חפש מאמרים:
שלום אורח
20.04.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

איך לטפל במחשבה שלילית? איך להטיל ספק? איך להיות מאוזן? איך לראות את האמת? לקחת בפרופורציה, איך להירגע? איך לא לחשוב בשחור או לבן? שחור לבן, פרופורציו

איך לטפל במחשבהשלילית? איך להטיל ספק? איך להיות מאוזן? איך לראות את האמת? לקחת בפרופורציה, איךלהירגע? איך לא לחשוב בשחור או לבן? שחור לבן, פרופורציות, מחשבות חיוביות, מחשבותשליליות

עכשיו, השאלההיא כזאת: נניח שמישהו יש לו מחשבה שלילית והוא רוצה להחליש אותה, או להעיף אותה אולהיפתר ממנה, מה הוא צריך לעשות? להטיל ספק במחשבה. זה אומר, לבדוק, האם היא נכונה?אולי היא לא נכונה, אולי היא כן נכונה, לבדוק את זה.

עכשיו, מזהאומר לבדוק? זה אומר לקחת את המחשבה ולשאול עליה שאלות, לשאול שאלות, האם זה ככה,האם זה ככה, אולי זה ככה? כל מיני שאלות.

עכשיו, השאלההיא זה: איך מוצאים את כל ההנחות יסוד, את כל השאלות האפשריות שאפשר לשאול עלהמחשבה הזאת? זאת השאלה.

עוד פעם,בנאדם אומר: 'אני מפחד שיצחקו עלי' נגיד, 'אני... ' נגיד 'רע לי מזה שאני לא גבוה'נניח, משהו. אוקי?

עכשיו, אנחנורוצים שהוא ישאל על זה שאלות: האם רע לי? למה רע לי? אני גבוה? אני לא גבוה? כלמיני שאלות.

עכשיו, השאלההיא מה הדרך למצוא את השאלות? חוץ מלנחש שאלות.

ש: אבל את כלהשאלות

אליעד: בא נלךעל דרך, גם לא בטוח שתדע את כל הדרך, גם לא בטוח שתעשה את זה נכון, אבל בוא לפחותנביא איזה נוסחה.

ש: אני לוקחאת כל מילות השאלה שיש

אליעד:נכון

ש: לוקח את כלהזמנים: עבר, הווה, עתיד ושואל

אליעד:לדוגמה, בוא ניתן דוגמה: בנאדם אומר נגיד 'אני עובד בעבודה שמי שעובד בה הוא חסרערך ורע לי מזה'.

הלאה, מה אתהלוקח פה?

ש: אני לוקחאת המילה: 'מי אמר שאתה עובד בעבודה... '

אליעד: אזמתחילים במי

ש: נניח

אליעד: איןבעיה, אז 'מי אמר ש... ' אתה אומר, אוקי, שאלה נוספת, איפה?

'איפה אתהעובד עבודה כזאת? ' הלאה, מתי? 'מתי אתה עובד עבודה כזאת? ', האם? 'האם אתה עובדעבודה כזאת? ', מדוע? 'מדוע אתה עובד עבודה שאתה חסר ערך? '

פשוט תצמיד אתכל מילות השאלה להתחלת המשפט?

ש: סליחה?

אליעד: פשוטתצמיד את כל מילות השאלה להתחלת המשפט?

ש: לא, גםלהתחלה וגם באמצע

אליעד: אוקי,אפילו לכל מילה, האם? מתי? איפה? מדוע? סתם, תקע את כל המילים ועד שיוצא שאלותותגזור מזה שאלות.

ש: ועכשיונבדוק, האם זה תמיד הרגשת ככה? האם עכשיו אתה מרגיש, מי אמר שתרגיש בעתיד? זאתאומרת לקחת עבר, הווה, עתיד. וצריך אולי לחשוב על עוד ממדים שאפשר לחשוב עליהם

אליעד: מה עודיש? תביא לי עוד נוסחה. רגע, מה שהוא אמר, יש בזה היגיון, מה ההיגיון? הוא אמר כזהדבר, ניקח את כל מילות השאלה האפשריות, נצמיד אותן לכל אחת ואחת מהמילים בשאלה,פלוס, לכל אחד ואחד מצירופי המילים בשאלה,... ככל שכן... שעליהם אפשר להלביש אתהשאלה.

יש בשאלה Xמילים והX מילים האלה, ניתן לגזור מהם משמעויות שונות, לכל משמעות, לכל מילה נביא אכל השאלות, וכל שאלה שהיא הגיונית ברמת התחבירית נשאל אותה

ש: בוא נוסיףעכשיו גם את: לכל שאלה יש הנחות יסוד מסוימות, נבדוק את כל ההנחות היסוד של כלשאלה, הוספנו עוד מימד

אליעד: לא,אנחנו רק שואלים את השאלות עכשיו, אנחנו לוקחים את המשפט, שואלים עליו את השאלות.דרך השאלות, נחשוף את הנחות היסוד.

ש: אוקי

אליעד: מהשאמרת זה נכון

עכשיו בואנביא משהו יותר קצר נגיד, עכשיו, לא תעבור מילה מילה: טוב, האם? מדוע? טוב, מילהמילה מילה, לא שזה לא נכון מה שאמרת, זה נכון, אבל יש פה משהו נוסף.

ש: אולי ללכתלכיוון של המהות?

אליעד: מה זאתאומרת למהות?

ש: למשמעות שלהדברים. זאת אומרת אני לא יודע איך לנסח את זה, אבל, מה המהות שנובעת מהשאלההזאת?

כאילו, יש לךמחשבה שלילית, כאילו לחקור את המהות

אליעד: מזהאומר לחקור את המהות? איך הגענו למהות? למהות מגיעים דרך שאלות. טוב בא נתקדם,הרעיון הוא כדלקמן, הרעיון הוא כדלקמן:

הרעיון אומרשבנאדם צריך את המחשבה השלילית ולעבור מילה מילה ולהקצין אותה.

אתחיל אחרת,בנאדם צריך לקחת את המחשבה השלילית ולהקצין אותה כמה שיותר בכל האפשרויות שיש בעולםלהקצין אותה עד שלא תהיה אפשרות שהיא תהיה יותר גרועה ממה שהוא תיאר אותה.

לדוגמה, נגידהוא אומר 'אני עובד בעבודה שגורמת לי להרגיש חסר ערך', בא תקצין את זה, איך מקציניםאת זה?

ש: אני עובדבעבודה שגורמת לי למות

אליעד: לא,שניה, בא נגיד על החסר ערך: 'אני עובד בעבודה שגורמת לי להרגיש... ' אוקי, נגיד'חסר ערך', 'הכי חסר ערך בעולם', 'היא תמיד גרמה לי להרגיש חסר ערך', 'היא תמידתגרום לי להרגיש חסר ערך', 'היא גורמת לי להרגיש חסר ערך באופן מקסימאלי', 'איןעבודה נוספת שגורמת לי להרגיש יותר חסר ערך', 'אני סובל הכי בעולם מזה שאני מרגישחסר ערך מהעבודה', 'רק העבודה גורמת לי להרגיש חסר ערך', 'בלי העבודה לא הייתימרגיש חסר ערך', 'העבודה מאמללת אותי'.

אתה צריך לקחתאת המחשבה השלילית ולספר עליה את הסיפור הכי גרוע שיכול להיות אי פעם

ש: לקחת את זהלעשות את זה רק זה?

אליעד: רגע,קודם כל לוקח את המחשבה השלילית ומביא עליה את כל השאלות האפשריות, את כל ההקצנותהאפשריות.

ואז אני אומרלך, תרשום את זה! עכשיו, אני אומר האם יכול להיות שיש אפשרות שזה יהיה עוד יותרגרוע?

ש: לא

אליעד: כן, ישאפשרות, 'שאפילו אלוהים לא יכול להוציא אותי מזה' גם, תוסיף, 'וגם אלוהים לא יכוללהוציא אותי מזה', הלאה עוד אפשרות, אהה יש לך עוד משהו יותר גרוע מזה? אהה 'שנגזרעלי להיות ככה', תרשום, 'נגזר עלי להיות ככה'

יש יותר גרועמזה? 'לא יודע', אוקי, עברנו, תוסיף, 'אני סובל גם בכל שאר התחומים', רק סובל? 'רקסובל, בכל התחומים' תוסיף, שיהיה הכי גרוע שאפשר.

עכשיו, אחרישעברנו הכי גרוע, עכשיו עוברים סעיף סעיף, עכשיו בא נבדוק מה האמת? האם זה תמיד?האם זה כל הזמן? האם זה בכל מקום? האם זה הכי גרוע? איך זה ביחד לעבודות אחרות? איךזה ביחס לאנשים אחרים? איך זה ביחס לזמנים אחרים? פשוט עוברים מחשבה, מחשבה, מחשבהושואלים עליה שאלה, 'האם זה נכון? ', 'האם זה נכון? ', 'האם זה נכון? ', 'האם זהנכון? ' זה הכל.

למה? מה השכלשבדבר?

בנאדם יש לומחשבה שלילית, אבל המוח בראש שלו חווה את זה הרבה יותר גרוע ממה שזה באמת, נגידבנאדם נגיד עובד בעבודה נגיד פשוטה, נניח, נניח נגיד שהוא מרגיש חסר ערך לדוגמה,ואז המוח שלו כבר בראש, הוא מרגיש שהמצב גרוע פי 100 ממה שהוא באמת, למה? כי בראששלו הוא, כל המשפטים האלה שאמרתי לו 'תכתוב אותם', משפטים שליליים, זה משפטים שהואבאמת חושב אותם בתת מודע, אבל הוא חושב אותם.

הסיבה שכל כךרע לו, זה בגלל שבתת מודע הוא באמת מריץ את כל הפירושים השליליים האלה, ואנחנואומרים לו 'תרשום אותם' ועכשיו בא נתחיל לעבור מחשבה מחשבה, למה? כי אז מדייקיםבדיוק כמה זה רע, שזה לא יהיה יותר רע ממה שזה באמת.

מה הבנת?

מישהו מטרידאותך נגיד, אוקי, 'רע לי מזה שמישהו מטריד אותי, אני מרגיש חסר אונים', יאללה באנקצין, בא נקצין את המשפט

ש: אם אני חסראונים, מישהו מטריד אותי ואני חסר אונים, כל הזמן חסר אונים במצב מסוים

אליעד: לא לאלא, זה כבר שאלות, לא לא לא לא

ש: לא, אהההוא מטריד אותי ואני חסר אונים

אליעד: בואנמציא דוגמה, נגיד, שאתה נגיד הלכת לישון נגיד, נגיד מישהו צעק, נגיד והעיר אותך,נניח

ואז נגידדוגמה, ואז נגיד יש המון רעש, ואז אתה נגיד אומר רע לי מזה.

עכשיו באנקצין את זה שלא יכול להיות יותר רע ממה שתיארת

אז בא נקצין,נגיד, 'לא נתנו לי לישון בכלל', 'אני עומד למות מרוב שלא נתנו לי לישון' אממ...'בכוונה מעירים אותי', 'מעירים אותי כי שונאים אותי', 'מעירים אותי כי רוצים שאניאשתגע ואתאבד בגלל זה'

ש: למה לעשותאת זה אבל?

אליעד: חכה,אח"כ, כמה רע, בא נעבור על הרע, רמה רע? 'רע לי הכי בעולם', 'אני לא יכול לשאת אתזה'. מה אתה מרגיש רע? 'אני מרגיש חסר אונים מוחלט', 'חוסר שליטה מוחלטת', 'אין ליאפשרות למנוע את זה, 'זה תמיד היה ככה, זה תמיד יהיה ככה, אין אפשרות להציל אתהמצב'.

אוקי?

הבאנו אתהרשימה, זה הכי, יש יותר רע מזה? 'אין יותר רע מזה'.

עכשיו, באנעבור סעיף סעיף: האם באמת אתה בטוח שרצו להעיר אותך? האם באמת אתה בטוח שעשו את זהלרעתך? האם אתה באמת בטוח שרצו שתשתגע? האם באמת אתה עומד להשתגע? האם באמת אין לךברירה? האם באמת זה? האם באמת זה?

ואז, הרע,נכנס לפרופורציה שלו

אתה הבנת?

תסביר

אתה הבנתבשביל מה לעשות את זה?

כי ככה מציפיםמהצד, מהתת מודע, את כל

בנאדם נגידיתוש עוקץ אותך? בראש שלך כבר אתה רואה את זה כאילו נשך אותך אריה, אוקי? אז אניאומר לך עוד אוקי, יתוש עקץ אותך? 'כן' רע לך מזה? 'כן'. אוקי, עכשיו בא תסביר ליאת זה הכי גרוע, ואז אתה אומר 'וואלה, מרגיש לי כאילו אריה עומד לטרוף אותי', סבבה,ואז אתה מביא את כל הפחדים שלך על הדבר ואז מתחילים לבדוק, רגע, האם זה נכון? האםזה נכון? האם זה נכון?

ואז זה נכנסלפרופורציה שלו, זה כאילו בוא תחשוף את כל הדברים הרעים שאתה יכול לחשוב על הדברואז נצמצם אותם ונגיע לאמת.

מה הבנת?

ש: ניקח נגידעבודה

אליעד: כן

ש: עבודה רעלי, האם רע לי, רע לי הכי רע לי בעבודה, ואמרו לי שהיום אני צריך לעבוד עוד שעתיים,מזה גרוע, אני לא יכול לחיות עם זה

אליעד: שמה?מה הייתה המחשבה המקורית?

ש: שרע לי,אומרים לי לעבוד, רע לי, רע לי בעבודה

אליעד: סבבה,רע לי בעבודה

עכשיו, באנקצין את זה

ש: בא נקציןאת זה

מקצינים, רעלי, כל הזמן שאני בעבודה רע לי

אליעד: אבלבכל רגע בעבודה רע לי, יפה

ש: כל רגעבעבודה רע לי, כשאני בלילה יודע: מחר אני קם בבוקר לעבודה, רע לי בלילה, יום לפנירע לי

אליעד: למהיום לפני? כל החיים אני רע לי

ש: כל הזמן רעלי, כן, כל הזמן רע לי

אליעד: לא רקזה, גם אם אני אעבוד בעבודה, גם לנצח אחרי שאני אעבוד בעבודה אני אהיה בטראומה מזהגם כן, נצחית

ש: כן

אליעד: כן, מהעוד?. אין בעולם יותר רע מאשר לעבוד, לא תקצין: אין בעולם דבר יותר רע, כל החייםמאבדים את המשמעות

ש: כבר אין ליחשק לא לעבוד, לא לצאת לטיולים אפילו, מרוב שרע לי כשאני חושב על העבודה

אליעד: אוקי,מה עוד? תמיד היה רע לי מהעבודה, אף פעם לא יכול להיות לי טוב מהעבודה

ש: לא יכוללהיות לי טוב, זה נגזר עלי, זה בגנים אצלי שרע לי כשאני שומע את המילה עבודה, זהקופץ לי רע

אליעד: יפה,עכשיו נתחיל להטיל ספק, האם באמת זה תמיד רע? האם באמת גם אחרי שתעבוד יהיה לך רע?גם בעתיד יהיה רע? זה באמת מחויב?

עוברים סעיף,סעיף ואז, זה לא כל כך רע זה רק כזה, זה רק פה, זה רק שם

ש: נכנסלפרופורציה

אליעד: עכשיואני מחדד, אם בנאדם מראש היה לו רע, הוא היה רואה שזה רע כפי האמת, לא היה צריךלעשות את זה, אבל הבעיה עם בנאדם שרע לו, הוא רואה שזה רע הרבה מעבר

ועכשיו הרבהפעמים הוא גם לא יודע להטיל ספק כי הוא גם לא יודע מה הוא רואה מעבר, לכן מהשאומרים לו: בוא תביא את כל המעבר, את כל האפשרויות הכי רעות, בא נתחיל לבדוק אותם,עד שתכנס, עד שתראה בדיוק את האמת.

ש: יש אנשיםשאומרים: קרה לי משהו, אוקי, אבל היה יכול להיות הרבה יותר גרוע, אז אותו דברלמעשה, היה יכול הייתי גם שובר את הראש לא רק את הרגל

אז יכול להיותשזה מה שעוזר להם להחליש את המחשבה השלילית שיש להם

אליעד: קודםכל, נכון

לא, המהות שלהשיטה הזאת, לא, בנאדם יכול בסוף להגיד: תקשיב! נכון שזה רע רק בעוצמה 3 וגם העוצמה3, גם היא לא טובה לי

אוקי, בואנטפל בזה, בא נראה איך פותרים את ה3% האחרונים, בא נראה איך פותרים את ה10%האחרונים

אבל בא נתחילבזה שלא תגיד שזה 80% אם זה 10%

...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד מומחה, טיפול אישי, איך לאלחשוב..., להיות מאוזן, לטפל במחשבות, חיוביות, חינוך, רוחניות, לטפל במחשבות,שכנוע ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי - כללי

מאת: בנימין קלינגראימון אישי - כללי13/08/201224 צפיות
קנסות מינהליים עיריית תל אביב-יפו מפעילה צעדי אכיפה מינהליים ומשפטיים כנגד עבירות על חוק התכנון והבנייה ובכלל זה עבודה אסורה או שימוש אסור בנכס. ב-20 בדצמבר 2018 נכנסו לתקפן תקנות העבירות המינהליות [קנס מינהלי - תכנון ובנייה] תשע"ח 2018. על פי תקנות אלו, ניתן יהיה להטיל קנסות מינהליים על עבודה אסורה, שימוש אסור ועל אי קיום צווים מינהליים להפסקת עבודות או להפסקת שימוש.

מאת: דניאל seoאימון אישי - כללי28/12/191897 צפיות
תראו חברים יקרים, אני עוסק בהשגת משכנתאות למסורבים כבר כמעט 10 שנים, אני חייב לציין שהמצב הכי קשה שיכול להיות - זה מצב שבו צריכים לקחת משכנתא כדי לסגור הלוואות או חובות והבנקים פשוט לא מוכנים לאשר את זה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי26/03/192878 צפיות
כאשר הבנק מסרב למשכנתא, מגיעים למצב שבו הכול נמצא בסימן שאלה ולא יודעים מה לעשות מכאן. במצב הזה צריכים לעצור דקה אחת, לקחת אוויר ולהחליט מה עושים. הכוונה שלי היא להגיע למצב שבו אתם מבינים שהדרך הנכונה היא להביא מומחה למשכנתאות של מסורבים כדי שיוכל להשיג את האישור הנדרש ולהביא תוצאות.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172338 צפיות
אחת החברות המעניינות ביותר בישראל בעיני היא חברת שבט זבולון, החברה בבעלות יעקוב שאול עוסקת באחד התחומים המעניינים ביותר בעולם הנדל"ן. כלומר מה שהיא עושה, זה לספק ציוד חסר עבור אתרי בנייה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172314 צפיות
אנחנו נתחיל עם רונית מרום, שהנה אדריכלית מובילה בכל הקשור לדירות יוקרה באשדוד בעיקר, אך גם ברחבי ישראל השונים. רונית נחשבת לחברה באותוו חוג של מעצבי פנים מובילים, שיכולים לקבוע בון טון בעולם הנדל"ן של דירות יוקרה.

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי30/11/161786 צפיות
אחד הנושאים המרתקים ביותר בעבודה עם אנשים, ילדים ובכלל בכל מערכת יחסים, זה הנושא של הרגש האנושי, ויותר מכך - הידיעה שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת להפוך למאסטר ברגשות, שזה אומר לדעת להתחבר לכל אדם, לשדרג את כל מערכות היחסים שלנו ושל האנשים שאנחנו מקדמים, ולהרגיש באופן אמיתי הרגשה של שמחה ואהבה.

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161475 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica