חפש מאמרים:
שלום אורח
02.06.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

ביישנות, טיפול בביישנות, מתבייש להתחיל עם בחורה, איך להתחיל עם בחורה, טיפול בפוביות, הכרויות, הצפה רגשית, ביישנות וחוסר ביטחון, חרדות, התמודדות עם פחד

ביישנות, טיפולבביישנות, מתבייש להתחיל עם בחורה, איך להתחיל עם בחורה, טיפול בפוביות, הכרויות,הצפה רגשית, ביישנות וחוסר ביטחון, חרדות, התמודדות עם פחדים

אז אנחנומדברים על איך להתמודד עם ביישנות מה הרעיון שלך אומר?

ש: הרעיון שליאומר.

אליעד: בן אדםביישן מה אתה מציע לו?

ש: לעשות אתהדבר שאתה הכי מפחד לעשות אותו או מתבייש לעשות אותו בכוונה כלומר, שזה לא יקרה לךבמקרה אלא ליזום את המצב.

אליעד: אתהבאמת מתכוון לזה שהוא יעשה את הדבר שהוא הכי מפחד ממנו?

ש: כן יזום אתזה בכוונה.

אליעד: הואמפחד שהוא ימות אז הוא צריך להתאבד כדי לראות שזה לא מפחיד, הוא מפחד לטעות במבחןאז הוא צריך להיכשל ושיפטרו אותו מה אתה אומר?

ש: יכוללהיות.

אליעד: לא אלתגיד מה זה יכול להיות אתה נותן עצה מה העצה אומרת.

ש: אני אומרמדבר על ביישנות כרגע יכול להיות.

אליעד: כןביישנות.

ש: בן אדםמתבייש מבחורות.

אליעד: הואנגיד מתבייש להגיע למצב שלא יהיה לו שום דבר ואז כולם יצחקו עליו אז מה הוא צריךלזרוק את הכל ללכת ברחוב להגיד שיצחקו עלי?

ש: לא הואמתבייש שיצחקו עליו הוא לא מתבייש לאבד את הכל.

אליעד: אוקיהוא מתבייש שיצחקו עליו כי שאין לו נגיד אז מה הוא צריך לעשות?

ש: אבל השאלההיא האם זה מעשי זה באמת הדבר האמיתי שהוא מתבייש כרגע, אוקי אז הוא צריך להגידלכולם אין לי גם אם יש לו זה לא משנה ולראות.

אליעד: אבל אזהוא לא באמת מתבייש כי הוא אומר אני יודע שיש לי הם לא יודעים אם הם באמת היויודעים שאין לי אז באמת הייתי מתבייש אז מה לעשות מה אתה מציע שבאמת שייקח את כל מהשיש לו שיזרוק ושיחכה שיצחקו עליו.

ש: אם חשוב לומאוד להתגבר על התחושה אז אולי כן.

אליעד: אבל אזהוא לא יודע אם הוא יתגבר לגמרי ואם הוא יעשה את זה הוא בטוח יתגבר על התחושה יכוללהיות שהוא יסבול עוד יותר.

ש: יש אפשרותשכן כל טיפול אתה לא יודע במאה אחוז אם זה יצליח או לא יצליח.

אליעד: אבלאנחנו יודעים בוודאות שאו שזה ממש יצליח או שזה ממש לא יצליח.

ש: לא אבל אםהוא יעשה עד הקצה והוא יודע לא יצליח הוא יקבל את זה שהוא ככה אולי.

אליעד: למההוא יוודא את זה, לא אז הוא יסבול עוד יותר זה עוד לא עד הקצה עד הקצה זה משהו אחר,מה אתה אומר?

ש: ניקח מקרהקלאסי אחד שמתבייש מבחורות.

אליעד: כן אחדשמתבייש הכי מבחורות אז אתה אומר "לך תתחיל עם בחורות בלי לפחד" ואז מה יקרה ואזיכול להיות שהוא יהיה בטראומה עוד יותר גדולה.

ש: קח בחורהשלא אכפת לך אם היא תסרב לך או לא.

אליעד: אבל אזלא אכפת לו הוא לא מתבייש הנה קיר תצייר על הקיר בחורה תתחיל איתה.

ש: אז מהשיקרה יש סיכוי שהבחורה בכל זאת תסכים.

אליעד: אבל ישסיכוי שלא, אוקי ואם היא תסכים אז?

ש: אם היאתסכים אז זה יראה לו שבעצם הבושה שלו היא מיותרת.

אליעד: ואםהיא לא תסכים אז זה יראה לו שהבושה שלו מוצדקת אבל הוא גם יראה שהבושה מוצדקת. לארגע חברים אני אומר משהו אחר, אני אומר שתהליך כזה נגיד שהוא מתחיל עם מישהי זהאומר תתחיל עם איזה מישהי מכוערת שאתה לא רוצה אותה אפילו.

ש: אבל אין לופחד שמה.

אליעד: לא גםאם יש לא משנה אני אומר משהו אחר שאם זה יכול להביא יתרון זה אומר שזה גם יכוללהביא נזק.

ש: לא שים לבלא אמרתי מכוערת אמרתי עם מישהי שמראש הוא אומר לעצמו לא אכפת לי מה יהיוהתוצאות.

אליעד: אז אםלו אכפת לו מה יהיו התוצאות אז זה גם לא נתן לו שום דבר אם היא הסכימה.

ש: אז חכה ישסיכוי שהיא פחות תסכים נניח אחד לעשר הוא ינסה לעשות משהו הוא ינסה בוודאות להשיגאת זה בצורה הזאתי הוא ישיג את המטרה.

אליעד: אני לאמסכים איתך אני אגיד לך למה לא, אתה אומר הוא ייקח בחורה שלא אכפת לו.

ש: אבל לאאכפת לך אז אתה לא מתבייש.

אליעד: תקשיבאתה רוצה להקשיב, תקשיב לאסטרטגיה שלי אני לא מתווכח איתי אני אומר לו אני מסכיםאיתך ומראה לו את ההיפוך, אתה שולל אתה אומר לו אבל זה לא יעזור כי אין לו בושה אבלאני אומר לא אני מסכים שיש לו בושה. אתה לא מקשיב עוד פעם, מה האסטרטגיה שלך אומרתהוא אומר שיתחיל עם הבחורה שהיא אולי תרצה אותו אולי לא תרצה אותו ואם היא תרצהאותו זה יגדיל את הסיכוי לכך שאחר כך הוא יהיה לו כוח או חשק להתחיל עם מישהי אחרתבסדר אומץ פחות בושה.

עכשיו אתהאומר כן אבל אם הוא לא רוצה אותה אז זה לא דומה כי שם הוא לא מתבייש בסדר הבנו אבלמה אנחנו עושים אנחנו עושים משהו אני אומר לו לא אני רוצה להראות לו את הסתירהבדברים של עצמו בכלל, אני אומר לו אם אתה טוען שזה יכול להביא לו ביטחון למה זהיביא לו בטחון אבל שמה הוא כן רוצה אותה "לא אבל זה בדימוי" אז בדימוי אז זה יכולללכת לחיסרון. אתה מבין אני לא שולל אותו אבל אפשר לשלול להגיד לו אבל כל מקרהלגופו אבל זה לא משנה, לא אני רוצה להראות לו את הסתירה בדברים שלו להראות לו אםאתה טוען שזה יכול להביא תועלת אז זה גם יכול לגרום נזק.

ש: אז זה מהשהראיתי לו את הסתירה בדברים שלו.

אליעד: לא אתהאמרת לו שהשיטה שלו לא נכונה כי זה לא דומה כי פה יש בושה ופה אין בושה.

ש: לא בגללשזה לא דומה בגלל שאם הוא בא וניגש למישהי שלא אכפת לו הרי מה זאת בושה, בושה זהשאכפת לך.

אליעד: אתה לאמקשיב לי אתה מנסה להסביר למה מה שהוא אומר זה לא עובד נכון?

ש: לא זה סותראני לא אומר שזה לא עובד שהתרגיל עצמו הוא לא עובד על הדבר.

אליעד: זה מהשאני אומר אתה מנסה להסביר שהתרגיל עצמו לא עובד על הדבר אפילו חזרתי על המיליםשלך, בלי להבין רק תחזור על המילים אתה לא יודע מה הוא אמר תחזור על המילים תגיד לוהנה אתה רואה זה מה שאמרת. אני אומר משהו אחר אני אומר קח את מה שהוא אמר במיליםשלו תראה לו שהוא יגיד לך נכון אתה צודק לא לשלול לו את הבסיס.

ש: הבנתי נראהלי באופן יחסי.

אליעד: טובעכשיו בואו נתקדם עוד פעם עכשיו מה אתה אומר אתה אומר שייקח בחורה שלא אכפת לו מההיא תגיב ושיתחיל איתה שיפנה אליה כן ואז?

ש: ואז אם זהיצליח.

אליעד: באניקח דוגמא פרקטית יש מישהי שהוא מאוד רוצה והוא מפחד להתחיל איתה הוא מפחד לפנותאליה מה אתה מציע לעשות בוא נהיה פרקטיים.

ש: אם הוארוצה מישהי ספציפית?

אליעד: כןוהוא מתבייש מה יעזור לו נגד הבושה בא נלך על השיטה הזאתי שהצעת קודם נגיד שיש עודשיטות בא נדבר על השיטה הזאת הספציפית.

ש: השיטה הזאתלא תעבוד אם הוא מאוד רוצה מישהי מסוימת.

אליעד: טובהוא לא מאוד רוצה יש מישהי שהוא לא יודע אם הוא רוצה או לא אבל הוא מתביישבסדר.

ש: החוכמה שלוכרגע לא להשיג באמת את הבחורה אלא לתרגל את עצמו בלפנות לבחורות בעצם.

אליעד: אבל מההבעיה עם זה.

ש: ככה אנירואה לאו דווקא.

אליעד: יש גםסדנאות כאלה של להתחיל עם בחורות שזה מה שמסבירים להם כל האלה כן.

ש: אבל אנימדבר על תרגול מעשי כי בסדנה זאת לא חוכמה.

אליעד: לא,במעשי אומרים לו לך להיא תבקש רק את הטלפון לך להיא תגיד לה מה שלומך ותמשיך.

ש: כן ישכזה?

אליעד: ראיתחשבת שעלית על השיטה ויש כזו כבר במציאות אפילו עשו את זה מדורג כל תלך תגיד להשלום אחר כך תלך תגיד לה איך קוראים לך, כן אבל מה הבעיה בשיטות האלה הבעיה היא שאםזה עובד לך אז כל הכבוד אבל אם זה לא עובד לך אתה בטראומה עוד יותר גדולה, עכשיו אםזה עובד לך אז זה עבד לך לא בגלל שניסית זה עבד לך בגלל שבראש שלך שינית משהו אבלבראש שלך אתה יכול לשנות את גם על הבחורה המקורים.

כאילו מה אתהאומר אתה אומר תעשה לו התנסות פה, אני אתן לך דוגמא נגיד בן אדם אומר אני מפחדמחתול גדול תביא לו חתול קטן, עכשיו בא תראה אם החתול הקטן יכול לתת לו ביטחוןלהתמודד עם החתול הגדול זאת אומרת שהחתול הקטן גם יכול להפחיד אותו יותר מהחתולהגדול כי אם הוא לא יצליח בקטן עכשיו הוא יהיה בטראומה כל כך גדולה.

ש: אוקי אזהשיטה שלי אומרת תהמר על כל הקופה בעצם.

אליעד: תןלחתול לנשוך אותך לשרוט אותך ואם תצא אז לא תפחד יותר.

ש: אני רוצהלהפסיק להתבייש ואני מוכן להיכנס לתהליך שיש סיכוי שיוציא אותי מזה אבל יש גם סיכוינניח שאני אראה שאפילו באופן מבוקר אני לא מצליח לעשות את זה אז ברור שמצבי יהיהיותר גרוע.

אליעד: אז מהעושים?

ש: כדי לצאתמהמצב אני מוכן להמר.

אליעד: אתהבעצם נותן לבן אדם עצה שיש סיכוי שהיא תגרום לו נזק כמו שיש סיכוי שהיא תגרום לותועלת.

ש: כמו שעושיםניתוח לבן אדם מכל ניתוח הוא גם יכול לצאת, זה כמו ניתוח.

אליעד: זה לאנכון כי ניתוח זה לא 50% - 50% ניתוח זה 99% שאתה יוצא וסטטיסטית 1% שאתה נשאר.

ש:הלוואי.

אליעד: לא אבלזאת סטטיסטיקה למה כל מאה אנשים שנכנסים לחדר ניתוח אחד מת?

ש: תלויבמחלה.

אליעד:עובדתית אז בגלל המחלה הוא מת לא בגלל הניתוח הוא היה מת גם בלי קשר אבל לא בגללהניתוח הוא מת סטטיסטית אבל פה סטטיסטית אם הוא ביישן אז סטטיסטית 50% שזה יעבודו50% שזה לא יעבוד גם עם בחורה פחות ובוא נגיד שתיקח בחורה שסטטיסטית 90% שהיאתסכים קח את הבחורה שאף אחד לא רוצה תרצה אותה אבל אז זה לא עזר כלום כי היא רצתהאותו כי אף אחד לא רוצה אותה אבל מה עם מישהי שכן רוצים אותה לכן יש פתרון אחרלהתמודד עם ביישנות.

ש: לשלםלבחורה שתסכים.

אליעד: לא אבלגם אז לא, לא תגיד לחבר שלך שישלם רק כדי שהיא זה ואז היא לא תפגע בך בסדר. הפתרוןזה דבר והיפוכו וזה יש בספר "שקט נפשי".

ש: אני רוצהלהגיד על משהו לגבי זה שאם קצת הבן אדם מפעיל את השכל שלו כאילו לגבי הדבר הזה אזהוא אומר תשמע נכון יכול להיות שהצלחתי אבל תמיד קיימת האופציה שאני אפול.

אליעד: אבל מההבעיה בשיטה שלך, לא סתם השיטה שלך נכונה אבל צריך לחדד תסתכל בעיקרון מה זאתביישנות אם אתה מפחד להתחיל עם מישהי למה אתה מפחד להתחיל איתה כי אתה רוצה אותהויש לך דימוי עצמי "והיא תפגע לי בדימוי עצמי ותגיד לי שאני לא שווה" וכו' מה האמת?האמת היא שיכול להיות שהיא תשפיל אותך וכו'. עכשיו הדרך להתמודד עם הפחד ויש על זהגם הרצאות באתר אנחנו באתר שולחים מפגשים ומפגשים לאתר זאת האסטרטגיה לתעתע באויב,טוב בכל מקרה תחפש באתר "להתחיל עם בחורה" אתה תמצא גם על זה וידאו שמסבירים את זהמעוד כיוונים.

ש: זה לא מדברעל זה אבל בכלל.

אליעד: מהאכפת לך אחד מדבר על ביישנות, אוקי עכשיו בעיקרון זה עובד ככה מה זאת ביישנותביישנות פירושו מפחד להיפגע "אני מפחד שיפגעו לי", עכשיו למה אתה נפגע כי אתה רוצהואמרו לך לא "פגעו בי אני רציתי ואמרו לי לא", עכשיו אם אתה רוצה תמיד יש סיכוישיגידו לך לא ואין לזה פתרון לכן הפתרון זה להתחבר להגיד לאחד "לא אכפת לי אם היאתרצה, לא אכפת לי אם היא לא תרצה, לא מעניין אותי בכלל מה היא תגיד כלום אני בכלללא רוצה להכיר אותה למה אני הולך אני לא יודע, אני לא יודע מה אני עושה בכלל" רגעאבל מה יקרה אבל אם אתה תלך יותר מדי לאחד.

ש: גם פה ישסיכון.

אליעד: אז אתהגם לא תלך להתחיל איתה, לא אין סיכוי שתפגע.

ש: לא ישסיכוי שאתה תוותר מראש על כל הצורך בבחורות.

אליעד: נכוןאבל יש סיכוי שאתה תגיד "כן אבל בשביל מה באמת צריך אם אני בכלל לא אכפת לי אם היאתגיד לי לא אז בשביל מה ללכת לשאול אותה אם היא רוצה להגיד לי כן לא אכפת לי שהיאתגיד לי לא" לכן אתה צריך להיות בדבר והיפוכו שגם בתוכך לא אכפת לך מה יקרה אתהאומר "מבחינתי שתירק עלי מה אכפת לי גשם, הנה גשם בקיץ בסדר וגם חסכה לי מיםבמקלחת" אוקי ירקה עליך חסכה עשתה לך, אבל גם בו זמנית אתה כן רוצה עכשיו איך זהמסתדר איך זה יכול להיות גם וגם אז התשובה היא כזאת אם אתה בן אדם חכם זה לא יכוללהיות גם וגם איך אפשר גם וגם או שאני רוצה ואכפת לי ואז אני יכול להיפגע או שאנילא רוצה ואז בשביל מה להתחיל איתה.

עכשיו אם אתהחכם אז אני לא יכול לעזור לך אבל אם אתה עוד יותר חכם או במילים אחרות אם אתה טיפשמספיק גדול אז אתה מבין איך אפשר לעשות אתה אומר גם וגם זה הכל. עכשיו בפרקטיקה ככלשאתה יותר נמצא בחמולה הזאת אז המוח שלך מתחיל להבין "גם וגם" ואז אתה גם בחיצונינמצא בנפרדות "זה טוב זה רע, אני לא רוצה להיפגע אני כן רוצה גם את זה וגם את זה"וגם בתוכך זה באחד זאת הסיסטמה ואתה עדיין תמיד תהיה בביישנות השאלה היא במינוניםהשאלה היא בעוצמות, תמיד תהיה לך איזו ביישנות כי אתה מתלבש בצורה מסוימת בגללביישנות כל דבר זה בסוף ביישנות בסוף זה גם ביישנות.

ש: אבל איךאני מנסה לחבר את שתי השאלות את מה שאני שאלתי ואת מה שהוא שאל נניח שהיא תגיד לואיזה יופי אתה מתלבש אז זה גרם לו להפיל אותו.

אליעד: לך תדעאולי היא תדע אולי היא צוחקת עליו, כל מה שאני בא להגיד ברגע שאתה מפחד או מתבייש"למה אני מתבייש כי אני מפחד שמשהו כי אני לא רוצה שמשהו, למה אני לא רוצה שמשהו כיאני מאמין שמשהו, לא מאמין לא מפחד לא תבייש אבל אם אני בכלל לא רוצה אז בשביל מהלעשות" אז זה גם וגם...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד קואצינג, מטפל קוגניטיביהתנהגותי, יעוץ נפשי, פוביות, הרגשה, פסיכולוגיה, חוויה, טיפול, להתמודד עם פחד,חרדה ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי - כללי

מאת: דניאל seoאימון אישי - כללי28/12/19631 צפיות
תראו חברים יקרים, אני עוסק בהשגת משכנתאות למסורבים כבר כמעט 10 שנים, אני חייב לציין שהמצב הכי קשה שיכול להיות - זה מצב שבו צריכים לקחת משכנתא כדי לסגור הלוואות או חובות והבנקים פשוט לא מוכנים לאשר את זה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי26/03/191621 צפיות
כאשר הבנק מסרב למשכנתא, מגיעים למצב שבו הכול נמצא בסימן שאלה ולא יודעים מה לעשות מכאן. במצב הזה צריכים לעצור דקה אחת, לקחת אוויר ולהחליט מה עושים. הכוונה שלי היא להגיע למצב שבו אתם מבינים שהדרך הנכונה היא להביא מומחה למשכנתאות של מסורבים כדי שיוכל להשיג את האישור הנדרש ולהביא תוצאות.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172037 צפיות
אחת החברות המעניינות ביותר בישראל בעיני היא חברת שבט זבולון, החברה בבעלות יעקוב שאול עוסקת באחד התחומים המעניינים ביותר בעולם הנדל"ן. כלומר מה שהיא עושה, זה לספק ציוד חסר עבור אתרי בנייה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172016 צפיות
אנחנו נתחיל עם רונית מרום, שהנה אדריכלית מובילה בכל הקשור לדירות יוקרה באשדוד בעיקר, אך גם ברחבי ישראל השונים. רונית נחשבת לחברה באותוו חוג של מעצבי פנים מובילים, שיכולים לקבוע בון טון בעולם הנדל"ן של דירות יוקרה.

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי30/11/161479 צפיות
אחד הנושאים המרתקים ביותר בעבודה עם אנשים, ילדים ובכלל בכל מערכת יחסים, זה הנושא של הרגש האנושי, ויותר מכך - הידיעה שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת להפוך למאסטר ברגשות, שזה אומר לדעת להתחבר לכל אדם, לשדרג את כל מערכות היחסים שלנו ושל האנשים שאנחנו מקדמים, ולהרגיש באופן אמיתי הרגשה של שמחה ואהבה.

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161164 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי07/10/161325 צפיות
בתחילתה של כל שנה כולנו נוהגים לאחל ולהבטיח לעצמנו שינויים פעמים רבות זה פשוט להתנתק מהרגלי עבר שאנחנו מושכים בחיינו ולא ממש מרוצים מהם או שהם לחלוטין אינם משרתים אותנו. והרבה פעמים אנחנו מגיעים לסיומה של שנה שנה חדשה מתחילה ושוב אנחנו מבטיחים לעצמנו את אותן הבטחות מייחלים להיפטר מאותם דפוסים שמעכבים אותנו לצמוח בחיים מי שאנחנו באמת ! רב הדפוסים שאנחנו מנסים לשנות מקורם בדפוסים שהוקנו לנו בגילאי הילדות הצעירים חיים שם בתוך התת מודע שלנו ומעכבים אותנו לחיים שאותם היינו רוצים לחיות !

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica