חפש מאמרים:
שלום אורח
23.09.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

הערכה עצמית, דימוי עצמי, ביטחון עצמי, אהבה עצמית, להעריך את עצמי, לאהוב את עצמי, לכבד את עצמי, לחזק את הביטחון העצמי, איך להעריך את עצמך? לא מעריך את

הערכה עצמית,דימוי עצמי, ביטחון עצמי, אהבה עצמית, להעריך את עצמי, לאהוב את עצמי, לכבד אתעצמי, לחזק את הביטחון העצמי, איך להעריך את עצמך? לא מעריך את עצמי, העלאת הערךהעצמי

ש: דיברתימקודם עם ש', וש' העירה משהו לתשומת ליבי

אליעד: תתחיללדבר עם נ'

ש: איזהנ'?

אליעד: איןנ'

ש: אוקי, אזהנושא שרציתי להעלות זה נושא של חוסר הערכה עצמית

אליעד: חוסרהערכה עצמית. אוקיי, שלך

ש: שלי

אליעד: אוקיי,הנה בא נדבר עליו. מה אתו? אתה רוצה יותר? רוצה פחות?

ש: אני רוצהיותר, אני חושב שזה יותר יאזן אותי

אליעד:אוקיי

ש: נראה לייקל עליי גם עם הנושא של להתמודד עם אחריות שזה הנושא הקודם שדיברנו עליו וגם כןשאר תחומים אחרים בחיים שלי

אליעד: יאללה,אז בא נתחיל. אתה רוצה להיות עם יותר הערכה עצמית?

ש: עם יותרהערכה עצמית

אליעד: אוקי,אנחנו עושים את אותו סיבוב כמו קודם. מזה אומר עבורך הערכה עצמית?

ש: הערכהעצמית זה מוטיבציה. הערכה עצמית גורמת למוטיבציה

אליעד: רגע,רגע, תעצור. אתה ענית לשאלה אחרת. אתה ענית על השאלה: מה יקרה אם תהיה לך הערכהעצמית?

ש: אוקיי.

אליעד: אנישאלתי אותך מה יקרה אם תהיה לך הערכה עצמית? שאלתי אותך בשביל מה אתה רוצה הערכהעצמית? לא. שאלתי אותך מזה הערכה עצמית עבורך? הבנתם? כי אם אתה רוצה מוטיבציה,תגיד: אני רוצה מוטיבציה אבל אתה לא רוצה מוטיבציה

ש: הערכהעצמית מתבטאת ב...

אליעד: לא לאשאלתי במה מתבטאת? שאלתי מזה אומר הערכה עצמית? אתה אומר לי הערכה עצמית מתבטאת בזהש

ש: הרגשה טובהיותר לגבי עצמי

אליעד: מזההערכה עצמית?

ש: הרגשה

אליעד: באנראה, הערכה עצמית, מזה הערכה? ומזה עצמית? אז עצמית זה כלפי עצמך. מזה הערכה?תגיד, יש מישהו שאתה מעריך? לדוגמה: אני מעריך את... אני רוצה להעריך את עצמי. ואםאני אעריך את עצמי אז... משהו.

ש: כן

אליעד: מזהלהעריך בעיניך?

ש: לכבד

אליעד: לכבד,אוקיי. מזה אומר לכבד? אתה נגיד לא מכבד את עצמך לדעתך? אתמול אמרת שאתה לא מכבד אתעצמך

ש: כן

אליעד: השאלהאם אתה מדבר במובן הזה נגיד?

ש: גם

אליעד: אוקיי,זה נגיד מעניין, אוקיי, נגיד, לכבד את עצמך. אוקיי, מה עוד?

ש: ראייהנכונה, הערכה נכונה של היכולות שלי

אליעד: אבל אזזה לא חוסר הערכה עצמית. זה להעריך את עצמך בצורה נכונה שיכול להיות שהיא גם פחותממה שאתה חושב. יכול להיות שאתה חושב שאתה יותר ממה שאתה. אתה גם יכול למשוך לכיווןההפוך

ש: אבל אצליזה הפוך, אצלי זה מן לפעמים הייתי בנקודות קיצון

אליעד: אנייודע, אני רק אמרתי שצריך להבין שאם אתה מחפש לדעת מה האמת על עצמך יכול להיות שזהגם פחות ממה שאתה חושב

ש: נכון

אליעד: בסדר,רק להיות מודע לזה

ש: נכוןמאוד

אליעד: אז זהלדעת את ערכי העצמי האמיתי. לצורך העניין.

ש: אוקיי

אליעד: אוקיי,שבד"כ זה מתכוונים להפוך. בד"כ כשאומרים הערכה עצמית מתכוונים יותר גבוה, לאלפחות.

ש: כן, כימחפשים איזשהו שיפור לעומת המצב הנוכחי ואתה עכשיו באת ואתה אומר שאתה יכול

אליעד: כי אתהאמרת נגיד הערכה עצמית תיתן לי יותר מוטיבציה. יכול להיות שהערכה עצמית אמיתית תיתןלך פחות מוטיבציה. תגיד וואלה אני מעריך את עצמי תאמת אני לא יכול.

ש: אז אתהעכשיו משנה לי את ה

אליעד: לא,אנחנו רק עושים בירור. רק תבין שאתה פתאום יכול להגיע לכיוון

ש: במסגרתהבירור, אז רגע אבל אם תהיה לי הערכה עצמית אמיתית לגבי עצמי אני אוכל להפסיק

אליעד: לרצותאת מה שאתה לא יכול להשיג

ש: נכון, אניאהיה יותר שלם עם עצמי

אליעד: נכון,נכון, אוקיי, מה עוד בעיניך זה הערכה עצמית?

ש: אהבהעצמית?

אליעד: אהבהעצמית, אהבה לדעתי שייך לרובריקת הכבוד

ש: יש מצב

אליעד: אהבהעצמית, אוקיי. מה עוד? רק תשים לב בשבילך במהלך, כשאתה יושב עם עצמך, אתה אומרלעצמך אני רוצה להעריך את עצמי ואז אתה אומר לעצמך: מזה להעריך את עצמי? ואז אתהאומר לעצמך: אני רוצה שתהיה לי יותר מוטיבציה, אבל זה לא תשובה לשאלה מזה להעריך אתעצמי ולכן אתה לא מצליח להשיג את זה.

ש: כן אבל זהכמו, אוקיי

אליעד: אני רקבא להראות לך בתהליך

ש: אוקיי ולמהאמרתי אהבה ואתה אומר כבוד? כי אם אני יותר

אליעד: מהמה?

ש: למה אניאמרתי אהבה עצמית?

אליעד: לא,ניסיתי להעביר מסר אחר: שכשאתה יושב עם עצמך. אתה אומר לעצמך: אני רוצה הערכה עצמיתואז אתה שואל את עצמך: מזה הערכה עצמית? ואז אתה אומר שתהיה לי יותר מוטיבציה, אזלכן אתה לא מצליח להשיג הערכה עצמית. כי אתה לא עונה מזה הערכה עצמית. אתה עונה מההערכה עצמית תיתן לך

ש: אוקיי

אליעד: ופהאתה מסביר מזה הערכה עצמית: לכבד את עצמי, לאהוב את עצמי וזה דברים שיותר מוגדרים:איך אני אכבד את עצמי? איך אני אוהב את עצמי?

ש: כן

אליעד: אוקי?אוקי, אז בא נתחיל עם אלה נגיד?

ש: כן

אליעד: אוקי,אתה אומר אני רוצה נגיד לכבד את עצמי, להעריך את עצמי, לאהוב את עצמי. אוקי, עכשיויש פה שני דברים שאתה הבאת: אחד, לאהוב את עצמך יותר והשני לדעת את הערך העצמיהאמיתי שלך. איפה אתה רוצה שנמשוך?

ש: הערך העצמיהאמיתי שלי

אליעד: אוקי,למה? לא נעים לך?

ש: אני מרגישבמשחק טלוויזיה

אליעד: למהמשחק טלוויזיה?

ש: כי יששני

אליעד:אופציות. כן, איזה דלת אתה רוצה שנפתח? אוקי, אז בוא במקום להגיד: אני רוצה להיותעם הערכה עצמית, או עם יותר הערכה עצמית, אני רוצה להעריך את עצמי יותר נכון כפי מהשאני.

ש: כן

אליעד: אוקיי,כדי להגיע למצב של סנכרון או משהו. אוקי, אז יאללה בא נדבר על זה. אז הגדרנו מטרהחדשה שהיא. בא נגיד נפשט לך: אני רוצה לדעת את האמת על עצמי ולהרגיש אותה

ש: כן

אליעד: אוקיי,אז תגדיר את זה אתה. כי להגיד אני רוצה הערכה עצמית זה הרבה פעמים מתפרש במובניםאחרים.

ש: אוקיי, אזאני רוצה שבהרגשה שלי ובמה שאני חושב על עצמי ומה שאני יודע על עצמי שיש סנכרון ביןמה שבאמת קיים ואמיתי

אליעד: למהשאני יודע על עצמי. אוקיי, אז איך עושים את זה? תראה, ככל שאנחנו מגדירים יותר טובאת העניין אז יותר קל להתכוונן לזה, להשיג את זה. עכשיו אני אתן לך עוד נקודהלמחשבה. יכול להיות שאם אתה תדע את האמת על עצמך זה יתנגש לך ברצון לאהוב את עצמךולכבד את עצמך

ש: למה? כיאני אגלה דברים שאני לא יאהב?

אליעד: אני לאחושב את זה, אני אומר שיכול להיות

ש: נכון אבלאז זה ייתן לי אולי כלי

אליעד: אבל אזאתה פשוט תקבל את זה איך שזה. או שלא

ש: כן, או שזהיעזור לי למקד את עצמי לעשות שינוי, אם אני כן אבין מה אני יכול לשנות

אליעד: נכון,אתה אומר אם אני אעריך את עצמי ואני אדע מה האמת על יכולותיי. אני אוכל לשנות ואזלאהוב את עצמי לפי יכולותיי שהתבררו לי כנכונות. אבל מצד שני יכול להיות שיתברר לךשיש לך באגים שאין להם פתרון ואז אתה תשנא את עצמך ולא תכבד את עצמך כאופציה

ש: כן

אליעד: כן,תהיה מודע לזה שזה לא בהכרח

ש: זה אמתכאילו ביחס לאוכלוסייה? אמת ביחס למה?

אליעד: ביחסלמה שהוא רוצה. אמת זה תמיד ביחס למה שהוא רוצה. אוקיי, למרות שמה שאני אומר זה לאבאמת מחויב כי אם אתה תבין מי אתה ותהיה בטוח שאי אפשר לשנות אז אתה גם תקבל אתזה

ש: כן

אליעד: מבסוטאם אתה בטוח שככה אתה וזה מחויב, אתה פשוט לא יכול לחשוב על ההפך ואז אין לך שוםבעיה עם זה. אוקיי, אז בוא תגדיר מטרה מחדש.

ש: אוקיי,המטרה שלי מחדש היא להעריך את עצמי, להעריך את עצמי בצורה אמיתית

אליעד: להעריךאת עצמי בצורה אמיתית, כאשר המילה להעריך מתכוונת לומר: לדעת את ערכי

ש: לדעת אתערכי

אליעד: אתהמבין את ההבדל?

ש: כן

אליעד: אוקיי,רוצה לדעת את ערכי האמיתי. אוקיי, אוקיי, אז מה עושים לדעתך? איך מתקדמים להשגתהעניין הזה?

ש: אני צריךלברר מה אני יודע על עצמי?

אליעד: אתהלוקח נייר: שלום רב, קוראים לי X. איך אני מעריך את עצמי? כאילו, מה אני מעריך אתעצמי? נגיד, אני מעריך שמצב המניות יהיה ככה וככה. מה אני מעריך את עצמי? אני מעריךשאני מה יכול? תעשה נגיד רובריקה יכול / לא יכול. להעריך את עצמך ברמת יכולות נגיד.או נגיד באמת אפשרויות, הזדמנויות, נגיד יכולות. Possibility אוקיי? פוטנציאל. אזאתה רושם מה אני מעריך שאני יכול ואתה עושה את הרובריקה, טבלה, מה אני מעריך שאנייכול ומה אני מעריך לא יכול? אתה מתחיל למלא. אז מה אתה עושה אחרי שמילאת? שואל, מההאמת? בטוח? לא בטוח? אמת? לא אמת? זה יכול להיות גם טבלה של יכול / לא יכול. זהיכול להיות גם טבלה של רוצה / לא רוצה

ש: כן

אליעד: אנימעריך שאת הדברים האלה אני לא רוצה ואת הדברים האלה אני כן רוצה. ואת צריך לבדוקואז לפעמים יכול להיות שאתה לא מדויק עם עצמך לגבי מה אתה רוצה או לא ואז אתה הולךלכיוונים שאתה לא רוצה אותם בכלל נגיד

ש: אבל אם זהיקרה אני אוכל לזהות את זה, אני יכול להרגיש שאני הולך לכיוון

אליעד: כן אבללפעמים אתה מגלה את זה מאוחר מדי. לפעמים אתה התאמצת כל כך הרבה ואז גילית שלא רציתאת זה בכלל ואם היית יושב מלכתחילה מסודר, היית אומר רגע אבל אני לא רוצה את זה,למה אני צריך להגיע עד לשם כדי לגלות שאני לא רוצה את זה?

ש: כן

אליעד: כמוזאת שהיא מתלוננת קודם שעד שהיא... בסוף היא גילתה שדפקו אותה. בסדר. אוקיי, אז מהאתה חושב ברמה הפרקטית? מה אתה מבין ברמה הפרקטית? עכשיו זה פשוט לקחת את הדףולעשות את הטבלה

ש: כן

אליעד: עכשיו,אז מה אתה מבין? מה הייתה המטרה ומה הדרך לפתרון? דרך הגיונית לפחות

ש: המטרההייתה לדעת את ערכי האמיתי והדרך לפתרון זה לעבוד להתמודד מול עצמי מול הנייר.

אליעד: שזהיכול להיות מול הנייר, לאו דווקא מול עצמך זה יכול להיות בסיוע של מישהו משהו, אבלזה הקונספט, לקחת את סך כל הדברים שאני יודע על עצמי ולבדוק האם זה מחויב, האם זהאפשרי?

עכשיו על כלאחד מהדברים עכשיו בא אני אתן לך גם טיפ גם איך אתה מתקדם בניתוח, באנליזה של הדבר.אתה עושה לך את הטבלה יכול / לא יכול ואז אתה מתחיל לרשום דברים: מה נגיד אתה חושבשאתה יכול? נגיד תן דוגמה. תן שלושה פה, שלושה פה.

ש: אני יכוללאהוב, אני יכול לעבוד, אני יכול לבנות חיי משפחה למשל

אליעד:אוקיי

ש: יכול להיותיותר אחראי

אליעד: הלאה,מה לא יכול?

ש: ?

אליעד: הנההגיע הזמן, הנה הוא מתחיל לעשות ככה, כי לא רואים שהוא עושה ככה, ככה רגע, מה אנילא יכול?

ש: לא כי כלמה שאני חושב שאני יכול וכל מה שאני רוצה אני תמיד גם אומר לעצמי בהתחלה אני לאיכול ואז אני אומר לעצמי, לא אתה משקר, אתה כן יכול. אבל לבוא ולהודות במה אני לאיכול

אליעד: לאמספיק יכול, או מה אתה חושב שאתה לא מספיק מוכשר, לא שאתה לא מוכשר בכלל, שאתה לאמספיק מוכשר

ש: וואי וואי,זה קשה

אליעד: אתהמוכן לתת לנו כמה?

ש: אניאגיד

אליעד: לא, מהנסגר אתך?

ש: לא, מהשדיברנו קודם

אליעד: מזהמשנה אבל הוא צריך לדבר

ש: אוי, זהממש מבייש

אליעד: גם אנייכול להגיד לו מה הוא לא יכול, קשה למצוא? גם מה שהוא כתב שהוא יכול אני יכול לענותלו שהוא לא יכול

ש: תראה, אנימתבייש

אליעד: אם הואהיה יכול היה לו

ש: להתבייש,הוא לא יכול להתבייש

אליעד: הוא לאיכול להתמודד עם בושה, לא יכול, נו טוב, תביא לנו רשימה. תראה, אני אתן לך שאלה, מהשאתה יכול יש לך? אתה אמרת שאתה חושב שאתה יכול לאהוב, לעבוד

ש: להפוך אתזה?

אליעד: לא,אני שאלתי שאלה

ש: אוקיי

אליעד: אמרתשאתה יכול לאהוב, יכול לעבוד, יכול לבנות חיי משפחה, יכול להיות יותר אחראי.

ש: כן

אליעד: האםאתה אוהב מספיק? האם אתה עובד מספיק? האם יש לך מספיק חיי משפחה והאם אתה מספיקאחראי? לא, מסקנה אתה לא מספיק יכול לאהוב, לא מספיק יכול לעבוד לא מספיק זה, אתאותו דבר הפוך

ש: נכון

אליעד: לאמסובך למצוא מה אתה לא יכול

ש: כן

אליעד: אבלתביא דברים שלך

ש: לא לא, זהמושלם

אליעד: אז אתהצריך להחליט, אתה יכול לאהוב או לא יכול לאהוב? תחליט. בעיקרון אם אתה רוצה לדעת מהאתה לא יכול פשוט תבדוק מה אתה רוצה ואין לך ואז תשאל למה?

ש: אז למשלהאהבה אני רוצה ואין לי

אליעד: אוקיי,אז אתה לא יכול למצוא אהבה או לא יכול לאהוב?

ש: לא, אני לאחושב שזה זה

אליעד: אבל זהלא כל כך משנה, המטרה היא: תמציא שלושה, יאללה, תמציא, מה אתה חושב שהיא לאיכולה

ש: אוקיי, אניחושב שאני לא יכול לבנות חיי משפחה

אליעד: אוקיי,מה עוד? לא יכול לעבוד במקום עבודה מסודר

ש: נגיד

אליעד: לאיכול להיות יותר אחראי ממה שאני

ש: אוקיי

אליעד: יפה,אותו דבר הפוך. עכשיו, מה שאתה צריך לעשות במהלך זה להתחיל לדרג את כל מה שכתוב פהברשימה לפי בטוח ולא בטוח.

ש: כן

אליעד: כדילזעזע את המנגנון. אני אומר לך תיקח את הדברים שרשמת. אנחנו צריכים בסוף לדעת מההאמת. עכשיו קודם כל מה האמת יכולה להיות? או שאני יכול, או שאני רק יכול, או שאנירק לא יכול או שאני גם וגם אולי. עכשיו, אם אני תמיד יכול, אז זה רק יכול, אם אניאף פעם לא יכול, אף פעם לא אוכל, אז זה שייך לרובריקת הלא יכול. אם אני יכול בתנאיםמסוימים, זה שייך לגם וגם

ש: כן

אליעד:לדוגמה, עכשיו איך עושים? אז אתה צריך להתחיל לדרג מה מחויב ומה אפשרי? קודם כל אניאומר לך תיקח את הרשימה הזאת: אני יכול לאהוב, יכול לעבוד, יכול לבנות חיי משפחה,יכול להיות יותר אחראי.

ש: עכשיו אנילוקח טבלה נוספת ואני רושם בטוח, לא טבלה נוספת, נגיד אותו טבלה, תן לי ציון מאחדעד עשר כמה אתה בטוח באמיתות המשפט הבא: אני יכול לאהוב, אני יכול לעבוד, אני יכוללבנות חיי משפחה, אני יכול להיות יותר אחראי, כמה אתה בטוח בזה מאחד עד עשר? כמהאתה בטוח שאתה יכול לאהוב מ1-10?

ש: 9

אליעד: 9, כמהאתה בטוח שאתה יכול לעבוד?

ש: 7

אליעד: כמהאתה בטוח שאתה יכול לבנות חיי משפחה?

ש: 7 או 6

אליעד: כמהאתה בטוח שאתה יכול להיות יותר אחראי?

ש: 7

אליעד: אוקיי,קודם כל עשינו בראש מסודר. רגע, תראה, המטרה שלנו זה לאמת את האינפורמציה עלעצמך.

ש: כן

אליעד: זה כלתהליך

ש: מה שאנימרגיש כלפי עצמי כרגע

אליעד: המטרהשהגדרנו מלכתחילה זה לגרום לך להעריך את היכולות האמיתיות שלך. זאת הייתה הגדרתהמטרה הראשונה. אז אמרתי לך קודם כל תרשום מה אתה יודע על עצמך. עכשיו נעשה אתהתהליך של איך אתה יודע אם זה נכון או לא נכון

ש: כן

אליעד: אזקודם כל אתה רושם output ראשוני, מה אני יודע? מה אני יכול? מה אני לא יכול?

ש: זה לא צריךלהיות יותר מפורט? כי כאילו גם בעבודה יש הרבה דברים שהעבודה כוללת

אליעד: חכה,חכה, אתה רוצה דרך אגב שאני אגלה לך מה האמת? אתה רוצה את התשובה האמיתית? מה אתהיכול? מה אתה לא יכול?

ש: נו,מה?

אליעד: באופןאבסולוטי אין הבדל בין יכול ללא יכול באופן יחסי אתה כל דבר גם יכול וגם לא יכולתלוי בסיטואציה. הבנת את התשובה?

ש: כן

אליעד: אתהרוצה בסוף לדעת מה תגלה אחרי כל שעות המחקר? בסוף תגלה שבאופן אבסולוטי זה לא משנהאם יש או אין. באופן יחסי תמיד גם יש וגם אין. רגע, זה היה תשובה לשאלה שלך שלתתחיל לפרט. תתחיל לפרט לפרט, איפה נגיע? תשובה, אני מוגבל למה שאני רוצה, מוגבללמה שזה, תלוי בסיטואציה. אתה רוצה אבסולוטי? באבסולוטי אתה לא מוגבל. מהיבט מסויםאתה אלוהים, מהיבט מסוים אתה כלום. אין לך בחירה, יש לך בחירה, יש לך בחירה מלאה,אין לך בחירה בכלל, אין הבדל בין יש לאין.

ש: אז אנישואל את עצמי לאור מה שאתה אמרת

אליעד: רגע,לא לא, אבל אנחנו נעבוד מסודר

ש: אוקיי

אליעד: היא,מה אמרו לה לעשות?

ש: אני לאיודעת

אליעד: היאבאמת לא יודעת? מה היא לא יודעת? היא לא יודעת איפה הרמקולים? היא לא יודעת איפההכפתור? מה היא לא יודעת, ללחוץ? מה היא לא יודעת?

ש: אם היאהייתה באמת לא יודעת אז היא לא הייתה מנסה

אליעד: טוב,בא נתקדם, הלאה, אני מנסה לומר שבא תתחיל לקחת עכשיו את הרשימה ובא נתחיל לבדוק,עכשיו, אם אתה רוצה לדעת מה האמת על עצמך, אתה צריך את כל אחד מהפרטים שכתובים פהלשאול למה? תראה, אתה רשמת אני יכול לאהוב, יכול לעבוד, יכול לבנות חיי משפחה, יכוללהיות יותר אחראי וזה מדורג לפי עוצמה מסוימת. עכשיו, הדרך לדעת האם המילה לאהוב,הדרך לדעת האם הלאהוב נמצא ברובריקה הנכונה? יכול להיות שהלאהוב במקום ביכול צריךלהיות בלא יכול, איך נדע לאיזה עמדה הוא שייך? אנחנו נבדוק מה השורשים שלו.

למה אני חושבשאני יכול לאהוב? למה אני חושב שאני יכול לעבוד? למה אני חושב שאני יכול לבנות חיימשפחה ולמה אני חושב שאני יכול להיות יותר אחראי? עכשיו, השאלה למה? היא תוביל אותךלראות את השורשים של המחשבה ואז אתה תביא עוד תשובות ואז עוד פעם למה למה למה ואזבסוף אתה תוכל לדעת, רגע, אז בכלל מתברר שאני מאה אחוז יכול, בכלל מתברר, כאילו אםאתה תלך עם הלמה, אז בסוף או שתגלה, אני יכול לאהוב בעוצמה 10, תראה, בסוף או שאתהתהיה בטוח שאתה יכול לאהוב בעוצמה 10, או שאתה תהיה בטוח שאתה יכול גם לאהוב. נגידאני 70% יכול לאהוב ו 30% לא יכול לאהוב וזה אתה תהיה בטוח בעוצמה 10, או שתהיהבטוח שאתה לא יכול לאהוב וגם בעוצמה 10. אתה הבנת את זה? את המהלך? תסביר אותו

ש: מה שאניצריך לעשות זה לקחת את כל אחד מהדברים שבניתי ברשימה שלי

אליעד: כל אחדמהדברים שאתה רוצה לבדוק את נכונותם. אני רק באתי לחדד, עכשיו מבחינתי אפילו תתחילבאחד. מה את כל הרשימה? תיקח אחד

ש: מה שאניצריך לעשות לגבי כל אחד מהדברים האלה זה לשאול את עצמי למה?

אליעד: למהשמתי אותו ברובריקה של אני יכול ולא ברובריקה של אני לא יכול?

ש: כן

אליעד: אובמילים אחרות, מה גורם לי להיות בטוח בעוצמה 7 מתוך 10? שאני יכול לעבוד? למה אניחושב את זה? עכשיו, או שתגלה, עכשיו אם אתה תשאל את זה, יכול להיות שתגלה משהומסוים שיגרום לך להיות בטוח בעוצמה 10 מתוך 10 שאתה יכול לעבוד

ש: בשניהרשימות?

אליעד: אז אניאתן לך את התשובה, תשובה, אני כבר הגעתי לתשובה, אני יכול לאהוב. מוצא חן בעיניךשזה ברובריקה לאהוב?

ש: כן

אליעד: אוקיי,תשאיר את זה שם. אתה רוצה להעביר אותו אגף? תשאל למה?

ש: אני יכולאת שניהם לעשות

אליעד: תראה,השאלה למה, יש לה סיכון וסיכוי, אפשרות אחת, נגיד, האם אני יכול לעבוד בעבודהמסודרת? אפשרות אחת שאתה תשאל: למה אני חושב שאני יכול לעבוד בעבודה מסודרת? ואזבמקום שאתה תהיה בטוח בזה בעוצמה 7 אתה תהיה בטוח בזה בעוצמה 10 ואז אתה פשוט תלךתעבוד. אפשרות שניה שאתה תשאל למה ואז במקום להיות בטוח בזה בעוצמה 10, אתה תהיהבטוח בזה בעוצמה 2, ואז תהיה לך פחות מוטיבציה לעבוד. יכול להיות שאתה בכלל תגלהשאתה לא יכול לעבוד ואז זה יעבור לרובריקת "אני לא יכול". יכול להיות שאתה תגלהשאני גם יכול וגם לא יכול, לדוגמה. מה שאני בא להגיד שהלמה הוא בשביל להעביראגפים.

ש: וזה לאנכון לשאול את הלמה לגבי שני האגפים?

אליעד: תראה,אם אתה רוצה להיות איש אמת. אתה צריך לקחת את כל הרשימה ב100% שתהיה מדויקת.

ש: כי אם אניאומר שאני יכול לאהוב בדרגה של 7, אז למה אני לא יכול לאהוב בדרגה של 3?

אליעד:מה?

ש: לגבי כלאחד מהדברים שאני אמרתי, למרות שיש לי את הנטייה למקם כל אחד מהנושאים האלה באגףמסוים.

אליעד: דרךאגב, אני בטוח שאם אני שואל אותך, למה אין לך נגיד זוגיות? היית אומר לי, "כי אנילא מצליח לאהוב אף אחת". אז הייתי אומר לך, אולי יש לך בעיה שאתה לא מסוגל לאהוב?היית אומר: "לא, אני יכול לאהוב", הייתי אומר לך: אז למה אתה לא אוהב? "תראה היא לאמוצאת חן בעיני". אולי היא לא מוצאת חן בעיניך כי אתה לא מסוגל לאהוב? האם זה בגללשהן לא טובות? או בגלל שאתה לא מסוגל לאהוב? אתה מבין?

ש: כן

אליעד: טוב,מה אתה מבין מהעניין?

ש: אז אנחנומפרקים את השאלה "למה?" ושואלים למה לגבי כל התשובות שעולות לנו. ובסופו של דבר

אליעד: בסופושל דבר אתה רואה את הדברים כפי מה שהם.

ש: אוקיי

אליעד: אתהרואה, זה השורשים האמיתיים. מה האמת? אני יכול? לא יכול? כמה אני יכול?

ש: ומה אנחנועושים לגבי מה שאמרת שהאמת היא תלותית סיטואציה? ז"א, אני יכול עכשיו לראות

אליעד: אזאומרים את האמת, האמת היא שזה תלוי בסיטואציה.

ש: אוקיי

אליעד: ולכןהתשובה לשאלה, האם אני יכול לעבוד עבודה מסודרת תהיה? תלוי בסיטואציה

ש: אוקיי

אליעד: זאתהאמת. אתה צריך להגיע למצב שהערכה העצמית שלך תהיה כמה שיותר קרובה לאמת.

ש: אוקיי

אליעד: ז"א,אם האמת היא שאתה יכול לעבוד אבל תלוי בסיטואציה, אז המחשבה שאומרת: אני יכוללעבוד, היא שקר.

ש: כן

אליעד: המחשבהשאומרת: אני לא יכול לעבוד, היא גם שקר. המחשבה שאומרת, אני יכול לעבוד, אבל תלויבסיטואציה, היא הכי קרובה לאמת. זהו.

ש: אוקיי

אליעד: אתהצריך להגיע למצב שהמחשבות שיש לך בראש, שהם יהיו כמה שיותר קרובות לאמת.

ש: אוקיי

ש: זה גם הולךביחס...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד מטפל רגשי, מטפל רגשי, העלאת הערך העצמי,דימוי עצמי, לחזק את הביטחון עצמי, בטחון, איך ל..., הבטחון, הסוד, יעוץ אישי ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי - כללי

מאת: בנימין קלינגראימון אישי - כללי13/08/20179 צפיות
קנסות מינהליים עיריית תל אביב-יפו מפעילה צעדי אכיפה מינהליים ומשפטיים כנגד עבירות על חוק התכנון והבנייה ובכלל זה עבודה אסורה או שימוש אסור בנכס. ב-20 בדצמבר 2018 נכנסו לתקפן תקנות העבירות המינהליות [קנס מינהלי - תכנון ובנייה] תשע"ח 2018. על פי תקנות אלו, ניתן יהיה להטיל קנסות מינהליים על עבודה אסורה, שימוש אסור ועל אי קיום צווים מינהליים להפסקת עבודות או להפסקת שימוש.

מאת: דניאל seoאימון אישי - כללי28/12/19936 צפיות
תראו חברים יקרים, אני עוסק בהשגת משכנתאות למסורבים כבר כמעט 10 שנים, אני חייב לציין שהמצב הכי קשה שיכול להיות - זה מצב שבו צריכים לקחת משכנתא כדי לסגור הלוואות או חובות והבנקים פשוט לא מוכנים לאשר את זה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי26/03/191915 צפיות
כאשר הבנק מסרב למשכנתא, מגיעים למצב שבו הכול נמצא בסימן שאלה ולא יודעים מה לעשות מכאן. במצב הזה צריכים לעצור דקה אחת, לקחת אוויר ולהחליט מה עושים. הכוונה שלי היא להגיע למצב שבו אתם מבינים שהדרך הנכונה היא להביא מומחה למשכנתאות של מסורבים כדי שיוכל להשיג את האישור הנדרש ולהביא תוצאות.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172092 צפיות
אחת החברות המעניינות ביותר בישראל בעיני היא חברת שבט זבולון, החברה בבעלות יעקוב שאול עוסקת באחד התחומים המעניינים ביותר בעולם הנדל"ן. כלומר מה שהיא עושה, זה לספק ציוד חסר עבור אתרי בנייה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172074 צפיות
אנחנו נתחיל עם רונית מרום, שהנה אדריכלית מובילה בכל הקשור לדירות יוקרה באשדוד בעיקר, אך גם ברחבי ישראל השונים. רונית נחשבת לחברה באותוו חוג של מעצבי פנים מובילים, שיכולים לקבוע בון טון בעולם הנדל"ן של דירות יוקרה.

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי30/11/161545 צפיות
אחד הנושאים המרתקים ביותר בעבודה עם אנשים, ילדים ובכלל בכל מערכת יחסים, זה הנושא של הרגש האנושי, ויותר מכך - הידיעה שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת להפוך למאסטר ברגשות, שזה אומר לדעת להתחבר לכל אדם, לשדרג את כל מערכות היחסים שלנו ושל האנשים שאנחנו מקדמים, ולהרגיש באופן אמיתי הרגשה של שמחה ואהבה.

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161224 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica