חפש מאמרים:
שלום אורח
05.07.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מצפון, מהו מצפון, ייסורי מצפון, מצפון שקט, מצפון נקי, נקיפות מצפון, הלקאה עצמית, כעס עצמי, רגשות אשמה, תסכול קיומי, חרטה, רגשות אשם, קבלת החלטות, תורת

מצפון, מהומצפון, ייסורי מצפון, מצפון שקט, מצפון נקי, נקיפות מצפון, הלקאה עצמית, כעס עצמי,רגשות אשמה, תסכול קיומי, חרטה, רגשות אשם, קבלת החלטות, תורת המוסר, אדםמצפוני

ש: לפני שבאתילפה התחלתי לשאול אותך

אליעד: סליחהאתה לא נראה תמים כל כך

ש: אז מה אםאני תמים או לא, עם הסיפור.

אליעד: מהאיתו?

ש: ולמה שלאנדבר על המצפון כאילו אני רוצה שתדבר עליו זה כאילו אתה שני אנשים אחד אתה עושהפעולות עזוב את הקטע הפסיכולוגי למה המצפון ומה זה ואיך זה אני יודע לא מאה אחוזאבל יודע, מצפון זאת אומרת יש לך שני אנשים אחד שעושה ואחד ששופט זה כמו אחד שכאילושמבקר.

אליעד: זה לאקשור למצפון אבל נניח.

ש: לא זאתאומרת יש לך איזה מישהו שאומר לדוגמא אתה עושה איזה משהו שאתה רוצה מעוד לעשותאבל.

אליעד: תגידלי אתה מסוגל להגיע לשאלה?

ש: כןמצפון.

אליעד: מההשאלה?

ש: השאלה עלמצפון מה התפקיד שלו ומה הוא עושה פה זה כאילו שיש לו שתי אנשים הוא כאילושופט.

אליעד: אז מההשאלה?

ש: למה ישמצפון מה זה מצפון?

אליעד: אז ככהבתכלס אי מצפון מה זאת אומרת מצפון יש בתוכך שתי דעות מנוגדות ואחד אומר לך "אנירוצה לאכול" והשני אומר לך "זה משמין" ואם אתה תאכל אז תבוא המחשבה השנייה שאומרתלך "אבל זה משמין" זה יעשה לך ייסורי מצפון ייסר אותך, למה קוראים לזה מצפון כי זהצפון זה מוסתר "ייסורי מצפון" הדבר הצפון מייסר אותך אתה מבין ואם אתה לא תאכל אזיהיה לך ייסורי מצפון מהצד השני "איזה חבל שלא אכלתי יכולתי לאכול לא היה קורה לישום דבר" זה הסיפור.

ייסורי מצפוןהכוונה היא ייסורים שבאים מהמקום הצפון המקום המוסתר יש בתוכך שני כוחות אחד אומרלך תאכל ואחד אומר לך אל תאכל, אחד אומר לך תעשן ואחד אומר לך אל תעשן אחד אומר לךתשב ואחד אומר לך תקום ואתה תמיד מקשיב למישהו ואז בא לך ההפך שלו ומתחיל לשגע אותךזה הסיפור.

ש: הצפון זהההפך שלו שמסתתר באותו רגע.

אליעד: בדיוק,עכשיו אם אתה מראש ניגש לארוחה גם עם ההוא שרוצה לאכול וגם עם ההוא שלא רוצה לאכולאז אין לך ייסורי מצפון שניהם באים לשולחן.

ש: תסביר ליזה יותר נגיד לדוגמא שאתה עושה איזשהו דיל.

אליעד: לינגיד אין ייסורי מצפון אף פעם לדוגמא, מה זאת אומרת אין לי ייסורי מצפון אף פעם ישלי כל הזמן ייסורי מצפון כל פעולה שאני עושה אני מתייסר בתוכי שהיא לא מושלמת אבלמעבר לזה אין לי ייסורי מצפון לא משנה שאני אעשה משהו מסוים יהיה לי יותר ייסורימצפון מאשר משהו אחר, אתה מבין אני באופן רצוף כל מה שאני עושה אני רואה את היתרוןואת החיסרון שלו וזהו ובזה נגמר הדיון.

ש: אתה לאמדחיק את זה?

אליעד: לא אנירואה את החיסרון והיתרון בכל דבר, כל דבר שאני עושה יש לי ייסורי מצפון למה אניעושה אותו יכולתי לעשות יותר טוב כי בכל דבר יש חיסרון אבל לא משנה מה אני אעשה לאיקרה שאחר כך "איזה חבל למה עשיתי" מה חבל למה עשיתי יש לזה יתרון בכלל.

ש: יש בזה גםחיסרון.

אליעד: נכוןאבל אני כבר יודע מראש שיש חיסרון.

ש: בסדר אבלאני לא מדבר על מישהו שחווה את זה כמוך אבל יודע שבכל דבר יש יתרון וחיסרוןבסדר.

אליעד: אתהמדבר באופן כללי כשאתה מוציא את המילים מהפה כשאתה מדבר כשאתה קם והולך לשתות אתהחווה את החיסרון שיש בפעולה, אתה אומר שאתה יודע שבכל דבר יש יתרון וחיסרון אניאומר בכל פעולה, לא עכשיו טלפון מצלצל אתה עונה את מרים כשאתה עונה כשאתה מושיט אתהיד אתה קולט את החיסרון או אתה קולט רק את היתרון, תקשיב אתה עכשיו הטלפון מצלצלובאה אליך מחשבה שאומרת "תענה לטלפון" אוקי למה אתה עונה כי אתה אומר "זה טוב אםאני אענה".

האם כשבאהאליך מחשבה ואומרת לך "תקשיב תענה זה יהיה טוב אם תענה" האם גם יש לך את המחשבה"תקשיב אל תענה זה יהיה גרוע אם תענה", כשאתה הולך לאכול המחשבה אומרת לך "תקשיב לךתאכל יהיה לך טוב אם תאכל שלא תהיה רעב" נכון והאם בוא זמנית יש לך מחשבה שאומרת לך"תקשיב אל תלך לאכול זה יהיה גרוע אם תאכל תישאר רעב יותר טוב" יש לך בו זמנית?

ש: לא.

אליעד: עכשיומגרד לך האף אתה עושה ככה עכשיו לפני שאתה עושה ככה עוברת לך מחשבה "תגרד זה יהיהיותר טוב".

ש: לא שלפעמיםזה מחשבות כאלה מה אני עבד של התחושות שלי כאילו.

אליעד: רגעאבל זה נושא אחר אתה אמרת שאתה יודע שבכל דבר יש חסרון ויתרון עכשיו אני נותן דוגמאנגיד שמגרד לך הראש, עכשיו נגיד פתאום אתה מרגיש שמגרד לך הראש אז עוברת מחשבה"תקשיב מגרד הראש אם הוא לא יגרד יהיה יותר טוב לך תגרד אותו" עכשיו האם לפני שאתהעושה את זה האם עוברת לך מחשבה שאם מגרד הראש "טוב מאוד שהוא מגרד אל תעז לגרדאותו" אתה מבין אתה כבר רואה את החיסרון שבדבר לפני שאתה עושה את הפעולה, אתה כאילויוצא מהמקום השווה שאתה רואה את היתרון והחיסרון, אתה יכול לראות את זה?

ש: לא.

אליעד: יפהלכן יש לך ייסורי מצפון, מתי יש ייסורי מצפון כשאתה מגלה אחר כך את החיסרון מה זהייסורי מצפון שאחרי שעשית את הפעולה אתה קולט.

ש: על כלפעולה שאני אעשה על כל פיפס שאני אעשה אם אני כאילו אסתכל ואז אני יכול למצוא אתהיתרונות שלו ואת החסרונות שלו ולגשת בלב שלם.

אליעד:באמת?

ש: כן בערךפחות או יותר.

אליעד: תקשיבאני אפילו כשאני מדבר איתך כשאני מוציא את המילים מהפה אפילו כשאני נושם את האוויר,נושם גם אני מוציא את האוויר וגם מכניס את האוויר אני חווה מה החיסרון שיש בזה זהלא רק יתרון יש גם חיסרון בכל דבר יש גם חיסרון, עכשיו אני לא רק יודע שבכל דבר ישיתרון וחיסרון לא ביומיום בפעולה כשאני מבריג את הבורג אני מבין מה החיסרון בזהשאני מבריג את הבורג כל דבר.

ש: מה החיסרוןבזה שאתה הרמת את היד?

אליעד: מההיתרון בזה שהרמתי את היד אני אסביר לך, אני אתן לך את התשובה תקשיב יש שני סוגידברים יש דברים שאני מודע שאני עושה אותם בגלל היתרון ויש דברים שקורים מעצמם,עכשיו אם אני עושה דבר מעצמו נגיד לדוגמא סתם החלפתי רגליים נגיד עכשיו השאלה היאאם לפני כן חשבתי על זה, אם לפני כן חשבתי על זה ואמרתי תעשה כי יש יתרון זה אומרשבטוח חשבתי שיש גם חיסרון. אתה מבין עכשיו נגיד שעשיתי ככה.

ש: אז זאתאומרת אתה לא במודעות למה שאתה עושה.

אליעד: לא אבלאז גם לא יכול להיות לך ייסורי מצפון כי אתה גם לא ראית שעשית את זה בכלל אתה לאידעת בכלל שעשית את זה נגיד עפעפתי בעפעפיים לא תכננתי "טוב בוא נעפעף" אתהמבין.

ש: אפשר להרוגמישהו בטעות נגיד נהג לא שם לב הרג מישהו אחר כך יש לו ייסורי מצפון.

אליעד: לא כיהוא גילה שזה הוא.

ש: כן.

אליעד: בסדראבל כשהוא מגלה שזה הוא יכול להגיד גם שאין לו ייסורי מצפון להגיד "טוב שהרגתיאותו" אם אתה מצליח לראות את ההיפוכים. עכשיו בוא ניתן דוגמא נגיד שאני ממחיש לך עםהידיים עכשיו יש לזה יתרון למה כי אתה מבין יותר טוב נכון, יש לזה גם חיסרון כי אתהמבין יותר טוב.

ש: נגיד עשיתעכשיו ככה מה היתרון ומה החיסרון של זה?

אליעד: לא אזאני מסביר לך עוד פעם נגיד שעכשיו אני עשיתי ככה, עכשיו תקשיב יש דברים שאני עושהאינסטינקטיבית.

ש: לא תחשובשבאופן מודע עשית ככה.

אליעד: לא אתהלא יודע אם עשיתי באופן מודע זה לא באופן מתוכנן, זה לא כמו אתה הולך לאכול זאתפעולה אבל בא נגיד שאני עושה לך "ככה" נגיד תמתין, עכשיו מה היתרון שכשאני עושה ככהנגיד שיותר קל לי לתקשר איתך ומה החיסרון שיותר קל לי לתקשר איתך אולי יש בזה גםחיסרון כאילו אם אתה תצליח לראות עד הסוף, תראה אתה יש לך בחיים נגיד אלף סיטואציותומתוכן 500 אתה יכול להבין שיש יתרון וחיסרון 250 אתה יש לך ספק אם זה חיסרון אויתרון ו125 אתה בטוח שזה חיסרון ו125 אתה בטוח שזה יתרון.

עכשיו מהשתוקע אותך בלהגיע לאחד זה דברים שאתה בטוח יש דברים שאתה בטוח שזה טוב ובטוח שזהרע, עכשיו אם אתה תצליח פעם אחת לראות ששום דבר אתה לא בטוח שזה טוב או רע אז תמידאתה תוכל בשנייה אחת למצוא את היתרון והחיסרון שבכל דבר.

ש: עוד הפעםברגע שהאינטרס שלי כאילו המידי סתם לדוגמא, איך אני אסביר לך יש כאילו שני רמותבכללי אני מבין שאין שום דבר שיש לו יתרון וחיסרון זה יפה וזה מכוער זה טוב וזהרע.

אליעד: אתהמבין כשאתה מסתכל על זה אבל אתה לא מבין בdefault שלך.

ש: ב defaultלא ב default אני עושה במקריות לא באוטומטית.

אליעד: כןהשאלה אבל מה קורה לך בראש כשאתה פועל, אני אתן לך דוגמא אתה נגיד ברור לך שאתה לארוצה כאב כשאתה פועל 24 שעות תמיד רץ לך process שאומר "תיזהר שלא תיפגע" נכון, ישלך process כזה שרץ תהליך כזה מחשבה שאומרת "תזהר שלא תיפגע" יפה, עכשיו אני אומרלי יש עוד process שאומר "תיזהר שלא לא תפגע יש גם טוב שתפגע" אתה מבין גם את שניהםיש.

ש: לא הבנתימה זה תיזהר שלא תפגע?

אליעד: אמרתיתיזהר שלא לא תיפגע, תקשיב אתה גם צריך להיפגע כי אם רק לא תיפגע זה לא יהיה טובאתה מבין, אני מסביר לך עוד פעם שהדברים האלה שבכל דבר יש חיסרון ויתרון אתה צריךלהרגיש אותו כמו שאתה יודע איך קוראים לך, כמו שאתה לא צריך לזכור איך הולכים כאילואתה זוכר איך הולכים אתה לא אומר "רגע איך הולכים" אתה מבין אתה ככה צריך שזה כאילויבוא לך באינסטינקט תמיד שכאילו מופיע לך משהו אתה ישר רואה את החיסרון והיתרון.תקשיב המוח שלך כשאתה הולך ועוברות לך בראש 24 שעות ביום מחשבות כל דבר שעובר לידךאתה חושב "זה יתרון או חיסרון זה טוב לי או לא טוב לי".

ש: עוד הפעםבאישי שלי כשאני הולך לעבוד אז אני הולך בשביל להרוויח כסף אני רוצה להרוויח כמהשיותר כסף אבל בכללית אני יודע שאפילו אם אני לא ארוויח את הכסף לא קרה שוםדבר.

אליעד: אבלאתה לא מבין מה רע בזה שתרוויח כסף אתה יכול להבין שאם לא תרוויח כסף שלא קרה כלוםאתה אבל לא יכול להבין שאם תרוויח כסף זה רע ואם לא תרוויח כסף זה טוב. אתה מביןאתה מה אמרת עכשיו אמרת שאתה הולך בשביל להרוויח כסף.

ש: אבל אני לארוצה כסף כי זה רע כאילו מה זה טוב ורע זה הכל שווה זה אותו דבר כמו שתגיד לי זהתפוז וזה תפוח מה יותר זה.

אליעד: טוב מההשאלה שלך התחלת לשאול על נושא של ייסורי מצפון, אז אני מסביר לך ייסורי מצפוןפירושו שיש דברים מודחקים אצלך שאתה מייסר את עצמך אתה אומר עשיתי דבר רע או משהוכזה, עכשיו אם אתה מראש כבר יודע שעשית דבר רע אז אתה כבר לא יכול להתייסר. תקשיבאני נתתי לך דוגמא על ייסורי מצפון שאתה מתחרט על משהו שאתה עשית באופן מודע "למהאכלתי למה בזבזתי את הכסף, למה לא עניתי לטלפון למה כן עניתי לטלפון".

אז אני אומרלך שאם מראש אתה כבר יודע באופן כללי את היתרון והחיסרון שבכל דבר אז אתה לא מתייסרוחוץ מזה גם פתאום ענית לטלפון והתפוצץ עליך אין לך ייסורי מצפון כי אתה גם מבין מהטוב בזה שזה התפוצץ עליך אתה תמיד רואה את הטוב והרע באותה מידה אז איך יכול להיותלך ייסורי מצפון רואה גם מה טוב בזה.

ש: אתה יכוללתת לדוגמא סתם לדוגמא לדבר פיזי מה טוב כאילו.

אליעד: אניאתן לך דוגמא אתה תיתן דוגמא לייסורי מצפון ואז נראה איך מפרקים את זה אתה תיתןדוגמא.

ש: לדוגמא היהלי איזה תהליך היום בקיצור מישהו עבר אצלי באיזה עניין כי הייתי צריך לקבל 700 שקל,קיבלתי את הכסף שלו והייתי צריך לשלם לו עוד 500 שקל והמצב שלו לא הכי טוב אמרתיהמצב שלי יחסית סבבה מה אני אקח ממנו מאה שקל שייקח את הכל וזהו מה אז מצד אחדאמרתי זה לא משנה מצד אחד אני רוצה ומצד אחד מה אכפת לי התחלתי כאילו אתה יודע

אליעד: אז מהאתה רוצה אז איפה הייסורי מצפון אתה תיתן דוגמא לייסורי מצפון.

ש: אז פה היהלי כאילו שבאיזשהו מקום זה כמו גזל כאילו ולמרות שזה לא.

אליעד: מההייסורי מצפון איפה הייסורי מצפון אתה מדבר על משהו אחר אתה מדבר על ייסורי מצפוןבמובן אחר במובן שהמצפון שלך מייסר אותך ולא נותן לך להחליט החלטות או במובן הזהשאתה רוצה לעשות משהו ואז המצפון אומר לך סטופ זה לא טוב, זה מה שאתה מדבר אתה מדברמההיבט הזה לא שעשית ואתה מתייסר.

ש: דיברתי עלהקטע הקטנצ'יק הזה זה סתם אמרתי לעצמי זה הכל כאילו אז אמרתי בתור פעולה עסקית סבבהבתור בן אדם שהוא קצת חבר כזה קשה כאילו.

אליעד: כימראש היה לך עדיף אפילו להוריד אותו ל500 מראש במחיר אם הוא היה מוכן לעשות במאההיית אומר שיעשה במאה למה לא.

ש: בסדר אזבעניין הזה כאילו בעניין הזה אמרתי רגע שניה אז מה אכפת לי.

אליעד: אתהשואל למה יש ייסורי מצפון, מה אתה שואל איך יש למה יש אם לא יש

ש: אני שואלמה זה הדבר הזה.

אליעד: הדברהזה הוא שיקוף של האמת המודחקת ייסורי מצפון של האמת המודחקת, זאת אומרת מבחינהאבסולוטית כל הדעות נכונות כשאתה פועל אתה תמיד מזדהה רק עם דעה אחת דומיננטיתוייסורי מצפון זה בעצם ביטוי של הדעות שהדחקת זה כל הסיפור, עוד פעם מבחינהאבסולוטית אפשר להוכיח כל דבר להוכיח שזה טוב שזה רע ושזה לא משנה בכל דבר אוקיוכשאתה פועל אתה לא פועל מתוך "זה גם טוב וזה גם רע וגם רע" אתה פועל מתוך אחד מהםאו שאתה פועל מתוך שזה טוב או מתוך שזה רע או מתוך לדוגמא נגיד שזה לא משנה.

עכשיו בייסורימצפון זה בעצם המקום שאומר לך "אל תהיה בטוח כל כך שזה רק זה יש עוד צדדים" אתהמבין אתה יכול להיות שאתה מתרגש ממנו יותר מדי אתה אומר "רגע יש עוד צדדים, נכוןאני יודע שיש עוד צדדים מה קרה" אתה הופתעת אתה כאילו קיבלת את השוק שרצית לעשותמשהו וקפץ לך היפוך, מה אתה בשוק מה לא ידעת שיש היפוך.

ש: לא הסתכלתיואמרתי רק שניה אני יכול לעשות מה שאני רוצה גם ככה וגם ככה סתם הסתכלתי על זה.

אליעד: אתהכנראה עוד לא שלם בזה שבכל דבר יש חיסרון.

ש: אז איךבחרת לפעול בסוף לפי מה?

אליעד: זה מהשהוא מנסה להבין ממני כבר מהיום הראשון שהוא פה איך בסוף להחליט נכון, עכשיו אניאומר לך משהו אחר.

ש: ומה?

אליעד: אבל זהנושא שיחה אחר.

ש: אז מה אםזה נושא אחר.

אליעד: אבלאני לא רוצה לדבר עליו את יכולה לדבר עם עצמך אני לא אדבר עליו, את לא יכולה להכריחאותי לדבר עליו.

ש: אבל אנירוצה נכון אתה לא יכול להכריח אותי לשתוק על זה.

אליעד: אנייכול עכשיו אני באמצע לדבר, רגע אני רוצה להסביר לך עוד פעם אתה מה שקורה אצלך בראשזה שאתה לא מספיק שלם עם זה שבכל החלטה שלך יש חיסרון.

ש: אני יודעשבכל החלטה שלי יש חיסרון.

אליעד: מהאמרתי?

ש: לא מספיקשלם.

אליעד: נכוןאז מה אתה בא להגיד שאתה מודע לא אמרתי שאתה לא מודע אמרתי לא מספיק שלם עם זה ולכןזה כאילו הפתיע אותך בא אליך בסיבוב "רגע יש חיסרון" פתאום התחיל "רגע אז אתהחיסרון הזה או החיסרון הזה" אבל אם היית יודע מראש "בכל מקרה בכל פעולה יש חיסרון"ובאמת אתה מבין את זה בכל פעולה אתה רואה את החיסרון והיתרון בכל דבר אז לא היה כלכך מלחיץ אותך שיש חיסרון יכול להיות שהיית בוחר את זה ויכול להיות שהיית בוחר אתזה, איך היית בוחר זאת שאלה אחרת. אבל מה בחרת בסוף?

ש: הגעתילפשרה הבאתי לו 600 שקל.

אליעד: יפהלפי מה בחרת לפי מה החלטת?

ש: אם הוא היהנותן במאה שקל זה היה טוב?

אליעד: טובלמי?

ש: מבחינתbusiness אם הוא היה מאלץ את ההוא כביכול ב business לעשות את אותה עבודה במאה שקללפי דעתך זה בסדר?

אליעד: מההגדרת ה business business פירושו שתרוויח כמה שיותר כסף אם הוא היה יכול לעשותשהבן אדם ישלם לו 700 זה היה יכול להיות יותר טוב, אני אסביר לך למה זה אבל הכלתלוי בהרבה דברים מה אתה מגדיר מה הגדרת העסק, קודם כל ההגדרה, ההגדרה היא להרוויחכמה שיותר כסף זאת המטרה זה תמיד ביחס למשהו, תקשיב רגע טוב ורע זה ביחס למשהו אזאתה אומר "האם ביחס למטרה להרוויח יותר כסף האם זה טוב או רע אז בא נבדוק, אם עכשיוהוא היה גורם לבחור לשלם לו גם 700 שקל האם זה היה גורם לו להרוויח יותר כסף או לא"אז אתה יכול להגיד במידי כן וברחוק לא אז תלוי בשכלול הסופי אז באופן יחסי ולטווחהרחוק זה רע.

ש: אני אומרהרף שייתן לי לאזן את עצמי ולא להישאר עם התלבטויות וספקות זה להגיד אם אני הייתיעושה את העבודה במאה שקל אני זה שמשלם לך אם אני הייתי עובד במאה שקל ולפי זה אניקובע את הרף שלא יהיה לי ספק או ייסורי מצפון כמה לתת לו וזאת הדרך הכי יעילה שאנימשתמש בה.

אליעד: בסדראני שמח בשביל אבל זה לא קשור לטובת העסק זה קשור למנהל של העסק.

ש: עד לפהאנחנו מדברים על בן אדם שהוא בא ומנסה להתפתח רוחנית.

אליעד: תגידלי שאלה אחרת אבל אתה...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד טיפול רגשי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי, רגשותאשמה, מאמן עסקי, יסורי מצפון, תת מודע, מאמן אישי, נקיפות מצפון, קבלת החלטות,רגש ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי - כללי

מאת: דניאל seoאימון אישי - כללי28/12/19741 צפיות
תראו חברים יקרים, אני עוסק בהשגת משכנתאות למסורבים כבר כמעט 10 שנים, אני חייב לציין שהמצב הכי קשה שיכול להיות - זה מצב שבו צריכים לקחת משכנתא כדי לסגור הלוואות או חובות והבנקים פשוט לא מוכנים לאשר את זה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי26/03/191727 צפיות
כאשר הבנק מסרב למשכנתא, מגיעים למצב שבו הכול נמצא בסימן שאלה ולא יודעים מה לעשות מכאן. במצב הזה צריכים לעצור דקה אחת, לקחת אוויר ולהחליט מה עושים. הכוונה שלי היא להגיע למצב שבו אתם מבינים שהדרך הנכונה היא להביא מומחה למשכנתאות של מסורבים כדי שיוכל להשיג את האישור הנדרש ולהביא תוצאות.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172058 צפיות
אחת החברות המעניינות ביותר בישראל בעיני היא חברת שבט זבולון, החברה בבעלות יעקוב שאול עוסקת באחד התחומים המעניינים ביותר בעולם הנדל"ן. כלומר מה שהיא עושה, זה לספק ציוד חסר עבור אתרי בנייה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172040 צפיות
אנחנו נתחיל עם רונית מרום, שהנה אדריכלית מובילה בכל הקשור לדירות יוקרה באשדוד בעיקר, אך גם ברחבי ישראל השונים. רונית נחשבת לחברה באותוו חוג של מעצבי פנים מובילים, שיכולים לקבוע בון טון בעולם הנדל"ן של דירות יוקרה.

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי30/11/161503 צפיות
אחד הנושאים המרתקים ביותר בעבודה עם אנשים, ילדים ובכלל בכל מערכת יחסים, זה הנושא של הרגש האנושי, ויותר מכך - הידיעה שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת להפוך למאסטר ברגשות, שזה אומר לדעת להתחבר לכל אדם, לשדרג את כל מערכות היחסים שלנו ושל האנשים שאנחנו מקדמים, ולהרגיש באופן אמיתי הרגשה של שמחה ואהבה.

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161187 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי07/10/161349 צפיות
בתחילתה של כל שנה כולנו נוהגים לאחל ולהבטיח לעצמנו שינויים פעמים רבות זה פשוט להתנתק מהרגלי עבר שאנחנו מושכים בחיינו ולא ממש מרוצים מהם או שהם לחלוטין אינם משרתים אותנו. והרבה פעמים אנחנו מגיעים לסיומה של שנה שנה חדשה מתחילה ושוב אנחנו מבטיחים לעצמנו את אותן הבטחות מייחלים להיפטר מאותם דפוסים שמעכבים אותנו לצמוח בחיים מי שאנחנו באמת ! רב הדפוסים שאנחנו מנסים לשנות מקורם בדפוסים שהוקנו לנו בגילאי הילדות הצעירים חיים שם בתוך התת מודע שלנו ומעכבים אותנו לחיים שאותם היינו רוצים לחיות !

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica