חפש מאמרים:
שלום אורח
03.04.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

איך לשכוח את האקסית? להשתחרר מהאקס, געגועים לאקס, התמודדות עם פרידה, לשכוח אקס, להתגבר על האקס, איך שוכחים אקס? איך משתחררים מהאקס? האקס המיתולוגי, אק

איך לשכוח אתהאקסית? להשתחרר מהאקס, געגועים לאקס, התמודדות עם פרידה, לשכוח אקס, להתגבר עלהאקס, איך שוכחים אקס? איך משתחררים מהאקס? האקס המיתולוגי, אקסית מיתולוגית,זוגיות

השאלה היאעכשיו זה איך ניתן לשכוח מישהו, יש אנשים לפעמים נגיד נפרדים ועכשיו מנסים לשכוחמישהו איך אפשר לשכוח מישהו, יש אנשים שגם אחרי שנים בכל מיני סיטואציות האקס הזהחוזר להם למוח.

ש: איך אפשרלשכוח טראומה סתם מישהו כאילו.

אליעד: נכוןאבל בא נלך כרגע על המישהו, נגיד לדוגמא יש בן אדם שהבעיה שלו היא כזאת כל פעם שהואעושה איזה משימה הוא ישר חושב הלוואי שהייתי מצליח ושהאקסית נגיד הייתה רואה את זה,זאת האמת זה הבן אדם גם אחרי כמה שנים שהוא כבר נפרד ועוד אחרי שכבר היה לו מערכותיחסים מאז.

ש: שהוא רוצהשהיא תראה את זה הוא מעוניין?

אליעד: כןאסוציאטיבי בן אדם נגיד לדוגמא היו בקשר נפרדו וזה ואחרי כמה שנים נגיד עדיין אפילואחרי כמה שנים נגיד הוא מצליח באיזה מבחן והוא ישר אומר "הלוואי שהאקסית שלי הייתהרואה את זה" או נגיד בן אדם לדוגמא לא מצליח נגיד בחורה לא מצליחה להוציא את האקסמהראש, לא מצליחה כל הזמן "מה איתו אולי פספסתי אותו, אולי איבדתי אותו" כל מיניכאלה.

ש: כן השאלהמה האמת אם היא רוצה לשכוח מה לעשות.

אליעד: כלהכבוד, כן אוקי אז מה האמת מה הדרכים מה עושים?

ש: קודם כלצריך לברר למה היא רוצה לשכוח אותו ולמה היא לא רוצה לשכוח אותו מה זה עושה לה.

אליעד: למההיא לא רוצה לשכוח אותו? היא רוצה לשכוח אותו, רגע דייק במילים למה היא לא רוצהלשכוח למה היא רוצה לשכוח לא הבנתי, היא רוצה לשכוח היא לא מצליחה לשכוח.

ש: זה שהיאנזכרת בו זה אומר שזה עושה לה טוב שהיא נזכרת בו.

אליעד: לא זהעושה לה רע כשהיא נזכרת בו.

ש: אז יכוללהיות שבן אדם רוצה שיהיה לו רע?

אליעד: לא אבלרע בלית ברירה בן אדם לא רוצה שיהיה לו רע ועדיין יכול להיות שהוא יעשה תאונתדרכים, בן אדם לא רוצה שיהיה לו רע אבל עדיין יש לו מחשבה אובססיבית.

ש: אתה מתכווןשהוא חווה את זה.

אליעד: אניפשוט נותן לך גרסה של הבן אדם ששאל את השאלה, אתה מבין אתה תגיד לו "אתה רוצה?" הואיגיד לך "לא אני לא רוצה", תגיד לו "מה אתה רוצה שיהיה לך רע?" הוא יגיד "לא אני לארוצה שיהיה לי רע בכל זאת אני חושב על זה".

ש: לשכוחלגמרי?

אליעד: בן אדםרוצה לחיות חיים רגילים רוצה להתקדם קדימה, לשכוח את הדבר הזה כל הזמן הוא חוזראחורה בזיכרון.

ש: לא נגידמישהו שרוצה לשכוח את האהבה הראשונה שלו שהיה לו כל כך טוב איתה והוא כל פעם משווהאת זה לאהבה הראשונה שהייתה לו.

אליעד: נכוןלדוגמא בן אדם נגיד נמצא כל פעם עושה השוואה "אבל זה לא כמו האהבה הראשונה", נכוןמה עושים מה את אומרת?

ש: לחשוב מהאותו אחד עשה לה טוב כל כך שהיא כל פעם הראש שלה מחזיר אותה לשם.

אליעד: ואז מהלעשות?

ש: ולרשום אתזה.

אליעד: לרשוםאת זה.

ש:ולנסות.

אליעד: לשרוףאת זה באש?

ש: להשיג אתזה בדרכים אחרות דרך אנשים אחרים או דרך עצמה.

אליעד: ואזהתשובה תהיה "אני לא יודעת מה היה שם כל כך טוב אפילו בכלל היה לי שם רע וגם אם כןאני לא מצליחה להשיג את זה דרך אנשים אחרים".

ש: אז לחקוראת זה כדי לראות מה היה שם טוב, צריך לחקור.

אליעד: "גרםלי להרגיש ערך" טוב תשיגי דרך מישהו אחר "לא יודעת לא מצליחה להשיג דרך מישהו אחר".אני אומר לך פשוט מה יהיו התשובות לא אומר שהן נכונות, זה התשובות הקלאסיות "לאיודעת אין לי מושג, ניסיתי לא הצלחתי לא מצליחה".

ש: אולי הכווןהוא אחד שהתשובה לזה שהיה לבן אדם טוב אז וזה בטוח שזה היה טוב אז.

אליעד: בטוחשהוא חשב שהיה לו אז טוב.

ש: הוא חשבשהיה לו אז טוב אז אם הוא מחפש בדיוק את אותו הדבר זה בסדר שיחפש את אותו הדבר,לפחות הוא בטוח שיהיה לו הוא יודע על מה הוא הולך.

אליעד: למרותשהוא בטוח שזה לא היה טוב כי אחרת הוא לא היה נפרד נניח.

ש: אם הואנפרד אולי זה.

אליעד: לאנניח, אני בכוונה עושה לך על אופציה שהוא נפרד.

ש: עובדתיתעדיין הוא זוכר את זה אז כנראה שהיה שם משהו טוב גם.

אליעד: אז מהעושים איך שוכחים?

ש: מה איךשוכחים?

אליעד: זאתהייתה השאלה איך שוכחים?

ש: צריך לגרוםלו לחשוב על משהו אחר להתמקד כאילו על משהו אחר. אולי ההבנה שאי אפשר לשכוח.

אליעד: הבנושאי אפשר לשכוח.

ש: לדעתי איאפשר לשכוח אלא אם כן אתה נמצא שם רק אם אתה נמצא שם אתה יכול לשכוח, זה כמו תהיהבחנות תחזור לפה בהנחה שזה נפרד אי אפשר לשכוח אתה לא יכול לשכוח.

אליעד: באנתחיל מההתחלה מה בן אדם רוצה? להרגיש טוב בסדר, עכשיו בן אדם רוצה להרגיש טובעכשיו בן אדם תמיד שואף לדבר הכי טוב שהוא מכיר ושהוא חושב שהוא יכול להשיג אבלתמיד הוא ישאף לדבר הכי טוב שהוא מכיר. עכשיו נגיד בן אדם נגיד הרוויח משכורתמסוימת והוא יבוא למקום עבודה הוא תמיד ירצה או את המשכורת הזאת או יותר, הסיכוישהוא ישכח את המשכורת הזאת זה רק אם הוא ירוויח עוד יותר ואז מה שיקרה זה. עוד פעםבא נלך על לא משל ונמשל, בן אדם נגיד היה בקשר והייתה לו שם תחושה טוב, עכשיו קודםכל הוא זוכר את זה כי הזיכרון הזה איפשהו גם עושה לו טוב, עוד פעם הזיכרון הזהבפועל עושה לו רע כי הוא תלוי בזה לא הזיכרון על האקס עושה רע אלא התלות בזיכרון עלהאקס עושה רע.

ש: הזיכרוןשאין לך את זה כרגע.

אליעד: ההבנהשמה שאתה זוכר אין לך את זה כרגע זה מה שזה עושה לך רע אבל הזיכרון על האקס עצמועושה טוב כי האשליה שאומרת "אם הוא רק היה רואה אותי היה רוצה אותי" כל הקומבינציותהאלה עושות טוב רק ההבנה שאין לך את זה זה מה שעושה רע, אוקי עכשיו מה עושה טובבזיכרון על האקס? עכשיו בן אדם גם לא זוכר את כל האקסים הוא זוכר רק אקס מסוים אםהוא זוכר כמה אקסים אז הוא זוכר כמה אקסים בסיטואציות שונות, בסדר בן אדם זוכר אתהדברים הטובים שהיו. זאת אומרת שתיאורטית אם בן אדם נגיד היה עם איזה אקס נגידונפרד ואחר כך הגיע אקס אחר יותר טוב אז הוא יזכור אותו יותר טוב, אוקי ברוב הזמןהוא יזכור אותו יותר טוב כי בן אדם שואף ליותר טוב הוא לא יזכור את מה שהיה לפני כילפני זה נראה לו כאילו כבר קטן מה יש לשאוף לקטן שואפים לגדול יותר.

ש: לא בהכרחלפעמים בהפכים לפעמים אתה עכשיו נמצא עם מישהי שהיא מאוד רועשת ואז אתה פתאום אומרוואי אתה נזכר באקסית שהייתה שקטה.

אליעד: מה אניאמרתי?

ש: לא בהכרחיותר טוב המילה יותר טוב היא בעצם.

אליעד: מהשהוא חשב שיותר טוב לו בסדר.

ש: מה שחסר לובאותו רגע.

אליעד: אםבחורה הייתה עם מישהו שיש לו מיליון שקל והם נפרדו ואז היא תגעגע אליו ואחר כך היאיצאה עם מישהו שיש לו מאה מיליון שקל והיא נפרדה, למי היא תתגעגע להוא של המיליוןאו להוא של המאה מיליון?

ש: אולי היאתתגעגע להוא עם המיליון.

אליעד: בגללסיבות אחרות, בהנחה שהיא רוצה את הכסף היא תתגעגע לחיים הטובים שהיה לה עם המאהמיליון לא עם המיליון.

ש: בהנחה שהיארוצה את המאה מיליון כן אבל זה לא רק.

אליעד: כן זאתהייתה הדוגמא, בכל מקרה רעיון הוא פשוט קודם כל צריך למצוא ומחויב למצוא את זה מההטוב הספציפי שאת אתה מוצא באותו אקס ובאותה סיטואציה, בן אדם נגיד ירד מנכסיו והואכל הזמן לא מצליח להתקדם קדימה הוא כל הזמן זוכר את מה שהיה פעם מה הטוב שהיה לךשם, קודם כל חייבים למצוא את הטוב הזה. ועכשיו מה תהיה התשובה שיש שם הרבה דברים אםהתשובה תהיה "לא יודע" אז נלך ללופ של "אתה חושב שאתה יכול לדעת, אתה לא יכול לדעתאז מחויב שתסבול וזהו".

בסדר אבלבגדול ממשיכים לחקור ואז מה שקורה זה שיש שמה הרבה דברים טובים ואז התחילו להביאדברים ואז נגיד "אוקי מה היה טוב שם? שאז נגיד לא היה לי משעמם" נניח כי יש מלאתשובות ואז הולכים למקום של "אוקי האם הטוב הזה אתה יכול להשיג אותו בעוד מקומות?"עכשיו או שכן או שלא אם התשובה תהיה, רגע השאלה לא מנוסחת נכון "האם אתה חושב שאתהיכול להשיג אותם בעוד מקומות?".

ש: יכול להיותשאתה חושב אבל זה לא באמת.

אליעד: יכוללהיות שאתה תגיד "אני לא יכול להשיג אותם בעוד מקומות" ואתה כן יכול להשיג אותםבעוד מקומות, השאלה זה האם אתה חושב שאתה יכול להשיג את הטוב הזה בעוד מקומות אםהתשובה תהיה כן "אוקי אז תשיג אותו בעוד מקומות" ואם התשובה תהיה "למרות שאני משיגאותו בעוד מקומות אני עדיין זוכר את האקס" אז זה אומר שזה לא הטוב הזה יש טוב אחר,בדיוק צריך להמשיך הלאה ואם התשובה תהיה לא אוקי ואז אנחנו ממשיכים עד שבסוף קוראותאחת מכמה האפשרויות או שהבן אדם בטוח ב - 100% ואני רק אחדד, כשאני אומר האם אתהיכול להשיג את זה במקום אחר זה לאו דווקא עם מישהו אחר זה יכול להיות או עם מישהואחר או לבד או לוותר בכלל על הרצון הזה להשיג את הדבר הזה.

ואז בסוףמגיעים לאחת מכמה האפשרויות או שהבן אדם בטוח בוודאות שהוא מנתח את כל הדבריםהטובים שהיו לו עם אותו אקס ובטוח בוודאות שהוא יכול להשיג את זה במקום אחר או שהואיכול להשיג את זה לבד או שהוא בכלל יכול לוותר על הרצון להשיג את הדברים האלה ואזממילא הוא מחויב שהוא ישכח את האקס, או שהוא בטוח שיש שם דברים טובים שהוא לא יכוללהשיג אותם לבד ואז הוא לא אכל אותה. למה הוא לא אכל אותה? כי אז כמו שהוא מביןשהוא תלוי באוכל הוא גם תלוי בזיכרון על האקס.

ש: אז זה אכלאותה.

אליעד: לאבסדר אבל אם בן אדם מבין שמחויב שהוא יזכור את האקס אז הוא מבין שכמו שמחויב לאכולולשתות מה לעשות שאחרי שהגעת לרמת חיים מסוימת אתה לא מוכן לרדת למטה נכון, כילדהיית מוכן שלא יהיה לך רכב שיהיה לך רק אופניים? כן, היום אתה מוכן שיהיה לךאופניים ולא יהיה לך רכב? לא באופן יחסי למה כי עלית לרמה מסוימת אתה לא מוכן לרדתיחסית. זאת אומרת נכון זאת האמת אין אפשרות ללכת אחורה.

ש: אבל יש פהבעיה עדיין בעיה.

אליעד: מההבעיה?

ש: כי בא נגידשבן אדם הייתה לו מישהי בעבר שהיא מאוד יפה ועכשיו כל מה שהוא מצליח להביא רק פחותממנה.

אליעד: כי גםהוא לא מאוד יפה.

ש: נגיד.

אליעד: סבבהאוקי.

ש: ואז איךהוא פותר את זה.

אליעד: אז באנלך עוד פעם, מה הטוב שהיה שם? שהיא הייתה יפה, למה זה טוב שהיא הייתה יפה? כי...,מה התחושה הסובייקטיבית.

ש: זה היה לינחמד להסתכל עליה.

אליעד: סבבה,מה התחושה הסובייקטיבית הטובה שיצא לך מזה שהסתכלת עליה על הפנים שהרגשת מה, מההתחושה הסובייקטיבית שקיבלת, הסובייקטיבית התחושה הסובייקטיבית שיצאה לך מזהשהסתכלת עליה על הפנים? לפני שהכרת אותה הרי לא רצית אותה נכון את ההיא.

ש: נכון.

אליעד: יפהאבל עכשיו הכרת אותה יש לך רף יותר גבוהה, נכון אבל מה התחושה הסובייקטיבית שחיפשתשם היא נגיד אמרה תחושה של ערך, נגיד בוא נזרום על ערך בסדר רוגע כבוד אהבה לא יודעתחושה ואז אתה שואל את עצמך האם יש דרך להשיג את התחושה הזאת בלי אותה בחורה, יכוללהיות שהתשובה תהיה כן ואם התשובה תהיה כן אז תשיג את זה בלי אותה בחורה. השאלה גםמה בן אדם רוצה אם הוא אומר "אני רוצה לא להיות תלוי בכלל בזוגיות" אם התשובה תהיה"אני בכלל לא רוצה להיות תלוי בזוגיות" אז השאלה תהיה אם אתה יכול להשיג את זה בליזוגיות. אם התשובה תהיה "אני מוכן להשיג את זה בזוגיות אחרת" אז יש לנו או שתשיג אתזה לבד או שתשיג את זה עם זוגיות אחרת.

ש: ואם התשובההיא לא?

אליעד: אםהתשובה היא לא בא נבדוק האם מחויב שלא, האם מחויב שאין אפשרות להשיג את זה לבד אועם מישהי אחרת אם התשובה היא לא אז זאת האמת נכון אין אפשרות מה לעשות. אבל למההתשובה הזאת למה לא מקובלת עליך נניח כי אתה אומר "לא אני לא מוכן לקבל את זה שאיןאפשרות אני חייב למצוא אפשרות", יפה אז בוא נמצא את האפשרות אתה לא בטוח שאתה יכוללהשיג, ומה האמת עכשיו תשאל שאלה אחרת את השאלה הנשאלת היא אחרת האם באמת יתכן שבןאדם יקבל משהו ממישהו ושהוא לא יוכל להשיג את זה במקום אחר או מתוכו זאת השאלההיותר מעניינת.

והתשובה היאכזאת התשובה היא ברמה המוחלטת אין שום רצון שבן אדם יכול להשיג ממישהו שהוא לא יכוללהשיג את זה מתוכו אלא מה שבן אדם משחק משחק ואם הוא ישיג הכל מתוכו לא יהיה משמעותלכלום ובן אדם בשביל לשחק את המשחק של החיים בשביל זה הוא מייצר לעצמו משמעות ואומר"אני רוצה להשיג את המשמעות מבחוץ" וברגע שהוא מנסה להשיג את המשמעות מבחוץ אז כןיתכן שיש דברים שתוכל להשיג שם שלא תוכל להשיג במקום אחר, האם אתה יכול לשרוד בליבלשתות מים ולא לשתות מיץ? כן אבל בהנחה שבחרת לשתות מיץ יכול להיות שהמיץ הזה ישאותו רק בחנות שם, זאת האמת ויש מחיר לכל דבר.

ברגע שאתהרוצה לשחק את המשחק אתה יכול להגיד "אני לא רוצה לשחק את המשחק, מה היא נתנה ליערך? אני אשיג את הערך לבד מתוכי לא צריך אותה לא צריך אף אחד" אבל אז איבדת אתהמשמעות של המשחק, לשחק במשחק אתה רוצה משחק נכון? יפה המשחק זה אומר להזדהות עםמטרות חיצוניות, להזדהות עם מטרות חיצוניות אתה רודף אחרי צורות, רודף אחרי צורותזה אומר שיש יתרונות בצורה ספציפית שאתה לא יכול להשיג בצורה אחרת, זאת באמת האמתואתה פשוט אמור לקבל את זה כי אתה מבין שזה המחיר של המשחק, אתה לא רוצה את זה.

עכשיו עוד פעםבן אדם גם יכול לשכנע את עצמו "אני רוצה יתרון אחר" אבל השאלה היא נגיד "היא נתנהלי יתרון כזה לא רוצה את היתרון הזה אני עכשיו ארדוף אחרי..." נגיד במקום לרדוףאחרי מישהי יפה תרדוף אחרי מישהי עם כסף אחרי מישהי עם שכל אבל אם אתה אומר "לא אנירוצה את היופי" נגיד "זה המחויב שלי" אז זה המחויב שלך אז יכול להיות שבאמת באופןיחסי אתה לא יכול להשיג את זה במקום אחר, זאת באמת האמת אבל זה לא במובן של אתה לאיכול ולכן תמיד יהיה לך רע כי אם אתה אומר "לא ואם אני לא רוצה את זה בכל מחיר" אזאם אתה באמת לא רוצה את זה אז תחקור "למה אני רוצה את היופי? כי זה נותן לי זה וזה,למה אני רוצה את זה ואת זה?" אתה יכול להטיל ספק לא לרצות כלום ויצאנו מהלופ אולהשיג את זה מתוכך או לראות שערך זה בכלל נגיד, ערך נגיד ערך זה משהו מטופש בטחון,בטחון זה משהו מטופש כל המושגים האלה מטופשים. אתה הבנת מה הבנת?

ש: הבנתי שאתהיכול להשיג את זה מבפנים גם קודם כל.

אליעד: ב -100% אם אתה רוצה 100% מתוכך אתה משיג את זה.

ש: כן ואז כבראין בעיה.

אליעד: אבל לאמשנה איזו תחושה טובה בעולם מישהו מייצר לך הייצור הוא בתוך המוח שלך ויש עודכפתורים שיכולים לייצר את אותה תחושה, נגיד כל העולם כולו באים ומשתחווים בפניךהשמיים והארץ והכוכבים משתחווים בפניך, אומרים לך ברוך הבא מה שאתה רוצה עושיםכרצונך ואז אתה מקבל תחושה של.

ש: מלך.

אליעד: יפההתחושה הזאת מה זה אומר שיש לך בתוך מערכת ההפעלה שלך מחשבה שאומרת "אני מלך" וכשהםישתחוו אז המחשבה בתוכך שאומרת "אני מלך" עלתה למעלה מתוך כל המחשבות שיש לך המחשבה"אני מלך" עלתה, אבל האם הדרך היחידה בעולם לגרום למחשבה הזאת "אני מלך" לעלותלמעלה היא רק באמצעות שכולם ישתחוו לך? לא מחויב.

ש: אולי כןמחויב.

אליעד: סבבה,מחויב? נכון, אז אתה רוצה להרגיש שאתה מלך? יפה, ואי אפשר ואתה בטוח שאין אפשרות?אם אתה בטוח שאתה רוצה להרגיש שאתה מלך ואתה בטוח שהדרך היחידה להרגיש שאתה מלך זהרק באמצעות זה שכולם משתחווים לך ואתה בטוח שהם לא משתחווים לך זה מה יש.

ש: לא רגעאוקי סבבה הבנתי במובן הזה.

אליעד: אבל מההאמת? שאם אתה תבדוק טוב אתה תראה שאתה לא חייב לרצות להרגיש שאתה מלך ותראה שאתהיכול להרגיש מלך בלעדיהם.

ש: אבל אם אנירוצה להרגיש מלך אבל מלך.

אליעד: השאלהמה ההגדרה של מלך.

ש: זהו השאלהמה ההגדרה אם מלך זה חייב לו נתינים.

אליעד: ככלשאתה נכנס יותר למהות ככה אתה מרחיב את האפשרויות להשיג את הדבר, אם אתה אומר "לאההגדרה שלי למלך זה שכולם משתחווים אלי" הם משתחווים אליך? לא, אתה רוצה רק את המלךהזה? כן, צמצמת את עצמך להגדרה אין אפשרות להשיג.

ש: אוקי אזזהו זה מה שאני אומר שאתה לא משיג את ההרגשה הספציפית הזאתי.

אליעד: אם אתהרוצה דווקא את הצורה הספציפית הזאת יש לזה מחיר, נכון ולכן לא בהכרח שאתה יכוללשכוח.

ש: אליעד האםזה אומר שכמה שאני אהיה יותר גמישה גם בצורות גם באסטרטגיות שלי להשגת הצורה ככהאני ארגיש יותר טוב.

אליעד: לא,ככה תרגישי פחות רע וגם פחות טוב.

ש: לא הבנתיתסביר.

אליעד: אם אתתהיי יותר גמישה זה אומר שאת יכולה להשיג יותר מטרות ביותר דרכים ואז ממילא את פחותתתלהבי כשתשיגי איזו מטרה וגם פחות תסבלי כשלא תשיגי אותה.

ש: בעצם זההופך אותי למאוזנת יותר באיזשהו אופן, נותן לי יותר איזון בין הטוב לרע הזה.

אליעד: כן אםזאת ההגדרה של איזון אז כן, זה איזון זה טוב ורע זה איזון.

ש: אוקיאמת.

אליעד: כן אםזה מה שאת רוצה סבבה זה לא מת זה חי, את נמצאת במצב תמידי לנצח. מה אתה רציתלהגיד?

ש: זה מזכירלי קצת עוד פעם את העניין הזה של לרצות להרגיש טוב, אני לא מבין את זה כשהבן אדםרוצה להרגיש טוב האם הבן אדם לא מדמיין איזו צורה מסוימת של ההרגשה הטובה כאילו כילפעמים אנחנו מפרידים את זה, אני לא מצליח לדמיין את זה שבן אדם כשאני אומר להרגישטוב בלי איזו צורה מסוימת.

אליעד: שמה אזמה אתה בא להגיד בזה?

ש: זה כמושאמרת פה את הניתוק הזה ניתוק כאילו בין להוציא את ההרגשה הזאתי מעצמך.

אליעד: השאלההיא אחרת, השאלה היא כמה אתה לא רוצה לזכור את האקס זאת השאלה.

ש: לזכורמה?

אליעד: לזכוראת האקס.

ש: איך עכשיוהתחלת בזה אני מדבר איתך שנייה על משהו אחר.

אליעד: לא,זאת התשובה כי ככל שאתה יותר לא רוצה ככה אתה תכנס יותר פנימה למהות כי האקס נמצאבעולם של הצורות.

ש: אוקי.

אליעד: ככלשאתה יותר לא רוצה ככה אנחנו נחפור את המהויות והאקס יהפוך להיות מיותר הצורה תאבדאת המשמעות שלה. כל צורה בעולם ככל שתשאל למה מה המהות, מה האמת זה יאבד את המשמעותשלו השאלה כמה אתה רוצה להיכנס פנימה כי אם אתה מאבד את המשמעות של זה אתה מאבדמשמעות של עוד דברים.

ש: נכון זהחלק מהמחירים.

אליעד: למהלדוגמא יש נגיד אנשים נגיד שהם נגד המדינה נגיד ומקבלים משכורת למה? כי אם אתה תגיד"כל מי שנגד המדינה לא יקבל משכורת" אז אולי גם ראש הממשלה צריך לא לתת לו משכורתכי גם הוא מהיבט מסוים נגד המדינה, אתה מבין לכן כבר נותנים לכולם. כראש הממשלהאומר "בוא נשאיר את זועבי" כי הוא יודע שהבא בתור זה להדיח אותו אתה מבין.

ש: לא, זהמתנגש עם הדמוקרטיה נניח.

אליעד: זה מהשאמרתי כי אם אנחנו נעלה את הרף אוקי "אז זועבי נגד המדינה נדיח אותה אבל גם אתה לאמשרת את המדינה, גם אתה בגדת במדינה גם אתה אמרת שאין ניגוד אינטרסים ויום אחרישנבחרת מתברר שיש ניגוד אינטרסים, גם אתה אמרת ככה מתברר שאתה לא עושה מה שאמרת אזאולי נדיח גם אותה" אז הוא אומר "לא נשמור על הפושע" הוא מעדיף להגן על הפושע ההואכדי שהוא כפושע יישאר.

ש: כאילו הפחדמההשלכות.

אליעד: עכשיוהשאלה הזאת לדוגמא נגיד איך נגיד לשכוח אקס אבל זאת שאלה מאוד מפורסמת יש מלאתשובות מוזרות כגון תצא עם עוד אנשים, מה השכל שתצא עם עוד אנשים? שתצליח לראותשאתה יכול להשיג את זה בעוד מקומות אבל לא תמיד זה עובד כי לפעמים דווקא כשאתה יוצאעם עוד אנשים אתה עוד יותר מגדיל את החיסרון שאתה רואה שאתה לא יכול להשיג בעודמקומות, או נגיד תעשה דברים אחרים תעשה דברים שישמחו אותך לפעמים זה עוד יותר רע זהלא תמיד עובד. האמת היא שעוד פעם צריך למצוא מה, יש מלא רעיונות מה לעשות בסדר אונגיד תנסה לזכור את החסרונות תנסה לראות את החסרונות באקס ואז לא תרצה אותו אבל אםבן אדם יראה את החסרונות באקס זה יגרום לו לא לרצות את האקס זה לא יגרום לו לאלזכור את הטוב שהיה באקס.

יכול להיותמשהו שהיה בו הכי רע בעולם ואתה לא תרצה לחזור לאותו אקס אבל עדיין אתה תזכור אתהדברים הטובים ואתה רוצה לחזור לדברים הטובים ולכן בסוף צריך לראות מה האמת, מההדבר הטוב שאתה רוצה לחקור עד שנמצא את המחויב. עכשיו יש פה עוד בעיה שאנשים הרבהפעמים לא מצליחים להיפטר מהזיכרון על האקס כי הם לא מצליחים להבין למה הם זוכרים אתהאקס והסיבה שהם לא מצליחים להבין למה הם זוכרים את האקס זה כי הם לא מספיק מסוגליםלהיות כנים עם עצמם להודות מה החיסרון שהאקס מילא להם. כי אם נגיד לו "מה האקס נתןלך?" ואז הוא יביא עשר סיבות "והסיבות האלה אבל אתה יכול להשיג אותן בעוד דרכים אזמה הבעיה שלך? לא יודע", יפה כי יש סיבה אחת עשרה שאותה אתה מפחד להגיד למה אתהמפחד להגיד כי אתה לא רוצה להרגיש מושפל לא רוצה להרגיש זה לא רוצה להרגיש שם.

ש: הבן אדםבתוכו לא מוכן להודות בזה?

אליעד: כן הבןאדם נגיד נפרד ממישהי והוא לא מוכן להודות מול עצמו מה הטוב שהיא נתנה לו שהוא לאיכול להשיג במקום אחר, הוא יגיד את הדברים הטובים שהיא נתנה לו אבל הוא יגיד רקדברים שהוא יכול להשיג במקומות אחרים את מה שהיא באמת נתנה לו שהוא לא יכול להשיגבמקומות אחרים הוא לא יגיד, למה כי הוא מתבייש כי הוא לא רוצה להגיד כי הוא לא מוכןלהודות מלא סיבות.

ש: כן אבלאולי הוא בטוח שאם ספציפית.

אליעד: הוא לאיכול לחשוב על זה, זה נמצא לו מול העיניים והוא לא מוכן להודות. למה אנשים לאמוכנים להגיד "ביבי נגיד לא יכול להביא לנו פתרון" כי אז הם יישארו עם בעיה יותרגדולה "ובמי נבחר?" אז בשבילו למרות שהוא לא מתאים לו "אז במי נבחר?", לא משנה אםזה נכון או לא אבל בגדול "לא רוצה לראות את האמת לא מוכן לראות את האמת". ולכן מהשזה אומר שמי שמחפש להבין מה הוא מחפש באקס הוא גם צריך להיות מוכן להרגיש רעמהחיפוש הזה כי יכול להיות שאתה תגלה שיש לך איזה חיסרון שאתה באמת בן ערובה ובאמתיכול להיות שזאת האמת.

ש: בן ערובהמה זאת אומרת?

אליעד: בןערובה זה אומרת שיכול להיות שאתה תגלה שבאותו אקס או אקסית היה משהו שאתה לא יכוללהשיג את זה לבד ואז אתה יודע שהלך עליך.

ש: צמצום.

אליעד: אבלזאת האמת אדוני אבל לפחות אם אתה תהיה בטוח שהלך עליך מצבך יותר טוב. עכשיו יש פהעוד זווית באותו הקשר בן אדם חוקר משהו, הרבה פעמים כשבן אדם חוקר משהו הוא רוצהלגלות שתשובה מסוימת היא נכונה, לדוגמא בן אדם נגיד חוקר "מה אני רציתי מהאקס?"נניח חוקר וחוקר והוא רוצה לגלות שהוא לא צריך כלום ואז המוח אומר לו "בשביל מה אתהחוקר? יכול להיות שאתה כן צריך". נגיד בן אדם מפחד ממשהו ואז הוא חוקר וחוקר "למהאני מפחד?" ובתוך תוכו הוא רוצה להגיע לתשובה "וואלה אני לא חייב לפחד" ואז המוחאומר לו "עזוב אותך אתה לא תגיע, בסוף אתה תראה שאתה כן תפחד".

מה אפשר לעשותנגד המוח שמונע מהבן אדם לחקור כי הוא אומר לו אתה לא תגיע לתשובה שאתה רוצה להגיעמה צריך לעשות? להגיד למוח "זה לא משנה לאיזו תשובה מגיעים העיקר שמגיעים אליהבוודאות כי זאת האמת". בן אדם מפחד ממשהו הוא עכשיו חוקר וחוקר כי הוא רוצה להגיעלזה שהוא אומר "למה אני מפחד מזה?" כדי להראות שהוא לא מפחד מזה ואז המוח אומר לו"עזוב אותך אתה בסוף תראה שאתה מפחד מה אתה חושב שאתה תגלה שאתה לא מפחד מזה, אתהיודע שאתה כן מפחד מזה" ומה שאפשר לעשות נגד המוח שאומר לך "תפסיק לחקור" זה להגידלו "אין בעיה אתה חושב שאני בסוף אגלה שאני כן אפחד מזה תוכיח לי שאני כן אפחד מזה"כי האמת היא שהפתרון הבן אדם נהיה שקט לא כשהוא מגלה שהוא לא חייב לפחד גם אם בןאדם יגלה שהוא חייב לפחד גם אז הוא יהיה שקט.

הרוגע נמצאבוודאות לא משנה לאיזה צד הגעת העיקר שהגעת בוודאות, גם אם יתברר לך שאתה לא יכוללשכוח את האקסית נגיד אם אתה תהיה בטוח בזה גם כן אתה בסדר, כמו שאתה לא נלחם בזהשאתה לא יכול בלי אוכל אתה לא תילחם ואתה לא נלחם על זה שאתה לא יכול בלי חמצן אתהלא תילחם גם בזה שאתה לא יכול בלי לזכור את האקסית כי זה חלק מהחיים. אבל הבעיה היאכשהבן אדם לא בטוח בזה ואז כשהוא מנסה לקבל את המציאות המוח אומר לו "אבל אולי אתהיכול בלי זה?" אז הוא אומר לו "טוב איך אני יכול בלי זה?", "לא אתה לא יכול בלי זהאתה חייב את זה". מה שאני מנסה להגיד שכל נושא שבן אדם חוקר המחויב זה להגיעלוודאות.

ש: אתה אומרלהתיר את הספקות.

אליעד: כן אבללרוב האנשים כשהם חוקרים הם מעדיפים להגיע לצד אחד ואז כשהם חושבים שהם לא יגיעולצד הזה אז הם מפסיקים לחקור. מה שאני מסביר שזה לא נכון גם אם אתה תגיע לצד השניזה טוב העיקר שתגיע לוודאות, לא משנה לאיזה צד תגיע גם אם תהיה בטוח שזה ככה או ככהזה גם טוב באותה מידה, גם אם תהיה בטוח שאין לך בחירה זה גם טוב באותה מידה.

ש: ממה שאנימבין זה בעצם אתה מסיר את הקונפליקט, אתה מסיר את השניים אתה אומר הנה זהו הגענולאחד ובזה נגמר הסיפור.

אליעד: כן אבלרוב האנשים, אני אומר עוד פעם רוב האנשים כשהם חוקרים הם מעדיפים להגיע לתוצאהמסוימת. נגיד אנשים נמצאים בזוגיות נגיד ורע להם ואז הם חוקרים "אנחנו יכוליםלהסתדר, לא יכולים להסתדר" והם נגיד בתוך...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד מורה רוחני, מאמן אישי, להתמודד עם פרידה,NLP, אקסים, למכור, מאמרים, איך שוכחים אקס..., להתגבר, לקוחות ועוד...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי - כללי

מאת: דניאל seoאימון אישי - כללי28/12/19420 צפיות
תראו חברים יקרים, אני עוסק בהשגת משכנתאות למסורבים כבר כמעט 10 שנים, אני חייב לציין שהמצב הכי קשה שיכול להיות - זה מצב שבו צריכים לקחת משכנתא כדי לסגור הלוואות או חובות והבנקים פשוט לא מוכנים לאשר את זה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי26/03/191418 צפיות
כאשר הבנק מסרב למשכנתא, מגיעים למצב שבו הכול נמצא בסימן שאלה ולא יודעים מה לעשות מכאן. במצב הזה צריכים לעצור דקה אחת, לקחת אוויר ולהחליט מה עושים. הכוונה שלי היא להגיע למצב שבו אתם מבינים שהדרך הנכונה היא להביא מומחה למשכנתאות של מסורבים כדי שיוכל להשיג את האישור הנדרש ולהביא תוצאות.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172003 צפיות
אחת החברות המעניינות ביותר בישראל בעיני היא חברת שבט זבולון, החברה בבעלות יעקוב שאול עוסקת באחד התחומים המעניינים ביותר בעולם הנדל"ן. כלומר מה שהיא עושה, זה לספק ציוד חסר עבור אתרי בנייה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/171983 צפיות
אנחנו נתחיל עם רונית מרום, שהנה אדריכלית מובילה בכל הקשור לדירות יוקרה באשדוד בעיקר, אך גם ברחבי ישראל השונים. רונית נחשבת לחברה באותוו חוג של מעצבי פנים מובילים, שיכולים לקבוע בון טון בעולם הנדל"ן של דירות יוקרה.

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי30/11/161437 צפיות
אחד הנושאים המרתקים ביותר בעבודה עם אנשים, ילדים ובכלל בכל מערכת יחסים, זה הנושא של הרגש האנושי, ויותר מכך - הידיעה שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת להפוך למאסטר ברגשות, שזה אומר לדעת להתחבר לכל אדם, לשדרג את כל מערכות היחסים שלנו ושל האנשים שאנחנו מקדמים, ולהרגיש באופן אמיתי הרגשה של שמחה ואהבה.

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161128 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי07/10/161292 צפיות
בתחילתה של כל שנה כולנו נוהגים לאחל ולהבטיח לעצמנו שינויים פעמים רבות זה פשוט להתנתק מהרגלי עבר שאנחנו מושכים בחיינו ולא ממש מרוצים מהם או שהם לחלוטין אינם משרתים אותנו. והרבה פעמים אנחנו מגיעים לסיומה של שנה שנה חדשה מתחילה ושוב אנחנו מבטיחים לעצמנו את אותן הבטחות מייחלים להיפטר מאותם דפוסים שמעכבים אותנו לצמוח בחיים מי שאנחנו באמת ! רב הדפוסים שאנחנו מנסים לשנות מקורם בדפוסים שהוקנו לנו בגילאי הילדות הצעירים חיים שם בתוך התת מודע שלנו ומעכבים אותנו לחיים שאותם היינו רוצים לחיות !

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica