חפש מאמרים:
שלום אורח
26.02.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

האם תושב חוזר צריך לדווח על אחזקות בחברה זרה?

עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים זכאים לפטור ממס ל-10 שנים על כל סוגי ההכנסות שמקורן מחוץ לישראל, לרבות הכנסות פסיביות, אקטיביות, הכנסות ממימוש נכסים והשקעות בחו"ל או הכנסות שוטפות.

בנוסף לכך, עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים פטורים מחובת דיווח על הכנסותיהם בחו"ל. להרחבה בנושא הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס).

עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים פטורים גם מחובת דיווח על נאמנות. להרחבה בעניין זה, ראו: תיקונים ביחס לחובת הדיווח על נאמנויות (עולים חדשים ותושבים חוזרים).

השאלה היא האם עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים המגישים דו"ח שנתי למס הכנסה, מחויבים לצרף את טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ?

בהתאם לסעיף 131 לפקודה, תושב ישראל חייב להגיש דוח על הכנסותיו לרשות המסים, אף אם לא היו לו הכנסות באותה שנת מס, אלא אם הוא פטור מהגשת דוח לפי תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988 או בהוראה אחרת. בהתאם לתקנה 2 לתקנות אלה יחיד תושב ישראל פטור, בתנאים מסוימים, מהגשת דוח שנתי.

בהמשך לאמור בתקנה 2 האמורה, נקבע במסגרת תקנה 3 לתקנות הפטור, כי הפטור האמור בתקנה 2 לא יחול על בעל שליטה כאמור בסעיף 32(9) לפקודה. משמע, תקנה 3 קובעת חובת הגשת דוחות ליחידים תושבי ישראל, שהם בעלי שליטה בחבר בני אדם, ללא כל התייחסות לסכום הכנסתם או למקום הפקת הכנסתם. לגבי עולה חדש ותושב חוזר ותיק, משמעות הדברים, העולה מן הכתוב, היא, שככל ומדובר בבעל שליטה בחבר בני אדם תושב ישראל או תושב חוץ, עשויה לקום חובת הגשת דין וחשבון לפקיד השומה, בשל אותה סיבה.

ביחס לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים, נקבע בסעיף 134ב לפקודה כי על אף הוראות סעיף 131 לפקודה, עולה חדש ותושב חוזר ותיק לא חייבים להגיש דוח על הכנסותיהם שהופקו מחוץ לישראל או שמקורם בנכסים מחוץ לישראל, זאת במשך תקופת הפטור. כמו כן, נקבע בסעיף 135(1)(ב) לפקודה, כי בעת הגשת הצהרת הון, עולה חדש ותושב חוזר ותיק לא יידרש לדווח על הון ונכסים שמחוץ לישראל.

כאמור לעיל, סעיף 134ב לפקודה גובר על סעיף 131 לפקודה, ולכן עולה חדש ותושב חוזר ותיק שהכנסותיו ונכסיו הנם מחוץ לישראל אינו כפוף בעיקרון להוראות שסקרתי לעיל מתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988.

זאת ועוד, מטרתו של תיקון 168 היא לפטור עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים מחובת דיווח על הכנסותיהם בחו"ל, ולפיכך אין שום הגיון להטיל עליהם חובת דיווח על אחזקה בחברות זרות בשליטתם המפיקות הכנסות בחו"ל.

רשות המסים פרסמה חוזר מס הכנסה בעניין הטבות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים, ובו היא קובעת כי חיובם בהגשת דוחות על אחזקה בחברות זרות אינה מתיישבת עם הכוונה הנובעת מסעיף 134ב לפקודה וסעיף 135(1)(ב) לפקודה, לפיה, עולה חדש או תושב חוזר ותיק יהיו פטורים מדיווח על הכנסותיהם מחוץ לישראל ועל נכסיהם שמחוץ לישראל.

רשות המסים קובעת, לפיכך, כי עד לתיקון חקיקה בנושא זה ושינוי תקנות מס הכנסה האמורות, עולה חדש או תושב חוזר ותיק, יהיה פטור מהגשת דין וחשבון כאמור, במשך 10 שנים מיום עלייתו או חזרתו לישראל, גם אם הוא בעל שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ, במקרה בו החובה להגשת דוח נובעת רק בשל היותו בעל שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ ובתנאי שעיקר שוויים של נכסי החבר אינו נובע מרכוש בישראל (כהגדרתו בסעיף 89(ב) לפקודה) ושלא יותר מ-25% מהכנסותיו של אותו חבר בני האדם הופקו בישראל (אף אם הפך לבעל שליטה לאחר מועד עלייתו לישראל). תוקף החלטה זו ותנאיה יחולו עד למועד תיקון סעיף חוק או תקנות בנושא כאמור.

לדעתי, עמדת רשות המסים בעניין הזה (בקטע המסומן לעיל) מוטעית, ואין לה כל אחיזה בלשון החוק. לא ברור כיצד רשות המסים קבעה את התנאים כאמור. לעמדתי, וכפי שעולה מלשון החוק, עולה חדש ותושב חוזר ותיק המגישים דו"ח על הכנסות בישראל, פטורים מדיווח על הכנסות מחוץ לישראל ללא סייגים כאמור.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

ד"ר אבי נוב, עו"ד, אחד המומחים הבולטים בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי, מייעץ בענייני מס מקומיים ובינלאומיים ובכלל זה תכנוני מס ליחידים וחברות, השגת אישורי מס מקדמיים, ייצוג מול רשויות המס, ניתוב הכנסות שמקורן בחו"ל לישראל בצורה היעילה ביותר, וכן מתן חוות דעת מקצועיות.
ד"ר נוב עורך את אתר האינטרנט הישראלי לתכנוני מס בינלאומיים, כולל מאמרים וחדשות מיסוי: http://www.IsraelTaxLaw.com
ניתן לפנות לכותב במייל: avinov@bezeqint.net

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ד"ר אבי נוב, עו"ד - מומחה למיסוי בינלאומי

היישום של נוהל גילוי מרצון במהלך 2016 על ידי רשות המיסים סובל מקשיים ובעיות שונות.

ניהול של חשבונות בנק ממוספרים היה בעבר פרקטיקה מקובלת בשוויץ. עד היום קיימים חשבונות בנק היסטוריים ללא ציון שמות אלא עם מספרים המאפשרים זיהוי. אלא שבשנים האחרונות הבנקים בשוויץ פונים לאותם ללקוחות בעלי חשבונות בנק ממוספרים ונוקטים בהליכים שונים הגורמים בסופו של דבר לסגירת החשבונות ו/או לחשיפת השמות.

רשימה של כ-6,500 חשבונות בנק אשר הוחזקו או היו קשורים ללקוחות ישראליים בבנק HSBC בשווייץ, נחשפה לאחרונה. הרשימה של חשבונות הבנק בשווייץ מקושרים ללקוחות בעלי זיקה ישראלית, כלומר כאלה שזוהו על ידי דרכון ישראלי, נולדו בישראל או רשומים תחת כתובת בישראל. נראה כי חשיפת הרשימה תגרום לעלייה ניכרת בבקשות לגילוי מרצון.

מפעל תעשייתי ופעילות ייצורית לא מוגדרים בצורה ברורה. הפסיקה התייחסה בעבר לפרשנות המונח "פעילות ייצורית" ואילו להגדרת "מפעל תעשייתי" נמצאת התייחסות מועטה.

ישראלי המוכר דירה בחו"ל עשוי להתחייב במס בשתי המדינות. עם זאת, במקרים מסוימים, תושב ישראל יהיה פטור ממס בישראל, ולחילופין יוכל לקבל זיכוי מס זר אשר שולם בחו"ל. יש לבחון תחילה את הוראות פקודת מס הכנסה(נוסח חדש), התשכ"א-1961, ואחר כך את ההוראות המתאימות באמנה למניעת כפל מס במידה וקיימת.

במידה ותושב ישראל מקבל מתנה או ירושה, הוא נכנס בעיקרון לנעלי נותן המתנה או המוריש לענייני מס, לרבות ביחס ליום הרכישה, שווי הרכישה, פחת ועוד. השאלה היא מה קורה כאשר תושב ישראל מקבל מתנה או ירושה מתושב חוץ? במקרה זה, ניתן לבצע שערוך בסיס עלות הנכס, או Step Up, כמוסבר בהמשך.

היקף ההון השחור במשק לפי הרשויות בישראל מחייב פעולות חקיקה מסוימות. ברשות המסים הקימו וועדה והמליצו בין היתר להרחיב את חובות הדיווח על אזרחי ישראל. רשות המסים פועלת לזרז הליכי גילוי מרצון

מאמרים נוספים בנושא מיסוי בינלאומי

מאת: Shiran Madarמיסוי בינלאומי28/11/143004 צפיות
אזרח או תושב ארה"ב שמעסיק עובדים או משלם כסף לאדם אחר בסך העולה על 600$ יצטרך להנפיק טופס 1099 או W2 למקבל התשלום ול-IRS. על מנת שניתן יהיה לעשות זאת יש לברר את פרטי מקבל התשלום, בעיקר את מספר הזיהוי לצורך מס שלו – ITIN או SSN.

מאת: yanaiamirמיסוי בינלאומי01/07/144140 צפיות
יש לכם הכנסות ממקורות זרים? אתם לא מדווחים על כלל הכנסותיכם מכל העולם לרשויות המס בישראל? אם כן רצוי שתדעו כי אי דווח משמעו עבירה פלילית אשר יכול להסב לכם אי נעימות מול רשויות המדינה ותשלום קנסות רבים. מומךץ לפנות בהקדם לייעוץ עם רואה חשבון בדבר גילוי מרצון והתחלת התהליך מול רשויות המס.

מאת: טל שוורץמיסוי בינלאומי26/06/144388 צפיות
ב- 19 ליוני 2014 התפרסם עדכון של תוכנית הגילוי (OVDP - Offshore Voluntary Disclosure Program) המציעה רשות המיסים האמריקאית לאמריקאים שלהם הכנסות, חשבונות בנק ונכסים פיננסים בישראל או במדינות אחרות, הזדמנות נוספת ומקילה לעמוד בדרישות הדיווח הנדרש ע"י החוק האמריקאי לשלם את חובם ולהמנע מקנסות . במאמר זה נסביר את עקרי העדכון של תוכנית הגילוי.

מאת: Smartaxמיסוי בינלאומי24/06/144193 צפיות
מס הכנסה בארה"ב (IRS) הודיע ב – 18/6/2014 על שינויים משמעותיים בתוכניות הגילוי מרצון, מטרת השינויים הנה לאפשר לאלפי נישומים אמריקאים מחוץ לארה"ב לחזור ולעמוד בדרישה להגיש דוח מס שנתי בארה"ב בסיכון מופחת לענישה.

מאת: yanaiamirמיסוי בינלאומי15/02/148126 צפיות
עד לתום שנת 2002 תושב ישראל היה חייב במס על הכנסותיו מישראל בלבד, גם אם היו לו הכנסות מחוץ לישראל הכנסות אלו לא התמסו בישראל למעט החריג בסעיף 5 לפקודת מס הכנסה טרם תיקונו. החל משנת 2003 עקב תיקון 132 לפקודת מס הכנסה נקבע כי יחיד תושב ישראל יהא חייב במס על כלל הכנסותיו מכל מקור שהוא שהופקו או נצמחו בין בישראל ובין מחוץ לישראל. כמו כן, תושב חוץ יהא חייב במס בישראל על הכנסותיו שהופקו או נצמחו בישראל בלבד. כל זאת בכפוף להוראות האמנה וסעיף 196 לפקודת מס הכנסה.

מאת: (Shiran Madar CPA(Isrמיסוי בינלאומי07/12/138929 צפיות
כאזרח אמריקאי שחי בישראל עליך להגיש דוח מס אמריקאי שנתי למס ההכנסה האמריקאי באם הכנסתך השנתית עלתה על המינימום הקבוע בחוק, סף ההכנסה משתנה בהתאם לאופן ההגשה (נפרד, מאוחד...), גיל וסוג ההכנסות שהיו לאזרח בשנת המס.

מאת: (Shiran Madar CPA(Isrמיסוי בינלאומי07/12/139370 צפיות
האם אני צריך להגיש דו"ח מס בארה"ב ? האם אני יכול לנכות מס ששילמתי בישראל ? יש לי אזרחות אמריקאית, אני חי בישראל ומעולם לא עבדתי או הרווחתי כסף בארה"ב האם אני חייב כסף למס ההכנסה בארה"ב ?

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica