חפש מאמרים:
שלום אורח
06.08.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

תיקון 29 לחוק הוצאה לפועל

מאת: שלי שוסטר, עו"דייעוץ משפטי20/07/20091842 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

 

בימים אלו אושר בכנסת תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל בעניין ניהול תיקי הוצאה לפועל וגבית חובות.

עיקרי התיקון

1.       שינוי מבני בהוצאה לפועל

מערכת הוצאה לפועל תעבור להיות יחידת צמח בתוך משרד המשפטים.

2.       כללים לביצוע פסק דין בלשכות ההוצאה לפועל

מועד פתיחת תיק יהיה בהתאם לקבוע בפסק הדין;

במידה ופסק הדין לא קובע  מועד לביצוע, יוגש פסק הדין לביצוע בהוצאה לפועל לאחר שחלפו שלושים ימים מיום מתן פסק הדין; 

לא נקבע בפסק הדין מועד לביצועו, רשאי רשם ההוצאה לפועל להתיר לזוכה שביקש, להגיש בקשה לביצוע אף אם טרם חלפו 30 ימים מיום מתן פסק הדין מטעמים מיוחדים שירשמו (תקנה 10 לתקנות);

פסק דין מזונות  יפתח על פי הקבוע בפס"ד.  אם נקבע מועד תחילת מזונות, אפשר לפתוח מיד לאחריו.

3.       צמצום מאסרים

למשך תקופה של שנתיים מיום כניסתו של התיקון לתוקף קרי, מיום 16.05.2009 יצמצמו באופן משמעותי צווי מאסר. לאחר שנתיים קרי, בשנת 2011 ולמשך שנתיים נוספים יבוטלו צווי מאסר לחלוטין. 

התניות לקבלת צו מאסר

צו מאסר לא יינתן אלא נגד חייב שחובו הפסוק או חובותיו הפסוקים במצטבר עולים על 2,000 ₪;

לא יבוצע צו המאסר אלא לאחר שהומצאה התראה לחייב, לא ייכנס הצו לתוקף אלא לאחר שמנהל ההוצאה לפועל שלח לחייב בדואר התראה וחלפו 14 ימים מיום המצאת ההתראה;

החייב רשאי לבקש השהייה של ביצוע צו המאסר לתקופה של 30 ימים שתאפשר לו למנות לעצמו עורך דין;

4.       מידע מורחב על החייב

כתובת החייב – "נוכח מנהל לשכת ההוצאה לפועל או רשם ההוצאה לפועל כי כתובתו של החייב המופיעה בתיק ההוצאה לפועל אינה כתובתו הנכונה של החייב, רשאי הוא, מיוזמתו או על פי בקשה, ובלא כתב ויתור על סודיות, לצוות על הגורמים המפורטים בתוספת השלישית למסור לידיו מידע בדבר כתובתו של החייב...";

פניה למאגרי מידע על ידי רשם ההוצאה לפועל – "רשם ההוצאה לפועל רשאי, מיוזמתו או על פי בקשה, לצוות על כל אחד מן הגורמים המפורטים בהמשך למסור לידיו מידע על החייב המצוי בידו אף שלא על יסוד כתב ויתור על סודיות, ובלבד שהחייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, או שרואים אותו ושחלפו 45 ימים ממועד המצאת האזהרה לחייב בהמצאה מלאה.

המוסד לביטוח לאומי – מידע על מקורות הכנסה וגובהה, מעסיק, מספר חשבון בנק ומצב תעסוקתי. להלן יפורטו חלק מרשויות מהם ניתן יהיה לקבל מידע כאמור:

מרשם האוכלוסין – מידע על יציאות מישראל ועל כניסות לישראל.

רשם כלי  שיט – מידע על זכויות לגבי כלי שיט הרשומות על שם החייב.

רשם כלי טיס – מידע על זכויות לגבי כלי טיס הרשומות על שם החייב.

רשות הרישוי – מידע על כלי רכב הרשומים על שם החייב.

הממונה על רישום צמ"ה במשרד התחבורה - מידע על כלי רכב הרשומים על שם החייב.

הנהלת בתי המשפט - פסקי דין בתובענות לסעד כספי או בעל שווי כספי שהחייב צד להן, ערבויות, ערבונות או פקדונות שניתנו בהן, הליכי חדלות פירעון המתנהלים כנגד החייב והחלטות שהתקבלו בהם; לעניין זה – "הליך חדלות פירעון" – הליך של פשיטת רגל לפי פקודת פשיטת הרגל, הליך של פירוק לפי פקודת החברות, חוק העמותות או פקודת האגודות השיתופיות, הליך של כינוס נכסים לפי פקודת החברות, או הליך של פשרה או הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות."

תאגיד בנקאי - פירוט תנועות בחשבון בנק עובר ושב של החייב במהלך השנה שקדמה למועד מתן הצו . זכויות החייב אצל התאגיד הבנקאי, ערבויות בנקאיות שבתוקף שניתנו לבקשת החייב והלוואות שהחייב קיבל מהתאגיד הבנקאי שטרם נפרעו.

5.       הטלת הגבלות רחבות על החייב

יוטלו על בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו בתיקים שנפתחו לאחר 16.05.09 במידה ונתקיימו התנאים המקדמיים המפורטים בתיקון לחוק. הגבלות אותם ניתן יהיה להטיל על החייב כאמור הינם: 

הגבלת קבלת ו/או חידוש רישיון נהיגה;

הגבלת קבלת ו/או חידוש דרכון;

הגבלת שימוש בכרטיס אשראי;

הגבלה מלהקים תאגיד;

הגבלה על עיכוב יציאה מן הארץ;

6.       הבטחת קורת גג 'לחייב משכנתאות'

7.       מסלול גבייה מקוצר

מנגנון לגביית חובות עד סכום של 10,000 ₪, התיק יפתח לתקופה של שמונה חודשים בהם לשכת ההוצאה לפועל על פי שיקול דעתה תנקוט בפעולות מצומצמות לגביית החוב.   במידה ובתום שמונה חודשים לא נגבה החוב יהיה רשאי הזוכה להגיש בקשה לראש ההוצאה לפועל להעביר את התיק למסלול הרגיל. מדובר במסלול אופציונאלי אשר יינקט רק על פי בקשת הזוכה במועד פתיחת התיק.

8.       הרחבת רשימה של מיטלטלין שאינם ניתנים לעיקול

מחשב אישי, מדפסת;

מכשיר טלוויזיה או מכשיר רדיו לפי בחירת החייב;

מכשיר טלפון נייח או טלפון נייד;

מכונת כביסה;

 

דברי ההסבר פורטו במאמר זה בצורה חלקית, תמציתית וכללית. בשום מקרה אין לראות בהם את נוסח החוק. המאמר לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, ובכל מקרה מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בענייני הוצאה לפועל לצורך קבלת ייעוץ בדבר זכויותיכם ע"פ הדין.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

שלי שוסטר, עו"ד

מאור - שוסטר משרד עורכי דין

טל': 077-5006363 פקס: 077-5008403

דרך מנחם בגין 44, תל אביב 66183

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת שלי שוסטר, עו"ד

מאת: שלי שוסטר, עו"דסדר דין אזרחי07/03/101154 צפיות
על מנת שקרנית תחוב באחריות לפיצוי נפגע תאונת דרכים נדרש בראש ובראשונה, כתנאי סף, שהנפגע יעמוד בכל התנאים לזכאות לפיצויים לפי חוק הפיצויים.

מאת: שלי שוסטר, עו"דנזיקין07/03/10995 צפיות
האם זכאותו של אדם (כלפי קרנית) שנפגע בתאונת דרכים שבה פרטי הנהג הפוגע אינם ידועים, מותנית במאמץ ושקידה מצד הנפגע לאיתור פרטי זהותו של הנהג הפוגע?

מאת: שלי שוסטר, עו"דחוק ומשפט - כללי06/03/101520 צפיות
האתר הוקם במטרה לספק לעורכי הדין פלטפורמה חברתית, קהילתית ופרסומית, שתאפשר להם לשמור על אינטרקציה בין חבריהם למקצוע ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.

מאת: שלי שוסטר, עו"דנזיקין01/03/101346 צפיות
בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה מתמדת במספר תאונות הדרכים בישראל. תאונות הדרכים הפכו מזמן למכת מדינה, מספר הנפגעים מתאונות גדול ממספרם של הנפגעים מכל גורם אחר כדוגמת מלחמות ישראל ופיגועי טרור. מאז קום המדינה נהרגו בכבישים 30,060 בני אדם.

מאת: שלי שוסטר, עו"דדיני משפחה01/03/102688 צפיות
בני הזוג נשואים שאינם משתייכים לאותה עדה דתית, המעוניינים לסיים את נישואיהם יעשו זאת באמצעות הליך הקרוי 'התרת נישואין', במסגרת הליך זה תוגש על ידי בני הזוג או על ידי אחד מבני הזוג תביעה להתרת נישואין לבית המשפט המוסמך, זאת בשונה ממקרה בו שני בני הזוג המשתייכים לאותה עדה דתית, במצב זה אם יבחרו בני הזוג להתגרש יהא עליהם לפנות לבית הדין הדתי, שכן חוק התרת נישואין אינו חל עליהם.

מאת: שלי שוסטר, עו"דדיני משפחה20/07/09897 צפיות
מהם מזונות אישה, מה שיעורם, מתי תהא זכאית אישה למזונותיה, מתי תשלל זכותה של אישה למזונות, עד מתי תהא האישה זכאית למזונות. דמי מזונות, מזונות ילדים- אימתי יחוב הבעל בתשלומם, מה שיעורם, עד מתי חלה חובת תשלום מזונות, מזונות מדין צדקה, מה כולל תשלום המזונות?

מאת: שלי שוסטר, עו"דדיני משפחה20/07/09951 צפיות
ההתפתחות והשינויים שעברה החברה המודרנית יצרו מסגרות משפחתיות חדשות, מסגרות אשר לא היו מקובלות ונפוצות בעבר. אם בעבר היה נהוג כי בני הזוג יינשאו זל"ז, יגורו יחדיו ויביאו ילדים לעולם, כיום, בני זוג רבים בוחרים לקיים מסגרת משפחתית אולם מבלי להינשא זל"ז

מאמרים נוספים בנושא ייעוץ משפטי

מאת: בנימין קלינגרייעוץ משפטי13/07/20106 צפיות
בית המשפט זיכה בעל חברה אשר אשר השכירה נכס למכון קוסמטיקה ללא היתר. אף שיש לה כמה בעלי מניות, רק נגד אחד מהם נפתחו הליכים. בבית המשפט נחשף קשר חברי בין מפקח בעירייה לבין אחד מבעלי המניות. באשר לאכיפה בררנית והגנה מן הצדק קבע השופט כי מדובר באחד מאותם מקרים חריגים ונדירים המצדיקים את קבלת הטענה.

מאת: עו"ד אברהם זאדה הרפזייעוץ משפטי11/04/20291 צפיות
הגשתם בקשה להיתר בניה וקיבלתם סירוב? התקבלה החלטה בעניינכם ללא שנתנה לכם האפשרות לטעון את טענתכם? לא העניקו לכם הזדמנות לטעון את טענותיכם? מה ניתן לעשות במקרים כאלה ומהם זכויותיו של האזרח בפני הרשות ומהם חובותיה של הרשות?

מאת: tiloniייעוץ משפטי11/06/19454 צפיות
ישנם מקרים רבים בהם נגרמים לאנשים תמימים נזקי רכוש עקב רשלנות או אשמת צד שלישי. אלו נזקים שביכולתם להיגרם לדירה, לרכב, לעסק ולרכוש אחר, בדרכים שונות. אלו נזקים שעשויים להתרחש עקב אירועי שריפה, שיטפון, נזילות, שריפה, פריצה, אסונות טבע, ליקוי בניה ואחרים.

מאת: רוי ורלייעוץ משפטי25/01/19533 צפיות
זו הסיבה מדוע יש צורך ייתכן שתצטרך עזרה. המאמר להלן מספק עצות מצוינות כדי לעזור לך לנצח במקרה שלך פגיעה אישית.

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןייעוץ משפטי24/06/171652 צפיות
רלה הגישה לתיק ההוצאה לפועל בקשה בטענת פרעתי וטענה בין היתר שנגבו ממנה סכומים עודפים ומופרזים שכלל לא היו צריכים להיגבות ובאופן מפתיע (או שלא) טענתה התקבלה ולאחר חישוב הסכומים שנגבו ביתר במהלך השנים, יצא דווקא שהבנק פתאום חייב לה מיליונים של שקלים.

מאת: אופירייעוץ משפטי02/09/161259 צפיות
לנוטריון יש מגוון תפקידים. בין היתר הוא צריך לאשר ולאמת מגוון מסמכים, ולו על מנת שאלו יהיו קבילים להוות ראיות בבית המשפט- אם בארץ ואם בחו"ל.

מאת: אופירייעוץ משפטי01/08/161001 צפיות
לנוטריון תפקיד משפטי חשוב במערכת המשפט הבינלאומי. סימוכין לכך, ניתן לראות עוד מתקופות קדומות, והחל משנות ה 70 הוקמה במדינת ישראל חוקת נוטריונים, תחת משרד המשפטים הממשלתי. לנוטריון יכולת לתת אישור משפטי בעל תוקף בינלאומי בכל הקשור לאישורי מסמכים ותרגומי מסמכים, אישורי תעודות, אימותי חתימה ואישורי חיים. לכל אישור שכזה תקיפות בינלאומית המאפשרת הבאת ראייה במידת הצורך במערכות מקבילות שמעבר לים.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica