חפש מאמרים:
שלום אורח
05.12.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

דחייה זוגית, פרידה זוגית, התמודדות עם דחייה, התמודדות עם פרידה, איך להתמודד עם פרידה מבן זוג? איך להתמודד עם פרידה מבן זוג? איך מתמודדים עם פרידה? אהב

דחייה זוגית,פרידה זוגית, התמודדות עם דחייה, התמודדות עם פרידה, איך להתמודד עם פרידה מבן זוג?איך להתמודד עם פרידה מבן זוג? איך מתמודדים עם פרידה? אהבה נכזבת, מערכות יחסים,זוגיות

ש: טוב יש שתישאלות, שאלה אחת.

אליעד:שקשורות אחת לשנייה באופן ישיר?

ש: כן.

אליעד:אוקי.

ש: איךלהתמודד עם דחייה של בחור מישהו שלא רוצה אותי.

אליעד: לדחותאותו בחזרה.

ש: איך אנייכולה לדחות בחזרה הוא דחה אותי קודם.

אליעד: אזתשלחי לו sms תשלחי לו אימייל כאילו עם תאריך של אתמול. טוב זאת שאלה ראשונה מההנוסף?

ש: שאלה שניהזה גם איך להתמודד עם העובדה שאני לא מושלמת.

אליעד: תהיימושלמת.

ש: איך להיותמושלמת?

אליעד: מאיזוזווית את רוצה שנתחיל.

ש: מאיזו שאלהאו מאיזו זווית?

אליעד:מהשאלות שאלת שתי שאלות אחד איך להתמודד עם דחייה.

ש: נתחילמהראשון.

אליעד: אוקיאז מה השאלה מהתחלה.

ש: איךלהתמודד עם דחייה.

אליעד: מההבעיה מלכתחילה?

ש: מה הבעיהמלכתחילה?

אליעד: כן איךאת מתמודדת עם זה שיש מעלייך תקרה את מתמודדת עם זה?

ש: הבנתיכן.

אליעד: אוקיאז איך את מתמודדת עם דחייה?

ש: הבעיה היאשיש תחושה של חיסרון.

אליעד: למי ישתחושה של חיסרון?

ש: לי.

אליעד: מההחיסרון?

ש: שמישהוחושב שאני לא מספיק טובה.

אליעד: מההבעיה בזה?

ש: שאז אניאולי חושבת שאני לא מספיק טובה.

אליעד: למהאולי מה את חושבת?

ש: אני לאיודעת מה אני חושבת רק מה אני מרגישה.

אליעד: מה אתמרגישה רע, למה את מרגישה רע?

ש: כי לארואים אותי כאילו שוללים אותי.

אליעד: ומה רעבזה, מה האמת שלא רואים אותך ושוללים אותך זאת האמת?

ש: כן מבחינתיכן.

אליעד: מה זהמבחינתי זה קרה או לא קרה, מה זה מבחינתי או שזה קרה או שזה לא קרה.

ש: כן.

אליעד: כןשמה?

ש: שלא רואיםאותי ושוללים אותי.

אליעד: מי לאראה אותך?

ש: אותו בןאדם.

אליעד: אז איךהוא דחה אותך אם הוא לא ראה אותך?

ש: מה זאתאומרת איך הוא דחה אותי אם הוא לא ראה אותי?

אליעד: הואאמר לך שהוא לא רוצה אותך נגיד?

ש: כן.

אליעד: אז הואראה אותך.

ש: אבל הוא לאראה אותי כמו שאני רוצה שהוא יראה אותי.

אליעד: אז זהמשהו אחר למה אני אומר כי פה את כבר מקצינה, את רואה את מקצינה "לא רואים אותישוללים אותי" את מקצינה זאת לא האמת, נכון את רואה את מנפחת דברים לפחות עכשיואוקי?

ש: אוקי.

אליעד: אזתדייקי אז מה קרה כאילו אם את רוצה לספר סיפורים רעים ולהתלונן זה גם בסדר אבללפחות תראי שזה לא קורה במציאות, אז מהתחלה אז מה קרה?

ש: בחור דחהאותי ומבחינתי הוא לא ראה אותי כמו שאני רציתי שהוא יראה אותי לא קיבלתי ממנו אתהאישור שרציתי לקבל.

אליעד: אוקיאז מה קרה בזה, מה את רצית שמה הוא יחשוב שאת משהו מסוים תכונה ספציפית?

ש: שאני מספיקטובה.

אליעד: שאתמספיק טובה או מספיק טובה בעיניו?

ש: מספיק טובהבעיניו.

אליעד: אוקיוהוא לא חושב שאת מספיק טובה, רגע זה שהוא לא חושב שאת מספיק טובה זה עובדה אופירוש?

ש: אני רואהאת זה כעובדה.

אליעד: למהאולי זאת לא עובדה, למה זאת עובדה כי אם הוא היה חושב שאת מספיק טובה ביחסלאלטרנטיבות שלו הוא היה רוצה אותך, נכון יש לבן אדם כמה אלטרנטיבות אם הוא היהחושב שאת מספיק טובה ביחס לאלטרנטיבות שלו אז הוא היה רוצה אותך לכן זאת עובדה, זהשהוא חושב שאת לא מספיק טובה זאת עובדה דווקא מה לעשות. הלאה אז יש מישהו שחושב שישלו אלטרנטיבות יותר טובות משלך אפילו יש לו אלטרנטיבה להיות לבד ולהיות לבד יותרטוב מאשר להיות איתך, אפילו זה אפילו לבד יותר טוב מאשר להיות איתך אוקי זה מה שהואחושב אז מה הבעיה.

איפה פהמתחילה הבעיה הוא חושב את זה זאת עובדה לפחות הוא חושב ככה באופן יחסי בואי נגידהוא חושב שלהיות איתך זאת אלטרנטיבה פחות טובה ביחס לשאר האלטרנטיבות שלו וגם אםהוא לא חושב את זה בלב שלם אבל הוא יותר חושב את זה מאשר לא חושב את זה כי עובדהשבסוף זאת הבחירה שלו, זאת אומרת זה לא שהוא חושב שאת פחות טובה אבל הוא יותר חושבאת זה מאשר חושב את ההפך. אוקי אז?

ש: אבל אני לארוצה שהוא יחשוב את זה.

אליעד: את לארוצה שהוא יחשוב את זה?

ש: כן.

אליעד: למה מהאכפת לך מה הוא חושב, זה נושא השיחה איך לגרום לו לא לחשוב את זה?

ש: גם כן.

אליעד: אבל מהאת רוצה שהוא יחשוב שאת כאילו הדבר הכי טוב בעולם זה מה שאת רוצה?

ש: הייתימתקדמת שלב שלב.

אליעד: לאבסוף מה את רוצה בסוף, מה את רוצה שהוא יחשוב שאת הכי טובה בעולם בא לך?

ש: לא.

אליעד: אבלנגיד שאם עכשיו אני נותן לך בקשה אחת לבחור מה את מבקשת שיחשוב שאת יותר טובה אושיחשוב שאת הכי טובה לכי תדעי שלא יתחרט מחר פתאום יהיה לו עוד רעיונות נכון?

ש: לא שאניהכי טובה, כן שאני הכי טובה.

אליעד: אם הואיחשוב שאת הכי טובה ואז הוא לא ירצה לעשות שום דבר רק להיות איתך כל היום מה תעשי,את חושבת שהוא הכי טוב בעולם שהוא יותר טוב מכל שאר הדברים שיש בעולם כל שאר הדבריםמהם הוא יותר טוב?

ש: לא.

אליעד: אז אםהוא יחשוב שאת יותר טובה מכל הדברים שיש בעולם אז הוא לא ירצה לעזוב אותך אף פעםואז את לא תוכלי לעשות את הדברים שאת רוצה.

ש: נכון.

אליעד: מהנכון?

ש: זה גםבעיה.

אליעד: אז מהאת מציעה אז מה את רוצה בעצם?

ש: שירצה אותיבאופן יחסי.

אליעד: יותר,למה?

ש: כדי שאניארגיש טוב עם עצמי.

אליעד: מה זהקשור, מה קשור אם את מרגישה טוב עם עצמך או לא לכמה הוא רוצה אותך, איך זהקשור?

ש: אני מקבלתאישור לזה שאני מספיק טובה.

אליעד: אישור,את מקבלת אישור לזה שאת מספיק טובה מה זאת אומרת את כאילו בספק אם את מספיק טובה אולא והוא מאשר את זה, את רוצה אישור לזה שאת מספיק טובה ואם את לא מספיק טובה אז אולמה את רוצה אישור מי אמר שהוא צריך לתת לך את האישור?

ש: אם אני לאמספיק טובה אז מבחינת מי?

אליעד: לאיודע מה את חושבת את מניחה שיש טוב ורע את מניחה שאחרי שהנחת שיש טוב ורע את מניחהשאת טובה או רעה ואת מניחה שאת צריכה להיות טובה או רעה, את מניחה שאת צריכה להיותטובה את מניחה שאת לא יודעת, את מניחה שמה שהוא יגיד לך זאת התשובה הנכונה נו אז מהאת רוצה יש לך פה מלא תיאוריות. את קודם כל מאמינה שי טוב ורע אחר כך את מאמינהשהטוב ורע הזה הוא גם קשור אלייך, את מאמינה שגם את צריכה להיות טובה ולא רעה ואתמאמינה שאת לא יודעת אם את טובה או רעה ושלכי תדעי אם את טובה או רעה לפי מה שהואיגיד ואת מאמינה שאם הוא אמר שאת לא זה אז כנראה שאת ככה וככה אז יש לנו שאלה מההאמת שזה נכון מחויב, יש טוב ורע בעינייך?

ש: כן.

אליעד: אוקיאת יכולה להיות טובה או רעה זה שטוב ורע זה גם רלוונטי לגבייך כאילו את כמה את טובהאו רעה או שיש רק טוב ורע לגבי דברים אחרים ולגבייך זה לא רלוונטי?

ש: לא אנייכולה להיות.

אליעד: יפה אתיכולה באמת להיות ואת יודעת אם את טובה או רעה?

ש: כן לפעמיםאני.

אליעד: וכרגעבשנייה הזאת?

ש: אני לאבדיוק חושבת על זה.

אליעד: אוקיואת חושבת שהוא צריך לגלות את התשובה אם את טובה או רעה?

ש: כרגעכן.

אליעד: אוקיוכרגע את חושבת שהוא לא רוצה אותך כי הוא חושב שאת לא טובה לא מספיק טובהעבורו?

ש: כן.

אליעד: אז מהאת רוצה, בטוח אנחנו נעשה ולידציה בטוח לך שיש טוב ורע בטוח, בטוח לך שאת טובה אורעה בטוח, בטוח לך שאת צריכה להיות טובה בטוח אז מה את רוצה אם הכל בטוח לך אז מהאת רוצה אלא מה מה האמת שזה כמו שיש לך רצון שלא מתמלא ואת שואלת איך אני יכולהלהתמלאות עם רצון שלא מתמלא אם את בטוחה שאת רוצה ואת בטוחה שאין אז את חייבתלסבול.

ש: משם מגיעהההרגשה הרעה נכון מזה שאני רוצה משהו שלא מתמלא?

אליעד: מזהשאת רוצה משהו שאת בטוחה שאת רוצה אותו כן, את בטוחה שהוא מתמלא כן שווה רע לך זהמה יש. את לא חייבת להאמין שהוא לא מתמלא את לא חייבת להאמין, שזהו את יכולה מה זאתאומרת פה את יכולה נגיד לעקם את זה להגיד "הוא לא רוצה אותי כי הוא חושב שאני מאודטובה", מחויב להגיד שהוא לא רוצה אותך כי הוא חושב שאת לא מספיק טובה אולי הואמרגיש מאוים ממך שהיא חכמה מדי אינטליגנטית מדי וכאלה יכול להיות, נגיד שהוא אומרלך "את טיפשה, לא רוצה אותך כי את טיפשה" מי אמר שהוא חושב את זה אולי הוא בכללחושב שאת חכמה וזה מציק לו שהוא חושב שאת חכמה כי אז זה אומר שהוא טיפש אז הוא אומרלעצמו "מה פתאום אני חכם היא טיפשה" ואז הוא אומר לך את טיפשה אבל באמת בתת מודעהוא בכלל חושב שאת חכמה והוא לא רוצה אותך כי את חכמה.

יכול להיות אזאו שתשני את מה שאת חושבת שקורה זאת אומרת שתשכנעי את עצמך שהוא בכלל לא רוצה אותךמרוב שהוא רוצה אותך הוא לא יכול להיות איתך יכול להיות גם זה תיאורטית נגיד הואמפחד שמרוב שהוא רוצה אותך הוא מפחד שאם הוא יהיה איתך הוא יאבד את הזהות העצמיתשלו. יש נגיד מישהו שיכול להיות שהוא מאוד רוצה אותך והוא מפחד שאם הוא יהיה איתךאז זה כאילו יגרום לו להתמכר אלייך והוא לא יוכל לעשות שום דבר והוא לא יוכל זה אזהוא לא רוצה או נגיד מרוב שהוא רוצה אותך והוא לא רואה בך חסרונות אז הוא מפחד שאםהוא יהיה איתך הוא ימות מפחד לאבד אותך אז הוא לא רוצה את זה, יכול להיות הרבהווריאציות שמישהו לא ירצה אותך בגלל שהוא חושב שאת מאוד טובה או נגיד שהוא מאודרוצה אותך ואז הוא אומר, הוא נגיד חושב שהוא ירגיש קטן לידך ושאת טובה בכלל בעיניוואז כאילו החיסרון שהוא מצא בך זה בעצם שאין בך חסרונות.

זאת אומרת אםבאמת מה החיסרון שהוא לא מוצא בך חסרונות זאת בעיה אז קודם כל אז זה אם את תסתכליעל זה מהזווית הזאת שהיא לא מחויבת אבל אם תסתכלי עליה ככה אז קודם כל זה לא בהכרחשהוא לא רוצה אותך נכון. אפשרות שניה שתשכנעי את עצמך שאת גם לא באמת לא כל כך רוצהשהוא ירצה אותך זה לא כל כך משנה, עכשיו אם את אומרת "לא אני מאמינה בלב שלם שישטוב ורע ומאמינה" בכל האמונות האלה אז אין פתרון. עכשיו זה לא אין פתרון במובן שלאין לי פתרון לתת לך אלא במובן של אם היית מבינה את זה לא היית שואלת את השאלה כיאין מה לשאול כאילו אין אפשרות שיהיה אחרת.

ש: אולי אפשראיכשהו כן לגרום לו לחשוב.

אליעד: רגעשניה בואי רגע נעצור שניה עכשיו, אם את תיצמדי לאמת עד הסוף "האם אני בטוחה שמהשהוא חושב, האם אני בטוחה שהוא לא אוהב אותי לא, האם אני בטוחה שאם הוא לא אוהבאותי שזה אמור לשנות לי לא, האם אני בטוחה שאני לא טובה לא, האם אני בטוחה שיש טובורע לא, לא בטוחה בכלום" נגמר המשחק כדי לשחק את המשחק את אמורה להאמין במשהו, מההמחיר של האמונה שלפעמים זה לא כרצונך ורע לך, מה את מקבלת בתמורה שלפעמים זה כןכרצונך וטוב לך זאת אומרת זה שרע לך עכשיו מזה שהוא לא רוצה אותך זה התשלום שאתמשלמת על זה שטוב לך כשרוצים אותך. מה חשבת שזה בחינם אין בחינם, קרה לך פעם שמישהורצה אותך והיה לך טוב, קרה לך אוקי יכול להיות שזה קרה לך?

ש: יכוללהיות.

אליעד: אוקיאת רוצה שהוא ירצה אותך הבחור הזה, אוקי כשאת חושבת על זה שהוא רוצה אותך, מדמיינתשהוא ירצה אותך הדמיון הזה עושה לך טוב יפה אז כייף לך נכון אז עכשיו מה המחיר שלהפנטזיה גם לשלם כסף. אתה ממלא לו אותו אתה מקבל פנטזיה נכון לכמה ימים יש לךאשליה, אשליה עולה כסף אז את עכשיו מקבלת כל פעם כשאת חושבת שהוא ירצה אותך זה עושהלך כייף והמחיר שאת משלמת זה שהוא לא רוצה אותך ואז רע לך מזה כי אם לא היה אכפת לךאם הוא ירצה אותך או לא גם לא היית יכולה להתענג על המחשבה שהוא ירצה אותך. לא רוצהאת המשחק הזה תיצמדי לאמת אין לא טוב ולא רע זהו, סגרנו את זה?

ש: נראה לישכן.

אליעד: מה עםההיבט השני?

ש: השאלההשנייה או ההיבט השני?

אליעד: לא,הקטע עם המושלמת.

ש: איך לגרוםלו כן לחשוב.

אליעד: לא, עםזה שלך מפריע שאת לא משולמת, את הבנת את התשובה לזה?

ש: כן.

אליעד: שמההתשובה?

ש: שאם אנירוצה שלא יהיה לי רע פשוט לשאול את כל השאלות להבין כאילו מה ההנחת יסוד.

אליעד: ואז מהקרה יצאת מהמשחק, את רוצה לשחק את צריכה להאמין שיש טוב ורע את צריכה להאמין שאתטובה או רעה, את צריכה שיש לא מושלמת להאמין שלא מושלמת זה רע ולרדוף. אם לא תדעישאת לא מושלמת ולא תחשבי שלא מושלמת זה רע לא יהיה משחק, המשחק בנוי בזכות זה בואינגיד יותר מזה אם נגיד הייתי אומר לך שאם הוא יהיה איתך הוא ירצח אותך נגיד הייתרוצה שהוא יהיה איתך לא, עכשיו אם הייתי אם הייתי אומר לך שאת חייה בזכות זה שהואלא איתך והיית חושבת שזה נכון זה היה מספק אותך אומרת "כן לפחות אני חייה", נכוןעכשיו אני יכול להגיד לך שאת חייה וקיימת בזכות זה שהמציאות לא כרצונך כי אם הכלהיה כרצונך לא היה לך קיום לא היה לך משמעות לקיום לא היה שום קיום.

זאת אומרת אתקיימת את יודעת לא לזלזל בקיימת כאילו בזכות זה שאת קיימת קורים לך דברים טובים כיאם היה קורה לך רק דברים טובים מה אכפת לך אם את קיימת או לא אבל את קיימת בזכות זהשהוא לא רוצה אותך, לא בזכות זה שהוא לא רוצה אותך בזכות זה שאת רע לך מזה שהוא לארוצה אותך ואם היה לך רע אין לך רצון אין לך קיום. את צריכה לשמוח אחת לכמה זמןצריך שיהיה לך מאוד רע במשהו ואני אחדד את זה יותר כי נגיד עכשיו שהוא ירצה אותך אומישהו אחר ירצה אותך תמיד תישאר לך טראומה מההוא שלא רצה אותך גם אם הוא ירצה אותךתהיה לך טראומה מזה שהוא לא רצה אותך אבל בזכות הטראומה הזאת את יכולה להמשיך להיותקיימת כי אם לא תהיה לך אחת בכמה זמן איזו טראומה אז איפה יהיה את הקונפליקט שלךמול המציאות אז לא תהיי קיימת לכן כאילו בשביל לתחזק את הקיום שלך צריך פעם לגרוםלך להרגיש רע משהו מעין זה. מה אתה רצית להגיד?

ש: אני רציתילהגיד שהיא דיברה על זה שהיא מרגישה כאילו שהיא לא שווה כאילו ואז אז אמרתי דוגמאאחרת יצא לך פחד שהתחילו איתך ואת לא רצית את הבן אדם סביר להניח שכן, נכון עכשיובגלל שהוא היה לא טוב בגלל שהוא לא התאים בסגנון שלו.

אליעד: לא הואלא זה בעיניך כי אולי היא חשבה שהוא באמת לא טוב.

ש: לא אנישואל אותה, לא השאלה או בגלל שהוא לא התאים אני אישית גם מקבל סירובים ברור אז אנילא רואה את זה בקטע שאני לא טוב אני לא מתאים לצרכים שלה אז זה לא אומר שאני לאטוב.

אליעד: מההאמת אבל שאתה לא טוב, לא מצד האמת אבל למה בא תסביר למה.

ש: שניה לא זהלא נכון.

אליעד: אוליזה כן נכון אני אסביר לך למה.

ש: אני אומרלך איך אני מסתכל.

אליעד: איךאתה מנסה להסתכל.

ש: כן איך אנירואה את הדברים.

אליעד: זה היהכל כך ברור לא היית צריך לחשוב על זה בכלל.

ש: שניהלדוגמא אחד אוהב לאכול גלידה מוקה ולא אוהב לאכול גלידה וניל.

אליעד: כיגלידה וניל לא מספיק טובה.

ש: אבל שניהאבל זה עניין של טעם וזה לא מתאים לו אבל זה לא אומר שהגלידה וניל היא לא טובה.

אליעד: תקשיבאני מבין אותך אבל בא תבין גם אותה כי זה נכון אבל אם היא הייתה מושלמת אז כולם היואוכלים את הגלידה הזאת, נכון מה האמת למה לא כולם אוכלים גלידה וניל כי זה לאמושלם.

ש: אני באתילהגיד משהו אחר רעיון כאילו יותר פשוט כדי למנוע את התחושה "אני לא שווה" כי היאאומרת אני לא שווה בגלל שהוא לא רוצה אותי.

אליעד: תעצוראבל מה הבעיה בתשובה שלך.

ש: אפשר למצואבעיות בכל תשובות אני הבאתי רק רעיון.

אליעד: תקשיברגע מה שאתה אומר זה נכון אבל מה הבעיה בתשובה שלך שאם היא תאמין יותר מדי לתשובהשלך היא גם לא תרצה להיות עם אף אחד.

ש: לאנכון.

אליעד: באתחשוב למה.

ש: אני אגידלך למה.

אליעד: רגע באנגיד את הצד שלי רגע לא נכון שמה עוד לא אמרת את הנימוק, אם היא תגיד לעצמה "תקשיביזה לא שאת לא טובה זה בעיניו כרגע לפי ההתניות שיש לו במוח את לא מספיק טובה".

ש: לא, אמרתיאני מוציא את המילה מהלקסיקון "לא טובה" לא מתאימה לצרכים שלי.

אליעד: רגעבוא זה, מה זה צרכים חסרונות מה זה צורך, הבנתי אתה אומר בא נחליף את המילה "לאטובה" למילה "זה לא מתאימה".

ש: לא מתאימהלי כרגע ואז עוד הפעם.

אליעד: מישהומרביץ לך זה לא "לא טוב לי" זה לא מתאים לי.

ש: תראה אפשרלבוא ולקחת את המילה זאת מילה כנראה חדה מדי והמילה "אני לא שווה" גורמת לה במנגנוןשלה לפי איך שאני רואה לחוסר בטחון וחוסר נחת.

אליעד: אבל גםלא מתאימה זה אותו דבר.

ש: זה כאילומסרס אותה באיזשהו מקום אז אני אומר רק שניה בא ניקח את המילה הזאתי וניתן לה אוראחר, מה הכוונה באור אחר זה כמו למשל לדוגמא את אוהבת גלידה וניל אני אוהב גלידהשוקו עכשיו זה לא אומר שגלידה שוקו לא טובה.

אליעד: זה כןאומר אני מסביר לך למה.

ש: אבל אניאומר את הטיעון שלי זה גלידה שוקו וזה לא מתאים לו.

אליעד: למה זהלא מתאים לו.

ש: זה כמו שלךבא לדוגמא מישהו ומחזר אחריך והטיפוס הזה ספציפית לא מתאים, למה ככה אבל זה לא אומרשהוא לא טוב ואז מה קורה כמישהו נותן לך סירוב זה עדיין מכווץ אותך טיפה זה גם לאנעים בסדר אבל עדיין זה לא שאני לא טוב זה ככה.

אליעד: סיימתאת התיאוריה, תקשיב הבנו את התאוריה הוא מה הוא אומר לך הוא אמר פה כמה תשובות קודםכל אמר תקשיבי זה שלא רוצים אותך זה לא אומר שאת לא טובה זה אומר שאת לא מתאימהעכשיו איך הוא נתן את התשובה הזאת הוא אמר "תראי גלידת וניל כולם יודעים שזה גםטעים אז למה יש מישהו שלא אוהב וניל כי זה לא מתאים לו לא שזה רע" אז קודם כל הואבעצם אמר "תקשיבי זה שמישהו לא רוצה אותך זה לא אומר שזה לא טוב זה אומר שזה לאמתאים" ותשובה שניה שהוא נתן, אחר כך היה עוד היבט שנתת.

ש: בפרוטוקולשינוי בפרוטוקול.

אליעד: לאאחרי הלא מתאים לא טוב היה עוד זווית שנתת מה המשפט האחרון שאמרת.

ש: זהגלידה.

אליעד: לאאחרי הגלידה לא משנה, בא נלך ככה הכל זה משחקי מילים אוקי למה זה משחקי מילים כיבסופו של דבר, הוא נתן עוד זווית של אקראי הוא אמר "למה ככה" כאילו בא נגיד שזהמערכת אקראית במערכת אקראית זה לא אומר כלום אין לזה משמעות זה רק אקראי זה פה זהשם שזאת גם תשובה "תקשיבי תחשבי שזה רובוטים שככה תכנתו את הרובוטים אין לו בחירהזה רובוט בלי בחירה".

ש: בסדרמנקודה מסוימת מזווית מסוימת אתה צודק במה שאתה אומר אבל אני לא הלכתי לקיצוניותהזאת.

אליעד: תן לילדבר עכשיו, אני יודע שאני צודק תן לי לדבר אני מסביר את המהות של התשובה לא אמרתישהוא אמר אני עכשיו תשובה שלי, תדמייני שיש מכונת קפה שלא עובדת את אומרת "היא לארוצה אותי היא לא אוהבת אותי" התקלקלה המכונה זה הכל ואם פתאום היא תעבוד "לא יודעתמערכת אקראית ככה תקלה חזר", מה האמת שאם זה יקרה לך הרבה פעמים תגידי "למה המכונתקפה לא אוהבת אותי" עכשיו בכל מקרה כשהוא אמר "ככה" זה כאילו בא נגיד שזה בלי שכלבלי שכל המהות של התשובה זה בא נגיד שזה אקראי, אקראי זה לא משנה נגמר הדיון.

עכשיו מה האמתאז ככה קודם כל להגיד זה לא מתאים זה לא עונה על צרכיו, זה לא נראה לו זה לא כפיראות עיניו זה אותן מילים שאומרות את אותו דבר בסופו של דבר אתה רוצה את מה שממלאלך את החסרונות אתה יכול לקרוא לזה "יש בזה יתרונות" אתה יכול לקרוא לזה "זה עושהלי טוב", אתה יכול לקרוא לזה "זה מתאים לי" זה מילים שונות זה אותו דבר, אתה יכוללהגיד הדירה לא מתאימה לי או להגיד היא לא טובה לי, או היא רעה לי או היא מחרידהאותי זה כאילו אותו דבר רק בסקאלה של איפה זה נמצא בסקאלה.

עכשיו מההרעיון, הרעיון הוא שאם את תזדהי יותר מדי עם התפיסה שלו כאילו זאת תפיסה נכונה,היא נכונה אפשר להגיד תראי זה לא כל כך משנה זה יחסי אז מה האמת שמההיבט הזה גם איןטעם להכיר מישהו מלכתחילה כי גם מההיבט הזה נגמר אז נגיד "טוב אז למה שאני בכללארצה מישהו" אם באמת הוא היה חושב לא היה חושב הוא שונה, אם מישהו היה חושבשכשבחורה לא רוצה אותו זה סתם ככה והסתם ככה זה לא גורם לו שום נזק אז גם כשבחורהרוצה אותו זה סתם ככה וזה לא יכול להביא לו שום תועלת כי אם אתה רוצה שהיא תרצהאותך סתם ככה וזה מביא לך תועלת אז אתה לא רוצה, לא אמרתי שאתה אמרת אמרתי באופןכללי.

ש: ההואשהתכוונת אליו אמר שעדיין זה עושה לו משהו.

אליעד: אז היארוצה להתמודד עם זה היא לא אמרה לך שהיא רוצה להתאבד.

ש: שניה זהעדיין עושה תחושה לא נעימה ועדיין מאיזושהי סיבה אבל עדיין זה לא בגלל שאני לא שווהבגלל שיש לי רגשות יש לי תחושות.

אליעד: שמהאתה מרגיש למה אכפת לך שהיא לא רוצה אותך, מה אכפת לך שמישהי לא רוצה אותך?

ש: מה אכפת ליאז לא אכפת לי כלום אז על אותו מנגנון שאתה מדבר אני יכול להגיד השמש כרגע חם ליולא מתאים אני רוצה שעכשיו יהיה קר ואז אני ארגיש כאילו שאני לא שווה כי השמש לאשומעת למה שאני רוצה.

אליעד: אתהעונה לעצמך או עונה לי, אני שאלתי שאלה מה אכפת לך שמישהי לא רוצה אותך מה זה מפריעלך שמישהי לא רוצה אותך?

ש: עובדתיתאני מרגיש תחושה של חיסרון.

אליעד: איזהחיסרון שאת חסר אותה?

ש: שאני חסרמשהו אבל אתה יכול לקחת את זה לאן שאתה רוצה.

אליעד: רגעשניה אני שואל אתה מרגיש כשמישהי לא רוצה אותך שמה חסר לך?

ש: לדוגמא באנגיד יש מישהי שהמבנה הפסיכולוגי שלה או המבנה אישיותה שלה רוצה "X" מסוים זה לאאני "הX" המסוים הזה אז חסר לי אותה.

אליעד: מה חסרלך אני לא יודע מבנה פסיכולוגי, למה חסר מה אתה צריך ממנה?

ש: אז שניה זהתלוי על מה אם היא יפה והיא עושה לי את זה בגלל היופי שלה בגלל החן שלה אז אני אומרשמע הייתי מאוד רוצה להיות איתה שהיא תהיה בחיים שלי בסדר אבל עד לפה להגיד שאנירוצה ופתאום להרגיש שאני לא שווה זה הבדל גדול.

אליעד: עכשיואם היא הייתה אומרת שהיא רוצה להתאבד או...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד אימון אישי מומלץ, טיפול רגשי, פרידה זוגית,מאמן עסקי, מתמודדים עם..., בן זוג, איך ל..., מערכות יחסים זוגיות, חינוך, אליעדכהן ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי - כללי

מאת: בנימין קלינגראימון אישי - כללי13/08/20384 צפיות
קנסות מינהליים עיריית תל אביב-יפו מפעילה צעדי אכיפה מינהליים ומשפטיים כנגד עבירות על חוק התכנון והבנייה ובכלל זה עבודה אסורה או שימוש אסור בנכס. ב-20 בדצמבר 2018 נכנסו לתקפן תקנות העבירות המינהליות [קנס מינהלי - תכנון ובנייה] תשע"ח 2018. על פי תקנות אלו, ניתן יהיה להטיל קנסות מינהליים על עבודה אסורה, שימוש אסור ועל אי קיום צווים מינהליים להפסקת עבודות או להפסקת שימוש.

מאת: דניאל seoאימון אישי - כללי28/12/191128 צפיות
תראו חברים יקרים, אני עוסק בהשגת משכנתאות למסורבים כבר כמעט 10 שנים, אני חייב לציין שהמצב הכי קשה שיכול להיות - זה מצב שבו צריכים לקחת משכנתא כדי לסגור הלוואות או חובות והבנקים פשוט לא מוכנים לאשר את זה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי26/03/192116 צפיות
כאשר הבנק מסרב למשכנתא, מגיעים למצב שבו הכול נמצא בסימן שאלה ולא יודעים מה לעשות מכאן. במצב הזה צריכים לעצור דקה אחת, לקחת אוויר ולהחליט מה עושים. הכוונה שלי היא להגיע למצב שבו אתם מבינים שהדרך הנכונה היא להביא מומחה למשכנתאות של מסורבים כדי שיוכל להשיג את האישור הנדרש ולהביא תוצאות.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172118 צפיות
אחת החברות המעניינות ביותר בישראל בעיני היא חברת שבט זבולון, החברה בבעלות יעקוב שאול עוסקת באחד התחומים המעניינים ביותר בעולם הנדל"ן. כלומר מה שהיא עושה, זה לספק ציוד חסר עבור אתרי בנייה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172096 צפיות
אנחנו נתחיל עם רונית מרום, שהנה אדריכלית מובילה בכל הקשור לדירות יוקרה באשדוד בעיקר, אך גם ברחבי ישראל השונים. רונית נחשבת לחברה באותוו חוג של מעצבי פנים מובילים, שיכולים לקבוע בון טון בעולם הנדל"ן של דירות יוקרה.

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי30/11/161570 צפיות
אחד הנושאים המרתקים ביותר בעבודה עם אנשים, ילדים ובכלל בכל מערכת יחסים, זה הנושא של הרגש האנושי, ויותר מכך - הידיעה שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת להפוך למאסטר ברגשות, שזה אומר לדעת להתחבר לכל אדם, לשדרג את כל מערכות היחסים שלנו ושל האנשים שאנחנו מקדמים, ולהרגיש באופן אמיתי הרגשה של שמחה ואהבה.

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161256 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica