חפש מאמרים:
שלום אורח
24.08.2019
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

ועדות הערעור לנכי צה''ל, פועלות שלא על-פי החוק במדינת ישראל

מאת: גדעון צורחוק ומשפט - כללי27/11/20111107 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

ועדות הערעור לפי חוק הנכים פועלות ללא כתבי מינוי ומען, והן אינן מפורסמות ברשומות. אשמה זו נופלת על – שרי המשפטים לדורותיהם, משרד המשפטים, המועצה לבתי דין מנהליים ושופטי ישראל לדורותיהם שפסקו בענף המשפטי של נכי צה"ל.

ועדות הערעור לפי חוק הנכים, פועלות במסגרת בית דין מנהלי, ומתנהלות מכוח הסמכות של שני חוקים והתקנות לפיהם:

1.        חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 (נוסח משולב)

2.       חוק בתי דין מנהליים, תשנ"ב- 1992

מבין שני חוקים אלה, זכות הבכורה מוקנית לחוק הנכים, כפי שאומר שם הועדה, וסעיף 4(ג) לחוק בתי דין מנהליים הגורס:

...לא תחול הוראה של חוק זה על בית דין אם קיימת בחוק אחר             הוראה לאותו ענין החלה על אותו בית דין.

ובהמשך אומר סעיף 2 לחוק בתי דין מנהליים:

                        בית דין מנהלי יוקם בחוק

אבל לא כן הוא – בתי הדין לפי חוק הנכים, לא הוקמו ואינם מוקמים בחוק. הקמת בתי הדין מתנהלת לפי חוק בתי דין מנהליים, ולא לפי חוק הנכים, שלו כאמור זכות הראשונים, מינוי כביכול של ועדות הערעור לפי חוק הנכים, מתנהל על-פי הכתוב בסעיפים  5.6 לחוק בתי דין מנהליים:

א)      הרשות ממנה חברים לבתי הדין, -  רשימות חברים [סעיף 5(א)]

ב)      שר המשפטים ממנה את יושבי ראש המותבים – רשימת יושבי הראש [סעיף 5(ב)]

ג)        רשימות החברים ורשימות יושבי ראש המותבים, מפורסמים ברשומות [סעיף (5(ה)]

ד)      יושב ראש המותב, קובע את חברי המותב, מתוך רשימות החברים, ואת המועד לתחילת הדיון בערר [סעיף 6(ב)]

ומנגד חוק הנכים מחייב:

"שר המשפטים ימנה ועדת ערעור או ועדות ערעור לענין חוק זה"  [סעיף 26(א)]                                                                          

"הודעה על מינוי ועדת ערעור ועל מענה תפורסם ברשומות"  [סעיף 26(ג)]                        

 ראה נספחים א', ב'-- 

דוגמאות להודעות ברשומות על מינוי ועדה אחרת ומענה של ועדה אחרת על-ידי שר המשפטים. הודעות דומות חייבות היו להופיע, גם לועדת הערעור לפי חוק הנכים.

וניתן לומר שעד היום לא ראיתי כל הודעה ברשומות, על מינוי ועדת ערעור לפי חוק הנכים ועל מענה. וברגע שאין לועדות הערעור מינוי, הן לא קיימות בפועל. ודרישת החוק שבית דין יוקם בחוק אינה מתממשת. ועל-כן כל ועדות הערעור לפי חוק הנכים, פועלות שלא על-פי חוק. המחוקק גם העניק לועדות הערעור לפי חוק הנכים, את הסמכות לפעול כועדת חקירה לכל דבר, (ראה סעיף 27 לחוק הנכים) וועדת חקירה מעצם טבעה, חייבת מינוי בחוק. (ראה סעיף 5 לחוק ועדות חקירה)

ולא צריך ללכת רחוק, לשם הוכחת זכות הבכורה המוקנית לחוק הנכים על פני חוק בתי דין מנהליים. הערעור על החלטת ועדת הערעור לפי חוק הנכים, מתנהל בבית המשפט המחוזי, וכאן קיימים שני מופעים, השונים זה מזה בתכלית השינוי בשני החוקים: סעיף 45(א) לחוק בתי דין מנהליים, גורס –

"החלטה סופית של בית דין ניתנת לערעור בזכות בפני                             בית משפט מחוזי בדן יחיד"

ואילו סעיף 34(ב) לחוק הנכים, אומר –

            "בית המשפט המחוזי ידון בערעור בשלושה..."

ומובן מאליו שהרכב המותב בבית המשפט המחוזי, כולל  שלושה (3) שופטים, כמצוין בחוק הנכים ולא שופט אחד על-פי חוק בתי דין מנהליים. אזי מדוע בנקודות החשובות ביותר – מינוי ועדת הערעור ומקום מושבה -- ההליך איננו מתנהל על-פי החוק. והכל נובע ככל הנראה, מהקלות הבלתי נסבלת של מערכת המשפט בישראל.

מעבר לכך שועדות הערעור לפי חוק הנכים, פועלות שלא על-פי חוק, האופן שבו נבחר המותב על ידי יושב הראש, יוצר פתח לשחיתות, יושב ראש המותב בוחר את אנשי שלומו, קרי – אנשים שלא יפריעו לו במהלך הדיונים, ויאפשרו לו לנהל בית דין בדן יחיד. וניתן לראות זאת בפרוטוקולים של בית המשפט. וכאמור שר המשפטים אחראי על מינוי הועדה ולא אב בית הדין (יושב ראש הועדה), לפי חוק בתי דין מנהליים. ועם מינוי הועדה על ידי שר המשפטים, הוא נדרש לפרסם את המינוי ברשומות, דבר שלא נעשה מזה שנים רבות. מעבר לכך שהמינוי איננו מופיע ברשומות, גם מענה של הועדה איננו מופיע ברשומות. והמען אומר, כתובת מדויקת של מקום מושב אותה הועדה הספציפית. ואם לא די בכך, גם סעיף 12(ג) לחוק בתי דין מנהליים, מחייב כי תפורסם ברשומות הודעה על מקום בית הדין.

 נספח א'

דוגמא למינוי ועדה אחרת ברשומות על-ידי שר המשפטים --

       מינוי ועדה ממליצה לעניין חוקרי הוצאה לפועל     

                            לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-- 1967   

                בתוקף סמכותי לפי סעיף 68א. לחוק ההוצאה לפועל,

     התשכ"ז – 1967' (להלן – החוק), אני ממנה את הרשומים מטה

     לכהן  כוועדה ממליצה לעניין מינוי חוקרי הוצאה לפועל:

              השופט (דימ') רוני בורסקי – יושב ראש;

             ליאור שפירא, ת"ז 059061952 – נציג לשכת עורכי הדין;

             נעמי אנוך, ת"ז 55373187 – נציגת מועצת רואי החשבון;

             חנוך ריכטר, ת"ז 006443790 – נציג שר המשפטים.

             תוקף המינוי לשלוש שנים.

   ט"ו באב התש"ע (26 יולי 2010)

   (חמ 1121—3)

                                                              יעקב נעמן

                                                            שר המשפטים

  ס"ח התשכ"ז עמ' 116.

נספח ב'          

דוגמא להודעה ברשומות על מקום מושבה של ועדה על-ידי שר המשפטים –

                הודעה על מקום מושב בית דין

                לפי חוק בתי דין מנהליים,התשנ"ב – 1992, וחוק שירות

              הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים בעניין החלטות הנוגעות

            לחיילים בשירות הקבע), התש"ע—2010

    אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(א) לחוק בתי דין

מינהליים, התשנ"ב—1992', וסעיף 6 לחוק שירות הקבע בצבא

הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים

בשירות קבע), התש"ע—2010'' (להלן – חוק שירות הקבע), ולאחר

התייעצות עם שר הביטחון, קבעתי את מקום מושב ועדת הערר

שהוקמה לפי סעיף 3 לחוק שירות הקבע, כמפורט להלן:

(1)   עד יום ח' בכסלו התשע"א (15 בנובמבר 2010) – במשרדי

       חטיבת התביעות והביטוח של משרד הביטחון, ברח' הארבעה

       22 ,  תל אביב –יפו.

(2)  החל ביום ט' בכסלו התשע"א (16 בנובמבר 2010) – ברח'

      קפלן 17, תל אביב—יפו.

ה' באלול התש"ע (15 באוגוסט 2010)

(חמ 4117—3)

                                                              יעקב נעמן

                                                            שר המשפטים

ס"ח התשנ"ב עמ' 90

ס"ח התש"ע עמ' 380

ולהשלמת התמונה הביא להלן, דוגמה מעשה ידי, למינוי ועדת הערעור לחוק הנכים, כפי שהיא אמורה להופיע ברשומות. אבל לצערנו היא חמקה לה, מידי רשימה ארוכה של אנשים נכבדים – שרי המשפטים לדורותיהם, אנשי משרד המשפטים ושופטי ישראל לדורותיהם, שפסקו בענף המשפטי של נכי צה"ל בכל הערכאות.

             מינוי ועדת ערעור לפי חוק הנכים

            לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט – 1959 נוסח משולב,

            ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב – 1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט – 1959 נוסח משולב' (להלן – החוק) וסעיפים 5 א(ו)-ב(ו)12 – לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב – 1992'' ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון אני ממנה את הרשומים מטה לכהן כוועדת ערעור לפי חוק הנכים בערעורו של גדעון צור ת"ז xxxxxxxxx  :

   השופטת שלומית יעקובוביץ ת"ז 58382284 – יושבת ראש הועדה

  פרופ' xxxx בר-חיים ת"ז xxxxxxxxx – רופא הועדה

  עו"ד xxxx שגיב ת"ז xxxxxxxx  -- חבר הועדה

  תוקף המינוי לשלוש שנים

(חמ 323—3)

xxxx   xxx                                                                  

                                                    שר המשפטים

'ס"ח התשי"ט, עמ'; 276 התש"ן עמ' 20

''ס"ח התשנ"ב, עמ' 90

לסיכום, הייתי רוצה לראות את עורך הדין או עורכי הדין, שיגישו עתירה לבית במשפט, לבטל את כל אותם פסקי הדין חסרי התוקף, שנפסקו על-ידי הגוף הנקרא בשוגג, ועדת ערעור לפי חוק הנכים, לאורך של כ-20 השנים האחרונות. וכמובן גם את כל פסקי הדין של בתי המשפט המחוזי והעליון, שנפסקו על בסיס ערעורים לאותן פסיקות חסרות ערך של מותבים חסרי מינוי. ודרך אגב סעיף 34(ב) לחוק הנכים מאפשר ביטול פסיקות הועדה.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת גדעון צור

מאת: גדעון צורארכאולוגיה01/10/164878 צפיות
כאשר אנו קוראים מאמרים או מחקרים או מעיינים בספרי לימוד, שעיסוקם בשפות השמיות העתיקות, נפגוש לרוב את המונח 'הכתב הפיניקי' או 'האלפבית הפיניקי'. לעניות דעתי מושג זה שגוי מיסודו, והשימוש בו טועה ומטעה. כתב זה הינו למעשה 'כתב כנעני', כתב שהיה בשימושם של כל העמים במרחב הלבנט. ושמו של 'הכתב הפיניקי' נולד עקב העובדה, שהוא נמצא גיאוגרפית במרחב הפיניקי. ואין לו כל ייחוד שיקרא כך. הכתב הפיניקי איננו עומד לבדו בסוגיה זו, ניתן לצרף אליו גם את הכתב העברי עד למאה ה-6 או ה-5 לפנה"ס בקירוב, הכתב האדומי, הכתב המואבי, הכתב העמוני, הכתב הפלישתי והכתב הארמי עד המאה ה-8 לפנה"ס בקירוב. רשימת כתבים זו, מהווה למעשה כתב אחד - 'הכתב הכנעני'.

מאת: גדעון צורהיסטוריה04/07/154345 צפיות
מסורת המקרא מציגה את נחלת שבט גד מעבר לירדן, ממזרח לארץ כנען. ביינות לשבט ראובן מדרום וחצי שבט מנשה מצפון. גבולות השבטים מסתמכים על הכתוב בספר יהושע. ומנגד, קיימות במקרא סתירות לגבי מיקומה של נחלת שבט גד, שטח נחלה זו משתנה בספר במדבר (במדבר לב) ומשתנה שוב בספר דברי הימים (דברי הימים א, ה). נתונים אלה מעלים את הסברה שנחלת שבט גד, מקורה ביצירה ספרותית דמיונית.

מאת: גדעון צורלימודי דתות23/11/142525 צפיות
סופרי המקרא, כאשר כתבו על האיברים המוצנעים בגוף האדם, השתמשו בדרך כלל בשלוש מילים - ערווה, חלציים ועורלה. מעבר למילים אלו קיימות במקרא מתי מעט של מילים הדנות באברי הרבייה הגבריים. מילים אלו כרוכות בעיקרן בציוויים -

מאת: גדעון צורהיסטוריה22/09/142312 צפיות
פסוק אחד במקרא – כִּי הוּא רֹדֶה בְּכָל עֵבֶר הַנָּהָר, מִתִּפְסַח וְעַד עַזָּה, בְּכָל מַלְכֵי עֵבֶר הַנָּהָר, (מלכים א, ה,ד) עורר תיאבון בקרב מלומדים רבים בחלד, להרחיב את שטחי ממלכתו של שלמה המלך

מאת: גדעון צורארכאולוגיה29/07/142633 צפיות
אני עסקתי בחקר, מקור שמם העתיק של אותיות האלפבית העברי. במחקר, נעזרתי גם בכתובת הנקראת 'האוסטרקון מחורבת קיאפה'. כל המומחים התייחסו אל הכתב באוסטרקון ככתב עברי, ונקבע כי לשון הכתוב היא עברית. מכאן שזוהי הכתובת העברית הקדומה בעולם - לדעתי הניתוח האפיגרפי של הכתובת מקיאפה שגוי ביסודו, עקב פענוח לא נכון של האותיות. ולאור זאת, לא ניתן למצוא כל קשר בין הכתוב לבין השפה העברית.

מאת: גדעון צורהיסטוריה13/05/145000 צפיות
חלקו השני של המאמר, בא לספר את מקור שמן הקדום של אותיות האלפבית הכנעני. השם הראשוני של כל אות ואות, כפי שנתנו לו הכנענים, ולאחר מכן שינוים שחלו בשמות האותיות, עקב שינוים בציורי האותיות, או מנת להקל על הגיית השמות. חלק משמות אותיות האלפבית שלנו נושאות את שמן מזה כ- 4000 שנה.

מאת: גדעון צורצדק חברתי24/02/148057 צפיות
בחודש מרץ שנת 2000 נפטרה לילי ז"ל, רעייתו של אריאל שרון. על–פי בקשתה היא נקברה על גבעת הכלניות. במסגרת קבורה זו, עושה שרון כל עבירה אפשרית מתחום המקרקעין. קבורה בקרקע חקלאית, שהיא גם אתר עתיקות מוכרז, וכל זאת ללא רישיון קבורה במקום, וללא היתר כנדרש בחוק. ומעל הכל הוא איננו בעל זכות בקרקע. כחמש שנים לאחר הקבורה, פונה נעם פדרמן, ליועץ המשפטי לממשלה מני מזוז, בדרישה להעתיק את הקבר של המנוחה לבית עלמין. ולאחר מכן, פדרמן מגיש עתירה לבג"ץ, נגד ראש הממשלה אריאל שרון ונגד היועץ מזוז. בית המשפט בפסק דין זה, נתן ידו לפגיעה קשה בשלטון החוק ולפגיעה באינטרס הציבורי. וקיימת האפשרות - שאריק שנלחם את מרבית חייו בערבים, במותו נקבר בבית קברות מוסלמי.

מאמרים נוספים בנושא חוק ומשפט - כללי

מאת: אברהם פכטרחוק ומשפט - כללי21/03/19197 צפיות
שרת המשפטים שקד מציגה תכנית מהפכנית לבניית בית-משפט העליון, ביטול הוועדה למינוי שופטים ושימוע בכנסת בנוסח ארה"ב. אם אכן יבוא שינוי – בג"צ יכול להאשים את עצמו כי פסיקותיו וחוסר האיזון תוך התערבות בנושאים לא שפיטים, הם תוצר הביקורת.

מאת: רוני הכהןחוק ומשפט - כללי05/03/19282 צפיות
הגשה של עתירה ללא כל טעות מצריכה בקיאות בענייני משפט אלה

מאת: רוי ורלחוק ומשפט - כללי25/01/19314 צפיות
פגיעה אישית היא עניין רציני ואתה לא צריך לקחת את זה בקלות. ללא קשר לתוצאה של המקרה, לקחת מישהו למשימה על רשלנות שלהם הוא יותר מוצדק. להלן המאמר שלהלן יעזור לך עם כל ענייני הפגיעה האישית שלך.

מאת: עידן שלומןחוק ומשפט - כללי19/01/19836 צפיות
כולנו מנהלים את מרוץ החיים שלנו ודואגים להכין ביטוח כזה או אחר לצרות עתידיות שנקווה שלא יפקדו אותנו לעולם. הביטוחים הללו מבטיחים תשלומים כאלו ואחרים שנזכה להם בעתיד ישירות לכיס שלנו, או לטובת טיפולים שלנו או גרוע מכך יועברו ישירות לשארים שלנו במקרה של מוות.

מאת: ניב אבןחוק ומשפט - כללי14/01/19298 צפיות
במה בדיוק תורם לזוג כזה הסכם ממון? קראו הלאה את המאמר.

מאת: עידן שלומןחוק ומשפט - כללי22/12/18762 צפיות
אוהבים לטוס לחוץ לארץ? לונדון? ברלין? אמסטרדם? יעד אחר? יש כיום עשרות חברות תעופה שונות המציעות טיסות זולות לאירופה או ליעדים רבים אחרים, וביניהן יש חברות תעופה סדירות (אל על, לופטהנזה, דלתא וכו'), חברות תעופה המפעילות טיסות שכר (טיסות צ'רטר) וחברות תעופה המציעות טיסות מוזלות עם מינימום שירות (טיסות לואו קוסט).

מאת: ניב אבןחוק ומשפט - כללי03/12/18314 צפיות
אנשים פרגמטים יציינו כי ההסכם הוא הפתרון עבור בנייה של מערכת יחסים איתנה ובהחלט לא הבעיה

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica