חפש מאמרים:
שלום אורח
26.02.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

החלטת מיסוי בהסכם לעניין קביעת העדר מוסד קבע

להלן החלטת מיסוי 4857/11, הנוגע לקביעת העדר מוסד קבע אשר התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי של רשות המיסים, בתחום המיסוי הבינלאומי.

להרחבה ביחס להיבטי המיסוי של מוסד קבע, ראו: מוסד קבע - מדריך לתכנון מס.

העובדות

1.      חברה הרשומה והמאוגדת במדינת אמנה (להלן: "חברה 1"). להרחבה בנושא אמנות מס, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס).

2.      במסגרת הקמה ופיתוח של רציף עגינה (מרינה), פרסמה רשות הנמלים מכרז (להלן: "המכרז").

3.      חברה תושבת מדינת אמנה (להלן: "חברה 2"), זכתה במכרז לביצוע העבודות.

4.      למטרת ביצוע חלק מעבודות המחקר, התקשרה חברה 2 בהסכם עם חברה 1 (להלן: "ההסכם"), במסגרתו התחייבה חברה 1 לבצע עבודות מחקר ובדיקות גיאופיסיות (להלן: "עבודות המחקר"), של קרקעית הים בנמל, על מנת לעמוד על טיבם, מהותם ותכונותיהם של מי הים והקרקעית, למטרת תכנון ובניית רציף עגינה של ספינות בנמל, כקבלן משנה של חברה 2. הכול בהתאם להוראות המכרז.

5.      עבודות המחקר יבוצעו, בין היתר, באמצעות דחפורים וציוד כבד ומורכב שיבצעו קידוחים וחפירות בקרקעית הים על מנת להשיג את המידע הגיאולוגי הנדרש.

6.      יובהר כי, חברה 1 וחברה 2 אינם צדדים קשורים.

7.      התמורה לה זכאית חברה 1 בשל ביצוע עבודות המחקר הינה בתנאי שוק כפי שנקבעה בין צדדים לא קשורים.

8.      על פי תנאי המכרז, חברה 2 אחראית על הטעמת הנהלים ותנאי המכרז כפי שנקבעו על ידי רשות הנמלים ועל בחינת יישומן בפועל על ידי חברה 1.

9.      לצורך ביצוע עבודות המחקר יעבדו באתר לכל היותר מספר עובדים זרים תושבי מדינת אמנה (להלן: "העובדים הזרים"), המועסקים מטעם ובשם החברה. העובדים הזרים שיגיעו לישראל ישתכנו בבתי מלון במהלך שהותם לצורך ביצוע השירות. נציין כי העובדים הזרים מאופיינים כעובדים מקצועיים, שאינם מורשים או מוסמכים לחתום על חוזים כלשהם בישראל בשם החברה.

10.    בנוסף, החברה צפויה להתקשר עם קבלני משנה ישראליים לביצוע חלק מעבודות המחקר.

11.    על פי ההסכם, צפויות עבודות המחקר להתבצע על ידי חברה 1, באמצעות העובדים הזרים, עם קבלת אישורי העבודה, תקופה ארוכה יותר משישה חודשים אך פחות משנה.

12.    לחברה אין משרדים או מקום עסקים אחר המשמשים אותה בישראל והיא אינה עוסקת בפעילות נוספת כלשהי בישראל מעבר למפורט בבקשה זו.

הבקשה

1.      לקבוע כי, פעילות חברה 1 בישראל בקשר לביצוע עבודות המחקר עונה לגדר עבודות הקשורות ל"פרויקט של בינוי או הרכבה". וכפועל יוצא מכך, פעילות החברה בישראל אינה יוצרת לה "מוסד קבע" הואיל ומשך תקופת שהייתה של החברה באתר לא עולה על תקופה מצטברת של 12 חודשים.

2.      על פי הוראות האמנה, ככל שהעובדים הזרים לא ישהו בישראל יותר מ-183 ימים בכל שנת מס לביצוע העבודות באתר, משכורותיהם של העובדים הזרים לא יהיו כפופות למס הכנסה בישראל על פי הדין הישראלי.

החלטת המיסוי ותנאיה

1.      לאור העובדה שעבודות המחקר שביצעה חברה 1 בשל הקמה ופיתוח של רציף עגינה, מהוות חלק בלתי נפרד מהפרויקט נשוא הסכם זה, וכל עוד עבודות אלו נמצאות בפיקוח ובאחריותה של חברה 2. עבודות המחקר ייחשבו כעבודות הקשורות ל"פרויקט של בינוי או הרכבה" וכל עוד משך ביצוען לא יעלה על 12 חודשים, הרי שלא נוצר מוסד קבע לחברה 1.

2.      לגבי כל עובד זר שישהה בישראל יותר מ-183 יום בשנת מס, יש לנכות מס מהמשכורת שקיבל בשל עבודתו בפרויקט. כמו כן, תחול חובת ניכוי מס במקור גם על עובד שישהה בישראל פחות מ-183 ימים אלא אם משכורתו משולמת לו ממעביד זר.

3.      לצורך בחינת קיומו של מוסד קבע לקבלן הראשי, יש לסכום את תקופת שהייתו בישראל לרבות תקופות השהייה של קבלני המשנה שלו.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

ד"ר אבי נוב, עו"ד, אחד המומחים הבולטים בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי, מייעץ בענייני מס מקומיים ובינלאומיים ובכלל זה תכנוני מס ליחידים וחברות, השגת אישורי מס מקדמיים, ייצוג מול רשויות המס, ניתוב הכנסות שמקורן בחו"ל לישראל בצורה היעילה ביותר, וכן מתן חוות דעת מקצועיות.
ד"ר נוב עורך את אתר האינטרנט הישראלי לתכנוני מס בינלאומיים, כולל מאמרים וחדשות מיסוי: http://www.IsraelTaxLaw.com
ניתן לפנות לכותב במייל: avinov@bezeqint.net

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ד"ר אבי נוב, עו"ד - מומחה למיסוי בינלאומי

היישום של נוהל גילוי מרצון במהלך 2016 על ידי רשות המיסים סובל מקשיים ובעיות שונות.

ניהול של חשבונות בנק ממוספרים היה בעבר פרקטיקה מקובלת בשוויץ. עד היום קיימים חשבונות בנק היסטוריים ללא ציון שמות אלא עם מספרים המאפשרים זיהוי. אלא שבשנים האחרונות הבנקים בשוויץ פונים לאותם ללקוחות בעלי חשבונות בנק ממוספרים ונוקטים בהליכים שונים הגורמים בסופו של דבר לסגירת החשבונות ו/או לחשיפת השמות.

רשימה של כ-6,500 חשבונות בנק אשר הוחזקו או היו קשורים ללקוחות ישראליים בבנק HSBC בשווייץ, נחשפה לאחרונה. הרשימה של חשבונות הבנק בשווייץ מקושרים ללקוחות בעלי זיקה ישראלית, כלומר כאלה שזוהו על ידי דרכון ישראלי, נולדו בישראל או רשומים תחת כתובת בישראל. נראה כי חשיפת הרשימה תגרום לעלייה ניכרת בבקשות לגילוי מרצון.

מפעל תעשייתי ופעילות ייצורית לא מוגדרים בצורה ברורה. הפסיקה התייחסה בעבר לפרשנות המונח "פעילות ייצורית" ואילו להגדרת "מפעל תעשייתי" נמצאת התייחסות מועטה.

ישראלי המוכר דירה בחו"ל עשוי להתחייב במס בשתי המדינות. עם זאת, במקרים מסוימים, תושב ישראל יהיה פטור ממס בישראל, ולחילופין יוכל לקבל זיכוי מס זר אשר שולם בחו"ל. יש לבחון תחילה את הוראות פקודת מס הכנסה(נוסח חדש), התשכ"א-1961, ואחר כך את ההוראות המתאימות באמנה למניעת כפל מס במידה וקיימת.

במידה ותושב ישראל מקבל מתנה או ירושה, הוא נכנס בעיקרון לנעלי נותן המתנה או המוריש לענייני מס, לרבות ביחס ליום הרכישה, שווי הרכישה, פחת ועוד. השאלה היא מה קורה כאשר תושב ישראל מקבל מתנה או ירושה מתושב חוץ? במקרה זה, ניתן לבצע שערוך בסיס עלות הנכס, או Step Up, כמוסבר בהמשך.

היקף ההון השחור במשק לפי הרשויות בישראל מחייב פעולות חקיקה מסוימות. ברשות המסים הקימו וועדה והמליצו בין היתר להרחיב את חובות הדיווח על אזרחי ישראל. רשות המסים פועלת לזרז הליכי גילוי מרצון

מאמרים נוספים בנושא מיסוי בינלאומי

מאת: Shiran Madarמיסוי בינלאומי28/11/143004 צפיות
אזרח או תושב ארה"ב שמעסיק עובדים או משלם כסף לאדם אחר בסך העולה על 600$ יצטרך להנפיק טופס 1099 או W2 למקבל התשלום ול-IRS. על מנת שניתן יהיה לעשות זאת יש לברר את פרטי מקבל התשלום, בעיקר את מספר הזיהוי לצורך מס שלו – ITIN או SSN.

מאת: yanaiamirמיסוי בינלאומי01/07/144140 צפיות
יש לכם הכנסות ממקורות זרים? אתם לא מדווחים על כלל הכנסותיכם מכל העולם לרשויות המס בישראל? אם כן רצוי שתדעו כי אי דווח משמעו עבירה פלילית אשר יכול להסב לכם אי נעימות מול רשויות המדינה ותשלום קנסות רבים. מומךץ לפנות בהקדם לייעוץ עם רואה חשבון בדבר גילוי מרצון והתחלת התהליך מול רשויות המס.

מאת: טל שוורץמיסוי בינלאומי26/06/144388 צפיות
ב- 19 ליוני 2014 התפרסם עדכון של תוכנית הגילוי (OVDP - Offshore Voluntary Disclosure Program) המציעה רשות המיסים האמריקאית לאמריקאים שלהם הכנסות, חשבונות בנק ונכסים פיננסים בישראל או במדינות אחרות, הזדמנות נוספת ומקילה לעמוד בדרישות הדיווח הנדרש ע"י החוק האמריקאי לשלם את חובם ולהמנע מקנסות . במאמר זה נסביר את עקרי העדכון של תוכנית הגילוי.

מאת: Smartaxמיסוי בינלאומי24/06/144193 צפיות
מס הכנסה בארה"ב (IRS) הודיע ב – 18/6/2014 על שינויים משמעותיים בתוכניות הגילוי מרצון, מטרת השינויים הנה לאפשר לאלפי נישומים אמריקאים מחוץ לארה"ב לחזור ולעמוד בדרישה להגיש דוח מס שנתי בארה"ב בסיכון מופחת לענישה.

מאת: yanaiamirמיסוי בינלאומי15/02/148126 צפיות
עד לתום שנת 2002 תושב ישראל היה חייב במס על הכנסותיו מישראל בלבד, גם אם היו לו הכנסות מחוץ לישראל הכנסות אלו לא התמסו בישראל למעט החריג בסעיף 5 לפקודת מס הכנסה טרם תיקונו. החל משנת 2003 עקב תיקון 132 לפקודת מס הכנסה נקבע כי יחיד תושב ישראל יהא חייב במס על כלל הכנסותיו מכל מקור שהוא שהופקו או נצמחו בין בישראל ובין מחוץ לישראל. כמו כן, תושב חוץ יהא חייב במס בישראל על הכנסותיו שהופקו או נצמחו בישראל בלבד. כל זאת בכפוף להוראות האמנה וסעיף 196 לפקודת מס הכנסה.

מאת: (Shiran Madar CPA(Isrמיסוי בינלאומי07/12/138929 צפיות
כאזרח אמריקאי שחי בישראל עליך להגיש דוח מס אמריקאי שנתי למס ההכנסה האמריקאי באם הכנסתך השנתית עלתה על המינימום הקבוע בחוק, סף ההכנסה משתנה בהתאם לאופן ההגשה (נפרד, מאוחד...), גיל וסוג ההכנסות שהיו לאזרח בשנת המס.

מאת: (Shiran Madar CPA(Isrמיסוי בינלאומי07/12/139370 צפיות
האם אני צריך להגיש דו"ח מס בארה"ב ? האם אני יכול לנכות מס ששילמתי בישראל ? יש לי אזרחות אמריקאית, אני חי בישראל ומעולם לא עבדתי או הרווחתי כסף בארה"ב האם אני חייב כסף למס ההכנסה בארה"ב ?

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica