חפש מאמרים:
שלום אורח
14.07.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

נורמות קבוצתיות, נורמות בקבוצה, חשיבה יצירתית, לחשוב מחוץ לקופסא, קיבעון מחשבתי, לשנות הרגלי חשיבה, סטיגמות חברתיות, סטנדרטים חברתיים, נורמות חברתיות,

נורמות קבוצתיות,נורמות בקבוצה, חשיבה יצירתית, לחשוב מחוץ לקופסא, קיבעון מחשבתי, לשנות הרגליחשיבה, סטיגמות חברתיות, סטנדרטים חברתיים, נורמות חברתיות, התנהגותנורמטיבית

מה מטרידאותך?

ש: שיש קבוצותמסוימות "בפייס" או בכל מיני מקומות שהם בנושא מסוים.

אליעד: אניאומר תסגור את "הפייס" לא תדע שזה קיים פתרנו את הבעיה.

ש: לא ישקבוצות בכל מיני מקומות.

אליעד: צא מכלהמקומות לא תהיה שום בעיה.

ש: אוקיבקיצור תחת איזה נושא מסוים ואז הם יש להם חוקים מסוימים של לא להעלות נושאיםאחרים, לא להעלות יש מן קשיחות לגבי.

אליעד: אופיהקבוצה.

ש: וכל פעםשמישהו יביא איזה משהו שהוא קצת.

אליעד: אז מישיחליט אם זה קשור או לא זה מי שמנהל את הקבוצה.

ש: בדיוק.

אליעד:נכון.

ש: אז המנהלפתאום נכנס "הלו עד פה לא לדבר על דברים לא זה, לא לשתף לינקים כאלה, לא לייעץמהצורה הזאתי".

אליעד:אוקי.

ש: ואז פשוטאפילו אם זה יכול לתרום, אפילו אם זה אתה יודע אפילו אם זה.

אליעד: אפילואם אתה חושב שזה יכול לתרום.

ש: כן אני רקמדבר על פתיחות לעומת סגירות והם בטוחים שהם.

אליעד: תראהמצד האמת כל דבר יכול לתרום יכול להיות שיש מישהו שיגיד לך "תקשיב למה להקשיב למהשאני מלמד בוא תלמד סינית אולי דרך זה תיחשף לעוד אינפורמציה מעניינת", מצד האמת כלדבר יכול לתרום מצד שני יש צמצום יש חוקים. אז מה מטריד אותך בסיפור, מה מהות הדברשל מה שמטריד אותך שאתה מרגיש את השקר של העולם?

ש: כןבדיוק.

אליעד: שאתהמרגיש שיש איזו בעיה ואתה אומר בא ננסה לפתור את הפתרון רק בדרך אחרת, אומרים לך"לא אבל זאת לא דרך שאנחנו מכירים אנחנו עובדים רק לפי שיטת X".

ש: הם אומרים"פה זה תמיכה" למשל כלומר, הם תומכים בזה שזה יישאר לא באם אפשר לפתור "לא זה מקוםאחר".

אליעד: כןנכון מה לעשות זה כמו, נכון זאת האמת. עכשיו את מי אתה צריך להאשים את עצמך שאתהבוחר להשתתף בקבוצה הזאת אבל מה האמת היותר עמוקה שאיפה בתוכך יש את המקום שמנסהלפתור בעיות רק בדרך מסוימת אומרים לו "רגע תקשיב יש פה עוד פתרון", "לא עזוב אותיאני לא עובד בחשיבה הזאת אני חושב רק בחשיבה מסוימת" הרי בתוכך יש את הקבוצות האלה,אתה מבין מה אני אומר יש בתוכך את המקומות שבהם אתה כאילו רואה פתרון כאילו בתתמודע אומר לך "אולי תחשוב אחרת", "מה פתאום פה לא, זה ככה חושבים ולא רוצה לשמועדעות אחרות ואל תנסה להכניס לי דעות מוזרות". אמת או לא אמת?

ש: כן אבל מהעם הקול הזה שלי שאומר לי שאני לא רוצה להקשיב לו כי זה כי אני התנסיתי כבר בסוגהמידע הזה.

אליעד: עודפעם.

ש: כלומר, אםהלכתי בדרך מסוימת ואני יודע שזה לא נמצא שם ואז הוא אומר לי "כן לך בדרך הזאתי"אבל כבר הייתי שם אני יודע שזה לא שם, "לא לך שם אולי זה שם" לא אבל כבר הייתי שם,משהו כזה אז בגלל זה אני.

אליעד: אז מהאתה רוצה, אז למה אתה שם בקבוצה הזאת?

ש: לא אניהתייחסתי למה שאמרת עכשיו שיש לי קול.

אליעד: אבלאותו קול אבל גם אתה ביומיום מנסה לפתור את אותן בעיות בדרכים שכבר גילית מראש שלאפתרו את הבעיות לא, יש בתוכך חלקים שממשיכים לפתור בעיות ידועות בפתרונות שאתה יודעמראש אתה אומר "לא אבל אולי הפעם זה יעבוד", מה יעבוד אבל אתה מבין שזה לא עובד "לאאולי זה יעבוד".

ש: אבל אתהמסכים אבל שדרכים שכבר ניסיתי אין טעם לחזור לשם אם מיציתי את הדרך.

אליעד: אנימסכים ברור שאני מסכים השאלה אם אתה מסכים.

ש:בוודאי.

אליעד: כן אבלאתה לא חוזר, אתה רוצה להגיד שאתה תמיד בודק דרכים חדשות אף פעם לא מנסה לפתור אתאותה בעיה בדרך ישרה?

ש: אם אנימרגיש שמיציתי את הדרך אז אני לא חוזר יותר.

אליעד: אתה אףפעם לא מרגיש שמיצית למה כי זה לא משכחה אתה תמיד אומר.

ש: לא ישדברים שמיציתי ולשם אני לא חוזר.

אליעד: אז מהאתה בא לומר, נכון גם בקבוצה ההיא יש דברים שיגידו לך "טוב זה ברור שזה לאעובד".

ש: אתה רוצהלדעת מה מעניין אותי בקבוצות האלה שאני רואה שם, כלומר, אני הייתי שם פעם וגיליתי,כלומר, אני רוצה לקדם אותם.

אליעד: אז למהיצאת משם, השאלה מה שיקדם אותם זה שלא תיתן את הפתרון או אפילו תקצין אל תיתן אתהפתרון רק תסביר למה זה לא פותר את הבעיה או שתשתף מהסיפור שלך ותגיד "כן ואניעשיתי את זה וזה וזה לא עבד לי מה לעשות" אולי זה מה שיקדם את הבן אדם לצאת החוצהכי אולי הוא חושב מקובע אתה לא יכול לעזור לו.

ש: כל הקטעשלהם אבל שאומרים שאין מה לעשות זה ככה ואין מה לעשות זה המחשבה כלומר.

אליעד: אוקיאז מה התשובה קודם כל אתה מטיל ספק אתה אומר "ואיך אתה יודע שאין מה לעשות אולי ישמה לעשות ואתה לא יודע".

ש: מישהוהצליח שמה?

אליעד: לא אבלאומרים לך "אין מה לעשות" אז אתה אומר "מי אמר שאין מה לעשות אולי יש מה לעשות ורקאנחנו לא יודעים את זה עדיין" או "למה שנגיד שאין מה לעשות האם יש הוכחה שאין מהלעשות" או ודבר נוסף "אוקי הבנתי שאין מה לעשות אז מה אתה מציע לי להתאבד" הואאומרים לך "לא מה פתאום", "אבל אין מה לעשות ואני לא מסוגל לשאת את הכאב, מה לעשותלהתאבד?", אתה מכניס אותו לפרדוקס עם עצמו כי להתאבד הוא יגיד לך בשום פנים ואופןלא "ומה לעשות" הוא אומר לך "אין פתרון" אז אתה אומר לו מחויב מול מחויב "מה אתהמוכן להטיל ספק בלהתאבד או בזה שאולי יש פתרון", תגיד לו "הבנתי שאתה אומר שאין מהלעשות אני מסכים איתך שאין מה לעשות, אני אבל לא יודע מה לעשות עם זה שאני לא יודעמה לעשות, לא יודע מה לעשות עם זה שאין פתרון".

ש: אני חושבשאולי העניין הוא לפתח מיומנות של לדבר איתו בשפה שלו במקום שהוא נמצא בו ולא לנסותלקדם אותו, אתה מבין מה אני אומר?

אליעד: לא,תקדם אותו השאלה באיזה דרך קודם כל אתה צריך להטיל לו ספק, תראה למה שבן אדם יגידשאין פתרון למה שבן אדם יגיע למצב שהוא יגיד, מה האינטרס של בן אדם להגיד "איןפתרון" מה האינטרס, מה האינטרס של בן אדם להגיד "אין פתרון לבעיה".

ש: הוא לארוצה לפתור אותה.

אליעד: לא הוארוצה לפתור את זה, למה שהוא יגיד "אין פתרון"?

ש: הוא מפחדללכת, יש הרבה דברים קודם כל מאמץ, "אין פתרון" זה נוח לו יש רווח מסוים שאיןפתרון.

אליעד: כי אםהוא יגיד "יש פתרון" הוא יצטרך להמשיך לחפש ואז הוא ירגיש רע אז הוא אומר "אניארגיש", הוא בתת מודע שלו אומר "אני ארגיש יותר טוב כשאני אגיד שאין פתרון מאשרשאגיד שיש פתרון ואני לא מוצא אותו, בא נגיד שאין פתרון וזהו". כמו בסיפור מהמסופר, סיפרתי את הסיפור שהייתה מדינה שהיו פעם בשנה יוצאים והבן אדם הראשון שהםהיו פוגשים מכתירים אותו למלך, אתה מכיר את הסיפור בכל מקרה פגשו מישהו שיכור אמרולו "אתה המלך", עכשיו ראה שיכור הביאו אותו ואמרו לו "אתה מלך", עכשיו הוא קם בבוקרורואה פתאום שהוא לבוש כמו מלך "רגע אבל אני זוכר שאני שיכור" לא הבין מה קורה אמר"רגע אני זוכר שרבתי עם מישהו מכות היה לי פצע ברגל", עכשיו הוא לא ידע אם הוא חולםשהוא מלך והוא בכלל שיכור או שהוא שיכור והוא חולם שהוא מלך הוא לא הבין בכל מקרההוא בדק וראה שיש לו את הפצע ברגל אמר "רגע אז זה אומר בטוח שזה", אמר "כן אבל אנימלך פה משהו לא הגיוני.

בקיצור עשה אתכל הבדיקות בסופו של דבר מה שהוא הגיע למסקנה הוא אמר כזה דבר "אני אלך לשמה לארוןספרים ונפתח אם אני אבין מה כתוב סימן שאני מלך, למה כי אז עוד כנראה שזה חלום רעאו משהו אם לא אז נראה מה לעשות", בקיצור ניגש לארון וראה שהוא לא מבין את הספריםעכשיו היה לו פרדוקס, אמר "הנה אתה לא מלך" אמר "מה אני אוותר על החלום שאני מלך באנגיד שאני מלך וזה שאני לא מבין מהספרים זה בכלל כי הספרים נועדו לקישוט, מי אמורבכלל להבין מה כתוב פה זה סתם ציורים זה רק קישוט", מה אני בא להגיד שהוא העדיףלהגיד שאף אחד לא אומר "טוב אז אף אחד לא, בא נגיד שאף אחד לא מבין", הוא אומר "כיאם אני אגיד שאני מבין וכאילו שאני אצטרך להבין זה יהיה עוד יותר גרוע", אתהמבין.

ש: חיכה עםאינטרס.

אליעד: הואהעדיף שהתשובה מראש תצא שהוא מלך הוא לא באמת רצה לגלות שהוא לא מלך, זאת אומרתשההוא שאמר "אין פתרון" אתה יכול לנסות עוד אסטרטגיה לשאול אותו "תגיד לי ואם היהפתרון" או "תמיד חשבת שאין פתרון" או "מה חשבת לפני שיש פתרון ואם היה מתגלה לךאלוהים אומר לך שיש פתרון היית אומר לו לא נכון אתה עובד עלי או היית אומר לו מההפתרון" או "האם יכול להיות שיש פתרון ואתה רק מתאמץ להשיג אותו, אתה רק מפחד להשיגאותו". יש כאן כל מיני זוויות, אנחנו הבנו שאלה?

ש: לא, קצתמעניין אותי מה העניין הזה של קבוצות עדיין להיות מזוהים עם, כלומר.

אליעד: דרךמסוימת.

ש: עם זה וכלפעם לשמר את זה, כל פעם לשמר להישאר בגבולות חס וחלילה.

אליעד: הפחדלאבד את עצמם לדעת, מה האינטרס של בני האדם להחליט שהחושים צודקים, זה יגיד "כי אםהחושים לא צודקים אני מגיע לכאוס מוחלט אני לא יודע מה לעשות".

ש: כדי שיהיהלך משהו להיאחז בא נראה לי.

אליעד: נכוןרוצים משהו להיאחז בו...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד אימון אישי לחיים, ייעוץ נפשי, פסיכולוגיה,אימון / אימון אישי קאוצינג, אושר, מחשבות, רוחניות, אימון אישי, התנהגות, יעוץ ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי - כללי

מאת: דניאל seoאימון אישי - כללי28/12/19762 צפיות
תראו חברים יקרים, אני עוסק בהשגת משכנתאות למסורבים כבר כמעט 10 שנים, אני חייב לציין שהמצב הכי קשה שיכול להיות - זה מצב שבו צריכים לקחת משכנתא כדי לסגור הלוואות או חובות והבנקים פשוט לא מוכנים לאשר את זה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי26/03/191748 צפיות
כאשר הבנק מסרב למשכנתא, מגיעים למצב שבו הכול נמצא בסימן שאלה ולא יודעים מה לעשות מכאן. במצב הזה צריכים לעצור דקה אחת, לקחת אוויר ולהחליט מה עושים. הכוונה שלי היא להגיע למצב שבו אתם מבינים שהדרך הנכונה היא להביא מומחה למשכנתאות של מסורבים כדי שיוכל להשיג את האישור הנדרש ולהביא תוצאות.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172060 צפיות
אחת החברות המעניינות ביותר בישראל בעיני היא חברת שבט זבולון, החברה בבעלות יעקוב שאול עוסקת באחד התחומים המעניינים ביותר בעולם הנדל"ן. כלומר מה שהיא עושה, זה לספק ציוד חסר עבור אתרי בנייה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172041 צפיות
אנחנו נתחיל עם רונית מרום, שהנה אדריכלית מובילה בכל הקשור לדירות יוקרה באשדוד בעיקר, אך גם ברחבי ישראל השונים. רונית נחשבת לחברה באותוו חוג של מעצבי פנים מובילים, שיכולים לקבוע בון טון בעולם הנדל"ן של דירות יוקרה.

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי30/11/161506 צפיות
אחד הנושאים המרתקים ביותר בעבודה עם אנשים, ילדים ובכלל בכל מערכת יחסים, זה הנושא של הרגש האנושי, ויותר מכך - הידיעה שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת להפוך למאסטר ברגשות, שזה אומר לדעת להתחבר לכל אדם, לשדרג את כל מערכות היחסים שלנו ושל האנשים שאנחנו מקדמים, ולהרגיש באופן אמיתי הרגשה של שמחה ואהבה.

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161190 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי07/10/161351 צפיות
בתחילתה של כל שנה כולנו נוהגים לאחל ולהבטיח לעצמנו שינויים פעמים רבות זה פשוט להתנתק מהרגלי עבר שאנחנו מושכים בחיינו ולא ממש מרוצים מהם או שהם לחלוטין אינם משרתים אותנו. והרבה פעמים אנחנו מגיעים לסיומה של שנה שנה חדשה מתחילה ושוב אנחנו מבטיחים לעצמנו את אותן הבטחות מייחלים להיפטר מאותם דפוסים שמעכבים אותנו לצמוח בחיים מי שאנחנו באמת ! רב הדפוסים שאנחנו מנסים לשנות מקורם בדפוסים שהוקנו לנו בגילאי הילדות הצעירים חיים שם בתוך התת מודע שלנו ומעכבים אותנו לחיים שאותם היינו רוצים לחיות !

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica