חפש מאמרים:
שלום אורח
06.07.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

אמון באנשים, להאמין באנשים, יצירת אמון, מהו אמון? איך ליצור אמון? איך נוצר אמון? איך לבנות אמון? להפר אמון, הפרת אמון, משבר אמון, איך נבנה אמון? שכנוע

אמון באנשים,להאמין באנשים, יצירת אמון, מהו אמון? איך ליצור אמון? איך נוצר אמון? איך לבנותאמון? להפר אמון, הפרת אמון, משבר אמון, איך נבנה אמון? שכנוע אנשים, לשכנעאנשים

ש: יצירת אמוןבין מוכר לקונה בין ספק ללקוח בשתי צורות, צורה אחת כאשר קרתה טעות נגיד מצד הספקעכשיו הטעות יכולה להיות במכוון או שלא במכוון עכשיו ברגע שקורה תקלה אחת זה עלולכאילו להטיל ספק באמון שהיה ביניהם, עכשיו השאלה איך אפשר מכאן להבא, שזה אמון מהכל דבר אתה צריך לבדוק.

אליעד: במה זהתלוי?

ש: זאת נקודהאחת אבל מנקודה נוספת בכלל באופן כללי איך מערכת האמון נבנית מלכתחילה.

אליעד: אז באננסה להבין מה זה אמון ומה אחר כך בסדר, אז מה זה אמון מה זה לתת אמון במישהו מהההגדרה?

ש: שאפשרלסמוך עליהם.

אליעד: מההמהות של אמון, אתה נותן בה אמון באופן יחסי לפחות יותר מאשר במישהו זר ומה זה אומרלתת אמון, מה המהות של לתת אמון מה המהות של האמון, הנה מה זה אמון?

ש: זה לחשובשהדברים יהיו כרצוני.

אליעד: מה, מהקשור כרצוני עכשיו כן זה ברור אבל מה בגדול לתת אמון?

ש: אני חושבשהרצון זה השורש של האמון.

אליעד: מה זאתאומרת?

ש: שמי שאנינותן בו אמון לא יאכזב אותי.

אליעד: אתהסומך עליו שיהיה יותר כרצונך.

ש: שיהיה יותרכרצוני שיעשה את הדברים יותר כרצוני.

אליעד: אבל זהאמון במובן מסוים אבל בגדול מה זה לתת אמון נגיד שהיא תספר לך סיפור או מישהו זריספר לך סיפור למי אתה כנראה תאמין יותר.

ש: למישהויותר קרוב.

אליעד: יפהלמה למרות שזה לא קשור לרצון שלך, נכון בא נניח שזה לא קשור למילוי הרצון מילוירצון זה מקרה פרטי של לתת אמון, יש לתת אמון בבן אדם באופן כללי ואז אחת הנגזרות שלזה זה שאם אתה נותן בו אמון אז אתה כנראה תסמוך עליו שהוא יותר יהיה כרצונך אבל לתתאמון זה יכול להיות בעוד מקרה נגיד השופט אומר "אני לא נותן אמון בעד הזה אני נותןאמון בעד השני" נכון עכשיו זה לא קשור לשופט השופט מה אכפת לו כאילו, אז מה המהותשל לתת אמון?

ש: זה להיותמשכנע גם.

אליעד: שמהאבל מה זה נתינת אמון?

ש: להזדהותעם.

אליעד:להזדהות מה זאת אומרת להזדהות?

ש: לראות אותוכאני.

אליעד: לאבהכרח, למה לא בהכרח כי נגיד יכול להיות שאתה לא נותן אמון בעצמך בכלל אתה לא נותןאמון בעצמך ואתה נותן אמון במישהו אחר, אז עוד פעם מה המהות של נתינת אמון נו אתהאמור לדעת, מה זה מילה אמון מלשון מה זה?

ש: אמונה.

אליעד: אוקימה זה אמונה נגיד, רגע המילה אמון זה רק מלשון אמונה אולי יש עוד.

ש: אמת.

אליעד: יפהאמון זה מלשון אמן, אמן זה אמת נכון יפה, לתת אמון זה בעצם עד כמה אתה חושב שהבןאדם השני. כן תשתיק אותו שמה.

ש: אמן זהאמת?

אליעד: כן אמןזה אמת עכשיו השאלה היא עד כמה אתה חושב שהדברים שאמרו לך הם מחויבים לתת אמוןבמישהו זה בעצם לחשוב שמה שהוא אומר לך זה מחויב, זה המהות של אמון. אוקי זה הבנוקודם כל אז לתת אמון פירושו לחשוב שמה שאמרו לך זה מחויב, אתה איתנו אוקי עד כאןהבנת?

ש: כן.

אליעד: יפהזאת אומרת או במילים אחרות, עכשיו אם אתה חושב שמה שהבן אדם השני אומר לך זה מחויבממילא אתה יכול לגזור מזה שאתה יכול לסמוך על מה שהוא אומר ומזה אתה כבר כאילו מלאפרמטרים להוציא אבל לתת אמון זה אני מאמין כאילו אתה מאמין אתה חושב שמה שאומרים לךזאת אמת. עכשיו איך זה מתחבר למה שהוא אמר שבגדול אם יש מישהו שאתה חושב שמה שהואאומר לך זה לא אמת אז ממילא אתה לא יכול לסמוך עליו שהוא לא יפגע בך כי מי שירצהלפגוע בך הוא כנראה ישקר אותך כדי לפגוע בך אז לתת אמון זה כאילו לחשוב "מחויב שאנילא רוצה שיפגעו בי אז אני מאמין שהוא לא ירצה לפגוע בי".

זאת אומרת ישקשר בין זה שאתה סומך על זה שהבן אדם לא יפגע בך לבין זה שאתה חושב שהדברים שלומחויבים כי הרבה פעמים בן אדם שפוגע בך הוא יעשה את זה בצורה של שקר, עכשיו ואז אתהאומר "אני לא נותן בו אמון כאילו אולי הוא אומר לי משהו אבל הוא משקר אותי והואינסה לפגוע בי" ואז לבן אדם אחר אתה אומר לו "אם הוא אמר לי אני נותן בו אמון במובןשכאילו אם מה שהוא אומר לי זה מחויב אז אם הוא אמר לי שהוא לא יפגע בי אז כנראהשהוא לא יפגע בי". אתם הבנתם את החיבור בין, מה אתה הבנת?

ש: זה נשמעדברים שונים.

אליעד: כן אבלאיך הנתינת אמון בהיבט הכללי של לחשוב שמה שאומרים לך זה מחויב איך מזה אנחנוגוזרים את התחושה של אני נותן בו אמון במובן של אני מאמין שהוא לא יפגע בי, איך מההקשר?

ש: שאם הואאומר שהוא לא יפגע בך אז אתה מאמין לו אתה יכול לתת לו אמון והוא יגיד אני כן אפגעבך ואז זה עדיין אתה נותן לו אמון שהוא יעשה את זה.

אליעד: בדיוקזאת אומרת בשונה ממישהו אחר שאתה לו נותן בו אמון שאז הוא יכול להגיד לך אני לאאפגע בך אבל אתה לא נותן בו אמון כי אתה אומר אולי הוא משקר. אוקי עכשיו או במיליםאחרות בעצם אם אתה רוצה אתה מספק למישהו סחורה נגיד והוא נותן בך אמון בהתחלה הואנותן בך אמון, עכשיו איזה אמון הוא נותן בך למה הוא נותן בך אמון בהתחלה כי אין לוברירה עכשיו גם כי אין לו ברירה כי אם הוא לא ייתן בך אמון אז הוא לא יכול לעבודאיתך והוא לא יכול לתת אמון באף אחד בגדול ודבר שני אתה גם חתום על איזה חוזה אומשהו כי כנראה החתימו אותך על איזה חוזה.

ש: או שאולילא כדאי להסתכן.

אליעד: כן אבלהאמון הזה זה סוג של אמונה. עכשיו אמונה נבנית גם מתוך הרגל זאת אומרת אם אתה כליום תבוא בבוקר ותספק סחורה למישהו המוח שלו בסוף מתחיל לחשוב שזה כמו שאתה מאמיןשמחר השמש תזרח אם כל יום אתה תעשה פעולה מסוימת המוח כאילו יגיד כנראה שזה יקרה,אוקי או במילים אחרות הלקוח נותן אמון בספק לצורך העניין במקרה הספציפי הזה נותןאמון זאת אומרת הוא חושב שמה שאמרו לו שיקרה יקרה שזה מחויב שזה יקרה זאת הכוונהנותן אמון.

עכשיו אמוןכמו כל דבר זה דבר שנבנה כי בסופו של דבר זאת אמונה, עכשיו זה לא מבוסס פה על דבריםשמחויבים מצד השכל זאת אומרת מה יכול אם נגיד אמון נפגע נגיד שאמון נפגע מה אפשרלעשות אם אמון נפגע אפשר לעשות אולי שיטה שהיא תהיה מבוססת על משהו שהוא לא כרוךבאמון משהו שהוא יותר מחויב מאמונה כללית, זאת אומרת לו יצויר נגיד שאתה אומרלמישהו נגיד שמישהו מאמין שתספק לו סחורה וברגע שסיפקת לו את הסחורה אז הוא כבר לונותן בך אמון שתספק לו את הסחורה כי זה מחויב שסיפקת לו את הסחורה הוא רואה בעינייםשיש סחורה.

נכון זאתאומרת בתיאוריה אם מישהו אומר "אני לא נותן בך אמון" אז לא תמיד הפתרון אם מדבריםבאופן כללי לא תמיד הפתרון הוא לגרום לו להאמין בך לפעמים לגרום לו לא להצטרךלהאמין בך, לקחת את הדבר שאתה רוצה שיאמין בך ולהפוך את זה ליותר מחויב בעיניו לאבמובן של יותר יאמין אלא במובן שהוא לא יצטרך להאמין תגיד לו "מה אתה רוצה אתה רוצהלהאמין שאני אשלם לך אני אשלם לך מראש" לדוגמא, אוקי עכשיו במקרה הספציפי שלך שם זהלא אפשרי. עכשיו בנושא הספציפי הזה נגיד שאתה מספק למישהו סחורה אוקי ונגיד הייתהסוג של הפרת אמון, מה זה הפרת אמון שנגיד הוא אמר לך אני רוצה עשרה קילו והבאת לותשעה עכשיו זה סוג של הפרת אמון, למה הפרת אמון כי הוא מתחייב ללקוחות שלו למשהומסוים והוא סמך עליך שתיתן לו עשר נתת לו תשע.

עכשיו מה האמתשאמון נבנה מהרבה פרמטרים זאת אומרת אמון נגיד מול בן אדם כזה הוא לא נבנה רק עלבסיס אם הבאת לו או לא הבאת לו הוא נבנה גם על עוד שאר הפרמטרים, זאת אומרת לדוגמאעכשיו בא נעשה את זה יותר נרחיב, נגיד שאתה תבוא בבוקר ואתה תגיד לו בוקר טוב איךהמוח עובד אני אסביר איך המוח עובד, נניח אתה תבוא בבוקר תגיד לו בוקר טוב ועכשיואם כשאתה תגיד לו בוקר טוב זה יעשה לו טוב אז זה עצמו יגרום לו לתת בך אמון, למה זהיגרום לו לתת בך אמון כי אם אתה תגיד לו בוקר טוב והוא כאילו לא ייתן בך אמון זהבעצם אומר שהוא חווה אותך כבן אדם זר אם הוא חווה אותך כבן אדם זר אז הוא בעצם מאבדמהערך של הקרבה שהוא מקבל כשאתה אומר לו בוקר טוב.

אתה כאילויכול ליצור אינטרס לבן אדם השני לתת בך אמון, למה אז אני מסביר עוד פעם לדוגמא נגידכשאתה אומר בוקר טוב אתה נחמד אליו ואז זה נותן לו תחושה של קרבה, עכשיו אם הואיגיד "לא הבן אדם הזה אני לא מכיר אותו לא יודע מי הוא בכלל" נגיד אתה תלך ברחובסתם מישהו יגיד לך בוקר טוב אין לזה הרבה משמעות אבל אם מישהו שאתה מכיר אומר לךבוקר טוב יש לזה יותר משמעות כי זה כאילו יותר תחושה של קרבה, עכשיו שני אנשים אמרולך בוקר טוב בוקר טוב זאת קרבה אבל לאיפה אתה יותר מרגיש קרבה כשבן אדם זר או בןאדם קרוב כשבן אדם קרוב, זאת אומרת שהאינטרס שלו לחשוב שאתה בן אדם קרוב אליו.עכשיו במי אתה בדרך כלל יותר אמון בבן אדם שיותר קרוב אליך, למה כי הבן אדם שאתההכי מאמין לו בעולם בברירת מחדל זה לעצמך, אוקי אתה בדרך כלל מאמין לעצמך למה כיאתה חושב שאתה לא תרמה את עצמך לפחות על עצמך אתה יכול לדעת אם אתה מרמה את עצמך אולא.

אוקי עכשיו אזאם בן אדם קרוב אליך יותר אתה יותר תיתן בו אמון כי אתה יותר חושב שהוא זה אתה,עכשיו זה בעצם מביא אותנו למצב שאם אתה תהיה נחמד אליו אז הוא בעצם האינטרס שלולהרגיש שאתה קרוב אליו ואז האינטרס שלו לתת בך אמון כי אם הוא יגיד "אני לא מאמיןלך" שזה בעצם במילים אחרות להגיד אתה בן אדם זר אם אתה בן אדם זר אז הוא כבר לאיכול ליהנות משאר הדברים. מה עכשיו בעצם הסברתי שנגיד שאתה רוצה לגרום לו לאותו בןאדם לתת בך אמון את האמון אתה יכול לבנות מסביב לא רק דרך, לא רק ברמה הטכנית של"טוב מעכשיו אני אתחיל לתת לו סחורה ואני אתנצל ודברים כאלה" זה לא רק על המימדהזה, אתה צריך בגדול לגרום לו להרגיש יותר קרבה אישית.

אם לדוגמאנגיד אתה, דוגמא נגיד שהוא אומר לך "למה לא הבאת לי עשרה קילו התחייבת לי לעשר למההבאת לי תשע" אם נגיד אתה תגלה אמפתיה כלפיו, אם אתה ישר תתגונן "תקשיב אתה לא הבנתהייתה טעות" זה סיפורים ועניינים אם אתה נגיד תדבר אליו כמו לבן אדם זר, אם הואירגיש שאתה בן אדם זר שאתה לא מבין אותו אז הוא יגיד "זה בן אדם זר איך אני יכוללתת בו אמון" אבל אם נגיד שהוא מתלונן אתה תגלה אמפתיה " תראה אני מבין אותך נכוןאתה צודק, מה קרה למה היית צריך עשר" אתה יודע דובב אותו כאילו שירגיש כן שאתהמזדהה איתו אז הוא יגיד "וואלה הבן אדם הזה מתעניין בי" מתעניין בי כנראה מאמיןשאתה קרוב אליו, אתה קרוב אליו אז אם אתה תגיד לו "תקשיב הייתה טעות" או משהו אזהוא ייתן בך יותר אמון מאשר נגיד לא גילית כלפיו אמפתיה.

אתם הבנתםכאילו אותה סיטואציה אם נגיד גילית כלפיו אמפתיה שידרת לו שאתה זה הוא אם שידרת לושאתה זה הוא אז הוא יותר ייתן בך אמון מטבע הדברים. מה אני בעצם מנסה לומר לךבשאלתך שאם אתה חושב שאמון נבנה רק על בסיס הדבר הספציפי כאילו אם השמש, אם נגיד כליום ירד גשם אז יש לך אמון שירד גשם אם יום אחד הפסיק אז האמון שלך מתערער אז אםאתה חושב שכאילו בסופו של דבר הבן אדם בונה את האמון שלו רק על בסיס המבחן והתוצאההסופי של הדבר הספציפי אז זה לא באמת ככה כי אמון נבנה על כמה בסיסים גם על בסיס שלכמה הוא חושב שהגיוני שתפשל גם על בסיס של כמה עד עכשיו אתה עמדת בהסכם וכל שזהיותר פעמים עמדת בהסכם אז במוח שלו יש לו הוא מתחיל להאמין הוא מתרגל לחשוב שזה קרהאבל גם מעוד דברים מסביב, זאת אומרת אם באופן יחסי הוא ירגיש שאתה בן אדם קרוב אליואז הוא ממילא ייתן בך יותר אמון. אתה הבנת?

ש: יש עודנקודה נגיד קרה מקרה שיכול לגרום להפרת האמון נגיד טעות כזאת מכוונת או לאמכוונת.

אליעד: אם זאתטעות איך זה יכול להיות מכוון.

ש: לא הכוונהכאילו היה חסר נגיד בסחורה לדוגמא, עכשיו אז אפשרות אחת זה שבאירוע עצמו הוא יפרשאת זה כטעות לא מכוונת וכדומה הוא יפרש את זה לא לרעה עכשיו אז אני עכשיו הבנתישכאילו אם הוא יפרש את זה לטובה או לרעה זה תלוי בכל מיני דברים נכון בכל מיניגורמים.

אליעד: מה זאתאומרת לטובה או לרעה?

ש: זאת אומרתהאם הוא כל פעם שאתה מביא סחורה אומר החסירו לי במכוון או שלא ספרתי, כאילו הואמתחיל עכשיו לחשוד או שהוא יגיד "לא זה בטח טעות". עכשיו זאת נקודה אחת אני מדבר עלנקודה אחרת נוספת שנגיד שהוא פירש את זה שבעצם כנראה הוא מרגיש שנשבר האמון זאתאומרת הוא באמת חושד בספק.

אליעד: השאלההיא גם כמה נזק נגרם לו כי אם נגרם לו נזק גדול אז הוא יותר יחשוד.

ש: לא אבלבהנחה שהוא חשד.

אליעד: אתההבנת מה אני אמרתי השאלה כמה נזק נגרם לו אם נגרם לו נזק גדול אז בעצם המוח נכנסהלו מחשבה שאומרת "זה הבן אדם הזה עושה לי רע אז הבן אדם הזה עושה לי רע" ממילא זהסוג של הפרת אמון, ממילא הוא גם מרגיש רחוק. הבנת אותי אני מסביר לך שזה גם תלויבזה תלוי גם בכמה נזק נגרם לו אם אתה תתחייב לבן אדם במשהו ולא תעמוד במילה שלךונגרם לו הרבה נזק הרבה יותר תהיה הפרת אמון מאשר אם אתה לא תעמוד במילה שלך ולאנגרם לו הרבה נזק כי צרב לו במוח מחשבה שאומרת "הוא עשה לי רע" זה בעצם במיליםאחרות "הוא זר הוא רחוק אני לא יכול לתת בו אמון" זהו, אוקי אז תמשיך.

ש: עכשיו אםאת האירוע הזה.

אליעד: עכשיוהאם אתה לא עושה מניפולציה כשאתה אומר "הוא חושב שיש פה הפרת אמון רצינית" זה מהשאמרת נכון?

ש: בסדר לאמשנה איזו רמה.

אליעד: זה מהשהוא אומר או זה מה שהוא חושב אולי הוא חושב שזאת הייתה טעות אנוש והוא רק רוצהלהוציא פיצוי הוא אומר "הפרת אמון" וסיפורים, למה אתה מניח שהוא הפר אמון למה אתהמניח אולי הוא רק רצה להוציא כסף, רצה להוציא פיצוי רצה משהו.

ש: לא אבלנגיד שהוא תפס אותך שבאמת הוא משקר נגיד לדוגמא.

אליעד: שיקראו טעה?

ש: או טעהשיקר.

אליעד:עובדתית מה ואם הוא רצח אותו מה קרה מה זה אם, מה היה באמת אנחנו מדברים על מקרהתיאורטי?

ש: לא מקרהספציפי.

אליעד: יפה אזמה היה שהוא תפס אותו משקר שהוא שיקר לו, ראה בעיניים שהוא הכניס לו תשעה ארגזיםואמר אני הכנסתי עשר, ברמה כזאת שזה שקר במזיד שאין מה לדון לכף זכות מה האמת, באנגיד שאמרו לו יש לך מאה ארגזים והיה תשעים ותשע עדיין זה שקר אבל עדיין זה לא שקרבמזיד כי יכול להיות שחשבו שיש מאה אמרו לו מאה היה תשעים ותשע זה לא, תלוי כמה הואחושב מה הסיכוי שמישהו ניסה לרמות אותו ומה הסיכוי שזאת טעות אנוש. מה האמת שככלשהוא יחשוב יותר שמחויב יותר שניסו לרמות אותו ככה ממילא יהיה פחות אמון זאת האמתכי אז הוא אומר זה במזיד שיקר אותי אז יש פחות אמון.

ש: כן אנישואל על הסיטואציה הבאה שמסיבה כזאת או אחרת פעם אחת באמת נגיד הוא חושב שרימה אותופעם אחת שפעם אחת זה.

אליעד: הואחושב שרימה אותו למה שיחשוב שרימה אותו, איך אתה יודע שהוא חושב שרימה אותו מהעברנגיד משהו מהעבר שהוא כבר חושב שרימו אותו במזיד, רימה אותו בטעות או במזיד מה זהרימה אותו בקטע של רצה לעשות כסף על חשבונו או בשוגג?

ש: לאבשוגג.

אליעד: זה לארימה אותו לא אומרים רימה אותו, אומרים הטעה אותו לא אומרים רימה אותו תדייק.

ש: בסדר.

אליעד: מהבסדר זה שונה הוא חושב שהוא מרמה אותי או מטעה אותי זה שניים שונים.

ש: נגיד היהחסר.

אליעד: אתהמרוכז הבנת שאמרתי שיש הבדל בין רימה לבין הטעה.

ש: כן יש פהסיטואציה שאתה יכול להכניס אותה לפה או להכניס אותה לפה.

אליעד: מה אתהחושב שהוא חושב שרימו אותו או שהטעו אותו.

ש: אולי הטעואותו.

אליעד: אז זהשונה.

ש: לאיודע.

אליעד: מה לאיודע אז תגיד לא יודע באמצע, בסדר אז תגיד לו יודע אל תגיד הוא חושב שרימואותו.

ש: אני גם דןבמישור העקרוני אם יחשוב ככה או אם יחשוב ככה.

אליעד: אוקיאז מה אז נגיד שהוא חושב שרימו אותו, רימו אותו זה בכוונת זדון זה מישהו בא כדילרמות אותו רוב הסיכויים שאם הוא היה חושב שרימו אז הוא היה מפסיק לעבוד עם הספקהזה אלא אם כן אין לו ברירה.

ש: או אנישנגיד הוא אמר לי מידע שגוי כאילו.

אליעד: מי אמרלך מידע שגוי?

ש: בן אדםמסוים או שאני רואה שזה לא מדויק.

אליעד: שניהמי אמר את המידע השגוי הלקוח, הלקוח אמר מידע שגוי?

ש: לאהספק.

אליעד: הספקנו אז מה?

ש: לא אז זאתאומרת יש כל מיני מצבים שם.

אליעד: טוב באתתקדם אז מה השאלה?

ש: לא השאלההיא כזאתי השאלה אם פעם קרה מקרה מסוים נפגע האמון במקרה מסוים, עכשיו איך הוא יכוללבנות את האמון מחדש שבאמת הוא?

אליעד: הנהעשית מניפולציה מה זאת אומרת אתה אמרת נפגע האמון לבנות אותו מחדש אבל זה לא שחורולבן זה לא התבטל האמון לגמרי עכשיו צריך לבנות אותו מחדש לגמרי, אומרים נחלש האמוןלחזק את האמון זה הכל.

ש: לא כי בלבשלו אומר תשמע אני לו סופר כי אני מאמין לו אבל ברגע שהיה מקרה.

אליעד: אתהשמעת מה אמרתי אבל לפחות תציג את הדברים נכון זה לא איך לבנות את האמון מחדש זה איךלחזק את האמון, זה לא "בניתי את האמון מחדש עכשיו יש אמון" לא זה לא עובד ככה אמוןמתחזק נבנה נחלש.

ש: להחזיר אתהאמון כמו שהיה בתחילה.

אליעד: אז מהיגרום לאמון לחזור מתחילה או שהזמן יעשה את שלו שפשוט אתה יודע עוד פעם זה יעבוד אזהוא פשוט ישכח את מה שהיה בעבר כמו הרבה דברים שאתה שוכח שלא יכולת, דוגמא כשהייתילד יכולת לארון למעלה לא נכון ואם היו אומרים לך תביא משהו מהארון למעלה לא היה לךאמון שאתה יכול לעשות כזה דבר אז איך עכשיו כשאתה רוצה להביא משהו מלמעלה יש לךאמון שאתה יכול כי שכחת שלא יכולת, נכון זאת אומרת היה משהו שלא יכולת לה היה לךאמון שאתה יכול ובגלל שעשית את זה הרבה פעמים עכשיו אתה מאמין שאתה יכול, נכון אותודבר זאת אומרת לו יצויר תיאורטית שזה ימשיך לעבוד עם אותו ספק והכל יעבוד טוב הואישכח את מה שהיה וזהו. נכון זה עד כאן ברור?

ש: כן.

אליעד: עכשיוזאת אפשרות אחת, אפשרות שניה שהספק יגלה אמפתיה יתנצל יפצה אותו במשהו כדי להוכיחלו שהוא לא ניסה לרמות אותו כל מיני דברים כאלה זהו.

ש: יש מצב גםנגיד עם הזמן בגלל הטובות מתווספות.

אליעד: זה מהשאמרתי לך לפני שניה זאת הייתה התשובה הראשונה, אני נתתי לך דוגמא תקשיב הרי מדוברפה על אמונה בסופו של דבר אם עכשיו נגיד אני אזרוק קובייה.

ש: לא אז יששוכח אמרת, אמרת לי שהוא שוכח אני התכוונתי לא לשוכח הוא לא שוכח את זה אבל הואזוכר את המקרה רק בין הזיכרונות שלו.

אליעד: גםיכול להיות, תקשיב נגיד שתיקח קובייה ותזרוק אותה מה איזה מספר יצא?

ש: איזהמספרים יש עליה?

אליעד: מ1 עד6.

ש: אחדמהמספרים כנראה.

אליעד: תבחרמספר איזה מספר יצא?

ש: שש.

אליעד: יפהעכשיו נגיד שתזרוק אותה עוד פעם 6 ועכשיו תזרוק אותה אתה תתפלא פעם מאה שיצא שש אתהתתפלא?

ש: לא.

אליעד: לא ואזאתה כבר יהיה לך אמון שיצא 6, נכון ואם אחר כך פתאום יוצא 2 פתאום אתה תאבד אמוןבשש נכון אבל עדיין לא כל כך תגיד אולי לא ראיתי לא יודע שש, עדיין אתה תהמר על ה6,2 2 2 2 שכחת את 6 אם זה יהיה מספיק 2 בסוף לא תדע שאפילו היה בהתחלה 6 תגיד זהתמיד היה 2. ככה המוח עובד כי זאת רק אמונה.

ש: כן אבל פהאני חושב יש חלקים שזה יותר מורכב, למה כי אתה מקבל סחורה נגיד אז לא סופר כל יוםאם נגיד היה סופר כל יום או מאה פעמים וזה.

אליעד: בסדרתקשיב רע אז בהתחלה הוא יספור יותר הוא יראה שלא דופקים אותו וזהו, האם הוא יאמיןבאופן מוחלט לא לעולם זה לא יהיה מוחלט...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד מטפל התנהגותי קוגניטיבי, אימוןעסקי, מאמן אישי, משבר אמון, אימון, ליצור..., תת מודע, תת מודע, אליעד כהן, נוצראמון ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי - כללי

מאת: דניאל seoאימון אישי - כללי28/12/19742 צפיות
תראו חברים יקרים, אני עוסק בהשגת משכנתאות למסורבים כבר כמעט 10 שנים, אני חייב לציין שהמצב הכי קשה שיכול להיות - זה מצב שבו צריכים לקחת משכנתא כדי לסגור הלוואות או חובות והבנקים פשוט לא מוכנים לאשר את זה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי26/03/191727 צפיות
כאשר הבנק מסרב למשכנתא, מגיעים למצב שבו הכול נמצא בסימן שאלה ולא יודעים מה לעשות מכאן. במצב הזה צריכים לעצור דקה אחת, לקחת אוויר ולהחליט מה עושים. הכוונה שלי היא להגיע למצב שבו אתם מבינים שהדרך הנכונה היא להביא מומחה למשכנתאות של מסורבים כדי שיוכל להשיג את האישור הנדרש ולהביא תוצאות.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172058 צפיות
אחת החברות המעניינות ביותר בישראל בעיני היא חברת שבט זבולון, החברה בבעלות יעקוב שאול עוסקת באחד התחומים המעניינים ביותר בעולם הנדל"ן. כלומר מה שהיא עושה, זה לספק ציוד חסר עבור אתרי בנייה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172040 צפיות
אנחנו נתחיל עם רונית מרום, שהנה אדריכלית מובילה בכל הקשור לדירות יוקרה באשדוד בעיקר, אך גם ברחבי ישראל השונים. רונית נחשבת לחברה באותוו חוג של מעצבי פנים מובילים, שיכולים לקבוע בון טון בעולם הנדל"ן של דירות יוקרה.

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי30/11/161503 צפיות
אחד הנושאים המרתקים ביותר בעבודה עם אנשים, ילדים ובכלל בכל מערכת יחסים, זה הנושא של הרגש האנושי, ויותר מכך - הידיעה שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת להפוך למאסטר ברגשות, שזה אומר לדעת להתחבר לכל אדם, לשדרג את כל מערכות היחסים שלנו ושל האנשים שאנחנו מקדמים, ולהרגיש באופן אמיתי הרגשה של שמחה ואהבה.

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161188 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי07/10/161349 צפיות
בתחילתה של כל שנה כולנו נוהגים לאחל ולהבטיח לעצמנו שינויים פעמים רבות זה פשוט להתנתק מהרגלי עבר שאנחנו מושכים בחיינו ולא ממש מרוצים מהם או שהם לחלוטין אינם משרתים אותנו. והרבה פעמים אנחנו מגיעים לסיומה של שנה שנה חדשה מתחילה ושוב אנחנו מבטיחים לעצמנו את אותן הבטחות מייחלים להיפטר מאותם דפוסים שמעכבים אותנו לצמוח בחיים מי שאנחנו באמת ! רב הדפוסים שאנחנו מנסים לשנות מקורם בדפוסים שהוקנו לנו בגילאי הילדות הצעירים חיים שם בתוך התת מודע שלנו ומעכבים אותנו לחיים שאותם היינו רוצים לחיות !

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica