/03/18541 צפיות
חוק פיצויי פיטורים קובע, כי עובד אשר פוטר ממקום עבודתו לאחר שנת עבודה זכאי לפיצויי פיטורים מהמעביד. כמו כן, קובע החוק, כי בנסיבות מסוימות זכאי עובד לתשלום פיצויי פיטורים אף לאחר התפטרותו מעבודה. (הרעת תנאים, התפטרות לצורך טיפול בילד, מעבר מגורים לצורך עבודתו של בן הזוג ועוד).

מאת: tiloniדיני עבודה07/09/17911 צפיות
לעיתים, כמו בכל משפחה, יכולים להתגלע ויכוחים וחילוקי דעות, אולי אפילו להיאמר מילים קשות אך במקום העבודה, בניגוד למקרים דומים בתוך המשפחה הקרובה או לחברים הקרובים, עלול הצד השני לראות בדברים אלו כהוצאת לשון הרע בעבודה ולתבוע את אומרם בבית המשפט תחת חוק ""איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965"

מאת: שירה אלהדיני עבודה20/12/16831 צפיות
במסגרת עבודתו, זכאי העובד לזכויות שונות, כגון חופשה שנתית, דמי הבראה, גמול שעות נוספות ועוד.

מאת: איתמר כוכבידיני עבודה01/08/161806 צפיות
אישור מרופא תעסוקתי המורה כי אין העובד מסוגל לחזור לעבודתו הקודמת, או מצב הזהה לה, וזאת בשל תפקוד לקוי של אחד מאברי הגוף. עובד הסובל מבעיות בריאותיות ומציג מסמכים מרופא מומחה, המציין את הלקות בכושר עבודתו ומגבלותיו הרפואיות בעבודתו. עובד הסובל ממגבלה בריאותית ומבצע עבודה אשר אינה מתאימה ליכולותיו הרפואיות עקב מצב בריאותי לקוי.

מאת: איתמר כוכבידיני עבודה02/06/162412 צפיות
החובה לשלם שכר בחגים לעובדים, עולה מתוקף צו ההרחבה להסכם המסגרת במגזר העסקי. בהתאם לכך, עובד חודשי ועובד שכר (בתנאים הרשומים להלן) זכאים לשכר רגיל, אף בימים אשר לא עבדו בהם בשל היותם ימי מנוחה בחגים.

מאת: אבי דוידידיני עבודה23/05/162533 צפיות
בקצרה על הרעת תנאים בעבודה לאלו המחליטים להתפטר ולאלו המחליטים להישאר במקום העבודה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica